۱. گروه محيط زيست، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان
۲. گروه احيای مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران
* : مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي: [email protected]
۲۹
مقدمه
1268732170558

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:17 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:17 IRST on Saturday October 28th 2017

حیات وحش یکی از شاخصهاي زیستی اکوسیستمهـا و یکـیاز معیارهاي مهم تنوعزیستی است که حفظ آن مستلزم شـناختگونهها، ارتباط آنها با یکدیگر و با زیسـتگاه شـان و هـمچن ـین شناخت مردم بومی درگیر با این منابع میباشد. برخی از گونهها با توجه به انگیزه بیشتري که بـراي شـکار آنهـا وجـود دارد، درمعرض خطر قرار دارند و مردم بومی و محلی بهدلیل شکار این گونهها، موثرترین عوامل در حفاظت و همچنین در نابودي آنهـامیباشند (12، 53 و 36).
یکی از اساسیترین پرسش مطرح در محافـل علمـی و اجرائـیبسیاري از جوامع در حال توسعه که متکی به منـابع طبیعـی هسـتند،این است که چرا برنامههـاي مـدیریتی منـابع طبیعـی و بـهخصـوصمدیریت حیات وحش و تنوعزیستی با چالش روبرو اسـت؟ پاسـخمنطقی براي این سوال ما را به سمت مـدیر یت مشـارکتی منـابعطبیعـ ی و هـ مچنـ ین حیـ ات وحـ ش و تنـ وعزیسـ تی در کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته سوق داده است کـه درایران این دیدگاه بهخصوص درباره تنوعزیستی بسیار کـم رنـگباقی مانده است.
یکی از بهترین رویکردهاي مدیریتی در راستاي حفظ تنـوعزیستی و مـد یریت پای ـدار حی ـاتوحـش، تصـديگـر ي منـابع میباشد. در این رویکرد، مفهوم مدیریت مشارکتی شکل گرفتـهکه یکی از مهمترین اجزاي آن ذینفعان محل ـی و ی ـا بهـره بـردارانمحلی از منابع طبیعی میباشند. ضرورت دارد در راستاي اجرایـی نمودن مدیریت مشارکتی منابع، روابط ف ـیمـا بین ذینفعـان محل ـی موردبررسی قرار گیرد .در این راستا نی ـاز اسـت تـا سیسـتم هـا ي اجتماعی – اکولوژیک موردبررس ـی قـرار گرفتـه و بـهعنـوان ی ـک چارچوب مطالعاتی ،مفهوم مـد یریت مشـارک تی را م ـیتـوان نی ـز تحلیل نمود. یکی از بهترین ابزار در تحلیل مدیریت مشـارک تی ،روش تحلیل شبکه اجتماعی است که در تحقیقـات زی ـادي نی ـز مورد تاکید قرار گرفته است (4، 5، 6، 7، 41 و 51).
امروزه بهدلیـل عـدم توجـه کـافی بـه خصوصـیات و موقعیـتذینفعان در شبکه روابط اجتماعی آنهـا، بسـیاري از برنامـه هـاي
۳۰
مدیریت مشارکتی منابع طبیعی، بـا شکسـت مواجـه شـده اسـت(32). بـه طـور کلـی، بررس ی ذینفعـان و ارتبـاط آن بـا م دیریتمشـارکتی منـابعطبیع ی بـیش از پ یش در تحقیقـات مختلـف مورد توجه محققـین قـرار گرفتـه اسـت (28). درصـورتی کـهحیاتوحش و تنوعزیستی از پویایی بـالا و حساسـیت بـالاییبرخوردار است و مدیریت این منابع نیز از حساسـیت زیـاديبرخوردار است، امـا بـراي مـدیریت مشـارکتی ایـن منـابع درکشور هیچگونـه فعالیـت اساسـی صـورت نگرفتـه و یکـی ازالزامات در مدیریت تنوعزیستی در ایران فراموش شده اسـت .
تشخیص کنشگران کلیدي در برنامه هـاي مـدیریت مشـارکتیگونههاي حساس حیات وحش یکی از الزامات اجرایی نمـودنبرنامه عمل مدیریت مشارکتی محسوب می شـود(5، 41 و 18). در برنامه مدیریت مشارکتی تشخیص کنشـگران کلیـدي (داراي قدرت بالا در تصمیمگیري) از این جهت حائز اهمیت است کـهکدام کنشگر براساس ساختار روابطش با سایر افراد در شبکه بـرفرآیند مدیریت مشـارکتی اثرگـذارتر اسـت(7 و 51). در یـکشبکه اجتماعی میتوان قدرت هر فرد و یا کنشگر را محاسبه کرد و افراد داراي قدرت اجتماعی بالا در یک شبکه را میتوان تعیـیننمود. کنشگرانی که قدرت اجتماعی بـالایی دارنـد، قادرنـد بـرروي سایر افراد در شبکه اثر گذاشته و بـا دریافـت اطلاعـات وحمایت هاي بیشتر سرمایه اجتمـاعی خـود را در شـبکه تقویـتنماید و همچنین در امر مدیریت مشارکتی توانایی بـالایی بـراياثرگذاري بر روي سایر افراد جامعه دارند (91 و 02).
شبکه اجتماعی شامل ذينفعان و روابط بین آنها میباشـد والگوي ساختاري روابط فی مابین کنشگران می تواند مورد تحلیل قرار گرفته و این رویکـرد جهـت شـناخت چگـونگی موقعیـتهندسی کنشـگران در شـبکه نسـبت بـه یکـدیگر مـی توانـد درمطالعات جامعهشناختی مورداستفاده قرار گیرد که براي شناخت افراد و استفاده از خصوصیات آنهـا در امـر مـدیریت مشـارکتیمیتواند مفید باشد (13، 43 و 38). بـا شـناخت و بـهکـار گیري قدرتهاي اجتمـا عی ،مـیتـوان تـا حـد زیـادي زمـان اجـرا وهزینه هاي اجرایی نمودن پروژه هـاي مـدیریتی را کـاهش داد وعموماً قدرت هاي اجتماعی ابزار کلیدي جهت توسعه اعتماد در بین بهره برداران محلی محسوب میشوند (5).
سیاه خروس قفقازي در ایران محـدود بـه منطقـه ارسـباراناست (2، 8، 01، 11، 21 و 72) و در سالیان اخی ـر تحـت تـاثیر فعالی ته اي انس انی ،تح ت فش اربوده اس ت (8، 9 و 23) و فعالیتهاي انسانی از جملـه شـکار و جنگـلتراش ـی م ـیتوانـد جمعیت این گونه را تحت تاثیر قـرار دهـد (62، 53 و 36). در ایران مطالعـات بسـیار کم ـی در مـورد سـیاه خـروس قفقـاز ي (Tetrao mlokosiewiczi) انجــام شــده کــه بیشــتر در مــورد ترجیحات و انتخاب مناطق نمایشات جنسی پرنده بـوده (42) و دربارهي مدیریت این گونهي باارزش و بهخصوص تـلاش بـراي استفاده از مردم بومی در مـد یریت ای ـن گونـه مطالعـات مناسـبی صورت نگرفته است. این پرنده بهدلی ـل مح ـدودیت زیسـتگاه در مقیاس جهانی و عدم کفایت دادههـا ي موجـود، در لیسـت سـرخIUCN قرار دارد (12، 03 و 33). با توجه به مطالب عنوان شـده سیاه خروس قفقازي یکی از گونـه هـا ي بس ـیار بـاارزش ای ـران میباشد که مطالعات مدیریتی درباره ای ـن پرنـده با ی ـد براسـاسجوامع بومی صورت گیرد .
در این تحقیق در راستاي تحلیـل سـاختاري الگـوي روابـطبین کنشگران مختلف درگیر در شـبکه اجتمـاعی ،بهـره بـردارانمحلی از منابع در روستاي خریل که یکی از روستاهاي موجـوددر زیستنگاه سیاه خـروس اسـت، از تئـوري شـبکه و اصـول ومبانی آن استفاده شد7( ). استفاده از ایـن رویکـرد در مـدیریتتنوعزیستی و حیاتوحش در ایران تاکنون مـورد اسـتفاده قـرارنگرفته و در این تحقیق براي اولین بار در ایـران و در زیسـتگاهسیاه خروس قفقازي مورد استفاده قرار میگیرد. هدف اصلی از این تحقیق ،شناخت کنشگران کلی ـدي بـر اسـاس شـاخصهـا ي کم ی و ریاض ی تحلی ل ش بکهاي در راس تاي برنام ه عم ل و سیاست گذاري موفق تنوعزیستی و مدیریت حی ـات وحـش درمنطقه موردمطالعه است.

مواد و روش ها منطقه موردمطالعه
اولین گام در استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی براي مـدیریتمنابع طبیعی، تعیین مرز در سیستم اجتماعی – اکولوژیک است 7().
سیاه خروس قفقازي در داخل ذخیرگـاه زیسـتکره ارسـباران درمحدوده سامان عرفی چهار روستا زندگی م ـیکنـد کـه در ایـنتحقیق، مرز سیستم اکولوژیک سامان عرفـی روسـتاي خریـل ومرز اجتماعی بهـره بـرداران از منـابع طبیع ـی در سـامان عرفـیروستاي خریل میباشد که با اسامی مخفف در نتـا یج مشـخصشدهاند. بهرهبرداران در این روستا، در دو زیرگروه مختلف بهره برداري از منابعطبیعی موردبررسی قرار گرفته اند. سامان عرفـیروس تاي خری ل ب ا 4700 هکت ار مس احت در ش مال غ ربشهرستان کلیبر و در شمال استان آذربایجان شـرقی واقـع شـدهاست که حدود 100 نفر جمعیت دارد. درآمـد مـردم روسـتا از طریق دامداري است و تعداد دامداران روسـتا کـه بـهطـور دائـم درروستا زندگی میکنند، 42 خانوار میباشد. روسـتاي خریـل حـدود03 کیلومتر از مرکز شهرستان کلیبر فاصله دارد و براساس یافتههـاي این تحقیق در طول جغرافیایی 07/64 درجه الی 38/64 درجـهشرقی و عرض جغرافیایی 67/83 الی 38/83 درجه شمالی قرار گرفته است. بخشی از منطقه ارسباران بهدلیل داشتن فون و فلور منحصربهفرد در سال 1976 توسط سـازمان یونسـکو ب ـهعنـوانیکی از ذخیرگاههاي زیستکره در ایران معرفی شد (3 و 52) که روستاي مورد نظر در این منطقه قرار دارد. شکل 1 موقعیت این روستا در ذخیرگاه زیست کره ارسباران را نشان میدهد.
1268732170558

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:17 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:17 IRST on Saturday October 28th 2017

می انگین ش یب زیس تگاه س یاه خ روس قفق ازي در داخ ل ذخیرگاه زیستکره ارسـباران ، 06 درصـد (01) و حـداقل ارتفـاع727 متر و حداکثر ارتفاع 2600 متر میباشد که تا ار تفاع 2000 متري از سطح دریا که 97 درصـد از مسـاحت زیسـتگاه را شـاملمیشود، داراي پوشش غالب جنگلهاي متراکم و نیمهمتـراکم و ازارتفاع 2000 متري تا 2200 متري که 21 درصد زیستگاه میباشد، شامل بوته زار و بالاي 2200 متر که 9 درصد از زیسـتگاه اسـت را علفزار و صخرههـا ي پراکنـده تشـکیل م ـیدهـد (12). عمومـاً
۳۱

1268732170558

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:17 IRST on Saturday October 28th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:17 IRST on Saturday October 28th 2017

پوشش غالب در شیبهاي جنوبی ،گونزار م ـیباشـد و می ـانگین ارتفاع در زیستگاه 1660 متر از سـطح در ی ـا اسـت . س ـیاه خـروسقفقازي در حاشیهي جنگلها ومناطق کوهستانی و مرتفع بهسر برده و در زیــر بوتــههــاي کوتــاه و یــا پــاي صــخرههــا آشــیانه مــیســازد (21). در منطقــه مــوردمطالعــه ســیاه خــروس در ارتفاعات بالاي 1800 متري از سـطح در ی ـا زنـد گی م ـیکنـد (10). روب اه و ط رلان از ش کارچیان طبیع ی س یاه خ روس قفقازي در منطقه بهحساب میآیند و همچنین بهدلیل وابستگی مردم روستاها به منابع طبیعی ،شـکار و تخر ی ـب زیسـتگاه ای ـن پرنده توسط مردم روستاها از دیگر عوامل تهدید کننده جمعیت این گونه بهحساب میآید .

روششناسی تحقیق
در این تحقیق براي تحلیل ساختار الگوي روابط بـین کنشـگرانمختلف از تئوري شبکه و اصول و مبانی آن استفاده شده اسـتکه در چند دهه اخیر اهمیت زیادي پیـدا کـرده و در دو دهـه ي گذشته در مطالعه و بررسی شبکه هاياجتماعی بسـیار پیشـرفتداشته است. در تحلیل شبکه اجتمـاعی، شـاخص هـاي بسـیاريقابلمحاسبه است و بایـد توجـه داشـت در تحلیـل شـبکههـاياجتماعی شاخص هاي زیـادي وجـود دارد کـه بسـته بـه هـدفمطالعه می توانند مورداستفاده قـرار گیرنـد(4 و 13). در تحلیـلشبکه اجتماعی، براي مطالعه سـاختار اجتمـاعی ،مجموعـه اي از
۳۲

شکل 1. موقعیت سامان روستاي خریل در استان آذربایجان شرقی و ذخیرگاه زیستکره ارسباران
روش ها، اصول، تکنیک ها و ابزاره ـا ارائـه مـیشـود کـه واحـدتحلیل در اینجا یک رابطه است 5(). بهطورکلی تئوري شبکه اي مجموعه اي از روش هاي ریاضی مـورد اسـتفاده در روانشناسـیاجتماعی، جامعه شناسی، رفتارشناسی و انسان شناسی مـیباشـدکه در آن از ابزارهاي ریاضی و مفاهیم تئوري گرافهـا اسـتفادهمی شود 7(). جهت انجام این تحقیق ابتدا کنشـگران محلـی ی ـا افراد بهره بردار براساس روش مشاهده مستقیم مصاحبه سـازمانیافته و مشاهده مشارکتی مشخص گردیدند. سپس پرسـش نامـهتحلیل شبکه اي تدوین و روابط اعتماد بین شخصی و مشارکت در بین افـراد تو لی ـد گردی ـد .در شـبکه هـاي اجتمـاعی، سـطوح مطالعاتی نیز اهمیـت ویـژه اي دارنـد . ب ـهطـور کلـی در مطالعـهحاضر، در دو پیوند اعتماد و مشارکت در شـبکه بهـره بـرداران،شاخصهاي انتخاب شده در سـطح خـرد شـبکه مطالعـه شـدهاست که مهمترین آنها شاخص مرکزیت (Centrality) میباشد.

شاخصهاي اندازهگیري شده
همانطور که اشاره شـد سـطوح مطالعـاتی نیـز در شـبکه هـاياجتماعی اهمیت ویژه اي دارند. بهطورکلـی در ایـن تحقیـق بـر
س نجش ش اخص مرکزی ت ب راس اس پیون دهاي اعتم اد ب ین شخصی و مشارکت در سطح شبکه محلی بهره برداران مرتـع درروستاي خریل تأکیـد شـده اسـت. در ایـن مطالعـه بـا بررسـیمرکزیت درجه و بینابینی، مولفه قدرت اجتماعی و همچن ـین بـااستفاده از پیوندهاي درونگروهی و برونگروهی میزان سـرمایهاجتماعی هر فرد سنجش شده است.

شاخص مرکزیت
این شاخص براي نخستین بار در سال 1948 و توسـط بـاولاسارائه شده است. به اعتقاد وي، زمانی که فـردي درون شـبکه اياز روابط محاط می شود، قادر به کنترل روابط خود با دیگران و قرار گرفتن در مرکز روابط می باشد 4(). بهطـور کلـی مرکزیـتداراي مفه وم گس تردهاي اس ت ک ه ب راي شناس ایی و تعی ین مهمترین کنشگران و یا ارتباطات در یک شـبکه مـورد اسـتفادهقرار میگیرد (4).
شاخص مرکزیت نشان دهندهي قدرت اجتماعی هر فرد در شبکه میباشد 7(). کنشگران کلیدي در مدیریت منـابع طبیعـی،همان قدرتهاي اجتماعی هستند (14). این افراد براساس میزان روابطی که از سایر افراد در شبکه دریافت یا ارسال مـی -کننـد،قدرت را در شبکه در دست گرفته و سایر افراد را تحت کنتـرلخود قرار میدهند 4(). این شاخص نیز داراي انواع مختلفـی ازجملـ ه مرکزیـ ت درجـ ه ورودي (In-Degree Centrality)، مرکزیت درجه خروجی (Out-Degree Centrality) و مرکزیـتبینــابینی (Betweeness Centrality) اســت. مرکزیــت درجــهورودي نشاندهنده اقتدار فرد، مرکزیت درجـه خروجـی نشـاندهنده میزان نفوذ اجتماعی هرفرد در شبکه و مرکزیـت بینـابینینشان دهنده میزان واسطهگري در شبکه است (1).

مرکزیت درجه
مرکزیت درجه (Degree Centrality) تعداد ارتباطات مسـتقیمیاست که یک کنشگر با سایر کنشگران در یک شـبکه دارد . اگـربخواهید به جهت یک رابطه توجه کنید می توانید بـر روي ایـنموضوع تمرکز کنید که یک کنشگر مرکزي چنـد رابطـه وروديرا دریافت می کند (که بهعنوان درجه ورودي شناخته می شود) یا کنشگر مرکزي چند رابطه خروجـی دارد (کـه بـهعنـوان درجـهخروجی شناخته می شوند). تعداد پیوندهاي زیاد یک کنشگر در یک شبکه نشان دهنده مرکزیت درجه بالاي آن کنشگر در شـبکهمیباشد که باعث ارتباط گسترده آن کنشگر بـا سـایرین مـیشـود در نتیجه این ارتباطات گسترده دسترسی کنشگر به منابع را بیشـترمیکند و مرکزي تر محسوب میشود.

مرکزیت بینابینی
ممکن است تراکنش بین دو کنشگر در شبکه، به کنشـگر دیگـريکه بین این دو قرار گرفته، وابسته باشد. این کنشگر قادر است بـرروي تراکنش هاي دو کنشگر دیگر کنترل داشته باشد و بهعبـارت دیگر قدرت کنترلی هر کنشگر را در شبکه مورد سـنجش قـرارمی دهد (29). این شاخص بـراي یـک کنشـگر برابـر اسـت بـا”تعداد کوتاهترین مسیرهاي بین همه اعضا که شامل کنشگر نیز میشود” 4(). نقطه اي داراي بیشترین مرکزیت بینابینی است کـهبینـابین بسـیاري از جفـت نق اط دیگـر قـرار گرفتـه و راهه اي ارتباطی نقاط دیگر از آن بگذرد (7).
نسبت پیوندهاي برونگروهـی بـه درونگروهـی (شـاخص E-I) پیوندهاي داخـل یـک زیـر گـروه منسـجم را پیونـدهاي
“درون گروهی” و پیوندهاي بـین زیـر گـروههـاي مختلـف راپیوندهاي “بین گروهی” یا “پیوند پلی” مینامند. ایـن شـاخصدر سه سطح خرد، کلان و میانی شبکه قابل محاسـبه اسـت (34).
1268732170558Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:17 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:17 IRST on Saturday October 28th 2017

پیوندهاي درون گروهی سبب تقویت اعتمـاد، میـزان دوسـویگیپیوندها و بنابراین افزایش انسجام در داخل گروه خواهد شـد کـهدر ح ل اختلاف ات و درگی ري و ایج اد ی ک س اختار منس جم، بهعنوان دو مولفه اساسی و مهم در تصـدي گـري منـابع طبیعـی،نقــش مهمــی را ایفــا مــی نمایــد (22)هــمچنــین پیونــدهاي برونگروهی سـبب تقویـت و افـزایش ظرفیـت نـوآوري، حـلچالشهاي مرتبط با پیچیـدگی اکوسیسـتم و ظرفیـت سـازگاريخواهد شد 6(). در این مطالعه شاخص E-I در سطح کنشـگرانمحاسبه شده است. براساس این شـاخص مـیتـوان بی ـان نمـودکدام کنشگر داراي سرمایه اجتماعی بالاتري می باشد. تحلیل ای ـن شاخص بدین صورت است که داراي سه سطح 1 – ، صـفر و 1+ می باشد. چنانچه عدد محاسباتی براي این شاخص منف ـی باشـد
۳۳
1268732170558Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:17 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:17 IRST on Saturday October 28th 2017

نشاندهنده این است که کنشگر تمایل به انسجام درونگروه ـی و ایجاد ارتباط با افراد زیر گروه خود دارد و چنانچه مثبت باشـدبه آن میزان تمایل به ارتباط بـا افـراد بی ـرون از زیرگـروه خـود
خواهد داشت و در صورت صفر بودن این شاخص کنشگر یک فرد بیتفاوت در روابط خود می باشد 4().
بهطورکلـی در تحلیـل شـبکه، تئـوري جبـر مـاتریس جهـتمحاسبات ریاضی مورد استفاده قرار می گیرد. ایـن مطالعـه دادههـادر قالب روش تحلیل شبکه و با استفاده از روش داده برداري کل (Full-network methods) در مــورد شــبک ههــاي اعتمــاد ومشارکت جمعآوري شده انـد . کلیـه محاسـبات ریاضـی در نـرمافزارUCINET 6.0 انجام شده است (17). گراف هاي موردنظر نیز در نرم افزار Netdrow ترسیم شده است.
در نهایت جهت تعیـین کنشـگران کلیـدي در شـبکه، پیوندهاي اعتماد و مشارکت در شبکه بهـره برداران منابع طبیعی در مقیـاس محلـی در روسـتاي خریـل براسـاس شاخص Boolean Combination ترکیب میشوند (نمره هـر فـرد در ماتریس اعتماد = 1 و در ماتریس مشارکت = 1) و کنشگران با نمره بالاي اعتماد و مشارکت در شبکه بهره برداران مشخص میگردد که این افراد کنشگران کلیدي در عملیاتی نمـودن برنامه مدیریت مشارکتی منابع طبیعی خواهند بود.

نتایج
شاخص مرکزیت
شکل 2 میزان مرکزیـت درجـه ورودي، خروجـی و بینـابینی رابراساس ماتریس ترکیبی پیوندهاي مشـارکت و اعتمـاد در بـینبهرهبرداران خریل نشان داده است. براساس این نتایج مـی تـوانبیان نمود بهرهبردار Yo-Al بـا 71/25 درصـد مرکزیـت درجـهورودي، بالاترین میزان را در بین کنشـگران دارا مـی باشـد . لـذاداراي اقتـدار اجتمـاعی بـالایی نسـبت بـه سـایرین اسـت و دررهبـري افکـار و برنامـه هـاي ترویجـی جهـت جوامـع محل ی میتواند بهعنوان یک فرد کلیدي نقش آفرین باشد.
همچنین فرد Vahe-Eb میزان مرکزیت درجه خروجـی بـالایی
در شبکه دارد (82/75) که نشاندهنده نفوذ اجتماعی بالاي این کنشگر نسبت به دیگر کنشگران در شبکه است که این کنشـگربراساس نفوذ اجتماعی بالاي خـود براسـاس مـاتریس ترکیبـیپیوندهاي اعتمـاد و مشـارکت در بـین بهـرهبـرداران روسـتايخریل، یک کنشگر کلیدي بهحساب مـی آیـد . ایـن کنشـگر درپخش و توسعه اعتماد در بین افراد میتوانـد نقـش اساسـی راایفا نماید.
بهرهبردار Ka – Gh داراي مرکزیـت درجـه بینـابینی بـالایی براساس پیوندهاي اعتماد و مشارکت بـوده (57/91) و لـذا نقـشواسطهگري را در شبکه روستاي خریل بهخوبی ایفـا مـینمایـد ودر رف ع درگی ريه اي موج ود در ش بکه بس یار ح ائز اهمی تمی باشد. این فرد داراي قدرت کنترلی بالا در روابط بـین سـایرافراد خواهد بود. همچنین Be-He نیز از کنشـگران کلیـدي بـهحســاب آمــده کــه داراي میــزان مرکزیــت درجــه ورودي وخروجی و حتی بینابینی بالایی بوده و میتواند در سامان دهـیفعالیتهاي جمعی و تقویت اعتماد در شـبکه نقـش مهمـی راایفا نماید.
شکل 2 میزان مرکزیت هاي درجه ورودي، خروجـی و بینـابینیدر ماتریس ترکیبی اعتماد و مشـارکت شـبکه بهـره بـرداران خریـل مدلها در شبکه اجتماعی به صورتهـاي مختلفـی قابـل نمـایشاست. مدل ماتریس ترکیبی اعتماد و مشارکت در روسـتاي خریـلدر شکل 3 نشان داده شـده اسـت. در ایـن مـدل انـدازه هـر گـره براساس میزان درجه مرکزیت ورودي ماتریس ترکیبـی پیونـدهاي اعتماد و مشارکت میباشد. این شکل نشان دهنده موقعیت هندسی کنشگران در شبکه بوده و برخی از افـراد در مرکـز و برخـی ازافراد در پیرامون شبکه قرار گرفته اند. مزیت مدل ها و گرافها در تحلیل شبکه اجتماعی، درك سریع و دقیقتر میـزان قـدرتکنشگران در شبکه است که این مورد در این شـکل مشـخص ونمایان است و براساس مـدل شـکل3 مـی تـوان بیـان نمـود کـه Be-He در مرک ز ش بکه روس تاي خری ل ق رار دارد و داراي مرکزیت بالایی نسبت به سایر افراد اسـت، در حـالیکـه افـرادپیرامونی و انتهایی شبکه، داراي قدرت کمتر و مرکزیت کمتري
۳۴

شکل 2. میزان مرکزیت ورودي، خروجی و بینابینی هر فرد در شبکه بهره برداران سامان عرفی خریل

شکل 3. مدل ماتریس ترکیبی اعتماد و مشارکت در شبکه بهرهبرداران خریل

خواهند بود که به اصطلاح بـه آنهـا افـراد پیرامـونی در شـبکهاطلاق میگردد.
اندازه گره نشاندهنده میزان مرکزیت درجه ورودي کنشـگراس ت.اش کال مختل ف نش ان دهن ده زیرگ روه ه ا در ش بکه بهرهبرداران میباشد.

نسبت پیوندهاي برون گروهی بـه درون گروهـی در سـطحکنشگران (شاخص E-I)
1268732170558Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:17 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:17 IRST on Saturday October 28th 2017


دیدگاهتان را بنویسید