Variance (%) مقدار ویژه

(Eigen Value) عوامل
29/71
52/04
61/62
69/15
75/95
82/17
86/43
90/12
92/35 29/71
22/32
9/58 7/52
6/80
6/22 4/25 3/69
2/22 46/13
19/80
8/16 5/72
3/95 3/13
2/27 2
1/79 1
2
3
4
5
6
7
8
9

این عامل بهتنهایی 71/29 درصد از واریانس کل را توجی ه میکند، طبق جدول 2 سی و سه متغیر با این عامل همبستگی مثبت بـ یش از 7/0 دارند (جدول 2). از آنجاییکه تمامی متغیرهاي مربوط بـهدرجه حرارت (حـداکثر درجـه حـرارت ماهانـه، حـداقل درجـهحرارت ماهانه، درجه حرارت روزانه 12 ماه و…) همچنین سالانه تمامی ای ن متغیرها در این زیرگروه قرار دارنـد ایـ ن عامـل درجـهحرارت نام گرفت، شکل 2 پراکندگی فضایی این عامل را در کـلایران نشان میدهد. تفسیر این نقشهها به این صورت میباشـد کـهبه اعداد نقش بسته برروي خطوط هم مقدار بایستی به دقت نگـاهکرده، مرز صفر بهعنوان پایه قضاوت انتخاب میشود، جاهایی که از صفر بهطرف 1- قرار میگی رند یعنی مقدار عامـل منفـی و کـممیباشد و بالعکس جاهایی که از صفر بهطرف 1+ قرار میگیرنـدیعنی مقدار آن عامل مثبت و در حال افزایش هستند. بهعنوان مثال در این نقشه که مرتبط با عامل درجه حرارت در ایران مـیباشـد، ملاحظه میشود که مناطق مرکزي و کویري ایران داراي مرز صفر هستند و از مرز صفر بهطرف 1+ در حال افزای ش میباشند که این نشاندهنده گرم شدن این مناطق است و با واقعیـ ت جغراف یـایی و اقلیمی این مناطق هم مطابقت دارد. در مناطق غرب و شمال غرب و شمال شرق ایران مشاهده میشود که از مرز صفر بـه طـرف 1- در حــال افــزایش هســتند، دقیقــاً ایــن منــاطق مرتفــع و داراي کوهستانهاي مه مـی مثـل رشـته کـوه هـاي زاگـرس در غـرب وهمچنین رشته کوههاي شمال شرق و شمال غرب ایـ ران هسـتند . در این مناطق بهطور میانگین عامل درجه حرارت در حال کـاه ش میباشد و این هم با واقعیـ ت جغراف یـایی و اقلی مـی ا یـران کـاملاً مطابقت دارد و نشاندهنده صحت کار میباشد. نقشههاي عـاملی که در این پژوهش، توسط نرمافزار سرفر تهیه شـده اسـت کـاملاً صحی ح میباشد، چرا که مثلاً اگر در مناطق کویري و مرکزي ایران بهطرف شرق و جنوب شرق بهجاي قرارگیـري مـرز صـفر و 1+ برروي خطوط هممقدار این نقشـه، اعـداد بـهطـرف 1- در حـالافـزایش بودنـد، نش اندهن ده ع دم صـحت و س قم ک ار ب ود.
جدول 2. ماتریس بار عاملی دوران یافته بزرگتر از 7/0 

عاملها (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
متغیرها
حداقل حرارت ژانویه 9/0 – – – – – – –
حداقل حرارت فوریه 9/0 – – – – – – -حداقل حرارت مارس 9/0 – – – – – – – – حداقل حرارت اکتبر 9/0 – – – – – – – –
-219458-966958

حداقل حرارت نوامبر 9/0 – – – – – – -حداقل حرارت دسامبر 9/0 – – – – – – – – حداقل حرارت سالیانه 9/0 – – – – – – – – روزهاي یخبندان ژانویه 9/0- – – – – – – – – روزهاي یخبندان فوریه 9/0- – – – – – – – – روزهاي یخبندان دسامبر 9/0- – – – – – – – – روزهاي یخبندان سالیانه 9/0- – – – – – – – – حداکثر حرارت مارس 8/0 – – – – – – – – حداکثر حرارت آوریل 8/0 – – – – – – – – حداکثر حرارت می 8/0 – – – – – – – – حداکثر حرارت ژوئن 8/0 – – – – – – – – حداکثر حرارت ژولاي 7/0 – – – – – – – – حداکثر حرارت آگوست 7/0 – – – – – – – – حداکثر حرارت سپتامبر 8/0 – – – – – – – – حداکثر حرارت اکتبر 9/0 – – – – – – – – حداکثر حرارت سالیانه 8/0 – – – – – – – – حرارت روزانه ژانویه 9/0 – – – – – – – – حرارت روزانه فوریه 9/0 – – – – – – – – حرارت روزانه مارس 9/0 – – – – – – – – حرارت روزانه آوریل 9/0 – – – – – – – – حرارت روزانه ژوئن 9/0 – – – – – – – – حرارت روزانه ژولاي 9/0 – – – – – – – – حرارت روزانه آگوست 9/0 – – – – – – – – حرارت روزانه سپتامبر 9/0 – – – – – – – – حرارت روزانه اکتبر 9/0 – – – – – – – – حرارت روزانه نوامبر 9/0 – – – – – – – – حرارت روزانه دسامبر 9/0 – – – – – – – – حرارت روزانه سالیانه 9/0 – – – – – – – – رطوبت نسبی مارس – 8/0 – – – – – – – رطوبت نسبی آوریل – 8/0 – – – – – – – رطوبت نسبی می – 9/0 – – – – – – – رطوبت نسبی ژوئن – 9/0 – – – – – – – رطوبت نسبی سپتامبر – 9/0 – – – – – – – رطوبت نسبی اکتبر – 9/0 – – – – – – – رطوبت نسبی سالیانه – 9/0 – – – – – – – حداکثر رطوبت نسبی مارس – 7/0 – – – – – – –
حداکثر رطوبت نسبی آوریل حداکثر رطوبت نسبی می حداکثر رطوبت نسبی ژوئن – 7/0 – – – – – – –
– – – – – – 0/8 –
– – – – – – 0/9 –
– – – – – – 0/9 –
– – – – – – 0/9 –

حداکثر رطوبت نسبی سپتامبر حداکثر رطوبت نسبی اکتبر
ادامه جدول 2. ماتریس بار عاملی دوران یافته بزرگتر از 7/0 
عاملها (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
متغیرها
-149362-347712

حداکثر رطوبت نسبی سالیانه – 9/0 – – – – – – – حداقل رطوبت نسبی مارس – 9/0 – – – – – – – حداقل رطوبت نسبی آوریل – 8/0 – – – – – – – حداقل رطوبت نسبی می – 8/0 – – – – – – – حداقل رطوبت نسبی ژوئن – 9/0 – – – – – – – حداقل رطوبت نسبی سپتامبر – 9/0 – – – – – – – حداقل رطوبت نسبی اکتبر – 9/0 – – – – – – – حداقل رطوبت نسبی سالیانه – 9/0 – – – – – – – بارش ماهانه ژانویه – – 9/0 – – – – – – بارش ماهانه فوریه – – 9/0 – – – – – – بارش ماهانه مارس – – 8/0 – – – – – – بارش ماهانه نوامبر – – 7/0 – – – – – – بارش ماهانه دسامبر – – 9/0 – – – – – – بارش ماهانه سالیانه – – 8/0 – – – – – – روزهاي با بارش ژولاي – – – 7/0 – – – – – روزهاي با بارش آگوست – – – 7/0 – – – – – روزهاي با بارش سپتامبر – – – 7/0 – – – – – روزهاي با تندر می – – – – – – – 7/0 – روزهاي با تندر سالیانه – – – – – – – 7/0 – روزهاي با گرد و غبار آوریل – – – – – – 7/0 – – روزهاي با گرد و غبار می – – – – – – 7/0 – – روزهاي با گرد و غبار ژوئن – – – – – – 7/0 – – روزهاي با گرد و غبار ژولاي – – – – – – 7/0 – – روزهاي با گرد و غبار آگوست – – – – – – 8/0 – – روزهاي با گرد و غبار سپتامبر – – – – – – 8/0 – – روزهاي با گرد و غبار سالیانه – – – – – – 7/0 – – متوسط سرعت باد آوریل – – – – – 8/0 – – – متوسط سرعت باد می – – – – – 9/0 – – – متوسط سرعت باد ژوئن – – – – – 8/0 – – – متوسط سرعت باد ژولاي – – – – – 7/0 – – – متوسط سرعت باد آگوست – – – – – 8/0 – – – متوسط سرعت باد سپتامبر – – – – – 9/0 – – – متوسط سرعت باد اکتبر – – – – – 9/0 – – – متوسط سرعت باد نوامبر – – – – – 8/0 – – – متوسط سرعت باد دسامبر – – – – – 7/0 – – – متوسط سرعت باد سالیانه – – – – – 9/0 – – – روزهاي نیمهابري دسامبر – – – – 7/0 – – – – بارش بیش از10 میلیمتر زمستان – – 9/0 – – – – – – بارش بیش از 10 میلیمتر تابستان – – – 7/0 – – – – – بارش بیش از 10 میلیمتر پاییز – – 8/0 – – – – – – بارش بیش از 5 میلیمتر زمستان – – 9/0 – – – – – – بارش بیش از 5 میلیمتر تابستان – – – 7/0 – – – – – بارش بیش از 5 میلیمتر پاییز – – 7/0 – – – – – – روزهاي با برف فصل زمستان – – – – – – – – 9/0 روزهاي با برف فصل بهار – – – – – – – – 9/0 روزهاي با برف فصل پاییز – – – – – – – – 9/0

شکل 2. نقشه پراکندگی فضایی امتیازات عاملی درجه حرارت

بهطورکلی و براي تفسیر ایـن 9 عامـل اقلی مـی در سرتاسـرایران، و با توجه به نقشههاي ترسیم شده هر عامل، به این نحـو عمل میشود که سه مرز صفر، 1+ و 1- را برروي خطـوط هـم مقدار نقشهها بهدقت نگاه کرده، مناطقی که از مرز صفر بهطرف 1+ در حال افزایش باشند در آن مناطق، مقدار آن عامل در حال ازدیاد میباشد و بالعکس، مناطقی که از مرز صفر بـه طـرف 1- در حال افزایش باشند در آن منـاطق، مقـدار آن عامـل در حـال کاهش میباشد.

عامل رطوبت نسبی
این عامل بهتنهایی 32/22 درصد از واریانس متغیرهاي اولیـ ه را بی ان میکند. طبق جـدول 2 بیسـ ت متغیـ ر بـا ایـ ن عامـل دارا ي همبستگی بیش از 7/0 دارند (جدول 2) و با توجه به اینکه کلیه متغیرهاي مرتبط با رطوبت نسبی در این زیر گـروه قـرار دارنـداین عامـل بـهنـام عامـل رطوبـت نسـبی نـام گرفـت. شـکل 3 پراکندگی فضایی این عامل را در کل سطح ایران نشان میدهد. همانطور که مشـاهده مـی شـود در منـاطق سـواحل شـمالی و جنوبی و مناطق نزدیک به سواحل، عامل رطوبت نسبی در حال افزای ش است و این بهراحتی از روي اعداد خطوط هم مقدار که بهطرف مثبت سیر میکنند، قابل تشخیص است.

عامل بارش زمستانه
این عامل 58/9 درصد از کل واریانس متغی رهـاي اولیـ ه را ب یـان میکند، متغیرهاي بارش ماهانه فصل زمستان و پاییز و ماه هـاي ژانویه، فوریه، مارس، بـارش ماهانـه نـوامبر، دسـامبر، و بـارشسالانه، روزهاي با بارندگی بیش از 10 میلیمتـر و 5 میلـی متـر فصل زمستان و فصل پاییز، در این گروه جاي دارند. بـه ه مـی ن دلیل این عامل بهنام عامل بارش زمستانه نام گرفـت هـم چنـین طبق شکل 4 نقشه پراکندگی فضـایی ایـ ن عامـل در کـل ایـ ران نمایش داده میشود. همانطور که ملاحظه میشود مناطق غرب و همچنین منـاطقی در شـمال ایـ ران (خصوصـاً منـاطق اسـتانگیلان) بارش فصول سرد سال بیشتري نسبت بـه سـایر منـاطقایران دارند.

عامل بارش تابستانه
این عامل به تنهایی 52/7 درصد از کل واریانس متغیرهاي اولیهرا بیان میکند، علت نامگذاري این عامل به این نام، قرار گرفتن متغیرهایی چون بارش ماهانه ماههاي جولاي، آگوست، سپتامبر، روزهــاي بــا بــارش فصــل تابســتان و روزهــاي بــا بــارش

شکل 3. نقشه پراکندگی فضایی امتیازات عاملی رطوبت نسبی

شکل 4. نقشه پراکندگی فضایی امتیازات عاملی بارش زمستانه
بیش از 5 میلیمتر فصل تابسـتان کـه داراي همبسـتگی قـوي وبیش از 7/0 میباشند در یک زیـر گـروه هسـتند هـم چنـین درشکل 5 نقشه پراکندگی فضاي این عامل در ایـران نمـایش دادهشده است. طبق این نقشه ملاحظه میشود که بیشترین منـاطق ی که عامل بارش فصل گرم سال زیادتري نسبت به جاهاي دیگـرایران دارند فقط مناطق شمالی ایران میباشند که در فصول بهـارو تابستان که بهطـور کلـی، بـارش تابسـتانه نامیـ ده مـی شـوند ، داراي مقادیر زیادي از این عامل هستند. هـم چنـین نکتـه قابـلتوجه در این نقشه این است که در مناطق شرق و جنوب شـرقایران مقدار این عامل رو به افزای ش میباشد (نسـبت بـه بـارشزمستانه) که این امر بسیار منطقی به نظر میرسد.

عامل روزهاي نیمهابري
این عامل فقط با متغیر روزهاي نیمـه ابـري مـاه دسـامبر، دارايهمبستگی قوي و بیش از 7/0 نشان داد و علت نامگـذاري ایـنعامل بودند که با توجه بهشکل 6 نقشه پراکندگی این عامـل درکل ایران بهوضوح نشان داده شده است.

عامل میانگین سرعت باد

1227530-2779847

شکل 5. نقشه پراکندگی فضایی امتیازات عاملی بارش تابستانه

این عامل با تمامی متغیرهاي مربوط به متوسط سرعت بـاد چـهبهصورت ماهانه و سالانه داراي همبستگی قوي و بـ یش از 7/0 نشان دادند و نقش این عامل کلیدي و مهم را در تأثیرپذیر بودن جهت تفکیک پهنـه هـایی بـا اقـالیم روی شـی در یـ ک منطقـه وخصوصاً ایران نشان دادند در ای ن تحقیق 10 متغیر مربوطه عامل فوق 22/6 درصد از کل واریانس اولیه را بی ان میکنند و مطـابقبا شکل 7 نقشه پراکندگی فضایی این عامل در کل سطح ایـران بهوضوح نمایش داده شده است. همانطور که ملاحظه می شـودمناطق بادخیز ای ران برروي این نقشه، بهراحتی معلوم میشـوند،اولین محدوده که شامل مناطق بادي زی اد میباشد منطقه جنوب شرق ایران (شمال استان سیستان و بلوچستان و جنوب و شرق استان خراسان جنوبی) هستند، همانطور که دیـده مـیشـود در این مناطق اعداد خطوط هم مقدار از مرز صـفر بـه طـرف 1+ و 2+ و 3+ در حال افزایش هستند، محدوده بعدي بـرروي نقشـهایران که شامل مناطق بادي زیاد میشود محدوده جنوب اسـتان گیلان و مناطق مجاور آن میباشد (خصوصاً منجیل و رودبـار).
همانطور که ملاحظه میشود تیـپ هـاي گیـاهی مـورد مطالعـه در این تحقیـق در منـاطقی قـرار مـیگیرنـد کـه از لحـاظ ایـن عامل، بیشتر تحتتأثیر قرار میگیرند و بـا شـرایط بـادي زیـادسازگار یافتهاند و در طول سالیان متمادي به حیات خـود ادامـهمیدهند.

عامل گرد و غبار

شکل 6. نقشه پراکندگی فضایی امتیازات عاملی روزهاي نیمهابري

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 7. نقشه پراکندگی فضایی امتیازات عاملی میانگین سرعت باد
این عامل 25/4 درصد از کل واریانس متغی رهـاي اولیـ ه را بیـ ان میکند، متغیرهاي روزهاي با گرد و غبار ماه هـاي آور یـل، مـی، ژوئن، جولاي، آگوسـت ، سـپتا مبر و روزهـا ي بـا گـرد و غبـارسالانه در این زیرگروه قـرار گرفتنـد و نشـان دادنـد کـه داراي همبستگی قوي و بیش از 7/0 هستند پس این عامل به نام گـردو غبار نامگذاري شد، ضمناً شکل 8 نقشه پراکندگی فضایی این عامل را در کل سطح ایران نمایش داده است. طبق نقشه عاملی این عامل، مناطقی که از این عامـل بهـره بی شـتري مـیگیرنـد ومیزان عامل گرد و غبار آن مناطق خیلی بالا است، مناطق جنوب شرقی ایران هستند و بعد از آن، یکسري منـاطق در جنـوب وجنوب غرب ایران هم خصوصاً در استان خوزستان میزان گرد وغبار بیشتري نسبت به سایر مناطق ایران دارند کـه صـد درصـدمیزان پوشش گیاهی این مناطق را نیز تحت تأثیر قرار میدهنـد.همانطور که در نقشه (1) ملاحظه میشـو د تیـپ هـا ي گیـاهیمورد مطالعه در این تحقیق در مناطقی قرار میگیرند کـه میـز ان گرد و غبار کمتري دارند و بیشتر مناطق شرق و چسبیده به مرز افغانستان که شمال استان سیستان و بلوچستان را در بر دارند از میزان بالاي گرد و غبار برخوردار هستند.
عامل تندر (رعد و برق)
این عامل بهتنهایی 22/2 درصد از کل واریانس اولیـه را تفسـیرمیکند و متغیرهاي روزهاي با تندر ماه ژوئن و روزهاي با تندر سالیانه داراي همبستگی قوي و بـیش از 7/0 را نشـان دادنـد ووجه تسمیه این عامل بودند. شکل 9 نقشه پراکندگی عامل تندر را در کل سطح ایران نشان مـی دهنـد. همـان طـور کـه ملاحظـهمیشود مناطق شمال غربی ایران و همچنـین منـاطقی در جنـوبشرقی ایران (خصوصاً مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچسـتان) شامل میزان بالاتري از این عامل میشوند و در این منـاطق اعـدادقرار گرفته برروي خطوط هممقدار از صفر بهطرف مثبت، در حال افزایش هستند و این نشاندهنده این است که در این مناطق میزان عاملی این عامل در حال ازدیاد است و برروي پراکنش و پوشـشگیاهی این مناطق مؤثر هسـتند، هماننـد دو نقشـه قبلـی پوشـشگیاهی مورد مطالعه در این تحقیق نیز در مناطقی قر ار میگیرند که عامل اقلیمی تندر برروي آنها مؤثر است.

عامل برف (روزهاي برفی)

شکل 8. نقشه پراکندگی فضایی امتیازات عاملی گرد و غبار

این عامل بهعنـوان عـاملی تأثیرگـذار و نهـایی در ایـ ن تحقیـ ق نامگذاري گردید و 29/1 درصد از کل واریانس اولیـ ه ناشـی از این عامل بود، متغیرهایی مثل روزهاي بـا بـارش بـرف فصـولزمستان- بهار و پاییز داراي همبستگی بالاي 7/0 با هم بودند و مطابق با شکل 10 نقشه پراکنـدگ ی فضـایی ا یـن عامـل در کـلسطح ایران به نمایش گذاشته شده است.

بررسی تأثیر عوامل اقلیمی بر گسترش گونه T .glabra با استفاده از اطلاعات مربوط به سلولهاي تشـکیل دهنـده هـرتیپ، متوسط امتیاز متغیرهاي مؤثر بر گونه T. glabra و متوسط امتیاز عوامل 9 گا نه مؤثر بر ایـن گونـه در هـر دو تیـپ تعیـینگردید که در جدولهاي 4 و 5 ارائه شده است. تشریح تیپهـابه شرح ذیل است:

شکل 9. نقشه پراکندگی فضایی امتیازات عاملی تندر


دیدگاهتان را بنویسید