در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

كدَیبى
مقذمه

آهَظـ خَ طُ انلی ّط ًظبم آهََظقی ٍ اظ ػََاهل اؾبؾی زض تطثیت یط ی ا ؿب ی زض ضاؾتبی ضقس ٍ تَ ؾؼِ خََاهغ هحؿََة هیقََز. ثطًبه ضیعی آهََظقی ٍ زضؾی مكِ ػولی ثطای آهَظـ ث زُ ٍ ثبػث پیكگیطی اظ اتلاف ٍلت ٍ ثِ ّسض ضفتي ؾطهبیِ بی هبزی ٍ ا ؿباًؿبًی هی گطزز .
آهآهَظَظـ ّبی هجتهجتٌی ثط ثطًبهثطًبه ِضیعی ٍ عطاحی ثط بهثطًبهِ زضؾی، الساهبت آهآهَظقَظقی ضا ثب تفىط، تهوین گیطی، آی سٌسُ ًگطًگطی ٍ حل هكىل، هجتهجتٌی ثط انانَلَل ٍ ضٍـ ضٍـّبّبی ػلوی وطاّوطاُ هی ؾبظز، ولیِ فؼبلیت ّبّب ضا زض هؿیط ااّسافّساف اظ پیف تؼییي قسقسُ ؾؾَقَق ه یززّسّس ٍ زض ًْبْبیت اًدبماًدبم نحیح آى ههَختَخت افعایف وبضآیی ٍ اثطثركی آهآهَظـَظـ ذ اذَاّسّس قس )1(.
یىی اظ ثط بهثطًبهِّبّبی آهآهَظقَظقی زض قبذقبذِ ػلػلَمَم پعقىی، ثط بهثطًبهِ آهَظـآهَظـ پطؾتبضی اؾت وِ ّسفّسف آى تطثیت زازاًفًف آه ذتگبآهَذتگبًی اؾت وِ ثت اثتَاًٌس ثثِ ػػٌَاىَاى ػضػضَی اظ تین ؾلاهت زض ػطنػطنِّبّبی هرتلف ثثِ اضایِ ذسهبت ثثْساقتْساقتی، آهآهَظقَظقی، پػپػٍّكّكی، هكبهكبٍضٍضُ ای، پیكگیطی، هسیطیتی ٍ حوبیتی، هطالجت ّبی زضهبزضهبًی ٍ ت اًجركتَاًجركی ثپطزاظثپطزاظًسًس. ز ضزٍضُ وبضقبضقٌبؾٌبؾی پی ؾتَؾتِ پطؾتبضی، ااٍلٍلیي همغغ تحهیلی ٍ پبیپبیِ ضقتضقتِ پطؾتبضی اؾت )2( وِ ثیكتطیي قبغلاى پطؾتبضی ضا ًیع فبضعالتحهیلاى ایي همغغ تكىیل هیززٌّسٌس )3(.
اضتمبی ویفیت زض ّطّط گطگطٍُ آهَظقآهَظقی ٍ اظ خولخولِ پطؾتبضی ههٌَطَط ثثِ ػَاهػَاهل هتؼسزی اؾت ووِ یىی اظ آى ّبّب تحمك ااّسافّساف تؼییي قسقسُ ثطای زازاًفًف آهَذتگبىآهَذتگبى هیثبقس )4(. اضظقیبثی آهََظقی ثْْتطیي قبذهی اؾت ووِ هیعاى ضؾیسى ثِ اّّساف آهََظقی ضا ًكبى هیزّّس ٍ ثثِ تحلیل فؼبلیتّّبی آهََظقی اًدبم قسُ زض ؾیؿتن زا كگبّّی هیپطزاظز ٍ اظ آى هیتََاى ثِ ًتبیح هٌغمی ٍ هتؼبضف زؾت یبفت )5(؛ ت ْب ثب اًدبم آى هی تََاى ثِ وبؾتیّّبی ثط بهِ پی ثطز ٍ ثطای ضفغ آىّب السام وطز )6(.
زض هَضز هٌبثغٍ اضظقیبثی تحمك اّّسِاف آهََظقیِ، زیسگبُ ّبی هتؼسزی خََز زاضز وٍِ اظ آى خول هی تََاى ث ذََزاضظقیبثی اضظقیبثی تََؾظ ؾطٍپطؾتبض ثرفّ ب اقبضُ وطز )6(. زاًكدَ یبٍى یىی اظ ثْْتطیي لبثل اعویٌبىِ تطیي هٌٌبثغٍ خْت ثطضؾی هكىلات آهَظقی هی ثبقٌٌس، چطا و حضََض تؼبهلی هؿتمینِ ثیٍ اؾغِ ثب ایي ثطآیٌس زاضًس. اؾتفبزُ اظ ًظط زاكدََیبى، ث ػٌ َاى هكتطیبى زضیبفت تَلیس ػلن، ثؿیبض ثب اضظـ اؾت َػی گبُ زاًكدَ – هح ض ثِ همَ لِ اضظقیبثی اظ زؾتیبثی ثِ اّساف آهََظقی هیثبقس )7(. زؾتیبثی ثِ اّسافآهَظقی اظ زیسگبُ زاكدَیبى زض ضقتِ ّبی هرتلف هََضزاضظیبثی لطاض گطفتِ اؾت؛ ثِ عََض هثبل زض هغبلؼِ پََضهیطظا ولْْطی ّوىبضاى، اوثط زاًكدََیبى پعقىی هیعاى زؾتیبثی ثِ اّّساف آٍهٍََظقی وبضآه ظیّّبی ثبلیٌٌی ضا زض حس هتََؾظ اضظیبثی وطزًس )7(. زض هغبلؼِ زیگطی زاكدَیبى زساًپعقىی هیعاى زؾتیبثی ثِ اّساف آهََظقی ضا زض زضٍؼ هرتلف اضتَ ززًًؿی زض حس هغلهغلَةَة گعاضـ وطزوطزًسًس )8(. ًتبیحًتبیح هغبلؼهغبلؼِ ثیگهطازی ٍ ًظطیًظطی زض ّوساىّوساى ًكبىًكبى زاز ووِ 8/60% اظ زاكدزاًكدَیبى پطؾتبضی زؾتیبثی ثثِ ااّسافّساف ولی ثطبهثطًبهِ آهآهَظقَظقی وبضقبضقٌبؾٌبؾی پطؾتبضی ضا ذذَةَة ٍ ػبلی ٍ ثمیِ حسحسٍزٍز 2/39% ضؼیف ٍ هتهتَؾظَؾظ شوط وطزطزُ ث زثَزًسًس ایي زض حبلی ثثَزَز ووِ 1/91% اظ زاكدزاًكدَیبى هبهبیی زؾتیبثی ثثِ ااّسافّساف ولی ثطبهثطًبهِ آهآهَظقَظقی وبضقبضقٌبؾٌبؾی هبهبیی ضا ذذَةَة ٍ ػبلی ٍ ثمیِ حسحسٍزٍز 9/8% ضؼیف ٍ هتهتَؾظَؾظ شوط وطزطزُ ثثَززًسًس )9(. زض حبلی وِ زض ثؿیبضی اظ هغبلؼبت ااًدبمًدبم قسقسُ ثب ّسفّسف اضظقیبثی، نطفبًنطفب ثثِ یه ههٌجغٌجغ خخْتْت خوغ آٍضٍضی زازُ ّب ٍ ثثٌیبى تفؿیط ٍ اؾتٌتبجاؾتٌتبج ت ختَخِ قسقسُ ٍ ایي اهط هیت اتَاًسًس اعویٌبىٌبى ٍافطٍافط ضا ًؿجتًؿجت ثثِ یبفتِ ّب وبوبّفّف ززّسّس )9-7(. ثثٌبثطایيٌبثطایي اضظقیبثی تتَؾظَؾظ ؾطپطؾتبضاى ثثِ ػػٌَاىَاى یه زیسگبگبُ هتفبهتفبٍتٍت، هیت اتَاًسًس خعء ههْنْن اضظقیبثی ثطبهثطًبهِ ثبقس) 6(. ثثِ یػٍیػُ ایي ووِ، ؾطپطؾتبضاى اظ
ًعزیهًعزیه قبقبّسّس ػولىطز زاكدزاًكدَیبىَیبى زض ثبلیي ؿتّؿتٌسٌس.
اظ الگالگَّبّبی اضظقیبثی آهآهَظقَظقی، هیتتَاىَاى ثثِ الگالگَی ؾیپ )CIPP( اقبضاقبضُ وطز ووِ تتَؾظَؾظ Stuffle Beam اضایِ قسقسُ اؾت. زض ایي الگالگَ، ّسفّسف تكریم ًیبظبظّبّبی اعلاػبتی هسیطاى تهوین گیطسطًسُ اؾت )10(. زض الگالگَی هصوهصوَضَض اعلاػبتٍ اظ چچْبضْبض َع اضظقیبثی وِ ػجبضتٌٌس اظ: ظهیٌ ، زضٍٍى زاز، فطآیٌٌس ثطٍى زاز ثِ زؾت هی آیس )11(. اظ یػگی ایي هسل ایي اؾت وِ اضظیبة هیتَ اًًس ثؿتِ ثِ قطایظ، فمظ یه لؿوت اظ ایي هسل ضا ثطای اضظقیبثی ثطبهِ اًتربة وٌٌس )12 13(. زض لؿوت اضظقیبثی ثطٍٍى زاز، ّسفِ تفؿیط لضبٍٍتٍ زض هََضز ًتبیح حبنل اظ اخطای ثطبه آهَظقیٍ اؾت؛ ث ػ َاى هثبل آیب
زاًًف آهََذتگبى ثثِ اّّسِاف هََضز ًظٍط ضؾیس اًًس؟ )14(.
لصا ثب ت خ ث اّّویت ز ضُ وبضقٌٌبؾی پطؾتبضی ٍ اضظقیبثی ثط بهثطًبهِ آهََظٍقی ایي ز ضُزٍضُ، اؾتفبزُ اظ هٌبثغ هحِسهحسٍزٍز زض اضظقیبثی ایي ز ضُ زض هغبلؼبت لجلی، ایي هغبلؼ ثب ّسف هیعاى زؾتیبثی ثثِ اّّساف آهََظقی همغغ وبٍضقٌبؾی پطؾتبضی زا كد یبى پطؾتبضی زٍاًكىسُ پطؾتبضی هبهبییٍ هكْس اظ زیسگبُ زا كدََیبى ؾطپطؾتبضاى ثرف ّب همبیؿِ ثیي آى ب اًدبم گطفت.
زٍ
كدََیبىوبضقٌٌبؾی
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

روش مطالٍعه

ایي پػ ّف، هغبلؼِ ای تَنیفی همغؼی زض ظهطُ هغبلؼبت اضظقیبثی آهَظقیِ اؾت وِ فطآیٌس لضبٍت زضثبضُ قبیؿتگی یب ؾَ زهٌسی ثطًبه بی آهَظقی ضا تؼمیت وَ زُ) 12( ثطاؾبؼ هسل اضظقیبثی هجت ی ثط هسیطیت ؾیپ، هیعاى زؾتیبثی ثِ اّّساف ثطًًبهِ بی آهََظقی زٍ ضُ وبضقٌٌبؾی پطؾتبضی زاًًكىسُ پطؾتبضی ٍ هبهبیی هكهكْسْس ضا ههَضزَضز اضظیبثی لطاض هیززّسّس.
خبهؼخبهؼِ پػپػٍّفّف ضا 27 زاكدزاًكدَی تطم ّكتّكت پطؾتبضی ث زثَزًسًس ووِ زض ٍاحسٍاحسّبیّبی وبضآهوبضآهَظیَظی زض ػطنػطنِ هكغهكغَلَل ثثِ تحهیل ث زثَزُ ٍ زض آذطیي ض ظضٍظّبیّبی آذطیي ٍاحسٍاحس وبضآهوبضآهَظیَظی تطم تحهیلی لطاض زاقتزاقتٌسٌس ٍ وچّوچٌیيٌیي 10 ًفطًفط اظ ؾطپطؾتبضاى ثرفّبّب یب ًوبًوبی سٌسُ آىّبّب زض هطاوع آهآهَظقَظقی زضهبزضهبًی لبین، اهبم ضضب، وَزَزوبى ٍ اثي ؾیٌبٌب تكىیل هیزاززازًسًس ووِ زاكدزاًكدَیبىَیبى زض آى ثرفّبّب هكغهكغَلَل ثثِ وبضٍضظیٍضظی ث زثَزًسًس. ثب ت ختَخِ ثثِ هحسهحسٍزٍز ثثَزىَزى تؼساز زاكدزاًكدَیبىَیبى قبغل زض ایي تطم تحهیلی ،وًوًَِ گیطی ثثِ ضضٍـٍـ ؾطقوبضی ننَضتَضت گطفت.
ثطای خوغ آٍضیٍضی زازُ ّب اظ پطؾك بهپطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتؾبذتِ اؾتفبزاؾتفبزُ گطزیس ووِ ایي پطؾكبهپطؾكٌبهِ حبحبٍیٍی ززٍ ثرف ثثَزَز ثرف ااٍلٍل آى هكرهبت فطزی اختوبػی زاكدزاًكدَیبىَیبى ٍ ؾطپطؾتبضاى ثرفّبّب قبهل خخٌؽٌؽ، ؾي، ٍضؼیتٍضؼیت تأتأّلّل ضا ههَضزَضز ثطضؾی لطاض هی زاز. ثرف ززٍمٍم پطؾك بهپطؾكٌبهِ قبهل ؾی ثیبیثیبًیِ ثثَزَز ووِ زیسگبزیسگبُ زازاًكدًكدَیبىَیبى ٍ ؾطپطؾتبضاى ثرفّبّب یب وبی سًوبیٌسُ آآًبىًبى ضا زض ههَضزَضز هیعاى زؾتیبثی زاكدزاًكدَیبىَیبى ثثِ ااّسافّساف آهآهَظقیَظقی زض حیغحیغِّبیّبی هطالجتی )8 ثیببًیِ(،آهآهَظقَظقی )3 ثیببًیِ(، پػپػٍّكّكی )2 ثیببًیِ(، هكبهكبٍضٍضُ ای )2 ثیببًیِ( ،هسیطیتی ٍ حوبیتی )9 ثیبیِ(، تَ اًًجركی )3 ثیبًیِ( ٍ حطفِ ای )3 ثیبیِ( ضا ثب همیبٍؼ پٌٌح زضخِ ای لیىطت قبهل ػبلی، ذََة ،هتََؾظ، ضؼیف ذیلی ضؼیف ثب حساوثط وطُ 4 حسالل وطُ نفط اٍضظیبثی هی وطز. زض ایي پطؾكٌ بهِ حسالل وطُ پطؾكٌ بهِ نفط حساوثط وطُ 120 ثََز .وطُ ثبلاتط ًكبىزّ سُ تحمك اّساف ثِ هیعاى ثیكتط ثََز .ؾغح ثٌٌسی هیعاى زؾتیبثی ثِ اّّساف آهََظقی زض زاًكدََیبى ثِ ایي نََضت ثََز وِ وطُ 40-0 ؾغح بهغلََة، 80-41 ؾغح تبحسٍٍزی هغلََة 120-81 ؾغح هغلَة زض ًظط گطفتِ قس. لاظم ثِ تََضیح اؾت وٍِ زض هغبلؼبت اظ َع اضظیبثی هجتٌ ی ثط ّسف ،همهَز انلی پػ ّف ،ثطضؾی هیعاى زؾتیبثی ثِ اّساف اظ پیف تؼییي قسُ اؾت، ثٌٌبثطایي ضطٍٍضی اؾت وِ اثتسا هلان هََفمیت یب هغلََثیت زض حیغِ بی هطالجتی، آهَظقی، پػپػٍّكّكی، هكبهكبٍضٍضُ ای، هسیطیتی ٍ حوبیتی، ت اًجركی ٍ حطفِ ای زض زٍضُ بی آهََظقی هكرم
آهَظـ
قَز تب ثب همبیؿِ زازُ بی خوغ آٍٍضیٍ قسُ ثب هؼیبضّبی هغلَثیت،ث لضبٍت زضثبضُ لبثلیتّ بٍ، اضظـ ب ضؼف ّبی ثطًبه آهََظقیپطزاذت قََز. زض ایي پػ ّف هلان هَفمیت یب هغلََثیت ثب اؾتفبزُ اظ اّّساف تؼییي قسُ زض ثطًبهِ هىتََة همغغ وبضقٌٌبؾی پطؾتبضی وچٌیي ظطذ اّ ی اظ اؾبتیس پطؾتبضی زاًكىسُ پطؾتبضی هبهبیی هكْْس تسٍٍیي قس. اؾتفبزُ اظ ًظطات افطاز آگبُ هترهمٍ ثِ ػ َاى ذجطگبى آهَظقی هیت اًس ضٍٍقی ثطایٍ ققٌبذتٌبذت ااّسافّساف آهآهَظقَظقی زض ّطّط ضقتضقتِ للوساز گطزز )15(. زض ایي هغبلؼهغبلؼِ اضظقیبثی ثب اؾتفبزاؾتفبزُ اظ الگالگَی اضظقیبثی ؾیپ ثب توطوع ثط ػبهل ثطثطٍىٍى زاز ثطبهثطًبهِ ااًدبمًدبم قس. ثط ایي اؾبؼ، ػبهل ثطثطٍىٍى زاز قبهل ذسهبت ػلوی ٍ ترههی ػطضػطضِ قسقسُ، زازاًف تتَلیسَلیس قسقسُ ٍ اقبػاقبػِ یبفتیبفتِ ثثِ زازاًفًف آهآهَذتگبىَذتگبى هكرم گطزیس. ثطای زؾتیبثی ثثِ ضضٍاییٍایی هحتهحتَاَا ٍ ننَضیَضی، پطؾك بهپطؾكٌبهِ زض اذتیبض ززُ تي اظ اػضبی ّیّیأت ػلوی زاكىسزاًكىسُ پطؾتبضی هبهبیی هكهكْسْس لطاض گطفت ٍ پیكپیكٌْبزاتْبزات آىّبّب خخْتْت انلاح ّطّط یه اظ خولات ثثِ وبض گطفتگطفتِ قس. خخْتْت تؼییي پبیبیی، پطؾكپطؾكٌبهبهِ زض اذتیبض ززُ تي اظ زاكدزاًكدَیبىَیبى لطاض وطفت ووِ اظ عطیك ضطیت آلفبی وطوطًٍجبخًجبخ همساض آى 93/0 ثثِ زؾت آهس .زازُ ّب ثب اؾتفبزاؾتفبزُ اظ آهبض تَنتَنیفی )فطا افطاٍاًی، هیببًگًگیي ٍ ااًحطافًحطاف هؼیبض(، آهبض اؾتاؾتٌجبعٌجبعی )آظهآظهَىَى تی هؿتمل( ٍ ًطمًطم افعاض
13SPSS v. ههَضزَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت ٍ همبزیط -pvalue ووتط اظ 05/0<p هؼهؼٌبٌبزاض تلمی گطزیس.
خخْتْت خوغ آٍضیٍضی زازُ ّب هدهدَظَظ ااًدبمًدبم پػپػٍّفّف اظ هؼبهؼبًٍتًت پػپػٍّكیّكی زا كگبزاًكگبُ ػلػلَمَم پعقىی هكهكْسْس اذص قس ٍ پؽ اظ وؿت ههَافمتَافمت اظ ضیبؾت زا كىسزاًكىسُ ٍ ثیوبضؾتبى ّب ثثِ ثرفّبیّبی وبضآهوبضآهَظیَظی هطاخؼهطاخؼِ ٍ پطؾك بهپطؾكٌبهِ زض اذتیبض زا كدََیبى ؾطپطؾتبضاى یب وبیٌ سُ آًًبى لطاض زازُ قس تب تىویل وبیٌٌس پطؾكٌٌبه ب زض ّوبى ضٍٍظ یب ضٍ ظّّبی ثؼسی خوغآٍٍضیٍ هیقس. زّض ایي هغبلؼِ انََل اذلالی هََضز ًیبظ ثطای اًدبم پػ ّف ثط ضٍٍی ؾََغُ ّبی ا ؿبًی ضػبیت قٍس. لجل اظ اًدبم هغبلؼِ اعلاػبت لاظم زض هََضز هغبلؼِ اّّساف آى وچٌٌیي حمَق قطوت و ٌسگبى زض هغبلؼِ قبهل حك وٌبضُ گیطی اظ هغٍبلؼِ هحطهب ثََزى زازُ بٍ ثِ اعلاع توبهی زا كدََیبى ؾطپطٍؾتبضاى ثِرفّب ضؾیسّ اظ توبًی آًًبى ضضبیت آگبّ بآگبّبًِ وؿت قس.

یافتهها

وَ ایي هغبلؼِ ضا 28 زاًكدََی پطؾتبضی تطم ّكت ٍ زُ ًفط اِظ ؾطپطؾتبضاى ثرفّب یب وبیٌ سُ آًًبى تكىیل
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

كدََیبى
هی زاز. هیبًگِیي ؾٌی زاكدَیبى 85/21 ثب اًحطاف هؼیبض 32/1 ثَز و اوثط آىّب )4/70%( هإًًث 2/85% هتأّل ث زًس. زض هَضز ؾطپطؾتبضاى ،هیبًگیي ؾٌی آىّب 1/43 ثب اًًحطاف هؼیبض 7/5 ثَز ووِ 60% هإًًث ٍ 100% هتأّّل ثَ زًًس.
هیبًگیي ول وطُ هیعاى تحمك اّّساف آهَظقی اظ زیسگبُ زاًكد یبى 751/15±75/79، زض حیغِ هطالجتی ٍ ثثْساقتْساقتی 08/5±21، حیغحیغِ آهآهَظقَظقی 8/1±56/7، حیغحیغِ پػپػٍّكّكی 4/1±3/5، حیغحیغِ هكبهكبٍضٍضُ ای 28/1±49/5، حیغحیغِ هسیطیتی ٍ حوبیتی 97/4±7/23، حیغحیغِ ت اًَتَاًی 87/1±14/8، حیغحیغِ حطفِ ای 02/2±55/8 ثثَزَز. خسخسٍلٍل قوبضقوبضُ 1، فطا افطاٍاًی ٍ زضنس فطا افطاٍاًیًی افطاز ثطحؿت ؾغح ثثٌسیٌسی هیعاى تحمك ااّسافّساف آهآهَظقیَظقی اظ زیسگبزیسگبُ زاكدزاًكدَیبىَیبى زض ؾؾِ ؾغح بهغلًبهغلَةَة ،تبحستبحسٍزیٍزی هغلهغلَةَة ٍ هغلهغلَةَة ضا ًكبىًكبى هی ززّسّس.
هیبهیبًگیيًگیي ول وطًوطُ هیعاى تحمك ااّسافّساف آهآهَظقَظقی اظ زیسگبسگبُ ؾطپطؾتبضاى، 02/15±7/72 ٍ زض حیغحیغِ هطالجتی ٍ
جدول 1- فطا افطاٍاًیًی ٍ زضنس فطا افطاٍاًیًی افطاز ثطحؿت ؾغح ثثٌسیٌسی هیعاى تحمك ااّسافّساف آهآهَظقَظقی اظ زیسگبزیسگبُ زاكدزاًكدَیبىَیبى پطؾتبضی زاكگبزاًكگبُ ػلػلَمَم پعقىی هكهكْس ،1389
زضنس تؼساز هیعاى تحمك ااّسافّساف
63 17 ًؿجتبًؿجتب هغلهغلَةَة
37 10 هغلهغلَةَة
100 27 خوغ ول

جدول 2- فطا افطاٍاًیًی ٍ زضنس فطا افطاٍاًیًی افطاز ثطحؿت ؾغح ثثٌسیٌسی هیعاى تحمك ااّسافّساف آهآهَظقَظقی اظ زیسگبزیسگبُ ؾطپطؾتبضاى ثرف ّبیّبی هطاوع آهآهَظقیَظقی زضهبزضهبًیًی هكهكْسْس، 1389
زضنس تؼساز هیعاى تحمك ااّسافّساف
80 8 ًؿجتًؿجتبًب هغلهغلَةَة
20 2 هغلهغلَةَة
100 10 خوغ ول

جدول 3- همبیؿِ هیبًًگیي زؾتیبثی ثِ اّساف آهَظقی اظ زیسگبُ زا كدَزاًكدَیبىَیبى ٍ ؾطپطؾتبضاى ثرفّبی هطاوع آهََظقی زضهبًی هكْْس ،1389
ؾغح هؼ بزاضی هیبًگیي )اًًحطاف هؼیبض( ًمفّ ب
p;0/56 21)5/08(
20/7)4/24( زاً كدَ یبى
ؾطپطؾتبضاى هطالجتی ٍ ثْْساقتی
p;0/76 7/56)1/8(
6/9)1/66( زاً كدَ یبى
ؾطپطؾتبضاى آهََظقی
p;0/2 5/3)1/4(
4/50)1/71( زاً كدَ یبى
ؾطپطؾتبضاى پػٍ ّكی
p;0/62 5/49)1/28(
4/90)1/28( زاً كدَ یبى
ؾطپطؾتبضاى هكبٍٍض ای
p;0/85 23/70)4/97(
21/80)5/28( زاً كدَ یبى
ؾطپطؾتبضاى هسیطیتی ٍ حوبیتی
p;0/83 8/14)1/87(
7/00)1/94( زاً كدَ یبى
ؾطپطؾتبضاى تَ اًًجركی
p;0/38 8/55)2/02(
6/90)2/30( زاً كدَ یبى
ؾطپطؾتبضاى حطف ای
p;0/79 79/75)15/10(
72/70)15/02( زاً كدَ یبى
ؾطپطؾتبضاى ول

ثْساقتی 24/4±7/20، حیغِ آهََظقی 66/1±9/6، حیغِپػٍ ّكی 71/1±5/4، حیغِ هكبٍٍضُ ای 28/1±9/4، حیغحیغِهسیطیتی ٍ حوبیتی 28/5±8/21، حیغِ ت اًَتَاًی 94/1±7، حیغِ حطفٍ ای 3/2±9/6 ثََز. خسٍٍل قوبضُ 2، فطا اًی زضنس فطا اًی افطاز ثطحؿت ؾغح ثٌٌسی هیعاى تحمكٍ اًّّسافَ آهََظقیٍ اظ زیسَگبُ ؾطپطَؾتبضاىً، زض ؾِ ؾغح بهغلَة، تبحسٍزی هغلَة ٍ هغلَة ضا ًكبى هیززّسّس.
ثب اؾتفبزاؾتفبزُ اظ آظهآظهَىَى هي یتٍیتٌیٌی ییَ، یبفتِ ّبی هغبلؼهغبلؼِ
ًكبىًكبى زاز ووِ زض ّیچّیچ یه اظ حیغحیغِّبیّبی ههَضزَضز ثطضؾی تفبتفبٍتٍت آهبضی هؼهؼٌبزاضیٌبزاضی ثیي زیسگبزیسگبُ زا كدزاًكدَیبىَیبى ٍ ؾطپطؾتبضاى اظ ًظطًظط زؾتیبثی ثثِ ااّسافّساف آهآهَظقیَظقی خٍخَزَز ًساضزًساضز )79/0;p(. خسخسٍلٍل قوبضقوبضُ 3، هیبهیبًگیيًگیي ٍ ااًحطافًحطاف هؼیبض هیعاى زؾتیبثی ثثِ ااّسافّساف آههَظقیَظقی ٍ حیغ حیغِّبیّبی آى ضا اظ زیسگبزیسگبُ زا كدزاًكدَیَیبى ثب ؾطپطؾتبضاى همبیؿهمبیؿِ هیووٌسٌس.
كدَیبى
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

بحث

زض هغبلؼهغبلؼِ حبضط اوثط زاًكدََیبى ٍ ؾطپطؾتبضاى، هیعاى تحمك اّّساف آهََظقی زض همغغ وبضقٌبؾی پطؾتبضی ضا زض حس ؿجتبً هغلَة گعاضـ وطزًًس. زض هغبلؼِ ثیگ هطازی ًظطی، اوثطیت زاكدَ یبى )8/60%( زؾتیبثی ثِ اّساف ولی ثطبهِ آهَظقی وبضقٌبؾی پطؾتبضی ضا ذَة ػبلی شوط وطزطزُ ث زثَزًسًس )9(. وچّوچٌیيٌیي زض هغبلؼهغبلؼِ پپَضهیطظاَضهیطظا ولولْطیْطی ٍ ّوىبضاىّوىبضاى، اوثط زاكدزاًكدَیبىَیبى پعقىی هیعاى زؾتیبثی ثثِ ااّسافّساف آهآهَظقیَظقی وبضآهوبضآهَظیَظیّبیّبی ثبلیثبلیٌیٌی ضا زض حس هتهتَؾظَؾظ اضظیبثی وطزوطزًسًس )7(. خٍخَزَز ایي زیسگبسگبُ زض زاكدزاًكدَیبى هی ت اتَاًسًس ثثِ ػػَاهلَاهلی اظ لجیل خٍخَزَز ؾبذتبض ههٌظنٌظن آهآهَظقَظقی، تلاـ ٍ هؿبػی هسضؾیي ثثِ ه ظهٌظَضَض اضایِ آهآهَظـَظـ ههٌبؾتٌبؾت ٍ ههَضزَضز ًیبظ فطاگیطاى ٍ وچّوچٌیي ثثْطْطُ گیطی اظ ضؾبضؾبًِ ّبی آهآهَظقَظقی هتهتٌبؾتٌبؾت ثب ه ضهَضَعَع زضؼ هطتجظ ثبقس. عطاحی ههٌظنٌظن آهآهَظقَظقی، ثطلطاضی اضتجبط ثیي ه ضهَضَػبتَػبت خسیس زضؾی ثب تدبضة فطاگیطاى ٍ ت ختَخِ ثثِ ًیبظبظّبّبی آى ّبّب هی ت اتَاًسًس آهآهَظَظـ ز سٌّسُ ضا زض آهآهَظـَظـ ّطّط چچِ ثثْتطْتط ٍ تحمك آچآًچِ وِ ثطای آى تلاـ هی وٌسٌس یبضی ًوبًوبیس )1(.
زض ایي هغبلؼبلؼِ 37% زاكدزاًكدَیبىَیبى تحمك ااّسافّساف آهآهَظقیَظقی ضا زض ؾغح هغلهغلَةَة شوط وطزوطزًسًس، زض حبلی ووِ اظ زیسگبزیسگبُ اوثطیت آىّبّب، تحمك ااّسافّساف زض حس ًؿجتبًؿجتب هغلهغلَةَة ثثَز؛َز؛ ازازّویّوی ٍ ّوىبضاىّوىبضاى زض ًتبًتبیح پػپػٍّكّكی ذذَزَز ثب ّسفّسف اضظقیبثی ثطبهثطًبهِ آهآهَظقَظقی زاكدزاًكدَیبىَیبى پعقىی همغغ وبضبضٍضظٍضظی ػسم زؾتیبثی ثثِ حسحسٍزٍز ًیوی اظ ااّسافّساف آهآهَظقَظقی ثبلیٌی ههَضزَضز ااًتظبضًتظبض ضا تأییس هی وٌٌس )16(. ثٌبثطایي ثثِ ًظط هیضؾس هطهطٍضٍض ػَاهل هإثط زض زؾتیبثی ثثِ اّّساف آهََظقی ضطٍٍضی هیثبقس. یىی اظٍ ایي فبوت ضّّب هیتَ اًًس تسٍیي اّّساف آهََظقی اظ ؾََی زاكىسُ آهََظـ ثطاؾبؼ آى اّّساف ثبقس. وچٌ یي ثب فطاّّن وطزى ایي لیؿتِ اّساف زض ٍالغ فطنتی ّن ثطای ذََز اؾبتیس فطاّن هیقَز و ث ثبظثیٌ ی اّساف آهَظقی پطزاذتِ ٍ آى ّب ضا ثب یبظّبی آهَظقی زاًكدَ یبِى تغجیك زّ ٌس ٍ ثْْتطٍیي قیَ آهَظقی ضا ثطای ضؾیسى ث ّط ّسف اتربش وطزُ وچ یيُ قیَ ّبیی هٌٌبؾت ٍ هتٌٌبؾت ثب اّساف ثطای اضظقیبثی زاًكد یبى زض ًظط ثگیطًس. اظ عطف زیگط زض اذتیبِض زاقتي اّّساف آهََظقی اظ عطٍف زاًكدَیبى، آًبى ضا لبزض ث زضن اًتظبضات اؾبتیس زض پبیبى ز ضُ آهََظقی هیوٌٌس ثبػث هیٍقََز تب زلیمبً ثساًٌس وِ چِ هغلجی ضا، زض چ ؾغح آهََظقی اظ وساهیه اظ هٌٌبثغ هغبلؼ و ٌس. ایي قیََُ هی تَ اًًس اظ ؾطگطزاًی زاًكدَ یبى ٍ ّسض ضفتي ٍلت
آهَظـ00
آىّ ّب خلََگیطی ثبٍػث ایدبز اًًگیعُ ثطای یبزگیطی ثیكتط زضزاًكد یبى هی قَز آىّ ّب ضا لبزض هی ؾبظز تب ثطای آهََظـ ذََزثطًبهِ ضیعی و ٌس )17(. زض هغبلؼِ ای زاًكدََیبى هْن تطیي ػَاهل هطتجظ ثِ اؾتبز زض اؾتفبزُ ثْتط اظ ٍلت زض خْْت زؾتیبثی ثِ اّساف آهَظقی ضا هْْبضت اؾتبز زض ثِ وبضگیطی ضٍٍـّ ّبیٍ هٌبؾت تسضیؽ، تؼییي ظهبى ثطگعاضی اهتحبًًبت ثب ًظط زاًكدَ اضایِ عطح زضؼ زض اثتسای تطم تحهیلی شوط وطزوطزًسًس )18(.
زض ایي هغبلؼهغبلؼِ 20% ؾطپطؾتبضاى ااّسافّساف آهآهَظقیَظقی ضا تحمك یبفتیبفتِ زض ؾغح هغلهغلَةَة ثیبى وطزوطزًسًس زض حبلی ووِ اوثطیت آىّبّب )80%( تحمك ااّسافّساف آهآهَظقیَظقی ضا زض ؾغح ًؿجتبًؿجتب هغلهغلَةَة اضظیبثی وطزوطزًسًس. هسیطاى آهآهَظقَظقی ٍ هسیطاى ثبلیٌی ثب فطافطاّنّن وًوَزىَزى ظهیٌِ هكبضوت ٍ ّوّوىبضی ثیي هطاوع آهآهَظقَظقی ٍ هطاوع ثبلیٌی فطنتی ضا فطافطاّنّن ووٌٌسٌس تب اظ پیكپیكٌْبزاتْبزات قبغلیي زض هحیظّبیّبی ثبلیي خخْتْت ضفغ ًَالمَالم اؾتفبزاؾتفبزُ ووٌٌسٌس تب ثبػث وببّفّف قىبف ثیي تئتئَضَضی ٍ ػول ٍ اضتمبی ؾغح ویفی ّطّط ززٍ ثؼس گطزگطزًسًس.
یىی اظ هحسهحسٍزیتٍزیتّبیّبی ایي پػپػٍّفّف تأویس ثط ااّسافّساف آهآهَظقیَظقی ثثِ ععَضَض ولی ثثَزَز ووِ هوىي اؾت ووِ زض پبؾرسپبؾرسّیّی ایدبز ؾطزضگوی ثطای قطوت و سٌٌسُ وطزوطزُ ثبقس؛ ثثٌبثطایيٌبثطایي پیكپیكٌْبزْبز هیققَزَز ووِ هغبلؼبت ثؼسی ااّسافّساف آهآهَظقیَظقی ضا زض یه ٍاحسٍاحس زضؾی ذبل ههَضزَضز ثطضؾی لطاض ززٌّسٌس. اظ هحسهحسٍزیتٍزیتّبیّبی زیگط پػپػٍّفّف هیتتَاىَاى ثثِ ووَچهَچه ثثَزىَزى حدن وًوًَِ اقبضاقبضُ وطز ووِ ًتبیحًتبیح لبثل تؼوین ثثِ ول خبهؼخبهؼِ پطؾتبضی ًیؿتًیؿت.

نتیجهگیری

ػلی ضغن یبفتیبفتِ ّبی زؾتیبثی ثثِ اّساف آهَظقی اظ زیسگبُ زاكدَیبى ؾطپطؾتبضاى ثرفّّب زض ؾغح ؿجتبً هغلََة ،ثطای اضتمبی ویفیت ػولىطز فبضؽالتحهیلاى پطؾتبضی ،ًیبظ ثِ ثطضؾِی ػََاهل هإثط زض زؾتیبثی ثثِ اّّساف آهََظقی ٍ وچٌٌیي ثطًبه ضیعی خْْت ضفغ ًمبیم هَ خََز احؿبؼ هی گطزز.

تشکر و قذٍردِانیٍ

ثسیي ٍؾیل پػ ّكگطاى اظ هؿبػست هؼبهؼبًٍتًت آهََظقی زاًكىسُ پٍطؾتبضی هبهبیی، ضؤؾبی هطاوعٍ آهََظقی زضهبزضهبًی هسیطاى زفبتط ذسهبت پطؾتبضی هؿإٍٍلیي ثرف بی هطثَ عِ ٍ زاكد یبى تطم ّكت پطؾتبضی زاًكىسُ پطؾتبضی ٍ هبهبیی هكْْس لسضزالسضزاًی هی ًوبیٌٌس.
كدََیبىمنابع

– Sadeghi A, Artymany T, Hassanian M, Mohammadi N, Mostafaie MR, Seraj M. A survey of achievement level in nursing theory courses. Journal of Hamedan Nursing and Midwifery faculty. 1998; 16(2): 13-17. (Persian)
– The undergraduate nursing curriculum: Approved in 1374.
– Farsnews, 2011. Avialable from http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9001200417.
– Saberian M, Askari MR, Assadi AA, Nobahar M, Atash nafas E, Ghods AA, Raeis Dana N. A model for the internal evaluation of faculties of nursing. Seman University of Medical Sciences Journal (Special Issue: Medical Education). 2004; 5: 65-71. (Persian)
– Parsa Yekta Z, Salmani Baruq N, Monjamed Z, Farzyanpoor, Eshraghiyan MR. Internal evaluation in nursing and Midwifery of Tehran University of Medical Sciences. Hayat Quarterly. 1999; 11(24&25):
71-78. (Persian)
– Salehi S, Tavakkol Z, Hassan Zahraie R, Bashardoust N, Mahjour S. The Performance Evaluation of
B.S. Nursing Graduates Based on Their Own Perspectives and Their Head Nurses in the Hospitals Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences in 2001. Iranian Journal of Medical Education.
2001; 1(4): 44-51. (Persian)
– Pourmirza Kalhori R, Razaaian N, Naderipoor A, Najafi F, Almasi A, Hasanpoor dehkordi A.
Educational purpose and medical student’s achievements in clinical training in an university hospital in Kermanshah. 2012; 13(3): 344-354. (Persian)
– Ramezani GH, Valaei N, Basaghzadeh M, Fakhre attar A, Mehrshadian M, Haraji A, Rezaei M,
Khajavikhan A. Evaluation of realization rate of under curriculum at Tehran’s university’s school of dentistry from 2001-2005. 2010; 7(2): 20-26. (Persian)
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

– Beigemoradi A, Nazari H. evaluating achievement to educational Goals of nursing, midwifery and operating room programs in Hamedan University of Medicine Sciences, Shiraz University of Medicine Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2002; 2(0): 33. (Persian)
– Zhang G, Zeller N, Griffith R, Metcalf D, Williams J, Shea C, et al. Using the Context, Input,
Process, and Product Evaluation Model (CIPP) as a Comprehensive Framework to Guide the Planning, Implementation, and Assessment of Service-learning Programs. Journal of Higher Education Outreach and Engagement. 2011; 15(4): 57-84.

– Javaheri J, Farajzadegan Z, Shams B, Kelishadi R, Sharifirad Gh, Asgari M, et al. Evaluating


دیدگاهتان را بنویسید