Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.27 ]

استقرار و پراکنش گروههاي اکولوژیک گیاهی در مراتـع نتیجـهتحولات اکوسیستمهـاي مرتعـی و بـهنـوعی بیـانگـر دینامیـکپوشش گیاهی است که بهصورت ماتریسی از مهمتـرین عوامـل محیطی در طی زمان تشکیل شده اسـت . شـناخت ایـن عوامـلمیتواند چگونگی شکلگیري تیپهاي مرتعی، جوامع گیاهی و حتی اکوتونها را نشان دهد (30). همبستگی بین پوشش گیـ اهیو عوامــل محیطــی یکــی از مهمتــرین مســائل تأثیرگــذار در شکلگیري ساختار جوامع گیاهی و پراکنش آنهـا در هـر ناحیـ ه است (10). عوامل محیطی تعیینکننده خصوصیات رویشـگاهیمـی باش ند و نقـش مهم ی در الگ وي پـراکنش گیاه ان دارن د،بهطوريکه پراکنش و استقرار گیاهان را بهخوبی کنترل میکننـد .
لذا با مطالعه شرایط محیطی و نیازهاي یـک گونـه مـیتـوان درتعیین محل استقرار، پراکنش جغرافیایی، میزان انبوهی و فعالیت آنها در محیطهاي مختلف قضاوت کرد (1).
در قرن حاضر، مطالعات پوشـش گیـاهی بیشـتر در مقیـاسجوامع گیاهی انجام مـ یشـود، زیـرا در ایـن مقیـاس اسـت کـهمیتوان جمعیتها و افـراد یـک گونـهي گیـاهی را شناسـایی وبراي مشخص کردن پوشش گیاهی یک منطقه گروهبنـدي کـرد(35). جوام ع گیــاهی در روي کــرهزمــین تصــادفی بــهوجــود نیامدهاند و بین آنها و شرایط محیطی اطرافشان همبستگی بالاییوجود دارد، بهطوري که ساختار و ترکیب جوامع گیاهی تا حـدزیادي تحت تأثیر عوامل محیطـی قـرار دارنـد (38). بـه منظـوردستیابی بـه مـدیریت صـحیح بـا هـدف حفاظـت، اصـلاح وبهرهبرداري اصولی از مراتع، مطالعه و آگـاهی از روابـط متقابـلاجزاء اکوسیستم امري ضروري است. منظور از مـدیریت مرتـعاستفاده بهینه از مرتع است بدون آنکه به اجـزاي تشـکیلدهنـدهآن آسیبی وارد شود. (17).
مطالعات مختلفی در مـورد گـروه گونـههـا ي اکولوژیـ ک و همچنین اثر عوامل خاکی صورت گرفته است کـه مـیتـوان بـهتحقیقات زیر اشاره کـرد : جعفـر ي و همکـاران (8) بـا بررسـی
تیپهاي رویشی مختلف مراتع پشتکوه استان یزد به این نتیجه ۲۸
رسیدهاند که هدایت الکتریکی، بافت خاك، املاح پتاسیم، گچ و آهک از مهمترین عوامل مؤثر در تفکیک پوشش گیـاهی منطقـهمیباشند. مختاري و همکاران (29) در بررسی عوامـل مـوثر دراستقرار و پراکنش چهار گونه مرتعی شورپسند در مراتع قرخلار مرند بیان کردند که بهطور کلی واکنش گونهها به عوامل خـاکیمیتواند بهعنوان مؤلفه مهم در گسترش و استقرار این گونـه هـابراي مناطق شور مورد توجه قـرار گیـرد. زهتابیـ ان و همکـاران(18) در بررسی عوامل محیطـی مـؤثر بـر اسـتقرار و گسـترشگیاهان در جنوب کاشان دریافتند که مهمترین عوامل در تفکیک جوامع گیاهی، شوري، نسبت جذب سـدیم، رس، درصـد گـچ،کربنات و عمق آب زیرزمینی میباشد. کمین در ارزیـابی رابطـهانواع پوشش گیاهی و عوامـل خـاکی، بافـت خـاك، بارنـدگی، شوري و عوامل وابسته به فیزیوگرافی را در پراکنش گونـه هـا يگیاهی مؤثر دانست (37).
بــــــاروك بــــــا اســــــتفاده از روش هــــــاي CCA
(Canonical Correspondence Analysis) و TWINSPAN(Two Way Indicator Species Analysis) (35 و 36) نشـانداد که عواملی مثل حاصلخیزي خاك، آب قابل دسـترس، طـولدوره خشکی، بارنـدگی زیـاد و ظرفیـت تبـادل کـاتیونی از عوامـلم ؤثر در تفکی ک جوام ع در س اوانه اي ون زوئلا هس تند (33).
وي کیانـــــگ و همکـــــاران (49) بـــــا اســـــتفاده ازPCA (Principal Components Analysis) و CCA، شـــوري، اســـیدیته ،رطوبت و نیتروژن مهمترین فاکتورهاي مؤثر بر پراکنش پوشش گیاهی در شمال چین هستند. لو و همکاران در تحقیقـ ی مشـاهده کردنـد کـهماده آلی، اسیدیته و مقدار رطوبت خاك عـواملی هسـتند کـه پـراکنشگونهها را در اشکوبها توجیه مـی کننـد (41). هـدف از ایـ ن تحقیـ ق بررسی اثرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك بر گروه گونههـا ياکولوژیک در مراتع شهرستان دیواندره واقع در استان کردستان بود.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
شهرستان دیواندره بـا مسـاحتی حـدود 2/4203 کیلـومتر مربـع (7/14 درصد سطح استان) در شمال استان کردستان و با فاصـله
100 کیلومتري آن قرار دارد. مساحت منطقه مورد مطالعـه 300هکتار است. حداکثر ارتفاع از سطح دریاي این منطقه 2010 مترو حداقل آن به ارتفاع 1800 متر از سـطح دریـا مـ یرسـد . ایـ ن منطقه در طـول جغرافیـ ایی ″19′ 53 450 و عـرض جغرافیـ ایی″20 ′59 350 واقع شده است. خاك منطقه، شنی لومی با بافـت متوسط تا درشت باpH 6 تا 5/7 با حاصلخیزي متوسط و عمـق متوسط 70 سانتیمتر است. متوسط بارندگی سالیانه 350 تا 450میلیمتر محاسبه شده است (13).
جمعآوري دادهها
90 قطعه نمونه با استفاده از یـ ک شـبکه آمـاربردار ي 150 ×200متر براي تعیین درصد پوشش گونههاي گیاهی پیـ اده شـد . بـراي تعیین اندازه قطعه نمونـه در لایـه علفـی از روش سـطح حـداقل استفاده شد که در این مطالعه 4 مترمربـع بـه دسـت آمـد . بـرآورد درصد پوشش گونهها براساس معیار برون بلانکه صورت گرفـت(3). در هر قطعه نمونه، پس از کنارزدن لاشبرگ سه نمونه خـاك از عمق 30 -0 سانتیمتر برداشت شد و سپس یک نمونـه ترکیبـ یبهعنوان نمونه خاك آن قطعه نمونه به آزمایشگاه منتقل شد (3).
در آزمایشگاه، جرم مخصوص ظاهري بهروش کلوخه (21)اندازهگیري کـربن آلـ ی بـه روش والکـ ی و بلـک (48) صـورت گرفت. فسفر قابل جذب از روش اولسن و با استفاده از دستگاهاسپکتروفتومتر اندازهگیري شد (43). ازت خـاك بـا اسـتفاده ازروش کجلدال تعیین شـد (35). پتاسـ یم قابـل جـذب بـه روشعصارهگیري با استات آمونیوم و بـه کمـک دسـتگاه فلـ یمفتـومتر انــدازهگیــري شــد (46). بافــت خــاك بــا اســتفاده از روشهیدرومتري بایکاس که بر مبناي تئوري تغییرات وزن مخصوص(وزن در واحد حجم) مخلوط خاك و آب طی رسـوب گـذاري پایهگذاري شده است، تعیین گردید (21). بهمنظور تعیین درصدرطوبت اشباع هریک از نمونههـا ،ابتـدا حـدود 50 گـرم از هـر نمونه برداشت شده و تا رسیدن بهحـد اشـباع بـه آن آب مقطـر اضافه گردید و پس از ساخت گل اشباع، مقدار مشخصی از آنهادر پتري دیش. توزین شده ریخته و بهمدت 24 ساعت در دماي105 درجه سانتیگراد قرار داده شد و پس از توزین نمونههـاي خشک شده و تقسیم اختلاف وزن حاصـله بـر وزن اولیـه گـل اشباع، درصد رطوبت اشباع هر یک از نمونـه هـا بـه دسـت آمـد(21). اسیدیته خاك با استفاده از دستگاهpH متـر الکتریکـ ی بـا مخلوط خاك و آب مقطر و به نسبت 1 به 5/2 تعیین شد (21).هدایتالکتریکی با استفاده از دستگاهEC سنج با مخلوط خـاك و آب مقطر به نسبت 1 به 5/2 تعیین شد (21).
تجزیه و تحلیل دادهها
براي طبقـه بنـد ي 90 قطعـه نمونـه و تعیـی ن گـ روه گونـه هـا ياکولوژیک از روشTWINSPAN و براساس سطح قطـع پـ یشفرض برنامه استفاده شد. تعیین گونـه هـا ي شـاخص هـر گـروه اکولوژیـ ک توسـط INDICATOR SPECIES ANALYSISمعروف بهISA انجام شد. از روشCCA براي بررسـ ی روابـط بین پوشش گیاهی و متغیرهاي خاکی استفاده شـد . آنالیزهـا يISA ،TWINSPAN وCCA توسـط نـرم افـزار PC-ORD for
5.1 .win. ver اجرا شد. از آنـال یز واریـ انس یـ کطرفـه -(ONEWAY ANOVA) و آزمون توکی براي بررسـ ی اخـتلاف بـ ینگروهها از نظر خصوصیات فیزیکـ ی و شـ یمیایی خـاك اسـتفاده شد. نرمال بودن دادهها نیز با اسـتفاده از آزمـون کولمـوگر وف-اسمیرنوف بررسی شد؛ بـد ین منظـور نـرم افـزار 18 .SPSS verمورد استفاده قرار گرفت.
نتایج
126873867918Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.27 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.27 ]

بـر اسـاس تقسـیمبنـد ي حاصـل از تجزیـ ه تحلیـ ل خوش هاي و براساس شکل 1، 4 گروه قابل تفکیک اسـت : گـروه اول شـامل17 قطعه نمونه است کـه گونـه هـا ي شـاخص آن شـامل: گـون Astragalus L.sp ، کماFerula haussknechtii H. Wolff ex. Rech.f.، شـــقا یقGlauciumcontortuplicatumBoiss وشلغمیRapistrum rugosum L. میباشد. گروه دوم شـامل 24قطعــه نمونــه اســت کــه گونــههــاي شــاخص آن شــامل
۲۹
126873867918Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.27 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.27 ]

کنگـر Gundelia tournefortii L.، بابونـه Anthemis persicaBoiss.، آویشـــنThymus kotschyanus Boiss. و ریـــواسRheum Ribes L. میباشد. گروه سـوم شـامل 16 قطعـه نمونـهمیباشد که گونههاي شاخص آن شـامل اسـپرس Onobrychis
andalanica Bornm. و پیـــازAllium hirtifolium Boiss. میباشد. گـروه چهـارم شـامل 33 قطعـه نمونـه مـیباشـد کـهگونـ ههـ اي شـ اخص آن شـ امل شـ کرتیغـ الEchinops
Achillea kellalensis و بومـ ادرانhaussknechtii Boiss. ،Stachys lavandulifolia Vahl. سنبلهاي ،Boiss. & Hausskn. Eryngium زول ،Phlomis kurdica Rech.f. گـ وشبـ رهEuphorbia aucheri Boiss. و فرفیـ ونcaucasicum Trautv. .(1 میباشد. (جدول
۳۰

شکل 1. موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
از محور اول و دوم CCA بهدلیل دارا بودن بـالاتر ین مقـداروی ژه (ب هترتی ب 357/0 و 171/0) اس تفاده ش د. در مجم وع ،61.2% از کل واریانس توسط دو محور اول و دوم توضـ یح داده شد. گروه اول در قسمت بالا قرار دارد و با جهت مثبت محـوردوم همبستگی دارد و سـ یلت، پتاسـ یم و میـ زان شـور ي عوامـلخاکی مؤثر بر آن هستند. از طرفی با درصد شن نیـ ز همبسـتگ یمنفی دارد. گـروه دوم در سـمت چـپ نمـودار قـرار دارد و بـاجهت منفی محور اول همبستگی دارد که سیلت، اسیدیته، شیب و ارتفاع از سطح دریا عوامل تأثیرگذار بر آن هستند. این گـروهبا کربن آلی، درصد رطوبت، درصـد رس و درصـد ازت خـاك همبستگی منفی دارد. گروه سوم در قسمت پایین و سمت چـپقرار دارد و با جهت منفی محور دوم همبستگی دارد و با درصدشن همبستگی مثبت و بـا مقـدار پتاسـیم و هـدا یت الکتریکـ یهمبستگی منفی دارد. آن است. گروه چهارم که در پایین نمودار قرار دارد با جهت مثبـت محـور اول همبسـتگی دارد و درصـدرطوبت اشباع ،جهت، رس، ازت، کربن آلی و درصد مـواد آلـیمهمترین عوامل مؤثر براین گروه هستند. این گروه بـا اسـیدیته ،شیب و ارتفاع همبستگی منفی دارد (شکل 2، جدول 2 و 3).
نتایج حاصل از آنالیز واریـ انس نشـان داد کـه چهـار گـروهاکولوژیک از نظر عوامل اسیدیته، هدایت الکتریکی، کربن آلـ ی، ماده آلی، پتاسیم، درصد شن، درصد رس، درصد سـ یلت، ازت ،درصد رطوبت اشـباع، شـیب، جهـت و ارتفـاع از سـطح دریـ ا اخـتلاف معنـیداري دارنـد و از نظـر فسـفر، جـرم مخصـوصظاهري و ظرفیت تبـادل کـاتیونی اخـتلاف معنـیداري ندارنـد .
جدول 1. نتایج حاصل از طبقهبندي گروه گونههاي اکولوژیک و گونههاي شاخص
گونههاي شاخص تعداد گونههاي شاخص تعداد قطعات نمونه گروه گونه
اکولوژیک
Astragalus L. sp, Ferula haussknechtii H. Wolff ex. Rech.f., Glaucium contortuplicatum Boiss, Rapistrum rugosum L 4 17 اول
Gundelia tournefortii L., Anthemis persica Boiss., Thymus kotschyanus Boiss., Rheum ribes L 4 24 دوم
Onobrychis andalanica Bornm., Allium hirtifolium Boiss 2 16 سوم
Echinops haussknechtii Boiss., Achillea kellalensis Boiss. &
Hausskn., Stachys lavandulifolia Vahl., Phlomis kurdica Rech.f.,
Eryngium caucasicum Trautv., Euphorbia aucheri Boiss 6 33 چهارم
جدول 2. همبستگی پیرسون بین گروه گونههاي اکولوژیک و محورهاي 1 و 2CCA در منطقه مورد مطالعه
همبستگی محور 2 همبستگی محور 1 گروه گونه اکولوژیک
** 0/792 ns 0/192 گروه 1

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ns 0/227 ** -0/895 گروه 2
** -0/764 ns -0/213 گروه 3
ns – 0/047 ** 0/825 گروه 4
**
نمایانگر معنیدار بودن در سطح خطاي 01/0 وns عدم معنیدار بودن است
126873867918Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.27 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.27 ]

نتایج حاصل از مقایسه بین گروهها نشان داد که بیشترین مقـدارشوري و پتاسیم مربوط به گروه اول و کمترین مقدار آن مربوط به گـروه سـوم بـود و دو گـروه دوم و چهـارم بـا هـم تفـاوتمعنــیدار نداشــتند. بیشــترین مقــدار اســیدیته در گــروه دوم و کمترین مقدار آن در گروه چهارم بود و دو گروه اول و سوم بـاهم تفاوت معنیدار نداشتند. ازت، کـربن، مـواد آلـی و رس در گروه گونه چهارم بیشترین مقدار را داشتند، در حالیکه کمترین مقدار آنها در گروه گونه دوم بود. گروههاي اول و سوم از نظـراین عوامل اختلاف معنیداري نداشتند. بیشترین مقدار سیلت در گروه اول و کمترین مقدار آنها در گروه سوم بود. بین گروه اول و دوم نیز اختلاف معنیداري مشاهده نشد. بیشترین مقدار شـندر گروه سوم و کمترین مقدار آن در گروه اول بود. گروه اول و دوم نیز اختلاف معنیداري با هم نداشتند. بیشترین مقدار درصد رطوبت اشباع در گروه چهارم و کمتـر ین مقـدار آن متعلـق بـهگروه دوم بـود . گـروه هـا ي دوم و سـوم از ایـ ن نظـر اخـتلافمعنیداري نداشتند. دو عامل ارتفـاع از سـطح دریـ ا و شـ یب در
۳۱
گروه اول
گروه دوم
گروه چهارم
گروه سوم
126873867918Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.27 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.27 ]

5669284356345جدول 3. همبستگی پیرسون بین متغیرهاي محیطی و محورهاي 1 و 2CCA در منطقه مورد مطالعه
همبستگی محور 2 همبستگی محور 1 متغیر محیطی
ns 0/048 ** -0/832 PH (اسیدیته)
** 0/933 ns 0/258 EC (هدایت الکتریکی)
ns – 0/097 ** 0/837 O.C (کربن آلی %)
ns – 0/101 ** 0/822 O.M (ماده آلی %)
ns – 0/043 ns 0/232 CEC (ظرفیت تبادل کاتیونی)
ns 0/121 ns 0/037 (p.p.m. فسفر) P
ns 0/874 ns 0/074 (p.p.m پتاسیم) K
** -0/474 ** -0/581 (% شن) Sand
ns 0/005 ** 0/985 (% رس) Clay
** 0/641 ns 0/247 (% سیلت) Silt
ns – 0/1 ** 0/868 N (ازت %)
ns 0/233 ** 0/628 S.P. (رطوبت اشباع %)
ns 0/057 ns 0/206 B.D. (جرم مخصوص ظاهري 3g/m)
** 0/558 ns -0/261 Elv (ارتفاع از سطح دریا، متر)
ns 0/155 ** – 0/801 (% شیب) Slope
ns -0/115 ** 0/911 (جهت) Aspect
شکل 2.دندروگرام حاصل از رستهبندي CCA مربوط به دادههاي منطقه دیواندره.
( pH: اسیدیته ،N: ازت ،K: پتاسیم ،EC: هدایت الکتریکی ،SP: درصد رطوبت اشباع ،Clay: رس ،Silt: سیلت،
Sand: شن ،O.C: کربن آلی وO.M. : ماده آلی)
۳۲
جدول 4. مقایسه میانگین عوامل خاکی بین گروه گونههاي اکولوژیک بهکمک آزمون توکی
گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول متغیر محیطی
7/05c 7/3b 7/61a 1/33b pH
0/67b 0/61c 0/66b 0/79a EC
1/36a 0/997b 0/825c 0/91b OC
2/15a 1/59b 1/32c 1/68b OM
5/1a 14/77a 33/77a 25/57a CEC
72/88a 51/56a 54/16a 56/09a P
398/4b 349/9c 394/45b 463/68a K
36/33b 47/3a 29/75c 28/5c Sand
40/7a 32/65b 28/55c 33/61b Clay
29/96b 21/05c 39/7a 41/38a Silt
0/15a 0/1b 0/09c 0/11b N
52/79a 45/46c 44/59c 48/71b S.P
1/54a 1/14a 0/646a 1/21a B.D
1700c 2035b 2450a 2150b ارتفاع از سطح دریا
14/5c 18/65b 31a 20/35b شیب
شمال جنوب شرق شمال جهت
حروف مختلف نشاندهنده اختلاف معنیدار در سطح 95 درصد بین گروه گونههاي اکولوژیک میباشد.
.
گروه دوم بیشترین و در گروه چهارم کمترین مقـدار را داشـتندولی بین گروههاي اول و سوم اختلافی مشاهده نشد. گروههـاياول و چهارم در جهت شمالی قرار داشتند درحالیکه گروه دوم در جهت شرقی و گروه سـوم در جهـت جنـوبی قـرار داشـتند
(جدول 4).
بحث و نتیجهگیري
نت ایج نش ان داد ک ه چه ار گ روه اکولوژی ک در منطق ه م وردمطالعه قابل تفکیک اسـت و خصوصـیات فیزیکـ ی و شـ یمیایی
خ اك نق ش زی ادي در گس ترش ای ن گ روهه اي اکولوژی ک داشــتند. در واقــع، در کنــار عوامــل فیزیــوگرافی و اقلیمــی، خصوصیات خاك منطقه هم نقش زیـ ادي در رشـد و گسـترشگونههـا ي گیـ اهی دارنـد . گـروه گونـه اول شـامل گونـههـا ي
،Ferula hausknechtii H. Wolff ex. Rech ،Astragalus sp.
126873867918Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.27 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.27 ]

Glaucium contortuplicatum Boiss وRapistrum rugosum L. میباشد. یکی از عوامل مؤثر بر این گونهها هدایت الکتریکیاست. بالا بودن میزان هدایت الکتریکی احتمالاًاحتمالا بهعلـت حضـورعنصر پتاسیم میباشد که مقدارش بیشتر از سایر عناصر در ایـ ن گروه میباشـد . تـرنج زر و همکـاران (5) و رودي و همکـاران(14) در تحقیقات خود مشاهده کردند که هدایت الکتریکـ ی در تعیین گونههاي اکولوژیک نقش مؤثري ایفا میکند. عامل دیگـرمؤثر بر این گروه پتاسیم است. پتاسیم جزو عناصر غذایی ماکرو است و مصرف آن در گیاهان پس از ازت بیشتر از سایر عناصـراست. مهمترین نقش آن در ساخت پـروتئ ین و تنظـ یم فتوسـنتزمیباشد. قربانی و همکاران (1387) در تحقیقات خود در منطقه کوهین قزوین به پراکنش Astragalus sp. بر روي خاكهاي بـامقدار پتاسیم بالا اشاره کردهاند (23). محسـن نـژاد و همکـاران
۳۳
(1389) در تحقیقات خود در مراتع هراز آمل اعلام کردنـد کـه
126873867918Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.27 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.27 ]

.Astragalus sp در مناطقی که مقدار پتاسیم، هدایت الکتریکـ یو درصد رطوبت اشباع بیشتر باشد پراکنش بیشتري دارند (28).
گرگین کرجی و همکاران (1385) در مطالعات خود در سـارالکردستان بـه رشـد بیشـترFerula hausknechtii در منـاطق بـادرصد رطوبـت اشـباع بـالا اشـاره کـردهانـد (25). آذرنیونـد و همکــاران (2)، زارع چـ اهوکی (15) و پیـ ري صــحراگرد و همکاران (4) اعلام کردند که پتاسیم عامل مهمی در جداسـاز يجوامع گیاهی است. بافـت خـاك در ایـ ن گـروه بافـت سـیلتیمیباشد که نوع خاك گروه دوم نیز سیلتی میباشد. محتشمنیا و همکاران (27) به نقش سیلت در تفکیک گروههاي گیاهی اشاره کردند. جعفـر ي و همکـاران (7) در مطالعـات خـود در مراتـعندوشن استان یزد مشاهده کردند که ارتباط ویژهاي بین پتاسـ یم ،هدایت الکتریکی و بافت خاك و پـراکنش گونـه هـاي مرتعـ یوجود دارد.


دیدگاهتان را بنویسید