ي

3

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

زمس

تان

1391

چكيده: در اين تحقيق سعي برآن است كه با ايجاد پوشش چندلايه نانوساختار تيتانيايي به روش سل ژل- غوطـه وري در سطح فولاد زنگ نزنL304، اثر ضخامت و چندلايه بودن بر رفتار فوتوكاتاليستي اين پوشش هـا بررسـي شـود. در فراينـدپوشش د هي، از يك سل پليمري برپايه تيتانيوم تترا ايزوپروپكسايد همراه با افزودني دياتانولآمين استفاده شد و بـا تكـرارفرايند غوطهوري، به دو روش مختلف تكبارپخت و چندبارپخت، نمونههاي پوشش1تـا 5 لايـه تهيـه شـدند. نمونـه هـا بـااستفاده از آناليزهاي DTA/TG، پراش اشعه ايكـس، ميكروسـكوپهـايSEM و AFM، آزمـون زبـري سـطح و آزمـونتخريب فوتوكاتاليستي مورد بررسي قرار گرفتند. نتـايج SEM,XRDAFM،همگـي نـشان دهنـده ابعـاد نـانومتري ذراتتشكيل دهنده پوشش ها بودند . در بررسي مقطع عرضي پوشش ها توسطSEM نيز آثارگسستگي و ناپيوستگي بين لايه هـامشاهده نشد. نتايج XRD و DTA/TG نشان دهنده تشكيل شدن فاز آناتاز از فاز آمورف در دماي حدود °C350 و تشكيل جوانههاي فاز روتايل از فاز آناتاز در حدود°C500 و حذف كامل آناتاز در دماي°C700 است . دماي بهينه بـراي عمليـاتحرارتي،°C450 بدست آمد كه نتايج آزمون فوتوكاتاليستي مويد آن بود. نتايج بدست آمده، نشان دهنده تاثير تعداد لايه هـاو ضخامت پوشش بر خواص فوتوكاتاليستيĤن بود. از لحاظ خواص فوتوكاتاليستي، ضخامت بهينـه بـراي پوشـش تيتانيـاييnm 198 مربوط به نمونه3 لايه3 بار پخت بدست آمد. متوسط زبري (Ra) سطح در نمونههاي پوشش چندلايه چنـد بـارپخت با افزايش تعداد لايهها از µm107/0 در نمونه تك لايه به µm0147/0 در نمونه پنج لايه كاهش يافت.
كليد واژه: تيتانيا، سل ژل، پوشش نانو، فولاد زنگ نزن L304، خواص فوتوكاتاليستي.
1- مقدمه
پوشش نانوتيتانيا در سطح مواد مختلفي قابل ايجاد است. اخيرا فلزات به زيرپايههايي بسيار ايده ال براي ايـن پوشـش هـا تبـديلشدهاند. اين امرناشي از خواص فيزيكي بسيار مطلوب فلزات از جمله چقرمگيو داكتيـل بـودن آنهـا اسـت[1و2]. از بـين فلـزات،فولادها بخصوص نوع زنگ نزن آن به علت كاربردهاي بسيار گسترده آنها در صنعت و ديگر حوزهها بـسيار مـورد توجـه انـد . بـاايجاد پوشش تيتانيايي در سطح فولادها يا ديگر فلزات، ميتوان فلزات خودتميزشونده و فوتوكاتاليست توليد كـرد كـه بـه علـتمزاياي زياد، روز به روز توسعه يافته وكاربردهاي جديدي پيدا كرده اند[2،1و3].
براي افزايش فعاليت فوتوكاتاليستي پوشش يعني افزايش جذب اشعه و در نتيجه افـزايش تعـداد حـاملين شـارژ تهيـيج شـده درپوشش، يك روش افزايش ضخامت آن است. اما يك محدوديت وجود دارد. پوششهاي ضخيم تر، جـذب بيـشتري در محـدوده
-8304521801

39
UV دارند و به علت توليد شدن تعداد حاملين شارژبيشتر، انتظار ميرود كه فعاليت فوتوكاتاليستي بالاتري داشته باشند. اما زمـانحيات اين حاملين شارژ بايد به اندازه كافي باشد تا بتوانند قبل از تركيب شدن مجدد، مهاجرت كرده و خود را به سطح برساند ودر واكنش هاي فوتوكاتاليستي سطح شركت كنند. بعلاوه اگر همه اشعه در دسترس جذب شود ويا به علت افزايش بـيش از حـدضخامت، فاصله از سطح آنقدر زياد باشد كه حاملين شارژ قبل از تركيب شدن مجدد شانس كمي براي رسيدن به سـطح داشـتهباشند، ديگر افزايش ضخامت پوشش فعاليت فوتوكاتاليستي آن را افزايش نخواهد داد[4].


پاسخی بگذارید