Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

پطستبضی یک حطفِ است کِ ضٍٍی کوک ثِ افطاز ،ذب َازُ ّب ٍ اجتوبػبت زض زستیبثی، حفظ ٍ ثْ جََز حساکثط سلاهتی تأکیس زاضز. تؼطیف ّبی جسیس اظ پطستبضی، آى ضا ثِ ػ َاى یک ػلن ٍ یک ٌط تَصیف کطزُ کِ ضٍٍی اضتقبی کیفیت ظًسگی افطاز ٍ ذب َازُ ّب زض توبم ز ضزٍضُ ظظًسگیًسگی اظ تتَلسَلس تب ا تاًتْبیْبی ظظًسگیًسگی تأکیس زاضز )1(. پطستبضی هحبفظت، اضتقب ٍ ثثِ حساکثط ضسبضسبًسىًسى سلاهتی ٍ ت اتَاًبیًبیی ّب ثثِ ه ظهٌظَضَض ترفیف آلام ٍ ضضًجًج ّبیّبی ًبضیًبضی اظ تطریص ٍ زضهبى ثیوبضی ّب است ٍ اظ عطیق هطاقجت، افطاز، ذبذبًَازَازُ ّب ،اجتوبػبت ٍ جوؼیت ّبّب ضا حوبیت هی ککٌسٌس )2(.
آهآهَظشَظش پطستبضی، ظیطثثٌبٌبیی ثطای تأهیي یطًیطٍیٍی ا سباًسبًیًی کبضآهس ثثِ ه ظهٌظَضَض ضفغ ًیبظًیبظ جبهؼجبهؼِ است )3(.
تطثیت زازاًص آههَذتگبىَذتگبى ثب کفبیت، ضطضطٍضیٍضی ٍ ّسفّسف آهآهَظشَظش پطستبضی است. ثطای اعویاعویٌبىٌبى اظ زستیبثی ثثِ ایي ّسفّسف، ًیبظًیبظ ثثِ زضیبفت ثبظذثبظذَضزَضز ًتبیجًتبیج آهآهَظشَظش اظ فطاگیطاى ،زازاًص آههَذتگبىَذتگبى ٍ گیطگیطًسگبىًسگبى هطاقجت ّبی ثثْساضتیْساضتی زض جبهؼجبهؼِ است ٍ هستلعم ثِ کبضگیطی ضضٍش ّب ٍ استفبزاستفبزُ اظ اثعاضاثعاضّبییّبیی است ککِ قبزض ثثِ تؼییي سغح ههْبضتْبضت ثبضثبضٌسٌس )4ٍ5(.
ًیویًیوی اظ ججٌجٌجِ ّبی ههْنْن ٍ حسبس زض ضکل ززّیّی ت ا وتَاًوٌسیٌسی حطفِ ای پطستبضی، آهآهَظشَظش ثبلیثبلیٌیٌی است. تقطیجبتقطیجبً
50% ظهبى صطف ضسضسُ زض زازاًطکسًطکسُ ّبی پطستبضی صطف آهآهَظشَظش زض ظهیظهیٌِ ّبی ثبلیثبلیٌیٌی هی ضضَزَز )6(.
تجطثتجطثِ یبزگیطی ثبلیثبلیٌیٌی یک قسوت اسبسی ٍ تؼبهلی اظ آهَظش پطستبضی است. کِ فطصتی ضا ثطای زاطجَیبى پطستبضی فطاّن کطزُ کِ ثب زاًص ٍ هْبضت ّبی حطف ای آضٌب ضسُ تب ثساًٌس هگَهگًَِ زض هََقؼیت بی حطف ای ػول ک ٌس )7(.
یکی اظ ثْتطیي ض شّ بیی کِ ثطای تؼییي زاًص ٍ هْبضت ثبلیٌٌی استفبزُ هی گطزز «ذَزاضظیبثی» است. ظیطا فطاگیط هٌٌجؼی آضکبض ثطای گطزآٍضی اعلاػبت زضثبضُ ذََز است ٍ ثِ جع اٍ، ّیچکس زیگط زیسگبُ ثی پطزُ ٍ هستوطی اظ اٍ ًساضز )8ٍ9(.
ًظط زا ص آهََذتگبى پطستبضی زض هَضز ذََزضبى اظ اّّویت ٍیژُ ای ثطذََضزاض است کِ هََجت ضٌبسبیی ًقبط قََت ٍ ضؼف ثطًبه بی آهَظش پطستبضی وچٌیي
هٌٌبثغِ آهَظش ز ٌسِگبى ذٍَ اّّس ضس. ضٍفغ َاقصٍ، تَ سؼِ حطف ایٍ ضا ثِ زًجبل زاضتِ ثطای اضتقب ثْتط ضسى کیفیت ذسهبت آهََظضی ٍ ثبلیٌٌی فطصتی ضا فطاّّن هی سبظز )10(.
آهَظش
هقصََز اظ اضظضیبثی استفبزُ اظ تجطثِ ثِ ه ظََض ثْ جََز ثرطیسى ثِ اقٍساهبت آیٌ سُ است. اضظضیبثی ثِ هثبثِ یک ترصص است ثب ایي اهط سطٍ کبض زاضز کِ اضظش ،کیفیت اّّویت، هیعاى، زضجِ یب ضطایظ پسیسُِ ب ضا هََضز آظهبیصٍ قضبٍٍت قطاض زّّس. ثِ هثبثِ یک ظهیٌ ترصصی ،اضظضیبثی ضا هی تََاى فطآیٌٌسی زاًست کِ ثب گطزآٍٍضی استفبزُ اظ اعلاػبت ثطای اتربش تصویوبت زض هََضزٍ ثطثطًبهًبهِ ّبی آهآهَظضیَظضی سطسطٍکبضٍکبض زاضز. اضظضیبثی فؼبلیتی است ککِ هبهبّیتّیت آى آهآهَظضیَظضی، اقتصبزی، اجتوبػی ٍ فطفطٌّگیٌگی است. اظ ایي ضضٍ ثثِ کوک اضظضیبثی ثبیس هقبیسِ ای هیبى ااّسافّساف ضوضوٌیٌی ٍ ثیبى ضسضسُ کطکطَضَض اظ یک سسَ ٍ ًتبیجًتبیج ههَضزَضز ااًتظبضًتظبض ٍ ًتبیجًتبیج پیص ثیثیٌیٌی طسًطسُ اظ سسَیَی زیگط ثثِ ػول آآٍضزٍضز
.)11(
ثب استفبزاستفبزُ اظ الگالگَّبیّبی ّسفّسف گطا هیعاى ًیلًیل ثثِ
ّسفّسف ّبیّبی یک ثط بهثطًبهِ ههَضزَضز قضبقضبٍتٍت قطاض هی گیطز .
Tayler اظ جولجولِ صبحت ظطاًظطاًیًی است ککِ زض کبضثطز ایي الگالگَ پیطقسم ث زثَزُ است. ٍیٍی ػقیسػقیسُ زاضز ککِ ثطای عطاحی ٍ اجطای اضظیبثی آهآهَظضیَظضی یک ثط بهثطًبهِ اثتسا ثبیس ّسفّسف ّبیّبی ثط بهثطًبهِ ضا هطرص کطز. ایي ّسفّسف ّبّب ضا هی تتَاىَاى اظ عطیق ههٌجغٌجغ یبزگیط سیبزگیطًسُ، جبهؼجبهؼِ ٍ هترصصبى )یب زازاًصًص هطثهطثَطَط ثثِ هبزهبزُ زضسی( ثثِ زست آآٍضزٍضز. سپس آى ّبّب ضا ثثِ صصَضتَضت قبثل ا ساظاًساظُ گیطی ثیبى کطز. ٍ سطاسطاًجبمًجبم زض پبیبى اجطای ثط بهثطًبهِ زضسی، پیططفت یبزگیط سیبزگیطًسُ ضا ًسجتًسجت ثثِ ّسفّسف ّبیّبی ثیبى ضسضسُ سسٌجیسٌجیس )12(.
ضفتبض ضٍضٍزیٍزی یب ّسفّسف ضٍضٍزیٍزی ثثِ آهبزگی ّبی فطز ثطای یبزگیطی ّسف ّبی آهََظضی ) ْبیی یب ثیي ضاُ( اضبضُ هی کٌٌس. یؼٌٌی آ چِ یبزگیط سُ قجلاًٍ آهَ ذتِ کِ ثطای هغبلت تبظُ پیطٌٌیبظ هحسََة هی ضََز. وچٌٌیي کلیِ تجبضة هثجت هٌفی حبصل اظ آهََذت بی قجلی اٍ ضا کِ ثط یبزگیطیٍ هغلت تبظُ هؤثطًس، ضفتبضّبی ضٍزی اٍ هی ًبهین .ػلت ًبم گصاضی ایي آهبزگی ثِ ضفتبض ضٍٍزی آى است کِ یبزگیط سُ زض ضٍٍظ ًرست یبزگیطی هَ ضََع تبظُ، ثب آى آهبزگی ٍاضز کلاس زضس هی ضََز )13(.
ثب ت جِ ثِ ایي کِ ّسف زضس اصََل هْبضت ّبی پطستبضی کِ زض زاًطکسُ ّبی پطستبضی تسضٍیس هی ضََز ضسیسى ثِ زاًًص، هْْبضت آهبزگی لاظم ثطای ضٍٍز ثِ ػطصِ ثبلیٌٌی است پژ ّطگٍط زضصسز ثطآهس کِ هیعٍاى ًیل ثِ ایي ّسف ضا زض 3 حیغِ ضٌٌبذتی، ػبعفی ضٍ اًی حطکتی ثطضسی ًوبیس.
روش مطالعهِ

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

ایي هغبلؼ اظ َع تََصیفی است ککِ ثثِ ه ظََض اضظیبثی ثط به آهََظضی زضس اصََل هْبضتّ ّبی پطستبضی کِ زض زاًطکِسُ بی پطستبضیٍ تسضیسٍ هی ضََز زض 3 حیغِ ضٌٌبذتی، ضٍ اًیّ- حطکتی ػبعفی اًجبم گطزیس. اثعاض ثطضسی ضبهل 3 پطسط بهِ پژٍ ّطگط سبذتِ ثََز کِ ثطای 3 حیغحیغِ ففَ سبذتسبذتِ ضس ککِ تتَسظَسظ زاطج یبزاًطجَیبًیًی کِ ٍاحسٍاحس ففَ ضا زض ًیوسبلًیوسبل ززٍمٍم سبل 1390-1389 گصضا سگصضاًسُ ث زثَزًسًس پس اظ پبیبى کلاس ّبی زضس زض اذتیبض آآًبىًبى قطاض زاززازُ ضس تب آى ضا پط ککٌٌسٌس. تؼساز آآًبىًبى 21 ًفطًفط ثثَزَز. ضضٍاییٍایی ٍ پبیبیی سؤالات ففَ ٍ ًَعَع پطسطپطسطٌبهٌبهِ ّبی ت یتْیِ ضسضسُ ثثِ ضطح شیل هی ثبضس.
ثطای سسٌجصٌجص حیغحیغِ ضضٌبذتیٌبذتی ثب ت جتَجِ ثثِ ااّسافّساف ٍ سطفصل زضس اصاصَلَل ٍ ههْبضتْبضت ّبیّبی پطستبضی ٍ ثب هطاجؼهطاجؼِ ثثِ ههٌبثغٌبثغ هطث عهطثَعِ سؤالات ههْبضْبض گعیگعیٌِ ای ااًتربةًتربة گطزیس .ثطای تؼییي ضضٍاییٍایی پطسط بهپطسطٌبهِ ایي سؤالات زض اذتیبض 10 ًفطًفط اظ اسبتیس في قطاض گطفت تب زض ههَضزَضز تتٌبستٌبست سؤال ّبّب ثب ااّسافّساف زضس اظ صفط تب 10 وطًوطُ ثسثسٌّسٌس. ثؼس سؤالات ثب هیبهیبًگیيًگیي وطًوطُ ثبلا ااًتربةًتربة ٍ ثقیثقیِ سؤالات حصف گطزیس .سپس سؤالات ففَ تکثیط ٍ زض اذتیبض زا طجزاًطجَیبىَیبى ههَضزَضز ًظطًظط قطاض گطفت. زازُ ّبی حبصل ٍاضزٍاضز ًطمًطم افعاض SPSS
11.5v. ضسضسُ ٍ تجعیتجعیِ ٍ تحلیل آهبضی ااًجبمًجبم گطزیس.
طجََیبىث
ثطای سسٌجصٌجص حیغحیغِ ض اضٍاًیًی حطکتی ثب هطاجؼهطاجؼِ ثثِ سطفصل زضس ٍ ااّسافّساف زضس ههْبضتْبضت ّبیّبی ههَضزَضز ًظطًظط لیست گطزیس ٍ هغبثق هقیبس لیکطت زض عیفی اظ ػسم تسلظ تب تسلظ کبهل تٌٌظین گطزیس. تب ثطاسبس ذََزاضظیبثی زا طجََیبى ثِ سؤالات فَ پبسد زّ ٌس. ثطای تؼییي ضٍٍایی پطسط به ، لیست فَ زض اذتیبض 10 ًفط اظ اسبتیس في قطاض گطفت تبِ هٌٌبسجت آى ضا ثب اّّساف هََضز ًظط هک کطزُ زض صََضت لعٍٍم گََی بیی ضا حصف یب اضبفِ ک ٌس. ثؼس اصلاحبت لاظم ثطِ عجق ًظط آًًبى اصلاح گطزیس. ٍ زض ْبیت هک لیست فَ زض اذتیبض زا طجََیبى هََضز ًظط قطاض گطفت. پس اظ جوغ آٍٍضی زازُ ب ٍاضز ًطم افعاض SPSS
11.5v. ضسُ ٍ تجعیتجعیِ ٍ تحلیل آهبضِی اًجِبم گطزیسِ.
ثطای سٌجص حیغ ػبعفی ث ت ی پطسطٌ به ًگطش سٌج اقسام گطزیس. ثسیي تطتیت کِ اثتسا اظ زاطج یبًی کِ ایي زضس ضا ثِ صَضت تئَضی ًظطی گصضاسُ ث زًًس، زضذَاستٍ گطزیس کِ زض یکی زٍ جولِ ًظطات ذََزضبى ضا ضاجغ ثِ زاًص ههْبضتْبضت ّبیّبیی ککِ زض ایي زضس فطاگطفتِ ااًسًس ثثٌَیَیسسٌسٌس. سپس ثطاسبس ًظطاتًظطات آآًبىًبى گگَیَیِ ّبیی ت یتْیِ گطزیس. ٍ ثطاسبس آى پطسطپطسطٌبهٌبهِ ای ثطاسبس هقیبس ًگطشًگطش سسٌجٌج لیکطت زض عیفی اظ کبهلاکبهلاً هربلف تب کبهلاًکبهلا ههَافقَافق تتٌظینٌظین گطزیس. ثطای سسٌجصٌجص ضضٍاییٍایی، ایي پطسط بهپطسطٌبهِ زض اذتیبض 10 ًفطًفط اظ اسبتیس في قطاض گطفت تب زض ههَضزَضز تتٌبستٌبست سؤالات ثب سسٌجصٌجص ااّسافّساف ههَضزَضز ًظطًظط اظ صفط تب 10 وطًوطُ ثسثسٌّسٌس. ثؼس سؤالاتی ضا ککِ ثیطتطیي وطًوطُ لاظم ضا کست کطزکطزُ ث زثَزًسًس ااًتربةًتربة ٍ ثقیثقیِ حصف گطزیسگطزیسًسًس. سپس پطسط بهپطسطٌبهِ ففَ زض اذتیبض زاطج یبزاًطجَیبًیًی ککِ ٍاحسٍاحس اصاصَلَل ٍ ههْبضتْبضت ّبیّبی پطستبضی ضا ثِ صصَضتَضت ًظطیًظطی ٍ ػولی گصضاسگصضاًسُ ث زثَزًسًس، قطاض گطفت تب ثثِ سؤالات پطسط بهطٌبهِ پبسد گ یگَیٌسٌس. زازُ ّبی ثِ زست آهسآهسُ ٍاضزٍاضز ًطمًطم افعاض 11.5SPSS v. ضسضسُ ٍ تجعیتجعیِ ٍ تحلیل آهبضی ااًجبمًجبم گطزیس. ثطای تؼییي پبیبیی اظ پبیبیی آلفبی کطکطًٍجبخًجبخ استفبزاستفبزُ گطزیس ٍ ضطیت ثبلای 70% ثِ زست آهس.

یافتهها

جسجسٍلٍل ضوبضضوبضُ 1 ًطبىًطبى هی ززّسّس ککِ ًوطاتًوطات ثیطتطیي زضصس زاطجزاًطجَیبىَیبى )2/68%( زض حیغحیغِ ضضٌبذتیٌبذتی ًسجتبًسجتب هغلهغلَةَة ثَ زُ است ٍ وطُ ّیچ کسام اظ آىّ ّب بهغلََة جَ زُ است.
جسٍٍل ضوبضُ 2 ًطبى هی زّّس کِ ًوطات ثیطتطیي زضصس زا طٍجََیبى )4/52%( زض حیغِ هْْبضت سجتبً هغلََة ثَ زُ است وطُ ّیچ کسام اظ آىّ ّب بهغلََة جَ زُ است.
جسٍٍل ضوبضُ 3 ًطبى هی زّّس کِ ًوطات ثیطتطیي زضصس زا طٍجََیبى )4/71%( زض حیغِ ػبعفی سجتبً هغلََة ثَ زُ است وطُ ّیچ کسام اظ آىّ ّب هغلََة جَ زُ است.
جدول 1 – فطا اًًی ًوطات زضس اصََل ٍ هْْبضت ّبی پطستبضی زا طجَزاًطجَیبَیبى زض حیغِ ضٌٌبذتی
فطاٍ اًًی عجقعجقِ
زضصس تؼساز 68/2 15 ًسجتبًسجتبً هغلََة
31/8 7 هغلَة
100 22 جوغ

آهَظشز
ثْ
جدول 2- فطا اًًی ًوطات زضس اصََل ٍ هْْبضت ّبی پطستبضی زا طجَزاًطجَیبىَیبى زض حیغِ هْبضت
فطاٍ اًی عجقعجقِ
زضصس تؼساز 52/4 11 ًسجتبًسجتبً هغلََة
47/6 10 هغلَة
100 21 جوغ

جدول 3- فطا افطاٍاًیًی ًوطاتًوطات زضس اصاصَلَل ٍ ههْبضتْبضت ّبیّبی پطستبضی زا طجزاًطجَیبىَیبى زض حیغحیغِ ػبعفی
فطا افطاٍاًیًی عجقعجقِ
زضصس تؼساز 28/6 8 بهغلًبهغلَةَة
71/4 20 ًسجتبًسجتب هغلهغلَةَة
100 28 جوغ

بحث

یبفتِ ّب ًطبىًطبى هی ززّسّس ککِ زض حیغحیغِ ضضٌبذتیٌبذتی ٍضؼیتٍضؼیت زا طجزاًطجَیبىَیبى ًسجتبًسجتب هغلهغلَةَة ث زثَزُ ٍ زض حیغحیغِ ههْبضتْبضت ًیعًیع ککِ ثطاسبس ذذَزَزاضظیبثی ثِ زست آهسآهسُ، ٍضؼیتٍضؼیت زا طجزاًطجَیبىَیبى ًسجتبًسجتب هغلهغلَةَة ث زَزُ است. صیطیبًصیطیبًیًی ٍ ّوکبضاىّوکبضاى ًیعًیع زض هغبلؼِ ای تحت ػػٌَاىَاى «ذذَزاضظیبثیَزاضظیبثی زازاًص آههَذتگبىَذتگبى پطستبضی اظ کست ههْبضتْبضت ّبیّبی ثبلیثبلیٌیٌی زض ثرص ّبی زاذلی جطاحی» تیجًتیجِ گطفتگطفتٌسٌس ککِ ثطثطًبهًبهِ ّبی آهآهَظشَظش ضایج فطصت کبفی ثطای اضتقبی ث جثْجَزَز آگببّیّی ٍ ههْبضتْبضت زازاًص آههَذتگبىَذتگبى ضا تبحسی فطافطاّنّن هی سبظز ٍلٍلی کبهل ًیستًیست. فطافطاّنّن سبظی فطصتی ثطای توطیي ههْبضتْبضت ّبیّبی ههَضزَضز ًیبظًیبظ قجل اظ زازاًص آههَذتگیَذتگی، ثطگعاضی اهتحباهتحبًبتًبت ثبلیثبلیٌیٌی زقیق اظ ػولکطز زا ص آهََذتگبى زض پبیبى زٍ ضُ تحصیلی پیطٌ ْبز هی گطزز )14(.
وچٌٌیي زض حیغِ ػبعفی ٍضؼیت سجتبً هغلََة ث زُ، ٍلی ٍضؼیت ّیچ کسام اظ آًًبى زض ایي حیغِ هغلََة ج زُ است .Chesser-Smyth ًیع زض هغبلؼِ ای تحت ػ َاى «تجطثیبت ظ سُ زا طجََیبى پطستبضی اظ اٍٍلیي ثطذََضز ثبلیٌٌٍی» 5 تن ذَ زآگبّّی، اػتوبز، اضغطاة ،تسْْیلات هسبیل حطف ای ضا ثِ زست آٍٍضز )7(. هحوََزی ضاز ّوکبضاى ًیع زض هغبلؼ ای تجبضة زا طجََیبى ٍ هطثیبى پطستبضی اظ زضس اصََِل ف َى پطستبضی ضا ثب یک هغبلؼهغبلؼِ کیفی ثطضسی کطزکطزًسًس ٍ تیجًتیجِ گطفتگطفتٌسٌس ککِ ًقصًقص اضتجبعبت زض هحیظ آهآهَظضیَظضی ٍ ًقصًقص تؼبهل ثیي استبز ٍ زا طجزاًطجَ زض پبییي ثثَزىَزى سغح ا گیعاًگیعُ زض ثیي هطثیبى ٍ زا طجزاًطجَیبىَیبى پطستبضی است ککِ اظ اصاصَلَل اسبسی ثطای یبزگیطی ٍ آهآهَظشَظش ستّستٌسٌس )15(.

نتیجهگیری

ثب ت جتَجِ ثثِ ایي ککِ زضس اصاصَلَل ٍ ههْبضتْبضت ّبیّبی پطستبضی اظ زضزضٍسٍس پبیپبیِ پطستبضی هحسهحسَةَة هی ضضَزَز پیطپیطٌْبزْبز هی ضضَزَز ثب ثِ کبضگیطی ض یکطزضٍیکطزّبیّبی ًَیيَیي تسضیس زازاًصًص ًظطیًظطی زا طجزاًطجَیبىَیبى اضتقب یبفتیبفتِ ٍ ههْبضتْبضت ّبیّبی آآًبىًبى ثب توطیي ٍ تکطاض ث جثْجَزَز یبثس ٍ ثط بهثطًبهِ زضسی ثب ت جتَجِ ثثِ ًیبظًیبظّبیّبی آآًبىًبى تٌٌظین گطزز تب اظ اعویٌٌبى لاظم ثطای ضٍز ثِ ػطصِ ثبلیٌٌی ثطذََضزاض گطزًس. تکطاض ایي پژٍ ّص ثب وًَوًَِ ّبی ثیطتط ٍ زض زا طگبُ ّبی زیگط ًیع تَ صیِ هی ضََز.

تشکر و قدردانی

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

پژٍ ّطگط هطاتت تقسیط ٍ تطکط ذََز ضا اظ گطٍگطٍُ هحتطم اصََل ٍ فٌ َى پطستبضی زا طکسُ پطستبضی ٍ هبهبیی هطْْس ثِ یژُ جٌٌبة آقبی ضًٍَضٍظیٍظی هسیط هحتطم گطٍگطٍُ کِ ّوکبضی لاظم ضا ثب ایي عطح زاضتٌٌس اػلام هی زاضز.
ث
منابع

– Fundamentalnursing. Difinition of nursing. 27.11.2010; Available from:
http://fundamentalnursing.com/.
– Association AN. Nursing’s social policy statement: the essence of the profession: Amer Nurses Assn; 2010.
– Bahrami Babaheydary T, Sedaghat S, Khezny S, Fakhrzadeh S. Assess clinical skills acquired by nursing professionals Abadan in 2003 graduated. Iranian J Med Educ. 2004; 10(1): 79-80.
– Lofmark A, Hannersjö S, Wikblad K. A summative evaluation of clinical competence: Students’ and nurses’ perceptions of inpatients’ individual physical and emotional needs. Journal of advanced nursing.
1999; 29(4): 942-9.
– Scoles PV, Hawkins RE, Laduca A. Assessment of clinical skills in medical practice. Journal of Continuing Education in the Health Professions. 2003; 23(3): 182-90.
– Taleghani F, Rafiei GR. Surveying active time of clinical education of nursing student in university of medical sciences, Rafsanjan. Iranian Journal of Medical Education. 2002; 2(0): 55-.
– Chesser-Smyth PA. The lived experiences of general student nurses on their first clinical placement: A phenomenological study. Nurse education in Practice. 2005; 5(6): 320-7.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

– Belar CD, Brown RA, Hersch LE, Hornyak LM, Rozensky RH, Sheridan EP, et al. Self-assessment in clinical health psychology: A model for ethical expansion of practice. 2003.
– Jordan S. From classroom theory to clinical practice: evaluating the impact of a post-registration course. Nurse Education Today. 1998; 18(4): 293-302.
– Jansen JJ, Tan LH, van der Vleuten CP, van Luijk SJ, Rethans JJ, Grol RP. Assessment of competence in technical clinical skills of general practitioners. Med Educ. 1995; 29(3): 247-53.
– Education EotOoICMo. Discourses of evaluation in education. Tehran: Ministry of instruction and Education; 2000.
– Bazargan A. Educational Evaluation. Tehran: Organization of study and editor the human sciences book in university (samt); 2005.
– Saif A-A. Educational Psychology: psychology of learning and instruction. Tehran: Agah publishers; 2005.
– Nasiriani K, Farnia F, Salimi T, Shahbazi L, Motavasselian M. Nursing graduates’ self-assessment of their clinical skills acquired in medical-surgical wards. Iranian Journal of Medical Education. 2006; 6(1): 93-100.
– Mahmudi Rad GH, Alhani F, Anushe N. Experience Of nursing students from fundamental of nursing: A qualitative study. Iranian Journal of Medical Education. 2009; 8(2): 293-302.

04
ث
Assessment of students’ achievement to the goals of the fundamental of nursing course

Mojalli1 M (MSc.) – Mahram2 B (Ph.D).

Introduction: Nursing as a profession focuses on the provision of help to people to achieve the maximum health. Nursing education is crucial to supply the necessary work force to meet the needs of the society through educating and training efficient graduates. To ensure the achievement to this goal, there is a need to provide feedbacks on the results of education. The purpose of this research was to assess the achievement of nursing students to the goals of the fundamental of nursing course.
Methods: To assess the cognitive domains related to of the course syllabus and objectives, multiple-choice questions were selected. To assess the psycho-motor domain, a set of skills using the Likert scale was devised. To assess the emotional domain, an attitudes’ questionnaire was developed. A self-administered questionnaire was used for data gathering. Descriptive and inferential statistics was used for data analysis.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Results: It was shown that in the cognitive domain (68.2%), emotional domain (71.4%) and psycho-motor domain (52.4%), the students were in a relatively condition good. None of the students were in the bad condition in the psycho-motor and cognitive domains. In addition, none of them was in the very good condition in the emotional domain.
Conclusion: There is a need to the curriculum revision in order to meet students’ emotional needs during education. Opportunities should be provided for students to improve their knowledge and skills to reach the desired educational condition.

Key words: Fundamental of nursing, assessment, nursing students

4 – Corresponding author: Ph.D Candidate, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery,
Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran


دیدگاهتان را بنویسید