جلد

2

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شماره

ي

2

تابستان

1392

كليد واژه: نانو كامپوزيت، كاربيد بور، سيليكون، زينتر پذيري.
1- مقدمه
كاربيد بور با دانسيته 52/2- 4/2 گرم بر سانتيمتر مكعب، نقطه ذوب 2447 درجه سـانتيگـراد و دمـاي جـوش بـالاتر از 3500 درجـهسانتيگراد، سختترين ماده بعد از الماس و نيتريد بور مكعبي ميباشـد . ايـن خـواص منجـر بـه اسـتفاده از كاربيـد بـور در بـسياري ازكاربردهاي صنعتي و استراتژيك شده است. با اين حال زينترپذيري و تافنس شكست آن نسبتا كم است كه به علت پيوندهاي كوالانتبين كربن و بور و در نتيجه پايين بودن نفوذ در خود ميباشد. امروزه روشهاي مختلفي براي افزايش زينترپذيري و بهبود خواص كاربيدبور به كار گرفته شدهاند و در اين بين روش زينتر بدون اعمال فشار نسبت به روشهاي پرس گرم، زينتر جرقـه پلاسـما و نفـوذ دهـي،نسبتا ساده و كم هزينه بوده و امكان ساخت قطعات بزرگ و پيچيده را دارد [6-1]. با اين حال به علت دماهاي بالاي زينتر كاربيد بـور،نياز به تجهيزات دما بالا افزايش مي يابد. علاوه براين خواص مكانيكي نمونههاي حاصل از زينتر بدون فشار خيلي خوب نيست [6]. بـههمــين علــت مــواد افزودنــي بــسياري بــه عنــوان كمــك زينترهــاي اكــسيدي (3CeO2 ،Y2O3 ،TiO2 ،SiO2 ،ZrO2،Al2O، 4Al2Si2O5(OH) و …) [15-7] و غير اكسيدي (TiB2 ،TiC ،TiN، كربن، سيليكون، آلومينيوم، آهـن و …) [29-16] بـه كاربيـد بـورافزوده شده اند و هر يك از آنها تاثير متفاوتي بر خواص محصول نهايي داشته اند. دماي زينتر، اندازه ذرات، ميزان و نوع كمك زينترهـاو… عوامل مهمي هستند كه بر خواص كامپوزيت هاي كاربيد بور تاثير گذار ميباشند [6]. در اين بين سيليكون يك شبه فلز اسـت كـه
-9013181801


دیدگاهتان را بنویسید