دكتر مجتبي ويسمرادي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجيده هروي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد
دكتر فريده يغمايي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ويراستار انگليسي: دكتر مجتبي ويس مرادي
ويراستار فارسي: دكتر فاطمه الحاني
حروفچيني و صفحه آرايي: فرشته حيدري
طراح جلد: اصغر سوراني
ناشر: انجمن علم ي پرستار ي ايران
مشاوران علمي اين شماره (به ترتيب حروف الفبا):
دكتر فروزان آتشزاده شوريده دكتر فرشته آيين حسين ابراهيمي دكتر محمد اسماعيلپور بندبني اكرم پرنده دكتر فاطمه جعفرآقايي دكتر محمدرضا حيدري دكتر ناهيد رژه دكتر مريم رسولي محمدعلي سليماني دكتر رضا ضيغمي دكتر آذر طل دكتر سامره عبدلي پوران فراهاني دكتر انوشيروان كاظمنژاد محمد مجلي سيد سعيد نجفي دكتر مجتبي ويسمرادي دكتر مجيده هروي دكتر فريده يغمايي
نشاني: تهران – ميدان توحيد – دانشكده پرستاري و ماما يي تهران
كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاري دوره 1 شماره 2 زمستان 1391، 52-42
تأثير برنامه آموزشي رفتار قاطعانه بر سطح قاطعيت دانشجويان پرستاري

ترانه تقوي لاريجاني1، فاطمه رضايت2، نعيمه سيدفاطمي3، عباس مهران4

چكيده

مقدمه: براي ارتباط موفقيت آميز با مددجويان، خانواده ها و همكاران، قاطعيت رفتار مهم براي پرستار حرفهاي امروز به حساب مي آيد. قاطعيت، سبب افزايش عزت نفس، اعتماد به نفس، بهبود ارتباطات بين فردي، كامل شدن شخصيت و كنترل دروني مي شود. در اين مطالعه تأثير برنامه آموزشي رفتار قاطعانه بر سطح قاطعيت دانشجوي ان كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران مورد بررسي قرار گرفته است.
روش: مطالعه از نوع نيمه تجربي مي باشد. به صورتي كه از تعداد 3 كلاس كه ورودي مهر سال 1390 بودند، 2 كلاس (55 نفر) و از تعداد 2 كلاس ورودي بهمن 1390 نيز 1 كلاس (34 نفر) به صورت تصادفي انتخاب شدند. در مهر ماه دانشجويان گروه كنترل مورد بررسي قرار گرفت ند؛ ابتدا پيش آزمون گرفته شده و پس از دو هفته از آنان پس آزمون به عمل آمد. در بهمن ماه نيز گروه مداخله بررسي شدند. به نحوي كه پس از پيش آزمون، مداخله مربوطه به صورت آموزش قاطعيت در قالب كارگاه يك روزه ارايه و پس از گذشت دو هفته، پسآزمون گرفته شد. پرسشنامه قاطعيت گمبريل و ريچي به همراه تعدادي از سؤالات دموگرافيك جهت گردآوري داده ها استفاده گرديد. براي تجزيه تحليل داده ها، نرم افزار SPSS v.16 و آزمونهاي آماري تيمستقل، تيزوجي، كا يدو، فيشر، همبستگ ي اسپيرمن و منويتني مورد استفاده قرار گرفت.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

يافتهها: ميانگين نمرات قاطعيت قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معناداري نشان نداد (6/0=p)؛ ولي اين ميزان در گروه مداخله پس از آموزش قاطعيت به طور معنادار ي افزاي ش يافت (005/0=p). در گروه كنترل نيز تغييرات قاطعيت از لحاظ آماري تفاوت معناداري را نشان نداد (09/0=p).
نتيجه گيري: نتايج نشان م ي دهد كه آموزش باعث افزايش قاطعيت مي گردد و م يتوان از آن در جهت افزايش قاطعيت دانشجويان پرستاري در طول دوره تحصيل استفاده نمود. پيشنهاد مي شود برنامههاي آموزشي ديگر از جمله افزايش عزت نفس، مهارت حل مسأله و ارتباطات اجتماعي اجرا شده، تأثير آن بر دانشجويان پرستاري مورد بررسي قرار گيرد.

كليد واژه ها: آموزش، قاطعيت، دانشجو ي پرستاري

تاريخ دريافت: 6/8/1391 تاريخ پذيرش: 16/11/1391

– استاديار گروه روان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
– كارشناس ارشد روان پرستاري، مربي آموزشي گروه روان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران (نويسنده مسؤول)
[email protected] :پست الكترونيكي
– عضو مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و دانشيار گروه روان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران

– مربي و كارشناس ارشد آمار حياتي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
مقدمه

قاطعيت يكى از جنبه هاى قابل اصلاح ارتباط بين فردي است. اين مهارت مى تواند افراد را در برخورد با همكاران مافوق و زيردست، بسيار يارى دهد (1). قاطعيت به عنوان رفتاري كلامي و غير كلامي تعريف مي شود كه به افراد كمك مي كند طبق علايق خود عمل كنند، روي پاي خود بايستند و نظرات، احساسات و طرز فكر خود را صادقانه و بدون اضطراب بي مورد بيان كنند. قاطعيت شامل در نظر گرفتن حقوق خود در كنار حقوق ديگران است (2). افراد قاطع براي خود و ديگران احترام قايلند، منفعل نيستند و اجازه نمي دهند ديگران از آن ها سوء استفاده نمايند. از طرف ديگر به خواسته ها و نيازهاي ديگران احترام مي گذارند و به شيوه اي مدبرانه با آن ها ارتباط برقرار مي نمايند (3). قاطعيت داراى چهار مؤلفه رد تقاضا، جلب محبت ديگران و مطرح كردن درخواست هاى خود، ابراز احساسات مثبت و منفى و توانايي شروع، ادامه و خاتمه گفتگوها مي باشد (4).
قاطعيت يا ابراز وجود از مهمترين و اساسي ترين مهارت هاي اجتماعي است كه بخشي از مفهوم گسترده مهارت هاي بين فردي و رفتاري را تشكيل مي دهد. به نظر مي رسد وجود همزمان قاطعيت پايين و اضطراب بالا در دانشجويان باعث اختلال در عملكرد تحصيلي، وقفه در يادگيري، تضعيف توانايي و عدم شكوفايي استعدادهايشان شده و نه تنها سلامت روان آن ها را به خطر مي اندازد بلكه آنان را از يك زندگي سالم و شكوفا محروم مي سازد (5). از جمله مشكلات پيش روي نيروهاي جوان در حال تحصيل، اضطراب، قاطعيت پايين، افسردگي، خصومت و پرخاشگري مطرح شده است (6). بعضي از دانشجويان به اندازه كافي قاطع نيستند تا از ديگران تقاضا ك نند ي ا كمك بخواهند. منفعل بودن دانشجويان، آن ها را در ارتباط با اساتيد، مشاوران و هم كلاسي هايشان ناتوان مي سازد (7). 60% دانشجويان از ناتواني در قاطعانه برخورد كردن و كم رويي رنج مي برند و اين ناتواني در 40% موارد بر يادگيري و كارا يي عملي آن ها تأثير گذاشته است (8)؛ در حالي كه دانشجويان با سطوح بالاي قاطعيت مشكلات سازگاري كمتري داشته و كمتر از تنهايي رنج مي برند. اين دانشجويان همچنين از نظر تحصيلي خودكارآمدي بيشتر ي دارند (1) كه مي تواند ناشي از تعاملات تحصيلي بيشتر و يافتن كمك در زمينه تحصيل باشد (9). به منظور برقراري ارتباط موفقيت آميز با مددجويان،خانواده ها و همكاران، امروزه قاطعيت براي پرستار حرفه اي، رفتاري مهم محسوب مي شود. علاوه بر اين قاطعيت، محور فعاليت هاي پرستاري است و پرستاران را قادر ميسازد مستقلتر باشند و بيشتر به عنوان تصمي مگيرنده عمل كنند (10). قاطعيت به علت نتايج مثبتي كه به همراه دارد، رفتاري با ارزش در پرستاري محسوب مي شود، نتايجي از قبيل: افزايش مهار تهاي رهبري، افزايش رضايت شغلي، دستيابي به استقلال واقعي، موقعيت حرف هاي، قدرت و اختيار، اجتناب از اهمال و مسامحه در مراقبت از بيمار، كاهش استرس شغلي، افزايش كارايي در زمان تغيير شرايط و آگاهي و بينش وسيع تر راجع به عواملي كه در سبك هاي پاسخگويي ضروري مي باشد (1). قاطعي ت ميتواند عليه تحكم ديگران مورد استفاده قرار گيرد، موقعيت هاي استر سزا را بهبود بخشد و قدرت را در پرستاران بالا ببرد (11). در رشته پرستاري، توانايي ارايه پاسخ قاطعانه مناسب در موقعيت ها ي بحراني يا بالقوه خطرناك، يك مهارت حياتي و نجاتدهنده زندگي بيماران به شمار مي آيد. به گزارش Begley و Glacken مراكز ارايه خدمات بهداشتي در قرن 21 نياز به پرستاران قاطع جهت فراهم كردن نيازهاي مددجويانشان دارند. با رفتار قاطعانه مي توان بدون لطمه وارد كردن به روابط حرفه اي، ارتباط مناسب برقرار و از حقوق بيمار حماي ت كرد (1). همچنين ارتباطي مثبت ميان قاطعيت و رضايت شغلي وجود دارد (11). دانش آموختگان پرستاري به منظور به دست آوردن شغل، ارتقاء و توسعه آن و افزايش اعتماد به نفس نياز به قاطعيت بالا دارند (1).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

بسيار مهم است كه برنامه آموزشي دانشگاه، اشخاص با سطوح بالاي قاطعيت و عزت نفس را پرورش دهد. امروزه يكي از اهداف اوليه آموزش، تربيت افراد براي سازگار كردن آن ها با موقعيت هاي متفاوت است (12). در ارتباط با دانشجويان پرستار ي هدف اصل ي آموزش، تربيت افرادي حرفهاي است كه در همدلي با بيمار و خانواده و در حل مسأله مهارت داشته، بتوانند با استرس سازگار گردند و اعتماد به نفس بالايي داشته باشند. افرادي كه برنامه هاي آموزش پرستاري را طرح ريزي ميكنند، در قبال ايجاد فرصت هايي براي افزايش قاطعيت در دانشجويان مسؤولند (13). يكي از روش هاي افزايش قاطعيت، آموزش اينمهارت است. آموزش قاطعيت اولين بار توسط Salter درسال 1991 به كار گرفته شد و يك شيوه مداخله ساختاريافته اي است كه جهت بهبود اثربخشي روابط اجتماعي،درمان اختلالات اضطرابي و ترس ها ي مرضي در كودكانو نوجوانان و بزرگسالان استفاده مي گردد (5). تأكيد Salter در اين روش درماني بر بيان احساسات، اظهار عقيده مخالف، پذيرش و تمجيد از طرف ديگران و استفاده از ضمير من و حاضر جوابي بوده است (14).
آموزش قاطعيت يك روش چند محتوايي است كه شامل راهنمايي، ايفاي نقش، پسخوراند، مدلسازي، تمرين و مرور رفتارهاي آموخته شده مي باشد (5). آموزش رفتار قاطعانه، رويكردي رفتاري است كه امروزه رواج بسياري يافته است و مخصوص ً ا برا ي افرادي كه در قاطعيت خود در موقعيت هاي بين فردي مشكل دارند، مفيد است. ولي با اين وجود، آموزش قاطعيت مي تواند براي همه افراد مناسب باشد؛ زيرا همه افراد در قاطعيت خود، در موقعي تهاي معيني مشكل دارند (12). به گزارش Nota و Soresi، آموزش قاطعيت بر توانا ييهاي قاطعانه مؤثر است و توانايي افراد را براي جمعآوري اطلاعات مفيد براي تصميم گيري افزايش مي دهد (15). از جمله مطالعاتي كه روش آموزش ابراز وجود را به كار گرفته اند، مطالعه Lin و همكاران مي باشد كه پس از اجراي يك برنامه آموزش قاطعيت، افزايش عزت نفس و قاطعيت را در گروه مداخله گزارش نمودند (16). همچنين در مطالعه صاحبالزماني و همكاران، پس از آموزش قاطعيت، افزايش ميزان عزت نفس و قاطعيت در گروه مداخله مشاهده گرديد (12).
در مطالعات پژوهشگران ديگر، تأثير آموزش قاطعيت بر عزت نفس، قاطعيت، اعتماد به نفس، افسردگي و اضطراب تحصيلي در دانشجويان سالهاي مختلف صورت گرفته، اما تمركز روي دانشجويان پرستاري ترم اول نبوده است. برخي از علل مشكلات دانشجويان ترم اول عبارت از جدا ماندن از گروه دانشجويان به دليل ضعف يا فقدان تعاملات اجتماعي در مقدمه ورود به دانشگاه، دور بودن از خانه و سروكار داشتن با يك محيط جديد، پيدا كردن يك منزل مناسب و مشكلات مالي و بالا بودن هزينه زندگي و ثبت نام دانشگاه ميباشد (17).
قاطعيت ميتواند به عنوان يك دوره آموزشي در دانشجويان سال اول ارايه شود؛ چرا كه بسياري از مشكلات در سال اول آشكار مي شوند (18) و مربيان پرستاري نقش مهمي را در توسعه و كاربرد برنامه هاي آموزش قاطعيت براي دانشجويان پرستاري ايفا مي كنند(19). لذا هدف از اين مطالعه تعيين تأثير برنامه آموزشي رفتار قاطعانه بر سطح قاطعيت دانشجويان كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران بود. مطالعه حاضر در پي اثبات اين فرضيه است:
آموزش قاطعيت مي تواند باعث افزايش قاطعيت در دانشجويان پرستاري گردد.

روش مطالعه

اين مطالعه از نوع نيمه تجربي است. جامعه پژوهش دانشجويان پرستاري سال اول دانشگاه علوم پزشكي تهران و واحدهاي پژوهش، دانشجويان دختر و پسر سال اول كارشناسي پرستاري در سال تحصيلي 91- 90 بودند. طبق فرمول، تعداد 34 نمونه براي هر گروه محاسبه گرديد كه با پيش بيني 20% ريزش احتمالي نمونه ها، براي هر يك از دو گروه كنترل و مداخله تعداد 43 نمونه در نظر گرفته شد. از تعداد 3 كلاس كه ورودي مهر سال 1390 بودند، 2 كلاس (72 نفر) (به دليل كافي نبودن نمونه ها در يك كلاس و نرسيدن آن به حد نصاب (43 نفر)) و از تعداد 2 كلاس ورودي بهمن 1390 نيز 1 كلاس (43 نفر) به تصادف انتخاب شدند. پس از ريزش برخي از نمونه ها (به دليل عدم تكمي ل كامل پرسشنامه ها، غايب بودن نمونه ها در حين مداخله يا مصرف داروهاي روانپزشكي (مصرف سرترالين توسط دو نفر از دانشجويان)) اين تعداد به 55 نفر در گروه كنترل و 34 نفر در گروه مداخله تقلي ل يافت. معيار ورود نمون هها به مطالعه عبارت بود از:
– عدم شركت در كلاس هاي آموزش قاطعيت علاوه بر كارگاه برگزار شده
– عدم ابتلا به بيماري روان شناختي (عدم مصرف داروهاي روان پزشكي)
معيار خروج نمونه ها از مطالعه نيز اين موارد را شامل مي شد:
– عدم تمايل به شركت در كارگاه آموزش قاطعيت
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

– عدم تمايل به ادامه حضور در پژوهش روش كار به اين صورت بود كه پژوهشگر پس از اخذ موافقت نامه كتبي از مسؤولين دانشكده پرستاري ومامايي و كميته اخلاق دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهدانشكده پرستاري و مامايي مراجعه كرد و ضمن معرفيخود به مسؤول آموزش، خود را به دانشجويان پرستاريمعرفي نمود و هدف از انجام پژوهش را توضيح داد. سپساز دانشجويان واجد شرايط ورود به مطالعه، رضايت آگاهانه اخذ نمود و در مورد چگونگي پاسخ به سؤالات پرسشنامه به آن ها توضيح داد. به منظور عدم تداخل با كلاس هاي مهارت هاي زندگي برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران، از مركز مشاوره دانشگاه چهار هفته اول هر ترم (مهر ماه و بهمن ماه) فرصت گرفته شد تا كلاس هاي مهارت ها ي زندگي را با تأخير آغاز كنند. براي جلوگيري از ايجاد تداخل و مخدوش شدن نمونه هاي مطالعه در مهر ماه گروه كنترل و در بهمن ماه گروه مداخله بررسي شدند.
در مهر ماه از دانشجويان گروه كنترل پيش آزمون گرفته شد و پس از دو هفته از آنان پس آزمون به عمل آمد. آزمون مورد استفاده شامل پرسشنامه قاطعيت
Gambrill و Richey (1975) به همراه تعدادي سؤالات دموگرافيك بود. در بهمن ماه نيز گروه مداخله مورد بررسي قرار گرفتند؛ به نحوي كه پس از پيش آزمون، مداخله مربوطه به صورت آموزش قاطعيت در قالب كارگاه يك روزه اجرا گرديد. برنامه و محتواي آموزشي كارگاه توسط اساتيد متخصص در اين زمينه مورد بررسي و تأييد قرار گرفت. رئوس مطالب آموزش قاطعيت شامل تعريف قاطعيت و انواع الگوهاي ارتباطي، خصوصيات افراد قاطع، مشكلات ناشي از قاطع نبودن، موانع قاطع بودن، مراحل انجام رفتار قاطعانه و توصيه هايي براي »نه گفتن« بود كه به شيوه هاي سخنراني، پرسش و پاسخ و بحث گروهي ارايه گرديد. در كار گروهي پژوهشگر دانشجويان را به چهار گروه تقسيم مي نمود و از آن ها مي خواست تا هر بار موضوع موردنظر را به بحث بگذارند. در پايان هر بحث، يك نفر از اعضاي هر گروه به نمايندگي از بقيه اعضا، نظر گروه را در كلاس مطرح مي نمود. در پايان كارگاه نيم ساعت براي پاسخگويي به سؤالات دانشجويان در نظر گرفته شد و از مطالب گفته شده جمع بندي صورت گرفت.
پس از گذشت دو هفته، پس آزمون گرفته شد و با در نظر گرفتن زمان مورد نياز براي پاسخگويي از آن ها درخواست گردي د كه به سؤالات آن پاسخ دهند.
ابزار گردآوري داده ها
ابزار پژوهش را مقياس استاندارد قاطعيت Gambrill و Richey (1975) تشكيل داده كه سؤالاتي مربوط به مشخصات دموگرافيك از قبيل سن،جنس، وضعي ت تأهل، وضعيت اشتغال، محل سكونت و …
به آن اضافه شد.
پرسشنامه قاطعيت Gambrill و Richey تشكيل شده از 40 سؤال مي باشد. هر سؤال داراي پنج گزينه با پنج امتياز است:
اصلاً ناراحت نمي شوم: 1 كمي ناراحت مي شوم: 2 به طور متوسط ناراحت مي شوم: 3 زياد ناراحت مي شوم: 4 بسيار زياد ناراحت مي شوم: 5
براي پاسخگويي به هر كدام از سؤالات بسته به ميزان ناراحتي ايجاد شده يكي از اعداد 1 تا 5 انتخاب مي شود. جمع امتياز در دامنه اي بين 40 تا 200 مي باشد كه امتياز كمتر نشان دهنده قاطعيت بالاتر و امتياز بالاتر نشان دهنده قاطعيت كمتر است. در طبقه بندي سطوح قاطعيت افرادي كه كمتر از 25% امتيازات (امتياز 40 تا 9/79) را به خود اختصاص دهند داراي قاطعيت بالا، بين
25 تا 75 (امتياز 80 تا 9/159) درصد داراي قاطعيت متوسط و بالاي 75% (امتياز 160 تا 200) داراي قاطعيت پايين محسوب مي شوند (9). بهرامي به لحاظ پايايي ابزار، ضريب اعتبار 88/0 را براي اين پرسشنامه گزارش كرده است. McCartan و Hargie، روايي سؤالات پرسشنامه Gambrill و Richey را بين 39% تا 70% گزارش كرده اند (1).
تجزيه تحليل داده ها
براي تجزيه و تحليل داده ها نرم افزار SPSS v.16 و آزمون هاي آماري تي مستقل (تعيين ارتباط بين نمرات قاطعيت دو گروه كنترل و مداخله)، تي زوجي (تعيين ارتباط بين نمرات قاطعيت قبل و بعد از مداخله در هر گروه)، كاي دو و آزمون دقيق فيشر (تعيين ارتباط بين سطح قاطعيت و متغيرهاي دموگرافيك كيفي)، آزمون همبستگي اسپيرمن (تعيين ارتباط بين نمرات قاطعيت و متغيرهاي دموگرافيك كمي) و آزمون من ويتني (تعيين همگني دو گروه از نظر مشخصات دموگرافيك كمي) مورد استفاده قرار گرفت.

يافتهها

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در اين مطالعه واحدهاي پژوهش از نظر مشخصاتدموگرافيك مانند سن، وضعيت تأهل، اشتغال، تعداداعضاي خانواده، رتبه تولد، نوع خانواده، در قيد حيات بودنوالدين، ميزان تحصيلات و شغل والدين، كفايت درآمدخانواده، وضعيت مسكن و علاقمندي به رشته تحصيليهمگن بودند. تنها متغير دموگرافيك ناهمگن، جنسيت بود.
مشخصات دموگرافيك به تفكي ك گروه ها در جدول شماره 1 آورده شده است.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

نتيجه آزمون دقيق فيشر نشان داد كه بين سطح قاطعيت و علاقمندي به رشته تحصيلي در دانشجويان پرستاري ارتباط آماري معناداري وجود دارد (044/0=p). نسبت قاطعيت بالا در دانشجوياني كه علاقه كامل، نسبي يا عدم علاقه به رشته تحصيلي خود داشتند، به ترتيب 5/47%، 7/22%، 40% به دست آمد. همچنين طبق نتيجه آزمون همبستگي اسپيرمن، ارتباط بين سطح قاطعيت و رتبه تولد دانشجويان پرستاري معنادار (040/0=p) و نسبت قاطعيت بالا در دانشجوياني كه رتبه تولد 3-1، 6-4 و 9-7 داشتند، به ترتيب 1/31%، 44% و 3/33% بود.
ارتباط معناداري بين سطح قاطعيت با سن، جنس، وضعيت تأهل، اشتغال به كار، تعداد اعضاي خانواده، نوع خانواده، در قيد حيات بودن والدين، شغل و تحصيلات والدين، كفايت درآمد خانواده و وضعي ت مسك ن معنادار يافت نشد.
سطوح قاطعيت قبل از مداخله به تفكيك دو گروه كنترل و مداخله در جدول شماره 2 آورده شده است. طبق اين جدول، نتيجه آزمون تي مستقل نشان مي دهد كه بين ميانگين نمرات قاطعيت دو گروه مورد مطالعه قبل از مداخله تفاوت آماري معناداري وجود ندارد؛ لذا دو گروه ازنظر قاطعيت قبل از مداخله همگن بودند (6/0=p).
در گروه مداخله قبل از آموزش، سطح قاطعيت در 7/64% واحدها متوسط و در 3/35% بالا بود كه مقادير اين سطوح بعد از انجام مداخله به ترتيب به 1/47 و 9/52% رسيد. مطابق با جدول شماره 3 نتيجه آزمون تي زوجي نشان مي دهد كه بين ميانگين نمرات قاطعيت دانشجويان در گروه مداخله قبل و بعد از آموزش اختلاف آماري معناداري وجود دارد (005/0=p) و با مقايسه ميانگين هاي امتيازات مذكور ملاحظه مي شود بعد از مداخله اين ميانگين كاهش داشته و در نتيجه قاطعيت دانشجويان افزايش يافته است (با توجه به اين نكته كه در مقياس قاطعيت Gambrill و Richey هر چه امتياز پايين تر باشد، قاطعيت بيشتري را نشان مي دهد).
با توجه به عدم همگني دو گروه مورد مطالعه از نظر جنس، نتايج تأثير آموزش در گروه مداخله به منظور حذف تأثير جنس به تفكيك زن و مرد به شرح جدول شماره 4 گزارش مي شود. طبق نتايج جدول، آموزش باعث افزايش قاطعيت در هر دو جنس شده؛ ولي نتيجه آزمون تي زوجي در دانشجويان پسر گروه مداخله معنادار است (033/0=p).
در ضمن، نتيجه آزمون تي زوجي در گروه كنترل، تفاوت معناداري را بين ميانگين نمرات قاطعيت در پيش آزمون و پس آزمون نشان نداد (09/0=p) (جدول شماره 5).
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 1- توزيع فراواني مطلق و درصد فراواني مشخصات دموگرافيك واحدهاي پژوهش به تفكي ك گروه هاي كنترل و مداخله

جدول 2- توزيع فراواني مطلق و درصد فراواني سطح قاطعيت گروه هاي كنترل و مداخله قبل از مداخله

جدول 3- توزيع فراواني مطلق و درصد فراواني سطح قاطعيت قبل و بعد از آموزش قاطعيت در گروه مداخله

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017


پاسخی بگذارید