جدول 1. متغیرهاي محیطی انتخاب شده جهت مدل سازي مطلوبیت زیستگاه خرس قهوهاي ردیف نام متغیر محیطی نوع متغیر مقیاس منبع
1:100000 گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه شهید چمران اهواز
اقلیم
کاربري اراضی
سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح 1: 50000 گسسته
اداره منابع طبیعی استان خوزستان 1:100000 گسسته
سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح 1: 50000 پیوسته
سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح 1: 50000 پیوسته
سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح 1: 50000 پیوسته
سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح 1: 50000 پیوسته
سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح 1: 50000 پیوسته
USGS/SRTM 20 m پیوسته
USGS/SRTM 20 m پیوسته
USGS/SRTM 20 m پیوسته
9906008704326

تیپبندي گیاهی
فاصله از زمینهاي کشاورزي
فاصله از جاده
فاصله از مناطق مسکونی
فاصله از رودخانههاي فصلی
فاصله از دریاچه
نقشه رقومی ارتفاع (DEM)
شیب
جهت شیب
گسسته
مطالعه فیلیـپس و همکـاران ( 22)حدآسـتانه همگرا یـی برابـر00001/0 و نقاط حضور کاذب تحت عنوان نقاط پسزمینه بـهتعداد 10000 نقطه بهصورت تصادفی از تمام منطقـه مطالعـاتی انتخاب گردید. در مدلسازي از 15 اجرا و 5000 تکرار استفاده ش د، ک ـه در اج را ي تکراره ـا روش ارزی ابی ب وت اس ترپ (Bootstrap) بهکار رفت. در نهایت نقشـه م یـانگین ارائـه شـدهبهعنوان نقشه نهایی مطلوبیت زیستگاه گونه درنظر گرفته شد. در ارزیابی نتایج مـدل سـازي، تحلیـل آمـاري منحنـی ویژگـی عامـل
در یافـت کننـده (ROC: Receiver Operating Characteristic)و مساحت زیر منحنـی آن (AUC) بـهکـار رفـت. در ایـن زمینـهمیتوان اظهار داشت که، آزمودن کارآیی مدل در حالت ا یـدهآل نیازمند یک مجموعه داده مستقل است. امري که در بسـیاري از موارد بهویژه در رابطه با گونه هـاي تهدیـد شـده و در معـرضخطر امکانپذیر نیست. لذا رویکرد معمول در این گونـه مـوارددستهبندي تصادفی دادهها به دو مجموعه داده آموزش و آزمـونمیباشد؛ که منجربه ایجاد دادههاي شبهمستقل براي آزمودن مدل میشود (11 و 14). با این حال در نمونههاي کوچک اعمال این روش مناس ب نخواه د ب ود زیـرا در ای نص ورت مجموع ه دادههاي آموزش و آزمون بسیار کوچک خواهند شـد . از اینـرو پیرسون و همکاران روش جکنایف را جهـت فـائق آمـدن بـر این مسئله ارائه دادند؛ که در آن عملکرد مدل براسـاس توانـایی آن در پیشبینی یـک نقطـه حـذف شـده از مجموعـه داده هـاي آموزش ارزیابی میشود. بـدین ترتیـب در پـژوهش حاضـر بـاتوجـه بـه کـم بـودن تعـداد نقـاط حضـور مـورد اسـتفاده در مدلسازي، تحلیل جکنایف نیز جهت ارزیـابی تـوان مـدل درپیشبینی نقاط حضور مورد استفاده قرار گرفت؛ که اجراي ایـنتحلیل با استفاده از برنامه P Value Compute انجام شـد (21).
نکته قابل توجه در اجراي این تحلیل لزوم اعمال آسـتانه اسـتکه بدین منظـور دو حدآسـتانه مختلـف شـامل آسـتانه حـداقل
حض ور(LPT: Lowest Presence Threshold) (18 و 21) و آستانه حضور 10 % (4، 18 و 21) جهت تبـدیل نقشـه پیوسـته مطلوبیت به نقشه دو طبقهاي حضور و عدم حضور (مطلـوب ونامطلوب) استفاده شد. هـم چنـین تحلیـل جـک نـایف دیگـري بهمنظور حساسیتسـنجی مـدل و مشـخص نمـودن متغیرهـاي محیطی مهم در پـراکنش خـرس قهـوهاي مـورد اسـتفاده قـرارگرفت.

نتایج
شکل 2، نقشه پیوسته مطلوبیت زیستگاه، همچنین نقشههاي دو طبقهاي مطلوب/ نامطلوب را نشـان مـیدهـد. همـانگونـه کـهمشـاهده مـیشـود، بیشـترین مطلوبیـت زیسـتگاه مربـوط ب ه بخش هاي جنوب شـرقی، شـمال و شـمال غربـی منطقـه اسـت. بهعلاوه، مناطق مطلوب بالقوه با آستانه حداقل حضـور (LPT)، 75/20 درصد و با آسـتانه حضـور 10%، 93/10 درصـد منطقـهحفاظت شده را در بر میگیرد (شکل 2).
در شکل 3، منحنی ROC میانگین اجراها بههمـراه انحـرافمعیار آن (009/0) نشان داده شده است. همانگونه که مشـاهدهمیشود، مـیزان AUC میانگین برابر 965/0 بهدست آمده اسـتکه بیانـگر پیشبینـی بسـیار عـالی مـدل مـیباشـد (P=).
بهعلاوه، مـیزان AUC براي دادههاي یادگیري در بهتـر ین اجـرابرابر 976/0 و براي دادههاي آزمون برابر 941/0 محاسـبه شـد؛ که این مقادیر نیز نشانگر پیشبینی بسیار عـالی مـدل در مقابـلAUC با مقدار 5/0 (به معنی تصادفی بودن پیشبینی) میباشـند
.(P=)
در ادامه چند نمونه از نتایج مربوط به آزمونهاي جکنایف در شکل 4، آورده شده است. همانگونه که مشاهده میشود در موارد (1) و (2) از شکل 4، نقطه حضور حذف شده ازمدلسازي در هر دو آستانه (آسـتانه حـداقل حضـور و آسـتانهحضور 10 %) بهدرستی پیشبینی شده است. این در حالی اسـتکه در موارد (3) و (4)، مدل در هیچ یک از آستانههـاي اعمـالشده قادر به پـیشبینـی درسـت نقطـه حضـور حـذف شـده از مدلسازي نبود. همچنین در موارد (5) و (6)، مـدل پـیشبینـیشده تنها با آستانه حداقل حضور قادر به پیشبینی درست نقطـهحضور حذف شده از مدلسازي است. بهعـلاوه ، در مـوارد (7)

شکل 2. نقشه پیوسته مطلوبیت زیستگاه خرس قهوهاي بههمراه نقشههاي دوطبقهاي حضور و عدم حضور گونه در منطقه حفاظت شده شیمبار

شکل 3. منحنی ROC و میزان AUC مربوط به مدل سازي مطلوبیت زیستگاه خرس قهوهاي در منطقه مطالعاتی

و (8) از همین شکل، باز هـم شـاهد پـیشبینـی درسـت نقطـه منـاطق مطلـوب بـالقوه (Success rate=Low omission rate) حضور حذف شده از مدلسازي تنها بـا اعمـال آسـتانه حـداقلبــا آســتانه حــداقل حضــور، 46/88 درصــد و بــا آســتانه حضور هستیم؛ با این تفاوت کـه در ایـن زمینـه اگرچـه آسـتانهحضـور 10%، 54/61 درصـد بـهدسـت آمـد کـه ایـن یافتـه در حضور 10% قادر به پیشبینی درست نقطه حضور حذف شده از هـر دو آس تانه از اخ تلاف آم اري معن اداري برخ وردار ب ود مدلسـازي نبـود امـا ایـن نقطـه در مجـاورت منـاطق حضـور،(P=0/000 ،LPT ؛ 10 % ، 0036/0=P) (جــدول 2). براســاس پیشبینی شده است. در مجموع میزان موفقیت مدل در پیشبینی یافتههاي مورد اشاره، نرخ موفقیـت در هـر دو آسـتانه بـیش از

شکل 4. چند نمونه از آزمونهاي جکنایف: در هر مورد ضمن نمایش نقاط حضور گونه مطالعاتی (نقاط سیاه رنگ)، نقاطی که در هـر بار، مـدلسازي بـ دون آنهـا صورت گرفتـه (نقاط قرمز رنگ) نمایش داده شـدهاند، در این شکل، مشخصموارد شده با اعداد فرد ((1)، (3)، (5) و (7)) مربـوط به آست انه حداقل حضور و موارد مشخص شـده با اعـداد زوج ((2)، (4)، (6) و (8)) مربوط به آستانه حضـور 10% میباشند (رنگی در نسخه الکترونیکی).

جدول 2. تحلیل جکنایف مربوط به مدل هاي مطلوبیت زیستگاه خرس قهوهاي

آستانه حداقل حضور آستانه حضور 10 درصد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تعداد نقاط حضور تعداد پیشبینیهاي صحیح P valueتعداد نقاط حضور تعداد پیشبینیهاي صحیح P value
0/0036 16 26 0/000 23 26

50 درصد بوده، بدین ترتیب براساس تحلیل جـک نـایف مـدلپیشبینی شده بهتر از حالت تصادفی ارزیابی میشود.
نتایج ارزیابی ترکیبهاي مختلف متغیرها بـا بهـرهگیـري ازنرمافزار MMS 1.07 بر مبناي میزان AUC در جـدول 3، آورده شده است. همانگونه که مشاهده میشود حالت چهـارم بـا 10 متغیـر و میـزان AUC معـادل 965/0 بـالاترین میـزان AUC را بهخود اختصاص داده، بدین ترتیب طی پژوهش حاضـر مبنـايقضاوت قرار گرفت.
در ادامه، نتایج آزمون جکنـایف جهـت تع یـین مهـم تـرین متغیرهاي محیطی مؤثر در مدلسازي کـه در قالـب سـه حالـتشامل مدلسـازي با حذف متغیر محیطی موردنظر، مدل ســازي تنها براساس وجود یـک متغیـر و مـدل ســازي براسـاس تمـاممتغیرها انجام میشود، آورده شده است. همانگونه که شـکل 5 نشان میدهد، فاصله از مناطق مسکونی متغیري است که بـدونآن بـیشتـرین کـاهش در میـزان AUC رخ داده و میـزان ایـن شاخص به 85/0 تنزل یافته است که این امر بیانگر اهمیت ایـن متغیر در مدلسازي است؛ در ایـن زمینـه دو متغیـر تیـپ بنـديگیــاهی (865/0=AUC) و فاصــله از جــاده (892/0=AUC)
جدول 3. کارآمدترین مجموعه متغیرهاي محیطی در مدل سازي مطلوبیت زیستگاه خرس قهوهاي

AUC تعداد متغیرها متغیرهاي محیطی مدل
0/913 8 اقلیم، کاربري اراضی، تیپبندي گیاهی، فاصله از زمینهاي کشاورزي، فاصله از جاده، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از رودخانههاي فصلی، فاصله از دریاچه 1
0/911 8 کاربري اراضی، تیپبندي گیاهی، فاصله از زمینهاي کشاورزي، فاصله از جاده، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از رودخانههاي فصلی، فاصله از دریاچه، نقشه رقومی ارتفاع (DEM) 2
0/930 9 اقلیم، کاربري اراضی، تیپبندي گیاهی، فاصله از زمینهاي کشاورزي، فاصله از جاده، فاصله از مناطقمسکونی، فاصله از رودخانههاي فصلی، فاصله از دریاچه، نقشه رقومی ارتفاع (DEM) 3
0/965
10 اقلیم، کاربري اراضی، تیپبندي گیاهی، فاصله از زمینهاي کشاورزي، فاصله از جاده، فاصله از مناطقمسکونی، فاصله از رودخانههاي فصلی، فاصله از دریاچه، نقشه رقومی ارتفاع (DEM)، شیب 4

م
تغي
محيطي

هاي
ر

م

تغي

محيطي


دیدگاهتان را بنویسید