Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.1 ]

تجزیه و تحلیل روابط پوشـش گ یـ اهی و عوامـل توپـوگرافی از جمله بحثهاي مهم در بومشناسی است (23). تعیـی ن عـوامل یکه حضور و فراوانی نسبی گونههاي گیاهی را در مناطق خشک و نیمهخشک کنترل میکند ،یکی از اهداف مهم پـژوهش هـا دراین مناطق است، زیرا تجزیه و تحلیل کمی روابط مـ یتوانـد درمــدیریت گونــههــاي گیــاهی ایــن منــاطق مفیــد باشــد (36).
پژوهشهاي زیادي در مورد بررسـ ی رابطـه بـین پوشـش هـا يگیـ اهی و عوامـل مح یط ی در مقیـ اسه اي مختلـف در من اطقخشک و نیمهخشک شمال آمریکا، استرالیا، مصـر، هنـد، ایـ رانو … انجام شده است (9). توپوگرافی که بهمعناي شکل سـطح ییک منطقه است (39) تأثیر زیادي بـر تنـوع گیاهـان و پـراکنشآنها دارد (26). عوامل توپوگرافی عـلاوه بـر اینکـه در اسـتقرارت ودههــاي جنگلــی نقــش مهمــی دارنــد بــر روي بســیاري از خصوصیات کمی جنگل مانند سطح مقطع برابر سینه ،حجـم درهکتار، ارتفاع درختان، زادآوري و … موثر میباشند (17). ارتفاع و توپوگرافی روي الگوي پراکنش گیاهی تأثیر زیادي میگذارند(31).
در پژوهش قلیچنیا (18) همبستگی جوامع گیاهی با عوامـلتوپوگرافی (شیب و جهت جغرافیایی) در منطقه نردین بررسـ یشد و نشان داد که بین عوامل توپوگرافی یـ اد شـده و برخـی از ویژگیهاي گیاهی مانند تـراکم، تنـوع و نـوع گونـه همبسـتگیمعنیداري وجود دارد. همچنین رضوي (8) شناسایی تودههـا يجنگلی را بـا اسـتفاده از خصوصـیات اکولوژیـ ک رویشـگاه درجنگلهاي واز مورد مطالعه قـرار داده و نتـایج ایـ ن پژوهشـگرنشان داد که عواملی نظیر ارتفاع از سطح دریـ ا و درصـد شـیب زمین در تفکیک تیپهاي جنگلی نقش مهمتري نسبت به سـا یر عوامل اکولوژیک دارند. در تحقیق عبداﷲزاده و همکـاران (13)در بررسی پاسخ قطر و ارتفاع کاج تهران بـه تغ ییـ رات شـ یب و جهت دامنه در پارك جنگلی لویزان مشخص شد که شیب فقـطروي قطر برابر سینه و جهت دامنه و شیب بهصـورت تـوأم بـرروي ارتفاع کاج تهران موثر میباشند.
۲
نت ایج تحقی ق ش کري و همک اران (12) نش ان داد ک ه آش یان اکولوژیک اجتماعات ارس شیبهاي تند و خاكهاي کـم عمـقبا مواد آلی کم و داراي درصـد بـالاي شـن، سـنگریزه و آهـکمیباشد. سالاریان و همکاران (11) نیز نتیجه گرفتند کـه جهـتجغرافیایی بهعنـوان عامـل بسـیار مهـم در پـراکنش بادامـک درجنگلهاي زاگرس در اسـتان چهارمحـالوبختیـ اري مـ یباشـد .تحقیق آرخی و همکاران (24) در بررسی عوامل تأثیرگـذار بـرپراکنش گروه گونههاي اکولوژیـ ک Amygdalus orientalis بـهاین نتیجه رسید که ارتفاع از سطح دریـ ا و سـپس بافـت خـاكبهعنوان عامل محدودکننـده پـراکنش گونـههـا عمـل مـیکننـد .همچنـ ین جـواد ي و همکـاران (4) در تحقیـ ق خـود بـا عنـوانبررسی تأثیر عوامل توپوگرافی و خاك بر ساختار تـاج پوشـشگیاهی در نیمرخ شمالی اشترانکوه استان لرستان بـه ایـ ن نتیجـهرسیدند که عوامل خاکی بیشترین تأثیر را در پراکنش و اسـتقرارگونههاي گیاهی در منطقه مورد مطالعه دارند و عوامـل ارتفـاع،شیب و شدت چرا در درجه اهمیت بعدي قرار دارند.
در مطالعه دیگري محمدي و همکاران (20) ارتبـاط خـاك،اقلیم و عوامل فیزیـ وگرافی بـا پارامترهـاي گیـ اهی سـطح تـاجپوشش، تـراکم و ارتفـاع متوسـط گونـهي قـ یچ Zygophyllumatriplicoides را بررسی کردند و نتایج نشان داد کـه ارتفـاع ازسطح دریا با ارتفاع گیاهان رابطه مثبـت نشـان مـیدهـد . نتـا یج پژوهشهاي دنیسف (32) روي پراکنش و تغییرپذیري بادامهايوحشی در آذربایجان نشان داده شـد کـه ارتفـاع از سـطح دریـ ا بهعنوان عامل محدود کننده پراکنش گونهها میتواند مدنظر قرار بگیــرد. همــینطــور جیمرســون و کــاروترز (37) در مطالعــه جنگلهاي شمال غـرب کال یفرنیـ ا بـه ایـ ن نتیجـه رسـیدند کـهمهمترین عوامل موثر در اسـتقرار گونـههـا فاصـله از اقیـ انوس ،شیب، جهت، میزان بارندگی، ارتفاع و شاخص تشعشع میباشد.
در تحقیقــی کــانترو و همکــاران (28) در بررســی مراتــع کوهستانی آرژانتین با استفاده از تجزیه تطابق کانونیک (CCA)نتیجه گرفتند ارتفاع از سطح دریا مهمترین عامـل تع یـی ن کننـدهترکیــب گیــاهی مــیباشــند. هــمچنــین ســانجاي و همکــاران (40) الگوهاي پوشش جنگلی را با توجه به تغییـ رات ارتفـاع ازسطح دریا در منطقه نیمه آلپی غرب هیمالیا مورد بررسـ ی قـراردادند. نتایج نشان داد که اندازه و تراکم درختان با افزایش ارتفاع از سطح دریا بهشدت کاهش مییابـد . ایـ ن درحـال ی اسـت کـهتراکم نونهال و نهال از این روند پیروي نکرده و الگوي خاصـ یرا نشان دادند. تحقیقات دیگري نیـ ز در ایـ ن زمینـه قابـل ذکـرهستند که از جمله بـه حسـنزاد (5) ، اسـماع یلزاده و حسـ ینی(2)، تمرتاش (3) ، محتشمنیـ ا و همکـاران (19) و خواجـه (7) میتوان اشاره نمود.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

شکل1. موقعیت منطقه باغ شادي در شهرستان هرات، یزد
منطق ه جنگل ی ب اغ ش ادي در فاص له 30 کیل ومتري جن وب شهرستان خاتم واقع گردیده و از شهر هرات حدود 38 کیلومتر فاصله دارد (شکل 1). این منطقه بـا مسـاحتی بـالغ بـر 34000هکتار در حدفاصل دو استان فارس و یزد قرار دارد. موقعیت آن از نظ ر جغرافی ایی ب ین ط ول جغرافی ایی′35 ◦29 ت ا ′52 ◦29ش رقی و ع رض جغرافی ایی ′7 ◦54 ت ا ′18 ◦54 ش مالی ق رار گرفته و شامل 20000 هکتـار مراتـع مشـجر و 14000 هکتـارمراتع غیر مشجر میباشد . عمدتاعمدتاً بـه صـورت کوهسـتانی و تپـهماهور و قسمتی بهصورت دشت و دامنهاي میباشد .جهت کلی شیب نیز شمال شرقی و حداقل و حداکثر ارتفاع از سـطح دریـابهترتیب 2000 و 2500 متر میباشد.
خاك منطقه بهصورت کمعمق، سنگریزهدار و غیریکنواخـتاز سنگهاي مادري آهکی- ماسهاي و شیل و مرمریـ ت تشـک یل شده که با بافتی سبک از لومی رسی تا شنی لومی- رسی متغیـ ر بوده و اسیدیته آن بـ ین 8 تـا 4/8 تغییـ ر مـ یکنـد . بـر روي ایـ ن خاكها تیپهاي گیاهی عمده بنه- بادام همراه با سایر گونههايدرختی، درختچهاي و بوتهاي از جمله کیکم، افدرا، دافنه و غیره بوده و این منطقه بهطور کلی جزو زبانههاي انتهایی جنگلهـ ايزاگرس است. متوسط بارندگی سالیانه در منطقه 285 میلیمتـر وبیشتر مربـوط بـه فصـل زمسـتان و میـ انگین دمـا 4/17 درجـهسانتیگراد است. میانگین رطوبت نسـب ی نیـ ز 47 درصـد بـوده واقلیم غالب منطقه نیز براساس سیتم دومارتن، نیمهخشک است.
روش تحقیق
براي شناخت منطقه و بررسی عـ وارض و تیـ پهـا ي گیـ اهی و وضعیت پـراکنش گونـههـا ابتـدا جنگـل گردشـی انجـام شـد.
126873903224

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.1 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.1 ]

مساحت قطعات نمونه براساس تراکم پوشـش گ یـ اهی برابـر بـا
۳
10 آر (1000 متر مربع) و شکل آنها دایرهاي درنظر گرفته شـد .
126873903224

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.1 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.1 ]

معیار براي تعیین مساحت قطعه نمونه این بود کـه حـداقل 15-10 درخت در داخل آن قرار گیرد. همچنین با استفاده از شـکلدایرهاي، تعداد گیاهانی که روي مرز قرار گرفته کـاهش یافتـه ولذا کنترل آنها زمان کمتري بهخود اختصاص میدهد. در مرحله بعد نقشه توپوگرافی منطقه با مقیاس 880000:1 تهیه و در هـر یک از حوضههـا ي آبخیـ ز منطقـه بسـته بـه وسـعت و اهمیـ ت تعدادي قطعه نمونه بهصورت تصادفی روي نقشه مشخص شد.
در مجموع تعداد 125 قطعه نمونه (براساس بودجه و امکانـات )بهصورت تصادفی بلوکی در منطقه مورد مطالعه مشـخص شـد.
در عرصه با کمک دستگاه مکـان یـ اب ،تمـام قطعـات نمونـه درعرصه مورد بازیابی قرار گرفته و با مراجعه به محل قطعه نمونه ،حضور گونههاي درختی و درختچـه اي و تعـداد آن ثبـت شـد. همچنین مشخصات توپوگرافی از قبیـ ل شـ یب، جهـت شـ یب و ارتفاع از سطح دریا مورد اندازهگیري قرار گرفت. بـرا ي تعیـی ن شیب در قطعات نمونه از دستگاه شیبسنج سونتو و براي ثبـت
موقعیــت قطعــات نمونــه و ارتفــاع از ســطح دریــا از دســتگاه مکانیاب استفاده شد. جهت شیب نیز با قطـب نمـا مشـخص وثبت گردید.
Pistacia atlantica ) در این تحقیق احتمال حضور گونههاي بنـه ک یکم ،(Amygdalus scoparia Spach.) ب ادام ک وهی ،(F. & M.
(Acer cinerascens L.)، افــ درا (Ephedra spp)، تنگــ رس(Amygdalus lycioedes Spach.)، ارژن (Amygdalus elaefnifolia Spach.) و دافنــه (Daphne mezerum C.Koch.) کــه گونــههــاياصلی درختی و درختچهاي منطقه هستند ،بهعنوان متغیر وابسـتهو فاکتورهاي شیب، جهت و ارتفاع از سطح دریا بهعنوان متغیـ ر مستقل درنظر گرفته شد. صفات مـورد مطالعـه در ایـ ن تحقیـ ق شامل ارتفاع، قطر متوسط در پـلات، سـطح مقطـع و حجـم درهکتار براي گونه بنه، ارتفاع متوسط در پلات بـرا ي گونـه هـا يبادام کوهی و کیکم و قطـر در محـل یقـه (Diameter at Root Collar=DRC) براي درختان کیکم بوده است. با توجه به اینکـهدرختان کیکم حالت چند شـاخه در سـطح زمـین دارنـد بـراي
۴
محاسبه DRC ابتدا قطر تمامی شاخهها بالاي 5/2 سانتیمتـر درمحل یقه اندازهگیري شده، به توان دو رسانده و با هم جمع شد و در نهایت از آنها جذر گرفته شد (29).
قطر یقه براي گیاهان شاخهزاد(1)2DRC = √d12+….+ dn
براي سایر درختچـه هـا ماننـد افـدرا، ارژن و بـادام کـوهی، بهخاطر قابل رویت نبودن ساقهها در اغلب موارد، امکان بررسیقطر یقه وجود نداشت. لازم بهذکر است که اندازهگیـ ري ارتفـاعدرختان با شیبسنج سـونتو و ارتفـاع درختچـههـا بـا شـاخصمدرج و اندازهگیري قطر برابر سینه با نوار قطرسنج انجـام شـد.
براي محاسبه سطح مقطـع از فرمـول مسـاحت دایـ ره و جهـتتعیین حجم درختان بنه نیز از رابطه 2 استفاده شد:
محاسبه حجم درختان بنه
V = 0.4 d2h (2)
در این رابطهd قطر برابر سینه بر حسب متر،h ارتفاع برحسـبمتر وV حجم درخت بر حسب سیلو (چون اندازه دقیق نیسـتو فقط یک برآورد است از واحد سیلو استفاده میشود) هسـتند (10). سطح مقطع و حجم تمامی درختان در هـر قطعـه نمونـهجمع و با تقسیم به مساحت آن، به سطح هکتار تعمیم داده شد.رابطه حضور یا عدم حضور گونهها در پلاتها و تعداد آنهـا درقطعه نمونه بـا متغ ی رهـاي توپـوگراف ی نیـ ز مـورد بررسـی قـرارگرفت. همچنین تحلیل همبسـتگ ی بـ ین خـود متغ ی رهـاي کمـ یدرختان با آزمونهاي آماري انجام شد. براي بررسـ ی نرمالیتـه ازآزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده و در صورت نرمال نبودن توزیع دادهها از آزمون همبستگی اسپیرمن بین شیب و ارتفاع بـامیانگین متغیرهاي کمی اسـتفاده شـد. و بـرا ي همبسـتگ ی بـ ین جهت و میانگین متغیرهاي کمی از آزمون مجـذور اتـا اسـتفادهش د و مج ذور ای ن ض ریب ش بیه ض ریب تعی ین در تحلی ل رگرسیون قابلاستفاده است.
براي بررسی همبستگی متغیرهاي شیب و ارتفاع بـا حضـوریا عدمحضور گونهها از آزمون همبسـتگی پوینـت بـاي سـر یال استفاده شد و براي تعیین همبسـتگ ی بـ ین جهـت و حضـور یـ ا عدمحضور گونهها نیز از آزمون همبستگی فی و کرامر اسـتفاد ه شد. براي مشخص کردن همبستگی بین شیب و ارتفاع با تعـدادافراد هر گونه از آزمـون اسـپیرمن اسـتفاده شـد. بـرا ي بررسـ یهمبستگی حضور گونههاي مختلف در قطعات نمونه بـا توجـهبه اینکه هر دو متغیر مقیاس دو جملهاي داشتند از ضـر یب فـ یاستفاده شد. براي همبستگی بین تیپ و عوامل توپوگرافی نیز از مجذور اتا استفاده شد.
جهت بررسی قـدرت پـیشبینـ ی متغیرهـا ي توپـوگراف ی از تحلیل رگرسیون استفاده شد. ابتدا با رسم اسکاترگرام از وجـود رابطه خطی بین متغیرهاي مستقل و وابسته اطمینان حاصل شـد .
در مواردي که رابطه خطی وجود داشت، توزیع داده ها با آزمونکلموگروف- اسمیرنوف بررسی و در صورت نرمـال نبـودن بـا تبدیل کردن تلاش شد تا متغیر با توزیع نرمال براي اسـتفاده درارزیابی مدل تولید شود. همچنین همگنی واریانس مقادیر خطـا
جدول 1. آمارههاي توصیفی متغیرهاي مورد بررسی
انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل صفت
2/12 6/13 10/75 1/75 متوسط ارتفاع بنه (متر)
0/71 2/05 5 0/86 متوسط ارتفاع بادام (متر)
0/86 3/54 6/34 2/1 متوسط ارتفاع کیکم (متر)
13/9 21/12 60 5/1 معدل قطر یقه کیکم (سانتیمتر)
17/9 16/56 81/52 0/01 حجم در هکتار بنه (سیلو در هکتار)
4/2 4/68 18/32 0/01 سطح مقطع در هکتار بنه (مترمربع در هکتار)
19/1 47/75 121/6 2 میانگین قطر بنه (سانتیمتر)
7/1 3/2 36 0 تعداد تنگرس
3/7 1/37 28 0 تعداد افدرا
9 5/9 45 0 تعداد بادام
3/1 1/5 16 0 تعداد کیکم
1/9 2/04 14 0 تعداد بنه
و نرمال بودن توزیـ ع آنهـا مـورد بررسـ ی قـرار گرفـت . وجـود مشاهدات خارج از رده بررسی و در صورت وجود، این دادههـا حذف و آنالیز تکرار شد. شکل عمومی معادله رگرسیون خطـی چند متغیره بهصورت زیر است (15):
تابع رگرسیون خطی چند متغیره
(3) € +Y= β0 + β1X1+ β2X2 + … + βnXn در این رابطهX متغیر مستقل مورد مطالعه (در اینجـا متغیرهـا يتوپ وگرافی) وY متغی ر وابس ته (در اینج ا خصوص یات کم یجنگل) 0β مقدار ثابت، 1β تاβn ضرایب متغیرهـاي مسـتقل و €مقدار خطا هستند. براي کنترل همخطی چندگانه از مقـدار VIFدر خروجی نرمافزاراستفاده شد. در مواردي کـه مقـدار آن بیشـتر از10 نباشد، از عدموجود همخطـ ی اطمینـان بـه عمـل مـ یآیـ د (15).

126873903224

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.1 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.1 ]

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

همچنین براي بررسی اعتبار مدلها نمودار پراکنش مقـاد یر خطـا درمقابل مقادیر پـ یشبینـ ی شـده بـه وسـ یله مـدل رسـم و در صـورت
۵
126873903224

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.1 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.1 ]

تصادفی نبودن تلاش شد تا با حذف نقاط پرت و انجام تبدیلهايلازم، نتیجه مناسب بهدست آید. جهت انجام تحلیلهاي آماري در این تحقیق از نرمافزار 21SPSS استفاده شد.
نتایج
آمارههاي توصیفی متغیرها در جدول 1 مشاهده مـی شـود . ایـنآمارهها براساس دادههاي برداشت شده در قطعات نمونه هستند.
خلاصه نتایج همبستگی بین شیب، جهت و ارتفـاع بـا میـ انگین مشخصات کمـ ی درختـان در جـدول 2 قابـل ملاحظـه اسـت.
همانگونه که ملاحظه میشود شـ یب پـلات بـاDRC درختـانکیکم همبستگی مثبت و با سایر متغیرها همبستگی منفی داشـتهاست. این بدان معنی است که با افزایش شـ یب، درختـان کـیکم در وضعیت بهتري از نظر رشد قطري دارند. بیشترین همبستگیبا ارتفاع متوسط درختان بادام ملاحظه شده است که البته منفـ یاست و نشان میدهد که درختان بادام کوهی مناطق کم شیبتـررا ترجیح میدهند. در مشاهدات میدانی نیـ ز ملاحظـه شـد کـهدرختان بادام کوهی بیشتر در کـف دره هـا و منـاطق کـم شـیب حضور مییابند.
در خصوص ارتفاع از سطح دریا همبستگی با ارتفـاع متوسـطدرختان کـ یکم مثبـت و بـا سـایر متغیرهـا منفـی بـود کـه مجـدداًخاطرنشان میسازد که درختان کیکم در منـاطق مرتفـعتـر شـرایط بهتري دارند، اما بهطورکلی همبستگی ایـ ن متغیـ ر بـا خصوصـیات کمی درختان خیلی قوي نبود. در خصوص متغیر جهت باید گفت رابطهي غیرخطی قوي بین ارتفاع و DRC گونـه ي کـ یکم بـا ایـ ن ۶
جدول 2. رابطه متغیرهاي توپوگرافی با مشخصات کمی درختان
قطر متوسط بنه سطح مقطع در هکتار بنه حجم در هکتار بنه DRC کیکم ارتفاع متوسط کیکم ارتفاع متوسط بادام ارتفاع متوسط بنه -0/172ns -0/162ns -0/223** 0/126ns -0/179ns -0/419** -0/283** شیب
0/260 0/221 0/239 0/420 0/362 0/222 0/279 جهت
-0/190ns -0/093ns -0/115ns -0/058ns 0/172ns -0/099ns -0/183ns ارتفاع
***
: معنیدار در سطح یک درصد : معنیدار در سطح پنج درصدns: بدون همبستگی معنیدار
متغیر وجود دارد. براساس نتایج درختان بنه در جهتهایی که نـوربیشتري میگیرند از جمله جنوب شرق، جنـوب و جنـوب غـربارتفاع متوسط بیشتري (3/6- 7/6 متر) داشتند. در حالیکه درختان بادام کوهی در جهتهاي شمال شرق و غرب بلندتر بودهانـد (2/2متر). در خصوص حجم در هکتار گونهي بنه باید گفت در جهـتجنوب بیشترین مقدار (7/22 سیلو در هکتـار ) و در جهـت شـمالغرب، کمترین مقدار (7/4 سیلو در هکتار) ملاحظه شد.
براي سطح مقطع نیز دقیقاقاً همین وضعیت وجـود داشـت وبیشترین مقدار در جهـت جنـوب (2/6 متـر مربـع در هکتـار) و کمترین مقدار در جهت شمال غرب (6/1 متـر مربـع در هکتـار) بود .در خصوص قطر بنه و کـ یکم بایـ د گفـت درختـان بنـه درجهت جنوب شرق قطورتر (3/52 سانتیمتر) و در جهت شمال کمقطرتر (9/37 سانتیمتر) بودهاند. در خصـوصDRC کـ یکم بیشترین مقدار این متغیر در جهت غـرب (1/33 سـانت یمتـر ) و کمترین آن در جهت جنوب غرب (9/10 سـانت یمتـر ) ملاحظـهشد. نتایج همبستگی بین متغیرهاي توپوگرافی با حضور گونهها در جدول 3 دیده میشود.
براساس نتایج، شیب زمین با حضور گونههاي دافنه و بـادام کوهی همبستگی منفی و با حضور سایر گونهها همبستگی مثبت داشت، در نتیجه دافنه و بادام بیشتر تمایل به حضـور در منـاطقکمشیب خواهند داشت، درحـ الیکـه سـایر گونـههـا در منـاطقشیبدار حضـور بیشـتري دارنـد البتـه ایـن مسـئله تنهـا بـرايگونههاي کیکم و تنگرس قابل توجه است و تأیید مـی کنـد کـه
رابطه همبستگی
ارتفاع متوسط بنه – حجم در هکتار بنه 0/632**
ارتفاع متوسط بنه – سطح مقطع در هکتار بنه 0/469**
ارتفاع متوسط بنه – قطر متوسط بنه 0/640**
ارتفاع متوسط کیکم -DRC کیکم 0/566**
حجم در هکتار بنه – سطح مقطع در هکتار بنه 0/952**
حجم در هکتار بنه – قطر متوسط بنه 0/757**
سطح مقطع در هکتار بنه – قطر متوسط بنه 0/706**
**
: معنیدار در سطح یک درصد
این دو گونه تمایل بـه حضـور در شـیبهـاي زیـاد دارنـد. درخصوص ارتفـاع از سـطح دریـا همبسـتگی مثبـت بـراي تمـامگونهها ملاحظه شد که در این میان بیشترین همبسـتگ ی مربـوطبه کیکم و افدرا بود که همبستگی معنیداري نیز وجود داشـت . در خصوص جهت، همبستگی معنیدار با حضـور هـیچ یـ ک از گونهها مشاهده نشد. این بدان معنی است که گونـه هـا ي مـوردمطالعه در تمام جهتها امکان حضور دارند. در جدول 4 نتـا یج همبستگی بین متغیرهاي توپوگرافی با تعداد گونهها در قطعـاتنمونه مشاهده میشود.
جدول 3. رابطه حضور گونههاي گیاهی با متغیرهاي توپوگرافی
حضور بنه حضور کیکم حضور بادام حضور افدرا حضور تنگرس حضور ارژن حضور دافنه 0/055ns 0/218* -0/091ns 0/056ns 0/235** 0/110ns -0/060ns شیب
0/282ns 0/208ns 0/329ns 0/135ns 0/136ns 0/219ns 0/221ns جهت
0/084ns 0/409** 0/37ns 0/366** 0/286** 0/262** 0/104 ارتفاع
**
: معنیدار در سطح یک درصد : معنیدار در سطح پنج درصدns: بدون همبستگی معنیدار
جدول 4. رابطه متغیرهاي توپوگرافی با تعداد گونهها در قطعه نمونه
تعداد بنه تعداد کیکم تعداد بادام تعداد افدرا تعداد تنگرس تعداد ارژن تعداد دافنه 0/092ns 0/237** -0/212** 0/118ns 0/283** 0/191* 0/36ns شیب
0/284ns 0/298ns 0/266ns 0/235ns 0/179ns 0/206ns 0/193ns جهت
0/137ns 0/474** 0/006ns 0/397** 0/376** 0/368** 0/072ns ارتفاع
**
: معنیدار در سطح یک درصد : معنیدار در سطح پنج درصدns: بدون همبستگی معنیدار
جدول 5. نتایج تحلیل همبستگی بین مشخصات کمی گونهها
همانطور که در جدول 4 مشخص میشود هـر سـه متغیـ ر شیب، جهت و ارتفاع همبستگی مثبت با تعداد گونههـا ي مـوردمطالعه داشتند به استثناء گونه بادام کـوه ی. در خصـوص شـیب همبستگی با تعداد ارژن، تنگرس، بادام و کیکم معنیدار بود کـهنشان میدهد در شیبهاي کمتر تعـداد بـادام افـزایش مـ ییابـددرحالیکه براي سایر گونهها کـاهش مـییابـد . بـر ایـ ن اسـاسمیتوان گفت در مناطق پرشیب تراکم گونههاي فـوق( غیـ ر از بادام) بیشتر اسـت . بـا افـزایش ارتفـاع از سـطح دریـ ا فراوانـ یگونههاي تنگرس، ارژن، افدرا و کیکم افزایش یافـت کـه نشـان
126873903224

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.1 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.1 ]

۷
میدهد گونههاي فوق مناطق مرتفع را بیشتر ترجیح میدهند.
126873903224

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:15 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.1 ]


پاسخی بگذارید