شکل 4. نقشه مناطق رویشی استان اصفهان اصلاح شده طبقهبندي هنري پابو
همچنـین از نـرمافزارهـاي google earth و ArcGIS10.2 بـه منظور تدقیق مرز واحدها و اعمال کارتوگرافی و پـردازش هـايلازم جهت یکپارچهسازي محـدود ههـا ي تعیـین شـده اسـتفادهگردید. پس از تهیه نقشه جوامع گیاهی استان اصفهان (شکل2)، جوامع گیاهی کنار هم قرار داده و آن را با نقشه اقلیمی اقتبـاساز روش هنري پابو تطبیق داده و نقشـه منـاطق رویشـی اسـتاناصفهان اصلاح شده طبقهبندي هنري پـابو تهیـه گردیـد. بـراياصلاح این نقشه همچون پابو از اقلیم و پوشش گیاهی بهعنـوان شاخصهاي اصلی استفاده شد با این تفاوت که محدوده تیپها و جوامع گیاهی با دقت بـالایی تعیـین شـد سـپس بـا اقلـیم ونقشههاي قبلی هماهنگیهاي لازم انجام شد (شکلهاي 3 و 4).

نقشه سازندهاي پوشش گیـاهی اسـتان اصـفهان بـا اسـتفاده ازمناطق رویشی پنجگانه، شرایط اقلیمی، پوشـش گیـاهی غالـب،نوع خاك و فرم رویشی گیاه، مناطق مشابه و نزدیک بـه هـم ازنظر نوع و ترکیب گیاهی به چهارده واحـد اکولو ژیـک تفکیـکشد و نقشه مورد نظـر تهیـه گردیـد (شـکل 5). و نهایتـاً نقشـهسازند پوشش گیـاهی در چهـارچوب جایگـاه فـرد، جمعیـت،جامعه، تیپ، فرماسیون (Formation) در اکوسیستمهاي طبیعـیطبقهبندي 1– فرم پوشش گیاهی 2- کلیه پوشـش هـاي گیـاهیجهـانی 3- فرماسـیون پوشـش گیـاهی 4- تیـپهـاي گیـاهی گیاهی که اقتبـاس از کنـت و کـاکر 1992 مـی باشـد مقایسـه ومطابقت داده شد (23).

نتایج
نتیجه نهایی این مطالعه تهیه نقشه جوامع گیاهی استان اصـفهانمشتمل 430 جامعه گیاهی، نقشه مناطق رویشی استان اصـفهاناصلاح شده طبقهبندي هنري پـابو و نقشـه سـازندهاي پوشـشگیاهی استان اصفهان میباشد.
نقشه دوم نقشه سازندهاي پوشش گیـاهی اسـتان اصـفهاناس ت. در حقیق ت ه دف اص لی ای ن پ ژوهش تهی ه نقش ه

شکل 5. نقشه سازندهاي پوشش گیاهی استان اصفهان

5– جوامع گیاهی 6– افـراد یـک گونـه و جمعیـت گونـه هـاي و راحت به اطلاعات منـاطق مشـابه مـیباشـد . اسـتان اصـفهان
سازندهاي پوشش گیاهی استان اصـفهان بـوده اسـت تـا بتـوانمناطق نزدیک به هم، با پوشش گیاهی مشترك و دسترسی سریع براساس اقلیم، گونههاي گیاهی غالب، نوع خاك، فرم رویشی و تخریب انسانی به چهارده سازند پوشش گیاهی تقسـیم گرد یـد که شرح آن در ادامه آمده است:
1- سازند جنگلهاي خشـک بلـوط: سـیماي ایـن سـازندجنگلــی، بــا گونــه گیــاهی غالــب درختــی بلــوط ایرانــی (Qurecus persica) است. در استان در محدوده شهرستان هـاي سمیرم و فریدونشهر است (شکل 6).
2– سا زند جنگلهاي خشک درختچهاي: دراین سازند پوشـشغالب انواع درختچههاي بادام، افرا، زالزالک و زرشک و غیره میباشند. این سازند در شهرستانهاي فریدونشـهر و سـمیرمچند نقطه را در بر میگیرد (شکل 7).

شکل 6. سازند جنگلهاي خشک بلوط شکل 7. سازند جنگلهاي خشک درختچهاي

شکل 9. سازند نیمهاستپی سرد- گونی

شکل 8. سازند مناطق مرتفع جنگلی ارس

سازند مناطق مرتفع جنگلی ارس: این سازند در غـرب وجنوب غربـی اسـتان منـاطق کوهسـتانی و بیشـتر صـخرهاي شهرستانهاي سمیرم و فریدونشهر را در برمیگیـرد. سـیمايآن جنگلی با گونه غالـب درخـت ارس (Juniperus excels) است (شکل 8).
سازند نیمهاستپی سرد– گونی: سیماي این سـازند بوتـهاي بـا
محوریت انـواع گـونAstragalus spp.) ) اسـت. ایـن سـازندغرب استان و جنوب غربی استان را در بر میگیرد (شکل 9).
سازند نیمهاستپی معتدل– درمنه کوهی: سـیماي ایـن سـازند
بوتهاي با محوریت درمنه کوهی (Artemisia aucheri) است. این سازند در شهرستانهاي سمیرم، دهاقان، شهرضا، فریدن، خوانسار،گلپایگان، میمه، کاشان، نطنز، اردستان و غرب نائین بیشـتر در منـاطق کوهسـتانی از ارتفـاع بـیش از 2200 متـر مشاهده میشود (شکل 10).
سازند مرتفع معتدل- درمنه کـوهی: ایـن سـازند بـا سـیمايبوتهاي و بالشتکی مناطق بیش از 2800 متري از سـطح دریـادر ارتفاعات کرکس در نطنز و کاشـان، غـرب میمـه، شـرقخوانسار و فریدن، جنوب شهرضا و شـرق سـمیرم را در بـرمیگیرد (شکل 11).
سازند مرتفع سرد گـون- دافنـهاي: ایـ ن سـازند بـا سـیمايبوتهاي- درختچهاي مناطق بـا ارتفـاع بـیش از 2700 متـر ازسطح دریا در غـرب اسـتان در خوانسـار، فریـدن، چادگـان،فریدونشهر و جنـوب غربـی اسـتان در شهرسـتان سـمیرم ودهاقان را در بر میگیرد. گونههاي مهم این سازند انواع گون
(Daphne mucronat) و دافنــهاي (Astragalus spp.) .(12 میباشند (شکل
250005-1869904

228669402380

شکل 10. سازند نیمهاستپی معتدل– درمنه کوهی شکل 11. سازند مرتفع معتدل- درمنه کوهی

شکل 12. سازند مرتفع سرد گون- دافنه اي شکل 13. سازند استپی درمنه دشتی- استیپائی

سازند استپی درمنه دشتی- استیپائی: این سازند با محوریـت
درمنـه دشـتی (Artemisia sieberi) و اسـتپی Stipa spp.)) بیشتر اراضی دشتی با کوهها و تپهاي کم ارتفاع از سطح دریـادر شرق شهرسـتان گلپایگـان، شـاهینشـهر و میمـه، نطنـز،کاشان، اردستان، اصفهان، نجف آباد، شرق تیران، فلاورجـان،مبارکه، شهرضا و غرب دهاقان را در بر میگیرد (شکل 13).
سازند استپی آسمان- درمنه دشتی: این سـازند بـا محوریـت
گیـاه آسـمانی (Anabasis haussknechtii) و درمنـه دشـتی (Artemisia sieberi) در اراضی کم شیب و دشـتی بـا بافـتسنگین با کمی شوري، بیشتر حاشیه مزارع، روسـتا، شـهرها،قنـوات و جاهـایی کـه بـا تأثیرگـذاري انسـانی بـه نح وي دستخـورده اطـراف شـاهینشـهر و میمـه، نطنـز، کاشـان،اصفهان، نجف آباد، غرب تیران، فلاورجان، مبارکـه، شهرضـاو غرب نائین را در بر میگیرد (شکل 14).
سازند نیمه بیابانی درمنه دشتی-قیچی: این سازند با سیماي بوتـهاي- درختچـهاي بـا گونـه هـاي غالـ ب درمنـه دشـتی (Artemisia sieberi) و قـیچ (Zygophyllum atriplicoides) و گاهی شوره، در اراضی کوههاي کم ارتفاع، تپهها و منـاطقدشتی قرار میگیرد. این سازند شهرستانهاي آران و بیـدگل،شرق نطنز، بـادرود، شـرق اردسـتان، نـائین انـارك، خـور وبیابانک و مقـدار کمـی اطـراف اصـفهان تـا جنـوب شـرقیشهرضا و جنوب نائین را در شامل میشود (شکل 15).
سازند نیمهبیابانی گیاهـان شورپسـند: سـازند نیمـهبیابـانیگیاهان شورپسند در خاكهاي شور و با ایسـتابی بـه نسـبت
170707-1743331

182899544192

شکل 14. سازند استپی آسمانی– درمنه دشتی شکل 15. سازند نیمهبیابانی درمنه دشتی- قیچی

شکل 17. سازند نیمهبیابانی گیاهان شندوست
شکل 16. سازند نیمهبیابانی گیاهان شورپسند

بالا، حاشیه کویرهاي اطراف گـاوخونی تـا شـرق شهرسـتاناصفهان، حاشـیه دق سـرخ، حاشـیه دریاچـه نمـک و کـویر مرکــزي در شــمال اردســتان، جنــدق، خــور، مهرجــان،گودجیگارك در خوروبیاباك را در بر میگیرد (شکل 16).
سازند نیمهبیابانی گیاهان شـن دوسـت: ایـن سـازند نقـاطداراي تپههاي شنی روان و تثیت شده ، شامل مناطق نیمهبیابانی شرق آران و بیدگل، بادرود، اردستان، اطـراف دقسرخ، شمال انارك تا چوپانان، اطراف مصر در خوروبیابانـکو غرب گاوخونی در شرق اصفهان بـا گیاهـان شـندوسـتسیستم ریشهاي گسترده (11) می باشد. (شکل 17).
سازند نیمه بیابانی نمکزارها (بدون پوشش گیـاهی): ایـنسازند در اراضی بـا خـاك شـور بـدون پوشـش گیـاهی بـا
محدودیت شوري و قلیایی شدید، مناطق نیمهبیابانی شـرق وشمال آران و بیدگل در حاشیه دریاچه نمک، شـمال و شـرقاردستان کویر دق سرخ، کویر مرکزي ایران در شمال اردستان و خور و بیابانک و اطراف گاوخونی را شامل میشود (شکل 18).
سازند گیاهان ماندابی: این سازند منـاطق مردابـی و دارايگیاهان ماندابی در نقاط مختلف استان مثـل حاشـیه و داخـلچشمهها، رودخانهها و کویرها را در بر میگیرد. گیاهان ایـنسازند آبدوست هستند (شکل 19).

بحث و نتیجهگیري
در این پژوهش نقشه سـازندهاي گیـاهی تهیـه شـده، حاصـل
80063-1786002

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 19. سازند گیاهان ماندابی
شکل 18. سازند نیمهبیابانی نمکزارها


دیدگاهتان را بنویسید