ي

3

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

زم

ستان

1391

1279840468

چكيده: نانو رس هاي آنيوني يا هيدروكسيدهاي دوگانه لايه اي (layered double hydroxides)موادي نانوساختار بـا بار مثبت هستند كه داراي خصوصيات فيزيكي و شيميايي بسيار نزديك به مينرال رسي هيدروتالسيت با فرمـول شـيمياييMg6Al2 (OH)16. CO3 .4H2O هستند كه، ميتوانند با بيومولكولهـاي داراي بـار منفـي ماننـد ويتـامينهـا، داروهـا ورشته هاي دي ان اي (DNA) تشكيل نانوبيوهيبريد بدهند.
در اين پژوهش، تركيب شبه هيدروتالسيتي،3Ca/Al-NO با اندازه ذرات مختلـف در فرآينـدي شـامل همرسـوبي و تحـتشرايط هيدروترمال سنتز شد. در اين روش، دوغابهاي پايدار و همگنLDH تحت شرايط مختلف هيـدروترمال بـا انـدازهذرات در محدوده5/7 نانومتر تا5/2 ميكرون متر تهيه شدند . مشخصه يابي نمونه هاي سنتز شده توسـط روش هـاي پـراشپرتو ايكس، طيفسنجي فروسرخ، آناليز حرارتي، ميكروسكوپ الكتروني روبشي، ميكروسكوپ الكتروني عبوري و نانوسايزرانجام شد . در نهايت مشخص شد كه با افزايش مدت زمان هيدروترمال بلورينگي و اندازه ذرات افزايش مي يابد و همچنـينبررسي هاي ميكروسكوپي نشان داد كه ذرات داراي مرفولوژي هگزاگونال با نسبت طول به عرض بزرگ هستند. در بررسيسميت سلولي نمونهها كه توسط ارزيابيMTT انجام شد، هيچگونه سميت سلولي تا غلظتµg/ml 100 مـشاهده نـشد وتنها در غلظتهاي بالاتر از اين مقدار كاهش زيست پذيري سلولي مشاهده شد.
كليد واژه: نانو رس آنيوني، هيدروكسيد دوگانه لايه اي، هيدروترمال، همرسوبي.
1- مقدمه
امروزه مواد نانوساختار، به علت خواص فيزيكي و شيميايي منحصر به فرد و كاربردهاي بالقوه در حوزههاي گوناگون توجه بسياري از دانشمندان و محققان را به خود جلب كردهاند. در ميان نانوذرات مختلفي كه تاكنون مورد بررسي قرار گرفتهاند، رسهاي آنيـوني يـاهيدروكسيدهاي دوگانه لايهاي دوبعدي كه به اختصارLDH 1 ناميده ميشوند از جمله موادي هستند كـه بـه عنـوان سـامانههـايهيبريدي براي كاربردهاي مختلف از جمله دارورساني و ژن رساني مورد مطالعه قرار گرفتهاند. اين مواد به دليل بـار مثبـت، قابليـتجذب، نگهداري، حمل و رهايش يونها، سطح ويژه زياد، اثر حافظه داري، تنوع ساختاري و سنتز آسان و كم هزينـه در حـوزههـاي مختلف مورد توجه قرار گرفتهاند. بايد توجه داشت كه هيدروكسيدهاي دوگانهي لا يـهاي بـا آنكـه اغلـب بـه صـورت مـصنوعي درآزمايشگاه سنتز ميشوند مانند رسهاي طبيعي كاملاً زيست سازگارند با اين مزيت كه خواص آنها را ميتوان با كنترل شرايط سنتزدر آزمايشگاه نظير غلظت، دما،pH و… به خوبي كنترل كرد. لازم به ذكر است كه اين مواد به دليل آنكه ذاتاً ساختاري لايـه اي بـاابعاد نانومتري دارند ميتوانند دارو را به صورت نانودارو در ميان لايههاي خود جاي داده و ضمن حفظ دارو از تخريب يا تغيير در اثـرعوامل فيزيكي، شيميايي و يا بيولوژيكي؛ انتقال، رهايش و جذب دارو در بدن را بهبـود بخـشند. اخيـراً، رس هـاي آنيـوني بيـشتر ازرس هاي كاتيوني مورد توجه قرار گرفته اند. رس هاي آنيوني يا هيدروكسيدهاي دوگانه لايه اي داراي خصوصيات فيزيكي و شيميايي بسيار نزديك به مينرال رسي هيدروتالسيت با فرمول شيميايي Mg6Al2(OH)16CO3.4H2O هستند[1]. اين كاني در سـال 1842 در سوئد كشف شد. ساختار پايه لايه هاي LDH بر اساس ساختار بروسيت 2Mg(OH) است و از جانشيني بخـشي از كـاتيون هـاي دوظرفيتي شبكه بروسيت توسط كاتيون هاي سه ظرفيتي كه موجب ايجاد بار مثبت در ساختار مي شود به وجود مـي آيـد. بـار مثبـت پديدآمده، با آنيون هاي منفي كه در بين لايه ها قرار مي گيرند، خنثي مي شود. در شكل (1) ساختار LDH نشان داده شده است.
فرمول كلي LDH به صورت زير است:
[Mz+ 1-x M3+x (OH)2]ζ+ (Xζ/n) .mH2O
M كاتيون فلزي و X آنيون بين لايه اي مي باشد[3-1].
پيشينه استفاده از رس ها در كاربردهاي درماني به گذشته هاي بسيار دور باز مي گردد. امروزه رس هاي آنيوني يا LDH با ظرفيـت بالاي تعويض آنيون به عنوان سيستم ميزبان در حوزه مواد نانوبيوهيبريد مورداستفاده قرار مي گيرنـد . از خـصوصيات ويـژهLDH مي توان به زيست سازگاري بسيارخوب، تمايل شديد به جذب يون كربنات، پايداري شيميايي وابسته به pHو در دسترس بودن آن اشاره كرد. بسياري از بيومولكولهاي داراي بارمنفي- از جمله ويتامين ها، DNA و اسيدهاي آلي- مـي تواننـد بـاLDH تـشكيلبيوهيبريد بدهند[6-4]. يكي از روشهاي متداول سنتزLDH ، همرسوبي درpH متغير و يا ثابت است كه به دنبـال آن مراحـلپيرسازي در دما و زمان مشخص انجام مي شود. مواد سنتز شده در اين روش به شدت تمايل به آگلومره شدن دارند و اندازه ذراتثانويه در حدود 1 الي 10 ميكرون متر است و از آنجائيكه اكثر برهمكنشهاي بيولوژيكي در مقياس نـانومتر صـورت مـي گيـرد،ضروريست تا سوسپانسيوني پايدار و همگن در ابعاد نانومتري تهيه شود[7-8]. بنابراين، كنترل اندازه ذرات در محدوده مـشخصيكي از پارامترهاي كليدي در سنتز اين دسته از مواد براي كاربردهاي بيولوژيكي به خـصوص رهـايش سـلولي اسـت. مطالعـاتمتعددي در اين زمينه انجام شده است[9-10]. اوه و همكاران تأثير شرايط هيدروترمال بر روي كنترل خواص فيزيكـي LDH راارزيابي كردند و مشخص شد كنترل شرايط دما و زمان در عمليات هيدروترمال ميتواند اندازه ذرات را در محدوده معـين كنتـرلكند [11]. برخي از محققان از روش هيدروليز اوره براي سنتزMg-Al-LDH استفاده كردنـد كـه در ايـن روش انـدازه ذرات درمحدوده 1 الي 10 ميكرو ن متر تهيه شد كه مناسب براي كاربردهاي بيولوژيكي نيست[12]. كوواندا نيز پارامترهاي مختلف سنتزنظير دما، مدت زمان پيرسازي، زمان و غلظت به منظور كنترل اندازه ذرات مورد بررسي قرارداد [14].
در اين پژوهش، از روش هيدروترمال به منظور تهيه سوسپانسيون هاي پايدار و همگن با اندازه ذرات كنتـرل شـده اسـتفاده شـد.
همچنين سميت سلولي نمونه ها بر روي سلول هاي L929 فيبروبلاست موش براي ارزيابي زيست سازگاري انجام شد.
2- فعاليت هاي تجربي


پاسخی بگذارید