Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:10 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.55 ]

مقدمه
مدیریت منابع جنگلی نیاز به داشتن اطلاعات کمی و کیفـ ی در مورد پارامترهایی مانند شاخص سطح برگ، نیتروژن، کلروفیـ ل ،رطوبت و غیره دارد (19 و 41). امروزه استفاده از شاخصهاياکولوژیک براي شناخت وضعیت کمی و کیفی تـاج درخـت وپایش و ارزیابی تغییرات ایجاد شده در طی زمان امري ضرورياس ت. از جمل ه ش اخصه اي اکولوژی ک ک ه در آن ض عف اطلاعات بهخوبی مشهود است، آگاهی از توان تولید زیستتوده
و شـاخص سـطح بـرگ( Leaf Area Index :LAI) اسـت ( 7). ش اخص س طح ب رگ ک اربرد مهم ی در تعی ین می زان تغیی ر فرآیندهاي متنوع اکوسیستمی مانند میـ زان عبـور نـور و بـاران،تعرق، فتوسنتز، تـنفس گ یـ اه و تـنفس هتروت روپیـ ک خـاك (ازطریق لاشبرگ) دارد( 31). بررسی شاخص سطح برگ همچنین در تعیین حاصلخیزي رویشگاههاي جنگلی کـاربرد دارد (1، 2، 4، 7 و 13). در س اله اي اخیــر تغیی ر ش رایط اکولوژیــک و پیامــدهاي ناشــی از آن، در کنــار ســایر چــالشهــاي موجــود اکوسیستمهاي جنگلی زاگرس را تحت تاثیر قرار داده است. در همین ارتباط پدیده خشکیدگی جنگلهـا ي بلـوط بـه سـرعتگسترش یافته و منجربه آسیب دیدن بخش قابل توجهی از ایـ ن جنگلها شده است. همه این عوامل در جنگلهاي بلوط و بنـهکه چهره اصلی جنگلهاي زاگرس را نشان میدهند به ضرورت مطالعه متغیر کیفی تاج درختان نظیر شاخص سـطح بـرگ ایـ ن منطقه میافزاید.
ه ر چن د مبن اي تعری ف ش اخص س طح ب رگ را روش
اندازهگیري آن تعیین میکند( 24)، اما بهطور کلی طبق تعریـفبسیار ساده، شاخص سطح برگ، نسبت مجموع مسـاحت یـکط رف ب رگ گی اه ب ر س طح ت اج پوش ش اس ت( 21 و 28). روشهاي برآورد LAI به دو دسته عمده مستقیم و غیرمسـتق یم تقسیم میشوند که هرکدام از آنها مزیتها و محـدود یتهـا ییدارنــد .روشهــاي مســتقیم شــامل نمونــه بــرداري تخریبــی(Destructive sampling)، تلـه جمـع آوري لاشـبرگ ( Littertrap) و روابط آلومتریک هسـتند. ایـ ن روشهـا اگرچـه دق یـ ق هستند اما بهدلیل پیچیـ دگی، طـولان ی بـودن زمـان بـرآورد، پـرزحمت بودن، نیاز به نیـ روي انسـان ی بیشـتر، هز ینـه هـا ي زیـ اد نمونهبرداري تخریبی در صورت جمـع آوري بـرگ قطـع شـدهدرختان( 7)، عـدم تکرارپـذیري بـه طـور فصـلی و سـال یانه بـهمطالعات محدود به تک درخـت و یـ ا قطعـات نمونـه محـدودمیشوند و اجراي آنها در سطح وسیع غیرممکن است( 13، 19و 21). از جمله روشهاي غیرمستقیم، ابزارهاي اپتیکی هسـتند.منطق این روشها که از تنوع زیادي نیز برخوردارنـد، بـه طـور عمده بر پایه اندازهگیري م یـزان نـور عبـور یافتـه از م یـ ان تـاج
پوش ش درخت ان ب ا اس تفاده از اب زاره اي پیش رفتهاي مانن د عکسبرداري یا لنز چشـم مـاهی (30 و 39) ,2000-LAI (14، 35 و 40) اس ت. تکنی که اي س نجش از دوري ش اخهاي از روشهاي اپتیکی محسوب میشوند که با بـه کـار بـردن طیـ ف سنجی زمینی، هوابرد ابرطیفی، ماهوارهها و دادههاي مـاهواره اي
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:10 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.55 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:10 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.55 ]

چن د طیف ی از مقی اس محل ی ت ا ق ارهاي مش کلات تخم ین متغیرهاي بیوفیزیکی و بیوشیمیایی را حل کـرده انـد ( 19، 29 و40). مزیت مهم این روشها غیرمخرب، سـاده، سـریع و ارزان بودن آنها و از همه مهمتر تکرارپذیري بهطور فصلی و سالیانه و هزینه کمتر است( 13 و 36). بهعلاوه، طیف سـنج ی زمینـ ی بـاافزایش تعداد باندهاي طیفی امکان مطالعه پدیدهها در محـدودهطول موج طیفی از مرئی تا مادون قرمز دور را فراهم کرده است (6 و 19). در مطالعات بسیاري از طیـ فسـنج ی بـرا ي تخمـ ین متغیرهایی مانند شاخص سطح برگ( 16)، میزان فتوسنتز( 37)، رطوبـت ( 41 و 43)، کلروفی ل و نیت روژن( 26) اس تفاده ش ده است .اشنباخ و کاپن( 18) براي یک توده 50 ساله بـا سـاختارتاج همگن و افقی توسکا (Alnus glutinosa) در شمال آلمـان،سه روش برآورد LAI را که شامل استفاده از ابـزار 2000-LAI، تله جمع آوري لاشبرگ و نمونهبرداري از نمونهها (جعبـه هـا يcm30×50×50) بوده را بررسی کردند. نتایج نشان داد که روش جمــعآوري لاشــبرگ و نمونــهبــرداري غیرمخــرب در محــل ،بیشترین مقادیر LAI را برآورد کرده و روش 2000-LAI برآورد کمتري داشته است. لی و همکاران( 25)، مطالعهاي براي تخمین LAI جنگلهاي پهنبرگ و سوزنیبرگ Peninsula کره، انجـامدادند. در این مطالعـه رابطـه LAI انـدازه گیـ ري شـده در تـودهجنگلی با تاج بسته با انعکاس طیفی ناشی شده از طیفسـنج یدر دو محیط مختلف یکی اندازهگیريهـا ي طیفـ ی زمینـ ی رويچند لایه از نمونه برگها و دیگري انعکاس دادههـا ي سـنجنده+ETM بررسی شد. درویـ شزاده و همکـاران ( 16)، بـه منظـورتخمین شاخص سـطح بـرگ، م یـ زان کلروفیـ ل بـرگ و م یـ زان کلروفیل تاج انعکاس طیفی تاج چند گونه علفی مدیترانهاي بـاساختار ناهمگن را با طیفسنج زمینی اندازهگیري کردند و برايبررسی رابطه این متغیـ رهـا بـا انعکـاس طیفـ ی از آزمـون هـا يتکمتغیره شامل شاخصهاي باند باریک و انحناي لبـه قرمـز و رگرسیون خطی چند متغیره، رگرسیون خطی چندگانـه گـام بـهگام و حداقل مربعات بخشی استفاده کردند. نتایج نشان داد کـهروش رگرسیون خطی چندگانه گامبهگـام 2R بیشـتر وRMSE کمتري نسبت به شاخصهاي باند نزدیک و انحنـا ي لبـه قرمـزداشته و روش حداقل مربعات بخشی تخمین مناسبتري ارائـهداده است. نوي روبرسون و همکـاران ( 34) نیـ ز بـا اسـتفاده ازدادههــاي طیفــی حاصــل از طیــفســنجی زمینــی و محاســبه شاخصها، دو شاخص کلروفیل و شاخص بهبود یافتـهNDVI تحـت عن وان WDRVI، را در تخم ین ش اخص س طح ب رگ مناس بت ر دیدن د( 27). ماهی ت دادهه اي طیف ی حاص ل از طیفسنجی زمینی بهگونـه اي اسـت کـه مسـتلزم بـه کـارگیريروشهاي خاص براي بررسی تفاوت طیفی پدیدهها مـی باشـد.
یکی از کارآمدترین روشها در این زمینه، رگرسیون چند متغیره
حـداقل مربعـات بخشـی (Partial Least Square Regression) میباشد که نتایج قابل قبولی را ارائه داده است .
از آنجا که پایه اکثر روشهاي اپتیکی و روشهاي سـنجشاز دوري در برآورد LAI، مبتنی بـر انعکـاس طیفـ ی تـاج و بـادرنظر گرفتن ساختار تاج درختان است و در حجم تـاج، بـرگبــه نســبت عناصــر د یگــر ســهم بیشــتري دارد، در مطالعــات طیفسنجی، انعکاس طیفی برگ درنظر گرفته میشود (40). دراین مطالعه نیز رابطه انعکاس طیفی برگ به وسیله طیـ ف سـنجزمینی با میزان LAI از طریق روش معمول برآورد LAI یعنی در سطح تاج پوشش( LAI2D) یا در فضاي دو بعدي و برآورد آندر فضاي سه بعدي (LAI3D) براي دو گونه اصلی جنگلهـا يزاگرس( Quercus brantii و Pistacia atlantica) بررسی شد .
مواد و روشها
مناطق مورد مطالعه
این مطالعه در دو منطقه از جنگلهاي استان چهارمحال و بختیاري که بخشی از جنگلهاي زاگرس مرکزي هستند انجام شد.
الف- ذخیـره گـاه جنگلـی چهارطـاق: ایـن ذخیـره گـاه در
100 کیلومتري جنوب شرقی شهرکرد و 40 کیلومتري شهرستان اردل با مساحتی معـادل 400 هکتـار قـرار گرفتـه اسـت. ایـ ن ذخیــرهگــاه از ســال 1362 تــاکنون تحــت قــرق کامــل بــوده است. ارتفاع از سطح دریا در این رویشگاه از حداقل 2100 تـا3100 متر متغیر است. متوسط میزان بارنـدگی سـالیانه 400 تـا
600 میلـ یمتـ ر و براسـ اس روش دومـ ارتن جـ زء اقلـ یم نیمهمرطوب محسوب میشود. در این جنگل گونههاي درختـیبلوط، بادام، بنه، زبـان گنجشـک و ارس را مـیتـوان مشـاهدهک رد. در ارتفاع ات ای ن منطق ه درخ ت ارس ی ا س رو ک وه (Juniperus polycarpos) بهصورت گونه غالب ظاهر گشـته وتودههاي کم و بیش تنک را بهوجود میآورد. گونه مورد مطالعه در این منطقه بلوط (Quercus brantii) است( 3).
ب- منطق ه جنگل ی ف لارد: ای ن منطق ه جنگل ی در 150کیل ومتري شهرسـتان ش هرکرد و در بخ ش ف لارد شهرســتانلردگان واقع شده و داراي 20 هزار هکتار جنگـل خـالص بنـهبهنام جنگل کوت سیاه است که در 10 کیلـومتر ي مـال خل یفـهق رار دارد. میــانگین بارن دگی در ایــن منطق ه 560 میلــیمتــردر س ال اس ت (5). گون ه م ورد مطالع ه در ای ن منطق ه بن ه
.است (Pistacia atlantica)
اندازهگیري زمینی
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:10 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.55 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:10 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.55 ]

در این مطالعه تعداد 40 درخت بلوط و 35 درخت بنه بـه طـور انتخابی در دامنـه هـا ي جنـوب ی و غربـ ی منـاطق مـورد مطالعـه(دامنههاي غالب مناطق) انتخاب شد. موقعیت مکانی هـر پا یـ ه توسط GPS ثبت شد. براي برآورد LAI در سطح سه بعدي تاج درخ ت( LAI3D) جعب هاي ب ه ابع اد 50×50×50 س انتیمت رمکعب در هر چهار جهت اصلی تاج درختـان (شـمال، شـرق،غرب و جنوب) قرار داده شد (شکل 1) و تمامی شـاخه هـا دراین فضا قطع شد و برگهاي آنها مورد شمارش قرار گرفت. در واقع در این مطالعه جعبه بهعنوان یک پایه درختی درنظر گرفته شد. براي تعیین سطح برگها، از تکتـک بـرگ هـا بـا دوربـین دیجیتال عکسبرداري شد و سطح آنها بـا نـرم افـزارImage J محاسبه شد. سپس با استفاده از رابطههاي 1 و 2 شاخص سطح برگ دو بعدي (LAI2D) و شـاخص سـطح بـرگ سـه بعـدي
(LAI3D) برآورد شدند:
533090-83544

LAI2D  ana[1]
A
LAI3D  a n v[2]
V

در این روابط a: متوسط سطح برگ ،na: تعداد برگ در واحد سطح ،nv: تعداد برگ در واحد حجـم،A : سـطح جعبـه وV :
حجم جعبه است.
اندازهگیري طیفی
بهمنظور انجام بهتر تحقیق و تهیه منحنی طیفی گونههـاي مـورد نظر، درختانی که داراي تاج بهتر و شادابتر و تنههایی که فاقد بیماري هستند انتخاب و متغیرهاي کمی از جمله، ارتفاع، قطـردرخت و همچنین شرایط رویشگاه از جمله شیب، جهت منطقه یادداشت شد. ساختار درختان بلوط در مطالعه اخیر شاخهزاد و درختان بنه دانهزاد است.
اندازهگیري طیفی با استفاده از طیـ فسـنج یزمینـ ی بـه نـام
266522-5755548

3®ASD Fieldspec زیــر نــور خورشــید در شــرایط مناســب اتمسفري و آسمان صاف و آفتابی بین ساعت 10 تا 14 که تشعشع خورشیدي تقریباً ثابت بود، صورت گرفت( 6، 16 و 19). بهمنظور جلوگیري از تداخل بازتاب زمینه با بازتاب نمونه مورد نظر، تـودهبرگی به ضخامت چند لایه برگ در دایرهاي به قطر 25 سـانتی متـر روي صفحهاي سیاه رنگ (پارچه) جمعآوري شـد و انـدازهگیـ ريطیفی از ارتفاع 10 سانتیمتري و عمود بر سطح بـرگ هـا صـورتگرفت. سطح میدان دید براساس رابطه 3 محاسبه شد.[3]tan 2 r h
 25: زاویه دید سـنجنده ، h: ارتفـاع د یـ د و r:شـعاع دا یـ ره مورد نظر که معادل 15 سانتیمترمربع است (42). بهمنظور کـاهشاثر عوامل جوي مانند رطوبت، دما و باد در محـ یط طبیعـ ی، از هـرنمونه 100 اسکن (منحنـ ی طیفـ ی) پ یـاپی در کمتـر از یـ ک دقیقـهانجام شد که بلافاصله بهطور خودکار توسط نرمافزار 3RS موجـودبرروي رایانه میانگینگیري شده و بهصـورت یـ ک منحنـ ی طیفـ یبرروي صفحه نمایش نوت بـوك نشـان داده مـیشـود. بـا وجـودشرایط ثابت جوي دستگاه با استفاده از صـفحه سـفید مخصـوصبعد از انـدازه گیـ ري هـر پـنج نمونـه، کـالیبره شـد ( 6، 16 و 42).
اندازهگیريها در اواخر مرداد ماه سال 1390 انجام گردید.
رگرسیون حداقل مربعات بخشی (PLSR) رگرســیون حــداقل مربعــات بخشــی، از تعمــیم و ترکیــب ویژگیهاي آنالیز مؤلفههـا ي اصـل ی و تحلیـ ل رگرسـ یون چنـدمتغیره ایجاد میشود( 8). این روش از اطلاعات هـر دو متغ یـ ر پیشبینی و متغیر پاسخ تا حد ممکن استفاده میکند و زمانی که تعداد متغیرهاي پـ یشبینـ ی بیشـتر از نمونـههـا ي انـدازه گیـ ريبوده و یا تعداد زیادي متغیر با اطلاعات مشـترك باشـد (طـولموج طیفی پدیدهها از 350 تـا 2500 نـانومتر) بـهکـار مـیرودکه سبب فشردهسازي اطلاعات در چند مؤلفه اصلی غیـ ر همبسـتهمیشود( 20). این مؤلفهها تغییرپذیري بـا هـم متغیر(هـا ي) مـوردبررســی را بــه حــداکثر مــیرســانند( 16) و بــر مشــکلاتهمخطی(collinearity) و بـ یشبـرازش ( overfitting) ناشـ ی از نمونههاي زیاد غلبه میکند( 33). PLS مجموعهاي از متغیرهايوابسته را از مجموعه بزرگـ ی از متغیرهـا ي مسـتقل پـیشبینـ یمیکند که روشهاي رگرسیون چندگانه معمول قادر به حل آن نمیباشند. مزیت این روش نسبت به تحلیل مؤلفههـا ي اصـل یاین است که نه تنها در محور Yها بلکه در محور Xهـا نیـ ز بـهفشردهسازي اطلاعات میپردازد و از اطلاعات متغیر Y نیـ ز در طول فرایند تحلیل مؤلفهها استفاده مـ یشـود. بنـابراین یکـ ی از مزایاي رگرسیون PLS تعیین مؤثرترین و یا حساسترین طـولموجها بهعنوان متغیر X نسبت بـه تغ ییـ رات متغیـ ر Y براسـاستعیین مؤلفههاي اصلی انتخاب شده از متغیر X میباشد( 6).
هدف از رگرسـ یون PLS سـاخت مـدل پـیشبینـ ی خطـ یبراساس رابطه Y=Xb+α است که در آن Y متغیر پاسخ ،X متغیر پیشگویی کننده ،b ضریب رگرسیون و α خطاي بـاقی مانـده هـااست. انتخاب تعداد بهینه از مؤلفهها در PLS یک گام مهم برايبهدست آوردن مدلی با قدرت پیشبینی است. به این منظـور ازروش اعتبار متقابل با یک نمونه خارج شـده ( Leave-one-out) استفاده میشود( 6 و 16). در این روش اعتبارسنجی، یک نمونه از مجموعه نمونهها خارج میشود و مدل PLS براي 1-n نمونه برازش میشود. این روش تا زمانی که تمام نمونهها خارج شده و n مدل برازش شود، تکرار میشود. بهعبـارت د یگـر از تمـامنمونهها در اعتبارسنجی مدل استفاده میشـود. سـپس مجمـوعمربعات خطاي باقیمانده (PRESS) از رابطه 3 و براي بـرآوردریشه میانگین مربعـات خطـاي اعتبـار متقابـل (RMSECV) از رابطه 4 استفاده میشود. تعداد بهینه فاکتورها از نمودار PRESSدر مقابل تعداد فاکتورهايPLS بررسی میشـود. تعـداد بهینـهفاکتوره ايPLS ب راي کمت رین می زان RMSECV م یباش د .

شکل 1. برداشت زمینی شاخص سطح برگ
بهعبارت دیگر جایی که کمتـر ین میـ زانRMSECV باشـد اثـربیش برازش حداقل و مدل PLS قويتر است. انتخاب بهتـر ین مدل برازش شده براساس آماره RMSECV یـ ا ریشـه م یـ انگین مربعات خطاي اعتبار متقابل صورت میگیرد( 32).
PRESSi 1N (yi y )i 2[4]
639458-64706

 PRESSk[5]
RMSECV
N
yi : مقدار پیشبینی شده براي متغیر i ام ،yi : مقدار نمونه i ام،N: تعداد مشاهدات و k:تعداد مؤلفههاي استفاده شده در مـدل
PLS هستند .
نتایج
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:10 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.55 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:10 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.55 ]

رابطه انعکاس طیفی و متغیر LAI3D با استفاده از مدل PLSRبراي رسیدن به این هدف که کـدام یـ ک از LAI2D یـ ا LAI3Dرابطه قابل قبولتري با انعکاس طیفـ ی دارد، هـر یـ ک بـه طـور جداگانه وارد مدل PLS شدند. براساس نتـا یج بـ هدسـت آمـدهبراي برازش بهترین مـدل در بـرآوردLAI3D درگونـه بلـوط،فاکتور چهارم و براي بنه فاکتور دوم کمترین میـ زان RMSECVرا داشت. براساس نتایج بهدست آمده (شکل 2) از مدل PLSR، طول موجهـا ي 555، 699، 764، 1074 تـا 1086، 1367 بـرا يLAI3D در بلوط و طول موجهاي 726 و 752 تا 1000 نانومتر در بنه بیشترین ضـرا یب و بنـابرا ین سـهم بیشـتر ي در بـرآوردLAI3D را داشــتند. ضــریب تبیــین حاصــل از نتــایج تجزیــه واریانس رگرسیون مقادیر تخمین زده شده و اندازهگیري شـده

6
4
2
0
2

4

6

8

10

12

4

10
×
2500
2350
2150
1950
1750
1550
1350
1150
950
750
550
350
nm
ضریب
رگرسیون

بلوط
موج

)
طول
nm
(
2500
2350
2150
1950
1750
1550
1350
1150
950
750
550
350
2
1
0
1

2

3

4

4

10
×
بنه
)
موج

طول
nm
(

ضريب
رگرسيون

ضريب
رگرسيون
ب
نه
ب
لوط

6

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4


پاسخی بگذارید