جلد

2

شماره

ي

3

پاييز

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1392

از تركيب بهينه، به عنـوان الكتروليـت جامـد بـود. سيـستم5x=10,15,20,25) 45Li2O-xTiO2-(55-x)P2O) جهـتبررسي تاث ير جايگزين شدن2TiO به جاي5P2O مورد بررسي قرار گرفت. ابتداشيشه در دماي1350 درجه سانتيگراد بـهروش ذوب و ريختهگري تهيه گرديدند وسپسبا عمليات حرارتي دو ساعته در دمايپيكتبلورحاصـل ازآنـاليز حرارتـيافتراقي(DTA) به شيشه سراميك تبديلشدند. نتايج آناليز فـازي(XRD) و ريـزسـاختا ري (SEM) حـاكي از تبلـور فـازناسيكون، در شيشهي حاوي25 درصد مولي2TiO بود . نتايج نشاندهنده آن است كه تبلور سطحي مكانيزم غالب در تبلورشيشه- سراميكهاي سيستم5Li2O-TiO2-P2O ميباشد و عمليات حرارتي دو مرحلهاي جهت تشكيل فاز ناسيكون تاثير داشته است.


دیدگاهتان را بنویسید