P-Value t حفاظت شده (30=n) هرهبرداري شده (35=n) ب قطر برابر سینه بزرگتر از cm60
(%) % E Sx x (%) % E Sx x 0/03 * 3/76 78/6 9/7 19/0 73/3 97/2 8/7 13/2 52/2 درختان سالم
146281445661

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

درختان پوسیده 1/1 5/0 6/15 0/2 5/4 9/1 5/15 8/4 38/14 ** 00/0 خشکهدار سرپا 4/0 1/0 6/8 8/0 5/15 9/3 3/9 6/16 71/14 ** 00/0 مجموع 7/53 – – 100 3/93 – – 100 – –
* معنیدار در سطح 95 درصد، ** معنیدار در سطح 99 درصد، n: تعداد پلات، x: میانگین، Sx: انحراف معیار، E %: درصد خطاي آماربرداري و
(%): درصد حضور

گونه راش در هر دو پارسل بیشترین فراوانی درختان سـالمرا داشت بهطوريکه در پارسل بهرهبرداري شده 2/61 درصـد ودر پارسل حفاظت شده 9/26 درصد از درختان سالم متعلـق بـهاین گونه بودند (شکل 3). همچنـین گونـه ممـرز پـس از راشفراوانی زیادي در هر دو پارسل داشت (6/22 درصد در پارسـلبهرهبـرداري شـده و 4/25 درصـد در پارسـل حفاظـت شـده).گونههاي پلت، شیردار و توسکا در پارسـل بهـرهبـرداري شـدهبهترتیب داراي فراوانی 5/8، 8/5 و 9/1 درصـد، امـا در پارسـلحفاظت شده بهترتیب داراي فراوانی 3/14، 5/12 و 7/8 درصـدبودنـد. درختـان گونـههـاي نمـدار، بلـوط و ملـج در پارسـل بهرهبرداري شده مشاهده نشد، در صورتیکه در پارسل حفاظت شـده بـهترتیـب داراي فراوانـی 3/4، 6/6 و 3/1 درصـد بودنـد (شکل3). طبق نتایج آزمون خی دو فراوانـی گونـههـاي مختلـفدرختان سالم در دو پارسل اختلاف معنیداري داشتند (001/0 <p
.(x2 = 33/34 ،
نتایج آزمـونt نمونـه هـاي مسـتقل نشـان داد کـه فراوانـیدرختان راش در پارسل بهرهبرداري شده (32 اصـله در هکتـار)بیشـتر از پارسـل حفاظـت شـده (20 اصـله در هکتـار) اسـت (026/0< t = 2/19; P). همچنین نتایج آزمون خی دو نشان داد که نسبت (درصـد فراوانـی) راش بـه کـل گونـههـا در پارسـلبهرهبرداري شده (2/61 درصد) بیشتر از پارسل حفاظـت شـده(9/26 درصــد) اســت (001/0 < x2 = 23/46 ، p). فراوانــی درختان ممرز در پارسل حفاظت شده (6/18 اصـله در هکتـار)
جدول 2. حجم (متر مکعب در هکتار) درختان (سالم، پوسیده و خشکهدار) در پارسلهاي بهرهبرداري شده
و حفاظت شده در جنگل ناو اسالم

P-Value t حفاظت شده (30=n) بهرهبرداري شده (35=n) قطر برابر سینه بزرگتر از cm60
(%) % E Sx x (%) % E Sx x 0/02 * 3/95 88/2 9/5 64/4 253/3 98/2 9/6 48/8 174/4 درختان سالم
-780512218

درختان پوسیده 3/2 8/0 1/11 3/1 5/7 1/2 3/10 6/2 88/11 ** 00/0 خشکهدار سرپا 8/0 2/0 6/8 5/0 5/26 9/9 1/10 8/13 17/13 ** 00/0 مجموع 5/177 – – 100 3/287 – – 100 – –
* معنیدار در سطح 95 درصد، ** معنیدار در سطح 99 درصد، n: تعداد پلات، x: میانگین، Sx: انحراف معیار، E % : درصد خطاي آماربرداري و

(%): درصد حضور


پاسخی بگذارید