Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.51 ]

مقدمه
تغییرات کاربري اراضی در سالهاي اخیـر منجربـه تخریـب، ازدست رفتن و تکه تکه شدن زیسـتگاه هـاي طبیعـی و در نتیجـهکاهش تنوع زیستی جهـانی گردیـده اسـت (13). در ایـن میـانپستانداران بزرگ جثه و بـه ویـژه گوشـتخواران بـیش از سـایرگونهها به دلیل فعالیتهاي انسانی در معرض خطر انقراض قرار گرفتهاند (35). گوشتخواران بزرگ جثه بهدلیل موقعیت آنهـا درراس هرم غذایی بهطـور طبیعـی گونـههـاي کمیـابی محسـوبمیشوند. این گونههـا معمـولا نیازهـاي انـرژي بـالاتر و تـراکمجمعیــت پــایینتــري دارنــد. نیــاز غــذایی بــالا ي پســتانداران گوشتخوار موجب افزایش تعارضات میان این گونهها و انسانها و در نتیجه آسیبپذیري آنها در سالهاي اخیر شده است (35).
گام نخست در کاهش تعارضات و حفاظت موثر از این گونههـاشناسایی و نگهداري از زیستگاههـاي مطلـوب بـاقیمانـده آنهـامیباشد (33). یکی از روشهاي شناسایی زیستگاهها و نیازهاي زیستگاهی گونهها استفاده از مدلهاي پیشبینی کننده پراکندگی است که مبناي آنها کمی ساختن ارتباط میان گونـه و متغیرهـايمختلف محیط زیستی میباشد (21).
در سالهـاي اخیـر روش هـاي متعـددي بـراي مـدلسـازيپراکنش بهوجود آمده است که تنها از دادههاي حضور گونـه هـااستفاده میکنند (ماننـدGARP ،ENFA ،DOMIN ،BIOCLIM و MAXENT). این مدلها که مبتنی بر مفهوم آشیان اکولوژیک(Ecological Niche Modeling) میباشند، اطلاعات مناسـبی رادر مورد پراکنش احتمالی گونهها هنگـامی کـه دادههـاي کـافیوجود ندارد فراهم مـی کننـد و مـیتواننـد در طـرحریـزي هـايحفاظتی گونهها مورد استفاده قـرار گیرنـد (20). در میـان ایـن
م دله ا روش ح داکثر ب ینظم ی (Maximum Entropy) ی ا مکسنت (Maxent) که براي نمـایش پراکنـدگی گونـههـا (30)بهوجـود آمـده اسـت، از لحـاظ کـارکرد از بهتـرین روشهـايمدلسازي محسوب میشـود (16). یکـی از کاربردهـاي بسـیارمهم این مدل شناسایی زیستگاه گونههاي نادري است که امکان مطالعه آنها با استفاده از سایر روشها معمولا امکانپذیر نیسـت (25، 26 و 43). مــدل مکســنت یــک روش یــادگیري ماشــینی
(Machine-learning) مبتنی بر حداکثر بینظمی است که بـرايپیشبینی حضور گونهها هنگام در دسترس نبودن دادههاي کامل بهکار میرود. این روش احتمال پراکندگی حضور یک گونـه رابراساس محدودیتهاي بهدست آمده از دادههاي موجود تخمین میزند (30 و 31). از مزایـاي ایـن روش مـیتـوان بـه قابلیـتاستفاده از هر دو نوع داده پیوسته و گسسته، جزئیات پـیش بینـیبهدلیل ماهیت پیوسته مـدل هـاي حاصـله و سـرعت و سـادگیاستفاده از نرمافزار اشاره کرد (41).
یوزپلنـگ آسـیایی (Acinonyx jubatus venaticus)، پلنـگایرانــی (Panthera pardus saxicolor) و خــرس قهــوه اي (Ursus arctos) از مهمترین گوشتخواران بـزرگ جثـه و داراياهمیت حفاظتی در کشور هسـتند . از نظـر طبقـهبنـدي اتحادیـهجهــانی حفاظــت از طبیعــت (IUCN) یوزپلنــگ آســیایی دربالاترین طبقه تهدید یعنی بهطور جدي در خطر انقـراض (CR) قــرار دارد و خــارج از مرزهــاي ایــران کــاملا منقــرض شــدهاست؛ زیر گونه پلنگ ایرانی در طبقـه در خطـر انقـراض (EN) قرار گرفته است و گونه خرس قهوهاي با وجودي کـه براسـاسمعیارهاي اتحادیه جهـانی حفاظـت در مقیـاس جهـانی تهدیـدشده نیست (23)، اما بهعنوان بـزرگ ج ثـه تـرین گوشـتخوار درکشور از اهمیت حفـاظتی بـالایی برخـوردار اسـت و در اسـتاناص فهان ی ک گون ه ن ادر ب هش مار م یرود. ع لاوه ب راین از جمعیتها و وضعیت آن در داخل کشـور اطلاعـات کـاملی دردست نیست (22).
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.51 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.51 ]

در ایران تاکنون مطالعات چندي در مورد سه گونه یوزپلنگآسیایی (16)، پلنگ ایرانی (1 و 39) و خرس قهـوه اي (3، 5 و4) صورت گرفته است. بیشتر این مطالعات به بررسی مطلوبیت زیستگاه این گونهها در داخل مناطق حفاظت شـده پرداختـهانـد(1، 3 و 39) و بهنظر میرسد شناسایی زیستگاههاي مطلوب این گونهها در خارج از مناطق حفاظت شده و زیستگاههاي بینـابینیآنها کمتر مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت (5). در ایـن مطالعـهزیســتگاههــاي مطلــوب 3 گونــه یوزپلنــگ آســیایی، پلنــگگردیـد . هـدف از ایـن مطالعـه شناسـایی زیسـتگاههـاي بـالقوهمطلوب این سه گونه در استان، برآورد مسـاحت زیسـتگاههـايفراهم براي ایـن گونـههـا در داخـل و خـارج از منـاطق تحـتحفاظت استان و شناسایی مسیرها و مقاصد احتمـالی مهـاجرتآنها بوده است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
استان اصفهان با مساحتی حدود 000،107 کیلـومتر مربـع بـین30 درجه و 43 دقیقه تا 34 درجه و 27دقیقه عـرض شـمالی و
49 درجه و 36 دقیقه تا 55 درجه و31 دقیقه طول شـرقی قـراردارد (شکل 1). از نظر وضعیت آب و هوایی ایـن اسـتان داراياقلیمی خشک و میانگین سالانه درجه حرارت هوا طی سی سال (1381-1351) از 82/9 درج ه س انتیگ راد در فریدونش هر ت ا

شکل 1. موقعیت استان اصفهان در کشور و مناطق تحت حفاظت آن
78/19 درجه سانتیگراد در ایستگاه خـور و بیابانـک در نوسـانبوده است. میزان بارش در پهنه استان اصفهان از 600 میلـی متـردر ارتفاعات غربی تا 60 میلیمتر در نواحی پست شرقی متغیـراست. پوشش گیاهی استان اصفهان را میتوان تحت گـروه هـايعمده زراعت و باغداري، جنگل و مرتع مورد بررسـی قـرار داد(7). در اس تان اص فهان ت ا س ال 1391 تع داد 5 پ ارك مل ی،5 پناهگاه حیات وحش ،7 منطقه حفاظت شده ،12 منطقه شکار ممنوع و 1 تالاب بینالمللی ایجاد شده است.
نقاط حضورگونههاي جانوري
با توجه به اینکه در سطح استان اصفهان دادههاي ثبـت شـده ازنقاط حضور گونههاي جانوري مورد نظـر در قالـب اطلـس یـاپایگاه داده وجود نداشت، براي بـه دسـت آوردن نقـاط حضـورقابل اطمینان از این گونهها از گزارشـات مربـوط بـه مطالعـاتقبلی (9، 10 و 11) و دادههـاي موجـود در اداره کـل حفاظـتمحیط زیست استان اصفهان، استفاده شد. علاوه بـر ایـن جهـتتکمیل این دادهها، با مراجعه به مناطق حفاظـت شـده و شـکارممنوع استان (پارك ملی کـلاه قاضـی، پناهگـاه حیـات وحـشعباسآباد، منطقه حفاظت شده کهیاز، پارك ملی قمشلو، پناهگاه حیات وحش موته، منطقه شـکار ممنـوع سـتبله ، منطقـه شـکارممنوع شاه قنداب و منطقه شکار ممنوع زرچشـمه )(شـکل 1) و با همکاري محیطبانان ایـن منـاطق نقـاط مشـاهده هـر یـک ازگونههاي مورد مطالعه براساس گزارشات موجود ثبـت گردیـد.
در مجموع تعداد 73 نقطـه حضـور (30 نقطـه بـراي یوزپلنـگآسیایی ،27 نقطه براي پلنـگ ایرانـی و 16 نقطـه بـراي خـرسقهوهاي) در سطح استان جمعآوري شد.
متغیرهاي محیطی
با استفاده از اطلاعات موجود در مطالعات صـورت گرفتـه رويگونههاي انتخاب شده و یا گونههاي مشابه با آنها در سایر نقاط جهان (یوزپلنگ (29)، پلنـگ (18 و 38) جگـوار (36)، خـرسقهوهاي (24) و خرس سیاه آسیایی(14)) پـانزده متغیـر محیطـیشامل متغیرهاي اقلیمـی ، متغیرهـاي توپوگرافیـک، و متغیرهـايزیستی و انسانی براي مدلسازي مطلوبیت زیسـتگاه گونـههـايمورد مطالعه درنظر گرفته شد.
نقشههاي پیوسته متغیرهاي اقلیمی شامل میـانگین بارنـدگیسالانه، میانگین بارندگی در فصـل بهـار، میـانگین بارنـدگی درفصل تابستان، میانگین بارندگی در فصل پاییز، میانگین بارندگی در فصل زمستان، متوسط دماي سالانه، حـد اکثر دمـاي سـالانه،حداقل دماي سالانه، میانگین رطوبـت سـالانه، تعـداد روزهـايآفتابی در سال و سرعت باد استفاده شد. نقشـه هـاي اقلیمـی بـااستفاده از آمار طـولانی مـدت (1348 تـا 1388) ایسـتگاه هـا ي سینوپتیک و کلیماتولوژي داخل و خـارج اسـتان بـا اسـتفاده ازروشهاي زمین آمار تهیه گردید (6).
متغیرهاي توپوگرافی شامل ارتفاع و شیب از نقشـه رقـومیارتفاعی استان (DEM) با بزرگنمایی 90 متر بهدست آمد (نسخه دوم مدل ارتفاعی رقومی جهانی استر ،2011:
ASTER Global Digital ElevationMap.(http://asterweb.jp1.nasa.gov/gdem.aspبراي وارد کردن متغیرهاي زیستی و انسانی به مدل از نقشه رقومی کاربري اراضی استان اصفهان 6 استفاده گردیـد . در ایـن نقش ه اســتان اصــفهان در قال ب 12 کــاربري ســرزمین شــامل کاربريهاي شهري، کشاورزي، مرتع خوب، مرتع متوسط، مرتع ضعیف، جنگل پرتراکم، جنگل کـم تـراکم، کـویر، منـابع آبـی،شورهزار، زمین بدون پوشش گیاهی و صخره طبقـه بنـدي شـدهبود. نقشه کاربري اراضی مورد استفاده تمامی عوامـل انسـانی وطبقات مختلف پوشش گیاهی و سطح زمین، کـه مـیتواننـد درپراکندگی گونههاي جانوري اثر مثبت یا منفی داشته باشند را در برداشت. فاصله تا نزدیکترین سـکونت گـاه انسـانی بـه صـورت نقشه فاصلهاي بـا اسـتفاده از نـرمافـزارArcGIS 10.1 از نقشـهمناطق مسکونی استان (استخراج شده از نقشه کـ اربري اراضـی )بهدست آمد (6).
بهدلیـل اینکـه همبسـتگی داخلـی میـان متغیرهـاي زیسـتمحیطی استفاده شده در مدل میتواند منجربـه بـرازش بـیش ازحـــد مـــدل (model over-fitting) و بـــروز مشـــکلاتی در تفسیر نتایج شود (28) نخست ماتریس همبستگی میان لایههاي اطلاعــاتی متغیرهــاي انتخــاب شــده از طریــق نــرمافــزار Idrisi Kilimanjaro استخراج شد. با وجود اینکه مدل مکسـنتنسبت به سایر مدلهاي مشابه حساسیت کمتري بـه همبسـتگیمیان متغیرهـاي محیطـی دارد (32) امـا توصـیه شـده اسـت درصورتی که ضریب همبستگی میان دو متغیر بیش از 7/0 باشـد،فقط یکی از متغیرها در مدلسازي استفاده شود (40). بـا توجـهبه وجود همبستگی بالا (r> 0.7) میان لایههاي اقلیمـی (جـدول 1)، از تحلیل مولفههاي اصلی (PCA) براي کاهش این متغیرهـابه تعداد کمتري متغیر بدون همبستگی استفاده گردید (42). این تحلیل در نرمافزار Idrisi Kilimanjaro صورت گرفـت و نقشـهدو مولفه اصلی استخراج شده از آن بهعنوان وروديهـاي مـدلدرنظر گرفته شد (جدول 1).
لایههاي اطلاعاتی قبل از وارد شدن بـه مـدل همگـن شـده(بزرگنمایی و تعداد سـطر و سـتون برابـر) و بـه فرمـتascii تبدیل گردیدند. اندازه سلول نقشهها با توجه به مقیـاس مطالعـهدر سطح استان 500 ×500 متر انتخاب شـد . متغیرهـاي نهـاییوارد شــده بــه مــدل شــامل نقشــههــاي مولفــه اول (18/87% واریــانسهــا) و دوم (36/8% واریــانسهــا) حاصــل از تحلیــل مولفههاي اصـلی (درکـل 54/95% درصـد واریـانسهـا )، مـدلرقومی ارتفاع، شیب، کاربري اراضی و فاصـله تـا نزدیـکتـرینسکونتگاه انسانی بود.
مدلسازي مکسنت (Maxent)
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.51 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.51 ]

مـــدلســـازي توزیـــع گونـــههـــاي انتخـــاب شـــده بـــااســــ تفاده از نــــ رمافــــ زار Maxent (نســــــخه 3.3.3)(http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/) ص ورت
*
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.51 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.51 ]

درصد واریانس
گرفت. هفتاد و پنج درصد از دادههاي حضـور هـر گونـه بـرايتهیه مدل (model training) و 25% باقیمانده بهعنوان دادههـايمس تقل ب راي آزم ون م دل (model testing) اس تفاده ش دند.
دادههاي تهیه و آزمون مدل بهصورت تصادفی از میان دادههـا يموجود انتخاب شدند. تعداد 15 تکرار بـراي ارزیـابی متقابـل و5000 اجر براي مدلها درنظر گرفته شـد . بـا فـرض اینکـه درمحدوده جمعآوري دادهها نقاطی که گونه حضور نداشته اسـتبالاترین احتمال را دارد که بهعنـوان نقـاط عـدم حضـور گونـهدرنظر گرفته شود (عدم حضـور کـاذب)، بـه صـورت تصـادفی10000 نقطه از پس زمینه بهعنوان عدم حضور براي هر گونه به منظور محاسبه خطـاي ارتکـاب (commission error) انتخـابگردید.
براي ارزیابی نتایج مدل از مساحت زیـر منحنـی (Area Under the Curve: AUC) در تحلیل منحنی ویژگی عامـل دریافـت کننـده(Receiver Operating Characteristic Curve: ROC) استفاده شـد(17) که بهطور کلی بهعنوان بهترین معیار براي ارزیابی عملکرد
جدول 1. وزنهاي عاملی فاکتورهاي استخراج شده از تحلیل مولفههاي اصلی بر پارامترهاي اقلیمیانتخاب شده براي مدلسازي زیستگاههاي مطلوب گوشتخواران بزرگ جثه استان اصفهان

فاکتور

فاکتور

*دوم (36/8) *اول (18/87) 0/29 0/96 متوسط رطوبت سالانه
0/94 0/63 میانگین بارندگی سالانه
0/95 0/68 میانگین بارندگی پاییز
0/38 0/87 میانگین بارندگی بهار
0/37 0/86 میانگین بارندگی تابستان
0/35 0/82 میانگین بارندگی زمستان
0/01 0/96 تعداد ساعات آفتابی در سال
-0/14 0/96 میانگین حداکثر دماي سالانه
-0/20 0/96 میانگین دماي سالانه
-0/36 0/92 میانگین حداقل دماي سالانه
0/00 0/95 میانگین سرعت باد در سال
مدل در سالهاي اخیر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت (15).نمــودار ROC در واقــع صــحت حضــور پــیشبینــی شــده(حساســیتsensitivity ) را در مقابــل صــحت عــدم حضــورپیشبینی شده (1- اختصاصی بودنspecificity ) نشان میدهـد .
بهطور کلی اگر AUC کمتر یا برابر بـا 5/0 باشـد، بـدین معنـیاست که پیشبینی مدل با پیشبینی توسط نقاط تصادفی تفـاوتیندارد. عدد AUC بین 7/0 تا 8/0 بیانگر یک مـدل خـوب، بـین8/0 تا 9/0 مدل عالی و بیش از 9/0 بیانگر پیشبینی بسیار عالی مدل است (19). براي بهدست آوردن فواصل اطمینان، 999 بـارمحاسبه AUC از طریق بوت استراپ (Bootstrap) انجـام شـد.
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.51 ]

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.51 ]

براي حساسیت سنجی و تعیین اهمیـت هـر یـک از متغیرهـايموجود در مدلها از آمارههاي محاسـبه شـده توسـط نـرمافـزارMaxent که شامل بهره نسبی مشارکت براي هر متغیر (معیـارياز نکویی برازش مشابه بـا آمـارهdeviance (30)، منحنـی هـايپاسخ متغیرها براي مدلهاي تـک متغیـره و فراینـد جـک نـایف (Jackknife procedure) براي ارزیـابی تغییـراتAUC هنگـامحذف هر متغیر میشود، استفاده گردید.
ب راي تعی ین الگ وي پراکن دگی گون هه اي انتخ اب ش ده بهصورت نقشههاي گسستهاي که زیستگاههاي مطلـوب / نـامطلوب یا حضور/عدم حضور گونـه را نشـان مـیدهنـد، حدآسـتانهاي مورد نیاز است که براساس آن احتمالات پیشبینی شـده توسـطمدل براي هر سلول را بهعنوان حضور و یا عـدم حضـور گونـهدرنظر گرفت. براي اینکه مدل بتواند نمایانگر بیش از 10 درصد نقاط حضور مورد استفاده باشـد ، از آسـتانه منطقـی صـدك 10دادههاي حضور بهکار گرفته شده استفاده شد. منطـق اسـتفاده ازاین آستانه بر این فرض استوار است که ممکن است ده درصـددادههاي جمعآوري شده اشتباه جمعآوري یا زمین مرجـع شـدهباشند (12 و 34). مساحت زیسـتگاه هـاي مطلـوب هـر یـک ازگونهها که در داخل محـدوده منـاطق حفاظـت شـده یـا شـکارممنوع کنونی قرار دارند از طریق شـمارش تعـداد پیکسـلهـا يحضور گونهها در هریک از این محدوده ها بهدست آمد.
نتایج
نتایج نشان داد که مهمترین عامل در پراکندگی خرس قهوهاي و یوزپلنـگ دومـین مولفـه عوامـل اقلیمـی و مهمتـرین عامـل درپراکنـدگی مطلوبیـت زیس تگاه پلنـگ ایرانـی، ش یب مـیباش د
(جدول 2).
جدول 2. خلاصه نتایج مدلسازي پراکندگی سه گونه یوزپلنگ آسیایی، پلنگ ایرانی و خرس قهوهاي در محدوده استان اصفهان
تعداد پیکسلهاي حضور آستانه منطقی صدك 10 مهمترین عامل(درصد مشارکت) AUC±SD تعداد نقاط حضور زیستگاه گونه
22163 0/261 دومین مولفه
عوامل اقلیمی
(57/6) 0/974 ± 0/009 30 دشت و تپه ماهورهاي استپی و بیابانی یوزپلنگ
آسیایی
51466 0/224 شیب (1/50) 0/946 ± 0/018 27 کوهستان و تپه ماهور پلنگ ایرانی
14736 0/328 دومین مولفه
عوامل اقلیمی
(39/9) 0/981 ± 0/007 16 مناطق جنگلی، علفزارهاي مرتفع کوهستانی نزدیک جنگل ،درههاي پایین دست جنگل خرس قهوهاي
خلاصه نتایج مدلسازي براي 3 گونـه گوشـتخوار بـزرگ جثـهاستان و نقشه احتمال حضور آنها براساس 75% دادههاي حضور بهکار گرفته شده در جدول 2 و شکل 2 نشان داده شـده اسـت.
نتایج ارزیابی مدلها با استفاده از سطح زیر منحنیROC نشـانداد که مدلهاي تهیه شده براي هر سه گونه انتخاب شده در هر دو حالت تهیه و آزمون مـدل هـا از حالـت تصـادفی پـیشبینـیبهتري داشتهاند.
تبدیل نقشههاي پیوسته بهدست آمده براساس آستانه منطقی صدك 10 دادههاي حضور بهکـار گرفتـه شـده (جـدول 2) بـهنقشههاي طبقهبندي شده زیستگاههاي مطلوب/نامطلوب (شـکل 3) نشان داد که زیستگاه مطلوب یوزپلنگ آسیایی، پلنگ ایرانـیو خــرس قهــوه اي بــه ترتیــب تنهــا در 2/5%، 12% و 4/3% از مساحت استان اصفهان واقع شدهاند.
با وجود مساحت اندك باقیمانده از زیسـتگاه مطلـوب ایـنسه گونه، مقایسه پراکندگی زیستگاههاي مطلوب با مـرز منـاطقحفاظت شده کنونی نشان داد که 7/55 درصد از زیسـتگاه هـايیوزپلنگ آسیایی ،7/23 درصد زیستگاه پلنگ ایرانی و تنها 6/11درصد از زیستگاههاي مطلوب خرس قهوهاي در داخـل منـاطقحفاظت شده کنونی استان قرار گرفتهاند (شکل 4).
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.51 ]


دیدگاهتان را بنویسید