جلد

2

شماره

ي

1

بهار

1392

1279840468

چكيده: پيزوسراميك بدون سرب 3Bi0.5 (Na1-xKx) 0.5 TiO با نام مختصر BNKTx با مقـادير مختلـف پتاسـيم24/0، 22/0،20/0،18/0x= به روش سنتز حالت جامد تهيه شد. بررسي فازي نمونه ها توسط پراش اشعهx نشان داد كه تماميتركيب ها داراي ساختار پروسكايت خالص ميباشند. در ادامـه خـصوصيات دي الكتريكـي، فروالكتريكـي و پيزوالكتريكـينمونه ها تعيين شد. افزايش مقدار پتاسيم سبب كاهش دماي قطبش زدايي Tdدر نمونهها ميشود. اندازه گيري حلقه پسماند در دماي اتاق نشان داد كه بيشترين مقدار ميدان وادارنده و قطبش پس ماند به ترتيب در نمونـههـاي18/0x= و20/0x= بدست آمد. بررسي كرنش در ميدان الكتريكي در دماي اتاق براي تمام نمونهها انجام شد و بيشترين مقدار كرنش در نمونه20/0x= برابر13/0 درصد حاصل شد. كرنش در دماي نزديكTd به مقدار بسيار بـالاي36/0 درصـد در نمونـه20/0x= رسيد. بهترين خصوصيات دي الكتريكي و پيزوالكتريكي در نمونه20/0x= نشان داد كه تركيب مذكور همان تركيـب مـرزفازي مورفوتروپيك MPB در اين سيستم ميباشد.
كليد واژه: پيزوالكتريك، بدون سرب، تيتانات بيسموت سديم پتاسيم، مرز فازي مورفوتروپيك.
1- مقدمه
مواد فروالكتريك با ساختار پروسكايت كاربردهاي بسياري در وسايل الكتريكي پيدا كردهاند. از جمله اين كاربردهـا مـي تـوان بـه موتوره ا و مول دهاي پيزوالكتريـك، مب دله ا، سن سورها و كاران دازها اش اره كـرد. ت اكنون م واد ب ر پاي ه س رب مانن د Pb(Zr,Ti)O3 (PZT) و Pb(Mg1/3,Nb2/3)O3 (PMN) و كامپوزيتهاي آنها با خصوصيات پيزوالكتريكـي عـالي بيـشتريناستفاده را داشته اند. اما عنصر سرب بدليل سمي بودن و آلودگي محيط زيست و به خطر انداختن سلامت انسان و ساير موجوداتزنده بايد حذف شود. بنابراين بررسي تركيب هاي بدون سـرب و رسـيدن بـه تركيبـي بـا خـصوصيات قابـل مقايـسه بـا تركيـبپيزوالكتريك هاي داراي سرب از جمله اهداف محققان قرار گرفته است [1-4].
تركيب تيتانات سديم بيسموت(BNT) از جمله مواد فروالكتريك بدون سرب است كه ويژگيهاي قابل توجهاي نشان مي دهـد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اين تركيب توسطSmolenskii و همكارانش در سال 1960 كشف شـد [5]. BNT در دمـاي اتـاق داراي تقـارن رومبوهـدرالR3c ميباشد و در دماي حدودC o 300 ساختار آن به تتراگونالP4bm تبديل مي شود. اين دما دماي انتقال از فاز رومبوهـدرالبه تتراگونال (TR-T) تعريف مي شود. با افزايش بيشتر دما تا حدودC o 540 فاز تتراگونال به مكعبي پاراالكتريـكm


پاسخی بگذارید