پس از تهیه نقشه پراکنش صوت، براي ارزیابی آثار صـدايترافیــک جــاده در کــاهش ســطح زیســتگاههــاي مطلــوب از سنجههـاي میـانگین انـدازه لکـه (Mean Patch Size, MPS) و میانگین شکل لکـه (Mean Shape Index, MSI) اسـتفاده شـد.
نمایه میانگین شکل لکه (MSI)، میانگین شکل یا متوسط نسبت محیط به مساحت لکهها را اندازه میگیرد. در صورتیکه شـکللکه بهصورت دایره (در ساختار برداري) یـا مربـع (در سـاختاررستري) باشد مقدار این نمایه برابر بـا یـک خواهـد بـود و بـاپیچیدهتر شدن شکل لکه این مقدار میتواند بـدون محـدودیتافزایش یابد. لکههاي دایرهاي شکل با مقدار MSI برابر بـا یـکنسبت به لکههاي با مقادیر بالاتر از یک داراي پیچیدگی کمتر و ارزش حفاظتی بیشتر هستند. همچنین، از سنجه میانگین انـدازه لکه میتوان براي تعیین آستانه کمینه مسـاحت زیسـتگاه مـوردنیاز استفاده نمود (24).

نتایج
منطقه اثر صوتی در سطح حوضههاي آبخیز

شکل 2. پراکنش صوت ناشی از جادههاي با حجم ترافیک بیشتر از 1000 خودرو در روز
نتیجه اجراي مدل CRTN، بـه صـورت تـراز شـدت صـوت درمحدوده مورد مطالعه، در شکل 2 ارائه شده است. براساس ایـننقشه ردپاي صداي ترافیک به لحاظ مکانی هم در طول جادههـا و هم در دوسوي آنها نـاهمگن بـرآورد شـد. شـکل 3، درصـدمساحت کاربريهاي مختلف در منطقـه اثـر بـوم شـناختی کـه تحت تأثیر صداي ترافیک هسـتند را نشـان مـیدهـد. در دامنـهصوتی 40 تا 50 دسیبل زیستگاه درخـتزار پراکنـده بـا 5/17 درصد بیشترین تأثیر را دریافت کـرده و زیسـتگاه هـا ي جنگـلبلوط و مرتع با 5 درصد از حریم مورد بررسی کمترین تـأثیر را در این دامنه صوتی دریافت میکنند. در دامنه 50 تا 60 دسیبل زیستگاه درختزار پراکنده و مرتع به ترتیب با 9 و 8/6 درصـد از مساحت مورد بررسی تحت تأثیر هسـتند. کمتـرین تـأثیر در دامنه 50 تا 60 دسیبل صوتی در جنگل بلـوط بـا 6/1 درصـد اتفاق میافتد. در دامنه صوتی بیش از 60 دسیبل نیـز زیسـتگاهدرختزار پراکنده با 8/4 درصد بیشترین تأثیر و زیستگاه جنگل پراکنده با کمتر از 1 درصد کمترین تـأثیر را از صـوت ترافیـکمیپذیرد. بر این اسـاس از بـین زیسـتگاه هـا ي مـورد بررسـی،درختزارها در دامنه 40 تـا 50 دسـی بـل بیشـترین تـأثیر را از صوت جاده دریافـت کـرده و جنگـل هـا در دامنـه بـیش از 60 دسیبل کمترین تأثیر را میپذیرند (شکل 3).
مقدار سطح زیستگاههاي طبیعـی متـأثر از صـداي ترافیـک شبکه جادهاي در منطقه مورد مطالعه براساس ترازهـاي صـوتی در حوضههاي آبخیز مختلف در شـکل 4 ارائـه شـده اسـت. ازمجموع 18 حوضه آبخیز که شبکه جادهاي استان لرستان در آنها قرار دارند، زیستگاههاي موجود در 17 حوضه آبخیز تحت تأثیر منطقه اثر بوم شناختی جاده میباشند. در ناحیههاي 50، 55، 60 و 65 دسـیبـل بـه ترتیـب زیسـتگاههـاي طبیعـی موجـود در حوضههاي آبخیز بارم، سـیمره، پلـدختر، خـرم آبـاد و کشـکانتحت تـأثیر صـداي ترافیـک جـاده هسـتند. در منطقـه اثـر 40 دسیبل زیستگاه درختزار پراکنده با 138965 هکتـار ( 4/8 %)، زیستگاه مرتعی با 54547 هکتـار (1/12 %) و زیسـتگاه جنگـلبلوط با 33052 هکتار (2/6 %) بیشـترین میـزان تأثیرپـذیري را شامل میشوند. همچنین در منطقـه اثـر 65 دسـی بـل زیسـتگاهجنگل بلوط با 97 هکتـار (02/0 %)، زیسـتگاه مرتعـی بـا 724 هکتار (16/0 %) و زیستگاه درختزار پراکنـده بـا 860 هکتـار(05/0 %) داراي کمترین مقادیر اثرپذیري ازصداي ترافیک جاده هستند. اعداد داخل پرانتز نشاندهنده درصد در کل منطقه مورد بررسی میباشد.
469357-3260099

درختزاری

زيستگاه

مرتعی

زيستگاه

جنگلی

زيستگاه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید