۱. گروه محيط زيست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان، گرگان
۲. گروه منابع طبيعی و محيط زيست، دانشگاه فردوسی، مشهد
۳. گروه محيط زيست، دانشگاه تربيت مدرس، نور * : مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي: [email protected]
۴۳
مقدمه
1270002170557

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:50 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:50 IRST on Saturday October 28th 2017

در بسـیاري مـوارد زمـینهـاي کشـاورزي بـا میـزان آلـودگی غیر نقطه اي همبستگی دارد که با حمل رواناب سطحی و تهنشین شدن مواد در جریانهاي پاییندست همـراه اسـت (6). آلـودگی غیر نقطهاي بهعنوان آلایندههاي خاك سطحی و زیـر سـطحی، هوا و آبهاي سطحی و زیر زمینی در طبیعت تعریف میشـود که نمیتوان موقعیت مرکزي آن را ردیابی کرد (5). بـه عبـارت دیگر منبع این نوع از آلودگی گسترده اسـت و غالبـاً از اراضـی کشاورزي ایجـاد مـی شـود . روانـاب کشـاورزي اغلـب شـامل مجموعهاي از اجزاي کیفی آب شامل مـواد مغـذي (نیتـروژن و فسفر)، آفتکشها، عوامل بیماريزا، رسوبات، نمکها، فلـزات سنگین است (8). مقادیر بیش از حد فسفر و نیتروژن قابلحـل باعـث پدیـده یوتریفیکاسـیون در آبهـاي سـطحی مـی شـود. یوتریفیکاسیون بهعنوان رشد انفجاري جلبکها، افزایش تیرگی، کاهش سطوح اکسیژن، ایجاد مشـکلا ت طعـم و بـو و کـاهش ارزش زیباییشناختی آب تعریف میشود (7). بهترین شیوههاي مدیریت یا Best Management Practices) BMP) در واقع بـه روشهاي مدیریتی گفته میشـود کـه در صـورت اجـرا باعـث حذف یا کاهش آلودگی غیرنقطهاي میشود. با توجه به اهمیـت آلودگی غیرنقطهاي و اثر آن بر کیفیت آب مطالعـات زیـادي در سراسر دنیا در زمینه مدلسازي ایـن نـوع آلـودگی و مـدیریت کنتـرل و کـاهش آن، انجـام شـده اسـت. در ادامـه تعـدادي از مطالعات انجام شده در این زمینه آمده است:
ژیانگ (17) استقرار و حفاظت از مناطق ضربهگیر کنار رودخانهاي در طول خطوط ساحلی یا رودها را بهعنوان یک شیوه معمول از بهترین شیوههاي مدیریت (BMP) در ایالت متحده معرفی کرد. با این عمل رواناب آلوده قبل از ورود به آبهاي سطحی جذب یا تصفیه میشود. در این تحقیق، مطالعه موردي در یک آبخیز در شمال کارولینا انجام شده است که یک ناحیه ضربهگیر را بر مبناي GIS آنالیز میکند. عرض مطلوب نوار حاشیه و همچنین هزینههاي استفاده تعیین شد.
وول (14)، ارزیابی زیستی جریان رودخانه را براي تعیین
۴۴
بهترین شیوه مدیریت موثر در فلوریدا انجام داد. در این مطالعه ارزیابی بهمنظور حفاظت اکوسیستمهاي آبی در جریان عملیات شدید جنگلداري صورت گرفت. درنهایت نتایج مطالعه این فرضیه را تایید کرد که کاربرد شایسته و مناسب BMP ها شرایط حفاظت در اکوسیستمهاي آبی را فراهم میکند.
تانگ و همکاران (11)، تغییرات کاربري و اثرات زیستمحیطی آنها را در مقیاس آبخیز، در آبخیز رودخانه ماسکگون با استفاده از مدل L-THIA و یک مدل تغییر کاربري با نام LTM، بررسی کردند. نتیجه مطالعات نشان داد که آبخیز در معرض اثرات شهرسازي در رابطه با رواناب و بعضی از آلایندههاي غیرنقطه اي قرار دارد. تغییرات فضایی شهرسازي و اثرات آن در مقیاس زیرحوضه ارزیابی شد و نشان داد که زیرحوضههاي در امتداد ساحل دریاچه و محصور شده در شهرها اثرات مربوط به رواناب و نیتروژن را خواهند داشت.
شرستا و همکاران (10)، با استفاده از مدل AnnAGNPS در آبخیز سوالیک هیلز در نپال میزان حجم رواناب، جریان اوج و حجم رسوبات را محاسبه کردند و در نهایت با مشاهدات میدانی دو سال در آبخیز موردمطالعه مقایسه کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که مدل AnnAGNPS شبیهسازي حجم رواناب را در مقایسه با جریان اوج و حجم رسوبات، بهخوبی انجام میدهد و میتواند براي تعیین کردن شیوههاي مدیریتی در آبخیز سوالیک هیلز بهکار برده شود.
اسن و آسلو (3)، اثرات شیوههاي کشاورزي بر آلودگی غیرنقطهاي را در یک حوضه آبخیز ساحلی در ترکیه ارزیابی کردند. این روش بر مبناي سنجش از دور (RS) وسیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدلسازي هیدرولوژي (HM) انجام شد و در انتها مدل (SWRRB-WQ) بهعنوان وسیلهاي مؤثر براي انجام بهترین شیوههاي مدیریت شناخته شد.
رائو و همکاران (9)، مدلسازي تاثیر بهترین شیوههاي مدیریت در یک حوضه آبخیز کشاورزي در نزدیکی شهر نیویورك را بر کاهش میزان رسوب فسفر انجام دادند. در این مطالعه از مدل (VSLF) استفاده شد. نتایج نشان داد که این مدل میتواند براي ارزیابی شیوههاي مدیریت در سراسر دنیا در آبخیزهایی استفاده شود که خاكهاي کمعمق و نفوذناپذیر دارند.
والتون و هانتر (15)، یک روش جدید را براي جداسازي اثرات کاربري از دادههاي پایش کیفیت آب. بهوسیله مدل HSPF، در آبخیز رودخانه جان استون در شمال استرالیا بهکار بردند. در نهایت مقدار بارگذاري رسوبات معلق و مواد مغذي در شرایط متفاوت فصلی تعیین شد و سهم هر یک از کاربريهاي اصلی در این بارگذاريها مشخص شد.
تیان و همکاران (12)، با استفاده از مدل AnnAGNPS اثر کاربرد اعمال مدیریتی متفاوت شامل هفت نوع محصول، پنج سطح کود و سه گروه سناریوهاي شیوههاي مدیریتی را در آبخیز TGRA در چین بررسی کردند و از این مدل براي شناسایی نواحی بحرانی براي توسعه شیوههاي مدیریتی استفاده کردند و نشان دادند که فسفر، نیتروژن و رسوب، بیشترین خطر را براي حفاظت کیفی آب ایجاد میکنند.
لی و همکاران (4)، با استفاده از یک مدل ترکیبی شامل یک مدل هیدرولوژیکی و چندین مدل کیفی آب، بارگذاري آلودگی غیرنقطهاي را در یک مزرعه پرورش جوجه تخمین زدند. نتایج نشان داد که بارندگی زیادتر آلودگی زیادتري ایجاد میکند و این نتایج تایید کرد که میزان آلودگی غیرنقطهاي با فصول همبستگی خیلی زیادي دارد و مزارع مذکور، پتانسیل بالایی براي ایجاد آلودگی غیرنقطهاي دارند.
وانــگ و همکــاران (16)، دو مــدل بارگــذاري آبشــویی آلایندههاي شهري را با توجه به عملکردهاي آبشـویی و تجمـع آلایندهها در یک آبخیز شهري در لوسآنجلس ارائه دادند. نتایج پژوهش نشان داد که صحت و دقت مدل دو نسبت به مدل یک
بیشـتر اســت. مــدل دو بیشــتر توانــایی شــبیهســازي آلــودگی غیرنقطهاي از رواناب شهري را داشت.
نتایج پژوهشهاي انجام شده، سود مدلسازي آلودگی غیرنقطهاي و ایجاد برنامهاي مدیریتی در جهت کنترل آلودگی غیرنقطهاي را بهخوبی نشان دادند. متاسفانه در ایران مطالعات محدودي در زمینه مدلسازي آلودگی غیرنقطهاي انجام شده است و از طرفی در اکثر مطالعات مذکور، به بهترین شیوههاي مدیریتی (BMP) و همچنین اثر کاربري و مکانیابی آنها بهصورت یک BMP موثر، توجهی نشده است. یکی از بهترین شیوههاي مدیریت یا BMP طرحریزي کاربري است. طرحریزي کاربري یکی از عناصر مهم در مدیریت آبخیز است. براي نایل شدن به این هدف، مکانیابی مناسب براي کاربري کشاورزي، ضروري است. از آنجا که کشاورزي در حوضه آبخیز گرگانرود یکی از مهم ترین کاربريهاي منطقه است، ایجاد آلودگی غیرنقطهاي در منطقه مطالعاتی کاملا طبیعی و منطقی است. بنابراین مدلسازي آلودگی غیرنقطهاي و بهکارگیري بهترین شیوههاي مدیریت (BMP) در این مکان لازم و ضروري است.

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه
حوضه گرگانرود تقریبا نیمه جنوبی استان گلستان را پوشش می دهد. مساحت منطقه مورد مطالعه 82/ 13066 کیلومتر مربع است که بیش از نیمی از کل استان (48/20125 کیلومترمربع) را تشکیل می دهد. این منطقه در بین عرضهاي جغرافیایی “54 ’35 ˚36 تا “37 ’47 ˚37 شمالی و طولهاي جغرافیایی
“59 ’59 ˚53 تا “36 ’28 ˚56 شرقی قرار دارد. آبراهه یا
رودخانه اصلی آن به نام گرگانرود از ارتفاعات گلی داغ و کور داغ و قلعه ماران و ارتفاعات یک تکالان و دست شاه در جنوب کله سر سرچشمه گرفته و پس از الحاق شاخ ههایی به آن در نزدیکی روستاي چاپاقلی به دریاي خزر می ریزد (1).

نرمافزارهای مورد استفاده
1270002170557Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:50 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:50 IRST on Saturday October 28th 2017

نرمافزارهاي سیستم اطلاعات جغرافیایی همچون Idrisi، ArcView3.2 ،ArcMap و مدل L-THIA براي آمادهسازي نقشهها و فرآیند مدلسازي، نرمافزار Google Earth جهت بررسی صحت نقشههاي کاربري، نرمافزار Erdas، بهمنظور موزاییک کردن تصاویر ماهواره براي ایجاد نقشه تراکم پوشش گیاهی NDVI در حوضه آبخیز مطالعاتی.
۴۵
1270002170557Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:50 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:50 IRST on Saturday October 28th 2017

مدل L-THIA نسبت به سایر مدلهاي آلودگی غیرنقطهاي از مزایاي زیادي از قبیل سهولت دسترسی، استفاده آسان و تعداد کم وروديها برخوردار است. وروديهاي لازم براي این مدل عبارتند از: نقشه کاربري، نقشه خاكشناسی (گروههاي هیدرولوژیکی خاك)، فایل متنی بارندگی سیسال گذشته و فایل متنی cn-table.
اصلاحات فایل متنی cn-table مشابه راهنماي TR-55 (13) انجام شد. مدل L-THIA محاسبه آلودگی غیرنقطهاي را بر اساس حجم رواناب و همچنین پارامتري تحت عنوان EMC یا میانگین غلظت در یک واقعه بارندگی انجام میدهد. EMC بهعنوان کل اجزاي سازنده حجم تخلیه شده تقسیم بر کل حجم رواناب تعریف میشود که براي هر کاربري جداگانه محاسبه میشود. بانک اطلاعاتی نقشههاي کاربري و نقشه گروههاي هیدرولوژیکی خاك مطابق راهنماي استفاده از مدل L-THIA تغییر یافت (2).
مدلسازي در این تحقیق شامل سه مرحلـه اسـت : مرحلـه اول بررسی تغییرات کاربري و میزان آلودگی غیرنقطـه اي در سـال هـاي 1984 و 2010. مرحلــه دوم پیــدا کــردن نــواحی بحرانــی (زیــر حوضههاي منطقه). مرحلـه سـوم ارائـه مـدل مکـان یـابی اراضـی کشاورزي بهعنوان یک BMP در جهت کاهش آلودگی غیر نقطهاي (شکل 1).
ابتدا مساحت کاربريها در دو سال مذکور مقایسه شد. سپس با استفاده از دو نقشه کاربري سالهاي 1984 و 2010 مدل L-THIA اجرا شد و نتایج مقایسه شد. در مرحله دوم براي شناسایی مناطق بحرانی در حوضه مطالعاتی، نقشه کاربري کنونی به زیرحوضهها تقسیم شد و براي هر یک از هفت زیرحوضه، مدل L-THIA بهطور جداگانهاي اجرا شد. زیرحوضهاي که بیشترین میزان آلودگی غیرنقطهاي را توسط این مدل نشان داد زیرحوضه بحرانی شناخته شد. شکل 2 در ادامه نشاندهنده نقشه زیرحوضه- هاي منطقه مطالعاتی است. در مرحله سوم، براي ایجاد نقشه کاربري مناسب، یک مدل حرفی تعریف شد. مدل حرفی پیشنهادي براي یافتن اراضی مناسب کشاورزي، بهصورت زیر است:
فاصله تا رودخانه بین 100 تا 10000 متر

۴۶
فاصله تا جاده 100 تا 15000 متر فاصله تا مناطق مسکونی 500 تا 35000 متر
حتیالامکان جزء اراضی جنگلی نباشد (بهمنظور جلوگیري از جنگلتراشی).
شیب منطقه 0 تا 12 درصد
از آنجا که گروههاي هیدرولوژیکی خاك منطقه، C و D است مناطقی با خاك C در اولویت است زیرا نسبت به گروه D فرسایشپذیري کمتري دارد.
مکانیابی کشاورزي منطقه به شیوه MCE یا ارزیابی چندمعیاره و بهروش ترکیب خطی وزندار یا WLC در نرم افزار Idrisi صورت گرفت. براي انجام این روش تعدادي لایه بهعنوان محدودیت و تعدادي لایه بهعنوان فاکتور تهیه شد و در نهایت به روش AHP وزندهی لازم براي فاکتورها صورت گرفت. محدودیتها بهصورت نقشههاي بولین (در این نوع نقشهها ارزشها بهصورت 0 و 1 نشان داده میشوند) تهیه شد و فاکتورها به مقیاس پیوسته مطلوبیت از صفر تا 255 (حداکثر مطلوبیت) استاندارد شدند. با توجه به مدل حرفی پیشنهادي، شش فاکتور و چهار محدودیت تهیه شد که فاکتورها شامل نقشه شیب، نقشه خاكشناسی و نقشههاي فاصله از سه عارضه مناطق مسکونی، جاده و رودخانه (بهصورت جداگانه) و همچنین نقشه تراکم پوشش گیاهی (با استفاده از تصاویر ماهواره landsat سال 2010) و محدودیتها شامل نقشههاي نوار حاشیه (Buffer) براي سه عارضه مناطق مسکونی، جاده و رودخانه هر کدام بهصورت جداگانه (نوار حاشیه و عارضه مورد نظر با ارزش صفر و بقیه منطقه با ارزش یک) و نقشه بولین جنگل و مراتع (جنگل و مراتع با ارزش صفر و سایر بخشهاي منطقه با ارزش یک) است. سپس وزندهی به شیوه AHP یا فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام شد.
وزنهاي تعریف شده در جدول 1آمده است.
در نقشه حاصل از MCE، ارزشهـا بـهصـورت بایـت اسـت.
بهمنظور تفسیر راحتتر، به مناطق با کیفیت بالاتر براي کشـاورزي ارزش یــک و بــه ســایر منــاطق ارزش صــفر داده شــد. در ایــن

1270002170557Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:50 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:50 IRST on Saturday October 28th 2017

شکل ۱. مراحل مدلسازی آلودگی غيرنقطهای در محيط GIS

شکل ۲. نقشه زيرحوضههای حوضه آبخيز گرگانرود

جدول1. وزنهاي تعریف شده براي هر یک از لایهها
خاک جاده مناطق مسکونی جنگل رودخانه شيب
۱ شيب
۱ ۱/۲ رودخانه
1 ۱/۴ ۱/۵ جنگل
۱ ۲ ۱/۳ ۱/۴ مناطق مسکونی
۱ ۲ ۳ ۱/۲ ۱/۳ جاده
۱ ۱ ۲ ۳ ۱/۲ ۱/۳ خاک

۴۷
جدول 2. مقایسه مساحت کاربريها در دو سال 1984 و 2010
مساحت در سال ۲۰۱۰ (هکتار) مساحت در سال ۱۹۸۴ (هکتار) نام کاربری
15487/59 5237/87 مناطق مسکونی
331883/04 485264/76 جنگل
630737/19 516908/52 کشاورزی
185558/02 159107/61 مرتع
23522/26 23506/93 باير
11430/24 9666/07 جاده
5487/18 5416/98 رودخانه
1270002170557Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:50 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:50 IRST on Saturday October 28th 2017

مطالعه، مطابق نظر کارشناسی به ارزش 140 به بالا ارزش یک و به ارزشهاي 140 به پایین ارزش صفر داده شد. با بهدست آمدن لکههاي مناسب کشاورزي، مناطقی که در حال حاضر به کاربري کشاورزي اختصاص یافته اما توان لازم را دارا نیست به مرتع تغییر یافت. به این ترتیب نقشه کاربري مناسب ایجاد شد و در مرحله بعد نقشه کاربري پیشنهادي و نقشه کاربري کنونی بهطور جداگانه در مدل L-THIA قرار داده شد ونتایج آلودگی ناشی از هر یک بهدست آمد و در انتها با یکدیگر قیاس شد.

بحث و نتيجهگيري
هدف اصلی در این مطالعه، بررسی اثر تغییر کاربري بر میزان آلودگی غیر نقطهاي آب حوضه گرگانرود و در نهایت ارائه یک مدل بهینه براي مکانیابی کاربري کشاورزي است. مقایسه مساحت کاربريها در سالهاي 1984 و 2010 نشاندهنده افزایش بیرویه اراضی کشاورزي، مناطق مسکونی و جادهها و کاهش کاربري جنگلی در بین سالهاي مذکور است (جدول 2) جدول 3 نیز مقایسه بین حجم رواناب سالهاي 1984 و 2010 (نتیجه حاصل از مدل L-THIA) را نشان میدهد. حجم رواناب در طی این سالها 8/30537213 متر مکعب، در کل حوضه افزایش یافته است. بهعبارتی دیگر، حجم رواناب کل از 33/342 متر مکعب در هکتار در سال 1984 به 50/367 متر مکعب در هکتار در سال 2010 افزایش یافته است که با عنایت به افزایش کاربري کشاورزي کاملا منطقی است.
۴۸
در جدول 4 نیز مقایسهاي بین آلایندههاي محاسبه شده توسط مدل L-THIA براي سالهاي 1984 و 2010 صورت گرفته است که حاکی از افزایش آلودگی در این سالها است.
با محاسبه آلودگی غیرنقطهاي توسط مدل L-THIA در هفت زیرحوضه اصلی منطقه، زیرحوضه هفت به¬عنوان منطقه بحرانی شناخته میشود (جدول5). در این زیرحوضه کاربري غالب، کشاورزي است.
BMP پیشنهادي در این تحقیق مدل حرفی ارائه شده براي مکانیابی کشاورزي است. در مدل حرفی، براي رودخانه نوار حاشیه ایجاد شد تا انتقال آلایندههاي ناشی از کشاورزي و رواناب کشاورزي به آب به حداقل ممکن، برسد. مناطق مسکونی و جادهها بیشترین پتانسیل ایجاد آلودگی را بهدلیل تردد وسایل نقلیه و وجود سطوح آسفالت دارند که این مسئله میتواند در تشدید اثر آلودگی غیرنقطهاي نقش داشته باشد. بنابراین براي لایههاي جادهها و مناطق مسکونی نیز بافر ایجاد شد. حداکثر فاصله تعریف شده براي هر یک از لایههاي رودخانه، مناطق مسکونی و جادهها نیز بهدلیل قابلیت دسترسی مردم است. در این مدل براي اراضی جنگلی ارزش صفر درنظرگرفته شد. از آنجا که مناطق جنگلی در کاهش حجم رواناب ناشی از بارندگی نقش بهسزایی را ایفا میکنند جلوگیري از کاهش مساحت این کاربري (جلوگیري از جنگلتراشی) میتواند باعث کاهش آلودگی غیرنقطهاي شود. شیب کم (صفر تا دوازده) و همچنین الویت گروه هیدرولوژیکی C نسبت به گروه هیدرولوژیکی D خاك نیز
1270002170557Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:50 IRST on Saturday October 28th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:50 IRST on Saturday October 28th 2017

جدول 3. مقایسه حجم رواناب در مساحت کل هر کاربري در سالهاي 1984 و 2010
حجم رواناب (۳M) سال ۲۰۱۰ حجم رواناب (۳M) سال ۱۹۸۴ کاربری
۷۹۴۸۵۹۵۹/۷ ۱۱۵۰۵۴۵۱۳/۹ جنگل
۴۸۰۹۶۸۲۱/۵۴ ۴۱۰۱۶۵۶۲/۱ علفزار/ مرتع
۳۰۳۷۷۳۰۷۲/۷ ۲۵۰۵۰۵۸۱۱/۱ کشاورزی
۱۶۳۵۳۸۷/۰۲ ۱۵۳۲۵۳۱/۱۲ آب
۶۸۵۴۴۳۴/۳۵ ۵۰۹۷۳۲۴/۳۲ جادهها
۵۹۷۱۶۲۷/۵۴ ۲۰۷۱۹۰۷/۷۱ مناطق مسکونی
۴۴۵۸۱۵۸۶۴ M) در
رواناب (۳۲/۴۱۵۲۷۸۶۵۰
حجم کل کل حوضه
سالهاي 1984 و 2010
جدول 4. مقایسه آلایندههاي آب در نرخ آلاينده در سال ۱۹۸۴ (Kg/ha) نرخ آلاينده در سال ۲۰۱۰ (Kg/ha) آلاينده
۰/۴۴۶ ۰/۳۸۶ نيترات
۰/۳۳۳ ۰/۲۷۸ فسفر
۰/۰۵۵ ۰/۰۵۰ روی
۰/۰۰۳۶ ۰/۰۰۳۴ کادميوم
۰/۰۳۳ ۰/۰۳۰ کروم
۱/۳۳ ۱/۲۱ BOD

جدول 5. مقایسه آلودگی نیتروژن زیرحوضههاي حوضه آبخیز گرگانرود
ميزان آلودگی غيرنقطهای (برحسب نيتروژن کل kg/ha ) نام زير حوضه
1/19 زيرحوضه يک
0/87 زيرحوضه دو
1/01 زيرحوضه سه
1/18 زيرحوضه چهار
0/99 زيرحوضه پنج
0/14 زيرحوضه شش
2/13 زيرحوضه هفت

جدول 6. مقایسه مساحت دو کاربري کشاورزي و مرتع در کاربري کنونی و پیشنهادي
مساحت (ha) کاربری پيشنهادی مساحت (ha) کاربری کنونی کاربری
۱۹۱۳۰۳/۳۷ ۶۳۰۷۳۷/۱۹ کشاورزی
۶۲۸۸۵۵/۹۷ ۱۸۵۵۵۸/۰۲ مرتع/علفزار
۴۹
جدول 7. مقایسه حجم رواناب در کاربري کنونی و در کاربري پیشنهادي
حجم رواناب (۳M) با کاربری پيشنهادی حجم رواناب (۳M) با کاربری کنونی کاربری ۷۹۳۹۷۱۵۶/۹ ۷۹۴۸۵۹۵۹/۷ جنگل
۱۹۳۵۳۶۴۴۰/۷ ۴۸۰۹۵۳۸۲/۸ علفزار/ مرتع
۸۵۷۹۳۳۶۶/۶ ۳۰۳۷۷۳۰۷۲/۷ کشاورزی
۷۵۷۷۳۱۰/۹ ۶۸۵۴۴۳۴/۴ جاده
۶۲۹۲۲۹۹/۳ ۵۹۷۱۶۲۷/۵ مناطق مسکونی
۳۷۴۳۵۱۲۹۹/۲ ۴۴۵۸۱۵۸۶۴/۱ حجم کل رواناب (۳M) در کل حوضه

جدول 8 . مقایسه آلایندهها بین کاربري کنونی و کاربري پیشنهادي
نرخ آلاينده در کاربری پيشنهادی (Kg/ha) نرخ آلاينده در کاربری حاضر (Kg/ha) آلاينده
۰/۲۱ ۰/۵ نيترات
۰/۱۰۱ ۰/۳۳ فسفر
۰/۰۰۳ ۰/۰۰۶ روی
۰/۰۰۳۰ ۰/۰۰۳۶ کادميوم
۰/۰۲۴ ۰/۰۳۳ کروم
۰/۶۶ ۱/۳۳ BOD

بهمنظور کاهش فرسایشپذیري است. فرسایش یکی از دلایل اصلی آلودگی غیرنقطهاي است.
در جدول 6 مقایسهاي بین دو کاربري کشاورزي و مرتع و علفزار در کاربري پیشنهادي (حاصل مدل حرفی تعریف شده) و کاربري حاضر انجام شده است که تفاوت قابل توجهی را نشان میدهد.


پاسخی بگذارید