جلد

2

شماره

ي

3

پاييز

1392

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1279840468

كليـد واژه: نانوبيواليـاف شيـ شهاي توخـالي، نانواليـاف شيـ شهاي مزوپـور، پارامترهـاي الكتروريـسي، نـازل هـم محـور، پليمر پلي وينيل پيروليدون، روش الكتروريسي.
1- مقدمه


دیدگاهتان را بنویسید