۱. گروه خاکشناسي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا همدان
۲. گروه مرتعداری، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي همدان
* : مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي: [email protected]
۶۱
مقدمه
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:12 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.14.61 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:12 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.14.61 ]

رش د گی اه در رویش گاه ه اي طبیع ی حاص ل ک ارکرد عوام ل گوناگون زیستی از جمله اقلـیم، خـاك و توپـوگرافی مـی باشـد(21). جوامع گیاهی همواره تحـت تـأثیر عوامـل محیطـی قـرارمی گیرند، بنابراین با تغییر متغیرهاي محیطی جوامع گیـاهی نیـزتغییر خواهد کرد (13). عوامل مؤثر بر پراکنش گونه هاي گیاهی ممکن است تحت تأثیر عوامل درون زا یا برون زا یا هر دو عامل باشد. عوامل درون زا کـه ناشـی از ویژگـی هـاي گیـاه اسـت درمقیـاس هـاي کـوچکتر و عوامـل بـرون زا (عوامـل محیطـی) در مقیاس هاي بزرگتر باعث پراکنش می شوند (15 و 26). مهمترین عوامل محیطی شـامل عوامـل اقلیمـی، خصوصـیات فیزیکـی وش یمیایی خ اك و عوام ل توپ وگرافی هس تند. از ب ین عوام ل محیطی، خاك یکی از مهمترین عواملی است کـه در پـراکنش وتراکم پوشش گیاهی نقش عمده اي دارد، که به نوعی برآینـد اثـرکلیه عوامل محیطی مؤثر می باشد (3 و 8).
گاچ (19) بیان می کند کـه شـناخت روابـط بـین گیاهـان وعوامل محیطی جهت ثبات و پایداري اکوسیستم ها امري اجتناب ناپذیر است. براي بررسی پوشش گیاهی و تأثیر عوامل محیطـیبــرروي آن روش هــاي آمــاري متنــوعی وجــود دارد . یکــی از روش هاي مطالعه روابط بین پوشش گیـاهی و عوامـل محیطـی،رج بندي است. این روش یکی از روش هاي چند متغیره اي است که در تجزیه و تحلیل داده هاي اکولوژي پوشش گیـاهی بـه کـارمی رود (10). آنالیز دو طرفه گونه هاي شاخص (TWINSPAN) یک روش جدید با قابلیت تفکیک بهتر و ساده تر می باشد که در بسیاري از مطالعات محیطی استفاده شده است (11 و 25). ایـنروش براي اکوسیسـتم هـاي طبیعـی و واحـد هـاي اکولوژیـک،هیـدرولوژیک و زیرحوض ه هـا قابلی ت اسـتفاده دارد. تغیی رات محیطی روي الگوي رویش هم در مقیاس هاي کوچک و هم در مقیاس هاي بزرگ تأثیر مـی گـذارد و گیاهـان کـم و بـیش ایـنتغییرات را دریافت می کنند. در روش هاي جامعه شناسی واحـداندازه گیري و بررسی پوشش گیاهی قطعات نمونه با اسـتفاده ازسطح حداقل می باشد و لازمـه بررسـی جوامـع گیـاهی وجـود ۶۲
گرادیان هاي محیطـی مشـتمل بـر خـاك، اقلـیم و شـکل زمـینمی باشد که در حوضه گنبد نیز قابل رویت و مشاهده است.
تاکنون مطالعات بسیاري در زمینه بررسی اثر متقابل پوشـشگیاهی و خاك انجام شده است. کویدو و فرانسس (29) با ارائه مدلی از روابـط خـاك و پوشـش گیـاهی در منـاطق خشـک و نیمه خشک، نشان دادنـد کـه تغییـرات پوشـش گیـاهی در ایـناکوسیستم ها در نتیجه ارتباطات پیچیده بین عناصر خاك و اقلیم و تغییر در رطوبت خاك شکل مـی گیـرد . لـو و همکـاران (24) روابط بین عوامل خاکی و پراکنش گونه هـا را در اشـکوب هـايدرختچه اي و علفی مقایسه کردند. نتایج تحلیل گرادیان مسـتقیمخاك، نشان داد کـه مقـدار رطوبـت خـاك، مـاده آلـی وpH از مهم ترین عواملی بودند که پراکنش گونه ها را در هر دو اشکوب توجیه می کنند. نصراللهی (14) در مطالعه اي برروي ارتباط بـینویژگی هاي فیزیکی- شیمیایی خاك و پوشش گیاهی در منطقـۀوردآورد کرج، به این نتیجـه رسـید کـه عمـق خـاك بیشـترینهم بستگی را با تیـپ هـاي گیـاهی، و گونـهArtemisia sieberi بیشترین هم بستگی را با عوامـل خـاکی دارد. زانـگ وهمکـاران(31) رج بندي Self-Organizing Feature Map) SOFM) را بـامتـــداول تـــرین روش هـــاي رج بنـــدي Detruded ) DCACorrespondence Analysis) و Principal Component ) PCAAnalysis) ، مقایســـه کردنـــد. نتـــایج DCA ،SOFM و PCA عملکرد مطابقی داشتند، همبستگي معني داري بين مقـادير ويـژهمحورها بـا ارتفـاع، مـاده آلـي خـاک، K ،P ،N و شـيب وجـودداشت. به عبـارتي، ايـن متغيرهـا در توسـعه و اسـتقرار جوامـعگياهي در اين منطقه نقش مهمـي داشـتند. هـاینس و همکـاران(20) در رج بندي گونه ها و متغیرهاي محیطی نشـان دادنـد کـهشدت چرا ترکیـب جامعـه گیـاهی را در سراسـر منطقـه مـوردمطالعه با اثرات قوي بر خوش خوراکی گیاهان تحت تـأثیر قـرارداد. معتمدي و همکـاران (12) در بررسـی رابطـه بـین عوامـلمحیطی و پراکنش جوامع گیاهی با استفاده از تجزیه مؤلفه هـاياصـ لی (PCA) و روش آنـ الیز تطبیقـ ی متعـ ارفی ( :CCA Canonical Correspondence Analysis) دریافتند کـه عوامـل محیطی اثـر یکسـانی در پـراکنش گونـه هـاي گیـاهی ندارنـد ومهمترین عوامل مؤثر در پراکنش و استقرارگونه هاي غالب نظیـر Artemisia fragrans و Agropyron trichophorum بافــت خاك، چرا، بارندگی، ارتفاع از سطح دریا، جهـت جغرافیـایی وهدایت الکتریکی می باشند. اسدیان (1) در طبقـه بنـدي قطعـاتنمونه بـا اسـتفاده از روشTWINSPAN دو گـروه اکولوژیـکاصلی را در مراتع آلموقلاغ تعیین کـرد . هـم چنـ ین در تجزیـه وتحلیل DCA عوامل محیطی درصد لوم، ارتفـاع از سـطح دریـا،درصد رس، درصـد سـنگریزه و درصـد شـیب سـبب تفکیـکجوامع گیاهی شدند.
سرزمین پهناور ایران با تنوع اقلیم و ویژگـی هـاي گونـاگونخاك رویشگاه بسیاري از گونه هاست کـه در صـورت شـناختعوامل مؤثر بر رشد این گونه ها و سـازگاري آنهـا ، مـی تـوان ازصرف هزینه و اتلاف زمان در برنامه ریزي جهت اصلاح مراتـعجلوگیري کرد. براي این منظور شناسایی روابـط گیاهـان بـومیمستقر در عرصه و عوامل مؤثر بر استقرار و بقاي آنها ضـرورياست. هدف از این مطالعـه بررسـی جوامـع گیـاهی در حوضـه آبخیز گنبد ،واقع در شهرستان همـدان، براسـاس روشDCA و تعیین مهم ترین عوامل مؤثر در تفکیک تیپ هاي گیاهی می باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مواد و روش ها
حوضه آبخیز زوجی گنبد با مجموع مسـاحتی نزدیـک بـه 290 هکتار میان طول جغرافیایی ″5 ′41 °48 تا ″17 ′42 °48 درجـهشــرقی و عــرض جغرافیــایی ″16 ′41 °34 تــا ″31 ′42 °34 شمالی در 28 کیلومتري جنـوب شـرقی همـدان قـرار داشـته وشامل دو زیرحوضه قرق با 150 هکتار و زیرحوضـه شـاهد بـا140 هکتار است (شکل 1).
در زیرحوضه شـاهد، ورود و خـروج دام در سراسـر فصـلچرا آزاد بوده و در زیرحوضه قرق از سال 1381، چـراي پایـانفصل انجام می گیرد. به طوري که از میانه مهر مـاه یعنـی پـس ازرسیدن و پخش شدن بذرها، در پایان فصل رشـد و تنهـا بـرايزمان کوتاهی نزدیک یک ماه، دام ها براي چـرا بـه حوضـه وارد می شوند. میانگین بارش سالانه منطقه 4/304 میلی متر و میانگین سـ الانه دمـ اي هـ وا 5/9 درجـ ه سـ انتی گـ راد اسـ ت (5).
،Typic Calcixerepts خــاك ایــن حوضــه در زیرگــروه هــايطبقـه بنـدي شـده Lithic Xerorthents و TypicHaploxerepts .(4) است
ابتدا بر اساس بازدیـدهاي صـحرایی و تصـاویر مـاهواره اي ،پوشش گیاهی (شامل تراکم و تنوع گونه ها) در کـل حوضـه بـاتوجه به خصوصیات ظاهري تیپ بندي شد. 11 تیپ گیـاهی درزیر حوضه قرق و 5 تیپ گیاهی در زیـر حوضـه شـاهد تعیـینشد. براي مطالعه پوشش گیاهی سطح حداقل به روش کاین (18) و تعداد پلات به روش آمـاري و هـم چنـین روش منحنـی وزن-گونه (22) تعیین گردید. با توجه به همگنی و یکنواختی پوشش گیــاهی در تیــپ هــاي گیــاهی ،در هــر تیــپ 3 الــی 4 قــاب نمونه برداري، با ابعاد 1×1 متر، مـورد مطالعـه قـرار گرفـت. در مجم وع از 62 ق اب، نمون ه ب رداري از گی اه و خ اك ص ورت گرفت. لیست گونه ها به همراه درصد پوشش گیاهی و لاشـبرگو متغیرهاي محیطی شامل ارتفاع، درصد شـیب، جهـت شـیب، درصد سنگریزه سطحی و خاك لخت براي هر قاب تعیین شـد .
داده هاي مربوط به جهت شیب کـه برحسـب درجـه نسـبت بـهشمال بود، با اسـتفاده از فرمـول زیـر بـه مقیـاس بیـرز (1966) تبدیل شد (به نقل از 1).
A´ = Cos (45 – A) + 1
A مقدار جهت (درجه) و A´ مقدار تبدیل شده که بین 0 و
2 در تغییر است؛ جهت شمال شرقی داراي بیشترین مقدار و جهت جنوب غربی داراي کمترین مقدار می باشد (1).
براي نمونه برداري از گیاه، تاج پوشش گیاهـان یـک سـاله ازیک سـانتی متـر ي سـطح زمـین، گیاهـان پهـن بـرگ و گنـدمیانچندساله از پنج سانتی متري سطح زمین، و براي گیاهان بوته اي ،رشد سال جاري برداشت شد و پـس از انتقـال بـه آزمایشـگاه،خشک و براي تعیین تولید سالانه وزن شد.
براي نمونه برداري خاك همانند پوشش گیاهی، نمونه برداري
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:12 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.14.61 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:12 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.14.61 ]

از کل حوضه و از 62 قاب انجام شد. در هر قاب از سـه نقطـه
۶۳

126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:12 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.14.61 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:12 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.14.61 ]

به صـورت تصـادفی، از لایـ ۀ 15-0 سـانتی متـر ي نمونـه خـاكبرداشته شد. در آغاز نمونه هاي خاك به آزمایشگاه منتقل، بعد از هوا خشک شدن و کوبیده شدن، از الک 2 میلی متري عبـور دادهشد و مقـدار سـنگریزه در هـر نمونـه بـه روش حجمـی تعیـینگردید.
بافت خاك بر پایه قانون استوکز و به روش پیپـت بـا کمـکمثلث بافت خاك (27) تعیین شد. pH نمونه هـا در عصـاره 1:2 خاك به آب اندازه گیري شد. مقدار کـربن آلـی خـاك بـه روش اکسایش تر (30) اندازه گیري شد. فسفر خاك با روش اولسن و همکاران (28) تعیین شد.
داده هاي پوشش گیاهی و عوامل محیطـی در محـیط اکسـل مرتب شد و سپس به نرم افزار PC-ORD انتقال داده شـد . بـرايتعیین گونه هـاي معـرف از روشTWINSPAN ، بـراي تعیـینجوامع گیاهی از روشDCA ، و به منظور شناخت ارزش واقعی گونه ها و تعیین گونه هاي شاخص از تجزیه و تحلیل گونه هـاي شاخص استفاده گردید.

نتایج و بحث
گروه هاي اکولوژیک و گونه هاي شاخص
در اولین مرحله با اسـتفاده از نـرم افـزارPC–ORD نسـبت بـهطبقه بندي 62 قطعه نمونه با 40 گونه گیاهی طبق روش تجزیـه
۶۴
شکل 1. موقعیت حوضه زوجی گنبد در استان همدان
و تحلیل دوطرفه گونه هاي معرف (TWINSPAN) اقدام گردید (جدول 1). طبقه بنـدي بـر مبنـاي مقیـاس وانـدرمارل صـورتگرفت. دراین آنالیز به منظور تفکیـک و طبقـه بنـدي گـروه هـاي اکولوژیک، سطح قطع چهارم به عنوان سطح قطع نهـایی درنظـر گرفتـه شـد و چهـار گـروه اکولوژیـک شناسـایی شـد؛ گـروهاکولوژیـک اول (Asteragalus gossypinus, Anual grass) در محدوده چراي آزاد و دامنه هاي جنوبی قرار داشـت، گـروه دوم(Acantholimon sp, Asteragalus verus, Cousina sp) نیز در محدوده چراي آزاد بود و عوامل محیطی شیب، جهـت شـیب وارتفاع از سطح دریا بر تفکیک این گروه مؤثر بودند، گروه سوم (Acatophyllum sp, Astragalus verus) در دامنه هـاي شـمالیقرار داشت و تابع عوامل درصـد شـیب و جهـت شـیب بـود وگروه چهـارم (Luctuca orentalis, Centaura sp) در محـدودهارتفاع کم در دامنه هاي جنوبی قرار داشت و تحت تـأثیر جهـتشیب بود.
در نتیجه تجزیه و تحلیل TWINSPAN اولین سطح با مقدار ويژه ۵۰۷/۰ به دو گروه با ۶۰ و ۲ قطعه نمونه تقسيم شده است.
گونـۀ شـاخص در اولـین سـطح در سـمت راسـت گونـه
.Silene conoidea L بـود، در دومـین سـطح و بـا مقـدار ویـژه
126873867918Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:12 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.14.61 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:12 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.14.61 ]

483/0 درســمت راســت ،گونــه هــاي Asteragalus verus و .Cousina sp و در ســمت چــپ، گونــه Acatophyllum sp. گونه هاي شاخص بودند، در سومین سطح با مقدار ویـژه 532/0 در سمت راسـت گونـه .Acatophyllum sp و در سـمت چـپگونه Lactuca sp. گونه هاي شاخص بودند، در همین سـطح درتفکیــک پــنجم بــا مقــدار ویــژه 486/0 در ســمت راســتگونهCentaura sp. و در سمت چپ گونـه هـاي Asteragalus verus و .Acatophyllum sp بودند، در سطح چهارم بـا مقـدارویژه 730/0 در سـمت چـپ گونـه .Scaropholaria sp گونـه
جدول 1. تحلیل دوطرفه قطعات نمونه و گونه هاي گیاهی
رنگ هاي متفاوت بیانگر گروه هاي مختلف اکولوژیک است. (رنگی در نسخه الکترونیکی)

113 111234412344444411133351233455 22223355555622256645
21378845013550498223578924534926901168678913676734579202410160
26 Sile cono ————————————-1————1–11—–55 1 23 Astr gosi —-4——————————————————–4 01
19 Hete pili ———1—-2—–13—–1—————-3——2-1—1–1- 01
14 Taen crin —————2—2———————3–2—–3———-2 01 35 Scar orie ———–4————————————————– 001111
32 Noae mucr ——-3—————————————————— 001111
31 Erem pers ———–1————————————————– 001111
30 Aegi cras ———–1————————————————– 001111
8 Ment long ——11—————————————————— 001111
36 Cyno dact ———————–1————————————– 001110
20 Acan micr ——-455444553545354445—2——————————— 001110 24 Holt sp —44————5——————————————– 00110
22 Astr kord —24———-5——4————————————— 00110
15 Brom tect —1-3—–1——4———–1——-2——-22-2———— 00101
11 Stac infl ——-11–1———————-3——–1—————— 00101
6 Euph chie ——22—2—–3————————-24—-3———— 00101
2 Lact orie 12412-231-5-512—————-1——4-1-31-42—1—1115—- 00101 29 Alys meni ————–1—————————————–2—– 001001
17 Brom dant ——–1—41—————–13———–11——2—2—– 001001
16 Brom tome —————-43—-3——1—32—-2—1—-2——3—— 001001
10 Acan brom —-3–3-3—2-44-5—–1—–31-315-44323–21354333-122—— 001001
4 Scar orie 1———————2——————5——————– 001001
3 Cent virg -523—3——————————-3—–5—2—114–43– 001000 13 Fest Ovin —–3-5—1————1444-54145-154—————-4–4—- 00011
12 Stip Barb —————-2—-11-54451–2–41–3-53-2—————— 00011
9 Cous bija ——-3–5—–42——343—-24-13141–241–55–4-4–12—– 00011
1 Erem pers -1———1————–2—-1————1———–1—– 00011
18 Brom japo —-1————————————-4——————- 00010
7 Astr veru ——1-25-3-3———-554154415–11-55555555451545121–5—- 00010
5 Poa bulb 1—————————————2–1———–11—– 00010 27 Salv muti ————————————2—–2–1—-1———– 000011
39 Cart oxya ————————————————4————- 000010
38 Phlo oliv —————————————————2———- 000010
37 Sals cane ————————————————2—2——— 000010
34 Astr sp ——————————————-4—————— 000010
33 Marr astr ——————————————1–1—————- 000010
28 Goge sp ——————————————4————55—– 000010
25 Verb spec ——————————————————54-5—- 000010
21 Arte sibe —————-1———5—-5555————————— 00000
9997441152

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011
4658868-41486

000000000000000000000000111111111111111111111111111111111111
000001111111111111111111000000000000000000000000000000000011
1213104-38465

3906012-189341

0111101111111111111111110000000000000011111111111111111111
2229612-111577

0000000001111111110000000111111100000000000000001111
گروه۴ گروه۳
گروه۲ گروه۱
شاخص بود و در همین سطح در تفکیک نهـم بـا مقـدار ویـژهدر ســمت راســت و گونــه Acatophyllum sp. گونــه 0/513 .در سمت چپ گونه هاي شاخص بودند Festuca ovina

تجزیه و تحلیل DCA
با توجه به اینکه مقادیر ویـژه محـور اول و دوم در رسـته بنـديDCA بیشتر بود، لذا جهت ارائه نتایج از محـور 1 و 2 اسـتفادهشده است. شایان ذکر است این دو محور کـاملاً غیـر هـم بسـته
۶۵

شکل 2. رج بندي قطعات نمونه (قاب ها و گونه ها) حاصل از DCA با تأثیر عوامل محیطی و گیاهی
126873867918Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:12 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.14.61 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:12 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.14.61 ]

بوده و داراي بیشترین مقادیر ویژه هستند (بـه ترتیـب 949/0 و 672/0) که بالاترین تغییرات بین جوامع گیـاهی توسـط محـوراول و دوم تعیین می شود.
با توجه به شکل 2 و نتایج تجزیه و تحلیل DCA، در گـروهاکولوژیک اول که در منتهی الیـه محـور 1 متمرکـز شـده، گونـهشاخص .Silen sp عامل تفکیک این گـروه اکولوژیـک گردیـدهاست، که با مقادیر ویژه 949/0 بالاترین رتبه (584) را بـه خـوداختصاص داده است. عوامل محیطی یـا جامعـه خـاص گیـاهیبرروي این گروه مؤثر نبـوده و فقـط گونـه تفریقـی مـذکور در تفکیک آن نقش داشته است.
گروه اکولوژیک دوم در محـدوده مثبـت محـور 1 و 2 پراکنـده ،(558) Asteragalus gossypinuse ش ده اس ت، گون ه ه اي Heteranthelium piliferum ،(394) Taeniatherum crinitum
Asteragalus parravianus ،(360) Astragalus kordicus ،(384)
،(194) Acantolimon olivieri ،(289) Scariophlaria sp. ،(309) با مقادیر ویـژه 949/0 سـبب تفکیـک (100>) Aegilops crassa
۶۶
این گروه شده اند. عامل درصد شن نیـز در تفکیـک ایـن گـروهتأثیر مثبت دارد.
گروه اکولوژیک سوم در محدوده منفی محور 1 و محـدودهمثبت محور 2 پراکنده شده ، گونه هـاي Astragalus kordicus (360)،Stachys inflate ،(100) Bromus dantonia (55)،
Sophora alopecouroides ،(97) Noaea mucronata (86)، Lactuca orientalis (134) و Cynodon dactylon (175) سبب تفکیک این گروه می باشند و عوامل محیطی یـا گیـاهی خاصـیبرروي این گروه مؤثر نبوده است. گـروه اکولوژیـک چهـارم در منتهی الیه محدوده منفی محور 1 و مثبت محور 2 متمرکـز شـده


دیدگاهتان را بنویسید