(h)  12 1N(h)N(h)i1 Z (X ) Z (xui  ui h)
Z (X ) Z (xvi  vi h)

که در آن، (N(h: تعداد جفتهاي جدا شده در فاصـله گـام (h)، (Zu(x: مقدار متغیر اولیه اندازهگیري شده در نقطـ ۀ Zu(x+h) ،i: مقدار متغیر اولیه انـدازه گیـري شـده در موقعیـت مکـانیi+h ، (Zv(x: مق دار متغی ر ثانوی ه ان دازه گی ري ش ده در نقط ۀ i و
(Zv(x+h: مقدار متغیر ثانویه اندازهگیري شده در موقعیت مکانی i+h است. براي مدلسازي واریوگرام دوجانبـه دو متغیـر مـورد بررسی از سه مؤلفۀ اثر قطعهاي، حد آستانه و دامنه تأثیر استفاده میشود (25).
بررسی همبسـتگی مکـانی و تحلیـل سـاختار مکـانی بـااستفاده از واریوگرام و واریوگرام دوجانبه، از طریق نرمافـزار 5.1 +GS انجام شد. براي ارزیابی مدل بـرازش داده شـده بـرواریوگرامها، از معیار مجموع مربعات خطا (RSS) کـه بایـدداراي مقـادیر ک م باش د، اس تفاده ش د (24). اعتبارس نجی واریوگرام ها براساس ضریب رگرسیون 2R اعتبارسـنجی کـهباید داراي مقـادیر بـالا باشـد، بررسـی گردیـد. ارتبـاط بـینجانداران خاکزي و تاج پوشش گونههـاي درختـی از طریـقآنالیز همبستگی و تجزیه و تحلیلهاي ژئواستاتیستیک انجـامگرفت.
نتایج
براساس نتایج بهدست آمده، فراوانی، غنا، یکنواختی و تنـوعگونههاي درختی در این جنگلها چشمگیر نیست. همچنـین فراوانی، غنا، یکنـواختی و تنـوع تجدیـد حیـات غیرجنسـیبیشتر از زادآوري جنسـی اسـت. خلاصـه آمـاري دادههـايفراوانی و تنوع درختان، تجدید حیات جنسـی و غیرجنسـیبهترتیب در جدولهاي 1، 2 و3 آمدهاند. نتایج حاصل از این جدول و آزمون نرمال، نشان داد که توزیـع داده هـا در مـورد
جدول 1. خلاصه آماري دادههاي فراوانی و شاخصهاي تنوع درختان

چولگ ضریب تغییرات (%) انحراف معیار حداقل حداکثر میانه متغیر میانگین
0/08 38 7/50 6 38 19 فراوانی (قبل از تبدیل) تعداد در پلات 400 مترمربعی 66/19
-0/82 14 0/42 1/95 3/66 2/99 فراوانی (بعد از تبدیل) تعداد در پلات 400 مترمربعی 59/2
-0/79 48 0/26 0 1/07 0/62 0/54 تنوع (قبل از تبدیل)
-1/17 45 0/19 0 0/73 0/48 0/42 تنوع (بعد از تبدیل)
-0/99 12 0/11 0/59 1 0/92 0/89 یکنواختی
0/47 31 0/15 0/16 0/83 0/46 0/48 غنا (قبل از تبدیل)
0/17 25 0/10 0/15 0/61 0/38 0/39 غنا (بعد از تبدیل)
سی جدید حیات جن اي تنوع ت و شاخصه

فراوانی
. خلاصه آماري دادههاي جدول 2
چولگی حداکثر حداقل انحراف معیار ضریب تغییرات (%) میانه متغیر میانگین
1/59 57 7/55 1 40 11 فراوانی (قبل از تبدیل) تعداد در پلات 400 مترمربعی 91/13
-0/38 20 0/52 0/69 3/71 2/48 فراوانی (بعد از تبدیل) 35/2
0/18 81 0/35 0 1/15 0/42 تنوع (قبل از تبدیل) 34/0
-0/10 75 0/25 0 0/77 0/35 تنوع (بعد از تبدیل) 33/0
-0/43 16 0/14 0/5 1 0/82 یکنواختی 58/0
0/29 41 0/25 0/16 1/33 0/6 غنا 6/0
غیرجنسی شاخصهاي تنوع تجدید حیات

اوانی و
جدول 3. خلاصه آماري دادههاي فر
چولگی حداکثر حداقل انحراف معیار ضریب تغییرات (%) میانه متغیر میانگین
1/39 78 2/35 0 11 3 فراوانی (قبل از تبدیل) تعداد در پلات 100 مترمربعی 99/2
-0/17 47 0/58 0 2/48 1/39 1/22 فراوانی (بعد از تبدیل)
0/4 108 0/38 0 1/10 0 0/35 تنوع (قبل از تبدیل)
0/253 103 0/28 0 0/74 0 0/27 تنوع (بعد از تبدیل)
-2/80 29 0/26 0 1 1 0/88 یکنواختی (قبل از تبدیل)
-3/05 29 0/18 0 0/69 0/69 0/62 یکنواختی (بعد از تبدیل)
-0/58 48 0/43 0 1/73 1 0/9 غنا (قبل از تبدیل)
-1/123 40 0/25 0 1/01 0/69 0/61 غنا (بعد از تبدیل)

همه متغیرها بهجز شاخصهاي یکنواختی درختان، یکنواختی و غناي تجدید حیات جنسی از توزیع نرمـال پیـروي نمـیکننـد.اگرچه توزیع نرمال دادهها شرط لازم و ضروري پـردا زشهـايزمینآماري نمیباشـد، لـیکن درصـورت نرمـال بـودن دادههـا،تخمینهاي زمینآماري میتواننـد از دقـت بـالاتري برخـوردارباشند (11 و 14). بههمین دلیل سعی در نرمال کـردن دادههـايغیرنرمال گردید. داده ها بهصورت لگاریتم پایه طبیعی تبـدیلشـدند. امـا از آنجـا کـه در بعضـی از نقـاط نمونـهبـرداري، مشاهدات صفر بودند تبـدبل بـه صـورت (Ln(1+x)) انجـامگرفت (11 و 13). لازم بهذکر است که پس از تبدیل دادههـادر مورد همۀ متغیرها ضریب تغییرات کاهش یافت.
هـمچنـین، بـا مقایسـه واریـوگرام متغیرهـا (متغیرهـاي غیرنرمال)، در دو حالت تبدیل شده و بدون تبدیل (دادههاي اصلی) مشخص شـد در صـورتیکـه داده هـا تبـدیل شـوند،واریوگرامهـا داراي شـکل هنجـارتري هسـتند. بنـابراین، در مورد این متغیرهـا کـه تبـدیل باعـث بهبـود وضـعیت شـد،واریوگرامها براساس دادههاي تبدیل شده محاسبه شدند (5)، اما واریوگرام مربوط به شاخصهاي یکنواختی درختان، غنـاو یکنواختی تجدید حیات جنسی براسـاس داده هـاي اصـلی محاسبه شدند.

همبستگی تنوع تجدید حیات جنسی و غیرجنسی با تنـوع درختان
نتایج همبستگی بیانگر این است که شاخصهاي تنوع تجدید حیات جنسی و غیرجنسـی همبسـتگی معنـیداري بـا تنـوعدرختان ندارند. بهخاطر وجود همبستگی مکـانی در متغیرهـاکاربرد آمار کلاسیک و همبستگی پیرسون محدود شده و بـهارتباط متغیرها دست نخواهیم یافت (24 و 33).

ساختار تغییرات مکانی واریوگرام
با بررسی واریوگرامهاي رویـه اي، ناهمسـانگردي مشخصـیمشاهده نشد. بنابراین، با توجه به همسانگرد بودن متغیرهـايمورد بررسی، واریوگرامهـاي همـه جهتـۀ آنهـا تهیـه و مـدلمناسب برازش داده شد (شکل 1).
مطالعه واریوگرامها حضور همبستگی مکانی را بهجـز درمورد شاخصهاي یکنواختی درختان، تجدید حیات جنسـیو تجدید حیات غیرجنسی نشان داد. شـایان ذکـر اسـت کـهفراوانی، شاخصهاي تنوع (Shannon) و غنـا(Menhinick) درختان و شاخص تنوع (Shannon) تجدید حیات جنسـی وتجدید حیات غیرجنسی از مدل نمایی، فراوانـی و شـاخصغنا (Menhinick) تجدید حیات جنسی و همچنـین فراوانـیشاخص غنا (Menhinick) تجدید حیات غیرجنسی از مـدلکروي تبعیت نمودهاند.
پارامترهاي به دسـت آمـده از واریـوگرامهـا و مـدلهـايب رازش داده شـده ب ر آنه ا، در م ورد بیش تر ش اخص ه ا، همبستگی مکانی متوسط را نشان مـی دهنـد. بـهگونـه اي کـهفراوانی و شاخصهـاي تنـوع و غنـاي درختـان، فراوانـی وشاخصهاي تنوع و غنا تجدید حیـات جنسـی و فراوانـی وشاخصهاي تنـوع و غنـا تجدیـد حیـات غیرجنسـی دارايهمبستگی مکانی متوسط میباشند (جدولهاي 4، 5 و 6). در تحقیق حاضر، میزان اثر قطعهاي در مـورد فراوانـی درختـان50٪ ، تنوع 49٪ و غنا 50٪ حد آستانه میباشد (جـدول 4)، این پارامتر در مورد فراوانی تجدید حیات جنسی 50٪، تنوع آن 50٪ و غنا ي آن 38٪ حدآسـتانه (جـدول 5) و در مـورد فراوانی تجدید حیات غیرجنسی 50٪، تنوع 50٪ و غنـا 43٪ زادآوري غیرجنسی حدآستانه است (جدول 6). براساس این نتایج، کلیه متغیرهاي مورد بررسی داراي همبسـتگی متوسـطبودند.
دامنه تأثیر واریوگرامها، فاصلهاي است که در مـاوراي آنمشاهدات همبستگی مکانی نداشته و میتوان آنها را مسـتقلاز یکدیگر محسوب کـرد. چنـین فاصـلهاي حـد همبسـتگیمکانی خصوصیت موردنظر را مشخص نموده و اطلاعاتی در رابطه با حداقل فاصله نمونهبرداري ارائه مـی کنـد (5 و 11).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Semi-variance

Semi-variance

Semi-variance

Semi-variance

Semi-variance

(
الف
)

(
ب
)

(
ط
)

(
ي
)

(
ج
)

Semi-variance

(
د
)

Semi-variance

Semi-variance

Semi-variance

Semi-variance

(
ح
)

(
ز
)

(
ه
)

(
و
)


دیدگاهتان را بنویسید