اين متغ يرها عبارت بودند از: تعداد هر گونـه درختـي، تعـداددرختان با ارتفاع ۲۰-۱۰ متر (به وسيله ارتفـاع سـنج) (۹)، شـيب، جهت، ارتفاع (با استفاده ازGPS ). شدت نور(توسط لاکسي متـر )،
۴۳
رطوبت نسب ي، دما، تعداد درختان با قطر برابر سينه بيشترو کمتراز ۲۰ سانت ي متر (باdbh متر)(۱۵)، تعداد درختـان مـرده سـرپا،تعداد درختان مرده افتاده (۱۹)، درصـد تـاج پوشـش درختـي، درصد پوشش بوتهاي بلند، درصـد پوشـش بوتـهاي کوتـاه (بـااستفاده از روش کوچلر که بـر اسـاس ايـ ن روش درصـد تـاجپوشش به ۴ دسته تقسيم م ي شـود: ۲۵-۰%، ۵۰-۲۵%، ۷۵-۵۰% و ۷۵%>) (۱۵)، درصد پوشش سـنگي و صـخرهاي(بـا الگـوي تخمين درصد پرودون و لبرتون Prodon and Leberton)( ۲۷ ) عمق لاشبرگ (با خط کش)، درصد پوشش علفي، درصد کنـدهو شاخه افتاده کف جنگل (بـا نمونـهبـرداري تـصادفي سـاده وپلاتهاي نمونه گيري ۱*۱ در داخل پلات دا يـره اي)، مـساحتپايهاي درختان (با داشتن قطر برابر سينه وجاي گذاري در رابطـه
d2
2746248111854

405384721454

4g که در آن d قطر برابر سينه پا يـه هـاي درختـي وπ برابر ۱۴/۳ است ) وحجم چوب (از طر يق ضرب مـساحت پا يـ ه درخت در ارتفاع و جاي گذاري در رابطه V  d24 h 0 9/ که در آنd قطر برابر سينه وh ارتفاع درخت اسـت) بـه دسـتآمد(۲).

تجريه و تحليل داده ها
پيش از تجزيه و تحليل دادهها، نرمال بودن داده ها با اسـتفاده ازآزمـون کولمـوگروف_ اسـميرنوف (Kolmogrov_ Smirnov) مورد آزمون قرار گرفته و تأييـ د شـد. بـراي بـه دسـت آوردن الگوي ترکيب گونه اي جامعه پرندگان از دو آناليز آنوسـيم وسيمپر(Anosim & Simper) استفاده شد. بااسـتفاده از آنـاليز آنوسـيم ميـزان تـشابه ترکيـب گونـه اي تيمارهـا در فـصول مختلف به صورت جفتي (دوتايي) مقايسه شـد. همـين طـور آناليز سيمپر م يانگين فراوان ي هر يک از گونـه هـاي پرنـدگانجنگلي در هر تيمار و هر فصل را در الگوي ترک يب گونـهاي مشخص کرد. معنيدار بودن تشابه در سـطح50.0 ≤P در نظـر گرفتـه شـد. هـ مچنـين بـا اسـتفاده از آنـاليز تطبيقـي متعـارفي Cononical Correspondence Analysis) CCA) رابط ه ب ين ۴۴
فراواني گونهاي پرندگان با متغيرهاي مح يط ز يستي بررس ي شد . قبل از تصميم گ يري در مورد استفاده از روش رج بندي خطـي (Linear Ordination) يــــا تــــک نمــــا يي (Unimodal)، تجزيه و تحليل متعارف قوس گيري شـده (Detrended )(DCCACononical Correspondence Analysis) انجـام پـذيرفت. بـاتوجه به ماهيت دادههاي موجود و تعداد زياد صفرهاي موجـوددر ماتريس، از آناليز CCA براي تجزيه و تحليل دادهها اسـتفادهشد (۹ و ۳۰). معني دار بودنCCA بـا اسـتفاده از آزمـونهـايجايگشتي مونت کارلو بـا ۴۹۹ جايگـشت مـورد ارزيـابي قـرارگرفت. تمام آزمـونهـاي آمـاري بـا اسـتفاده از نـرمافـزار هـاي Canoco ،Minitab و CAP4انجام پذيرفت.

نتايج
ترکي ب گونه اي پرندگان
در طول بررسي کليه نقاط نمونـهبـرداري ، گونـههـا بـر اسـاسمشاهدات نو يسنده در زمان جستجو براي غـذا در چهـار رسـتهتغذيه اي تقسيم بندي شدند. رسته هاي عمـدتﹰا حـشره خـوار کـهشـــامل رســـته شـــکارگر از شـــاخ و بـــرگ درختـــان يـــا خوشــه چــين هــا(Foliage Gleaners)، رســته مگــس گيرهــا (Fly Catchers) ورســته شــکارگر از ز يــر پوســته درخــت
(Bark Foragers) بودند. رسته چهارم شامل گونـه هـاي عمـدتﹰا دانهخوار که معمو ﹰلا با جست و خيز بر روي زم ين به دنبال غـذابودند (Ground Foragers)(۲۴)(پيوست ۱). همين طـور، ميـ زان همبستگي هر يک از گونهها با متغيرهاي مح يط ز يستي مشخصشد. در طول دوره نمونهبرداري تعداد ۱۸۱۴ مشاهده مربوط بـه۲۶ گونه پرنده در۳ فصل ثبت شد (پيوست ۱). بر اساس نتـايج بهدست آمده از آناليز آنوس يم (جدول ۱)، تيمار برداشت نـواري در تمام فصول ازنظر ترکي ب گونهاي با تيمارها ي ديگـر تفـاوتمعنيداري داشت . در فصل تابستان و بهار تيمارهاي حفـره اي وتک گزيني تفاوت معنـيداري بـا منـاطق شـاهد نـشان ندادنـد. همچنين در فصل زمـستان، تي مارهـاي تـک گزي نـي و حفـره اي ترکيب گونهاي مشابه ي را نشان دادنـد. نتـايج حاصـل از آنـاليز درصد تشابه سيمپردر جدول ۲ و نمـودار ۱ آورده شـده اسـت. جدول ۲ م يانگين فراوان ي هر يـک از گونـههـا را در تيمارهـا ي مورد نظر مشخص کرده است. در نمودار ۱ درصد سهم هر رسته تغذيه اي در هر تيمار و در مجموع فصول نشان داده شده است.
بر اساس جدول ۱ گونههايي که در رسته جستجوگر بر شـاخ وبرگ درختان قرار گرفتنـد جـزو گونـههـاي فـراوان در منطقـهشناخته شدند و با فراواني نسبتا زياد در تمامي تيمارها و فصولمــشاهده شــدند . امــا بيــشترين فراوانــي را در هرســه فــصلنمونــه بــرداري در تيمــار برداشــت حفــره اي داشــتند. رســته مگس گيرها در تيمار نوار ي در تمام فـصول بـا فراوانـي بـسيار کمتري نسبت به سه تيمـار ديگـر مـشاهده شـدند. ايـ ن رسـتهبيــشترين فراوانــي را در منطقــه بکــر و بعــد از آن در تيمــار تک گزيني داشتند . رسته جـستجوگر از زيـ ر پوسـته درختـان درفصول تابستان و بهار بيشترين فراوانـي را در منـاطق بکـر و در
جدول۱. جدول آناليز زوجي ANOSIM براي مقايسه ميزان تشابه الگوي ترکيب گونه اي پرندگان در تيمارهاي برداشت درسه فصل تابستان۱۳۸۹a، زمستان۱۳۸۹ bو بهار۱۳۹۰c در جنگل شصت کلاته گرگان
P_R(c) P_R(b) P_R(a) گروه دوم گروه اول
۰/۰۶۵ _۰/۰۶ ۰/۳۴۵_ ۰/۰۰ ۰/۷۰۸ _ -۰/۰۲ برداشت تکگزيني برداشت حفرهاي
۰/۰۰۱ _۰/۱۶ ۰/۰۰۱ _ ۰/۳۱ ۰/۰۰۱ _ ۰/۲۹ برداشت نواري برداشت حفرهاي
۰/۱۱۱ _۰/۰۴ ۰/۰۰۱ _۰/۱۵ ۰/۰۰۴ _ ۰/۰۵ بکر برداشت حفرهاي
۰/۰۰۱ _۰/۱۷ ۰/۰۰۱ _۰/۱۶ ۰/۰۰۱ _ ۰/۲۷ برداشت نواري برداشت تکگزيني

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۰/۱۴۹_۰/۰۳ ۰/۰۰۷ _۰/۱۰ ۰/۰۵ _ ۰/۱۲ بکر برداشت تکگزيني
۰/۰۰۱ _۰/۲۴ ۰/۰۰۱ _۰/۲۹ ۰/۰۰۱ _ ۰/۴۹ بکر برداشت نواري

نمودار۱. نمودار درصد سهم رسته هاي پرندگان با استراتژي هاي مختلف جستجوي غذا در تيمارهاي مختلف برداشت در مجموع سه فصل تابستان و زمستان ۱۳۸۹ و بهار ۱۳۹۰ در جنگل شصت کلاته گرگان

زمستان در تيمارتک گز يني داشتند . همچنين رسته جستجوگر اززمين در هر سه فصل فراواني بيشتري در تيمار نوار ي و بعـد ازآن در تيمار تک گريني داشتند.

رسته بندي پرندگان بر اساس متغيرها ي محيط زيستي نتايج حاصل از تجزيه و تحليل تطبيقي متعـارف نـشان داد کـهرابطه اي قو ي م يان متغ يرهاي مح يط ز يستي و فراواني گونه هـاي پرنده در تمام فـصول سـال وجـود دارد (جـدول ۳). در فـصلتابستان دو محور اوليه ۲/۳۶ درصد تغييرات دادههاي مربوط بـهگونهها را که م يتوانست توسط متغيرهاي محيطزيستي توضـيح داده شود نشان داد. همچنين همبستگي بين گونـههـا و عوامـلمحيطي در محور اول و دوم به ترتيب ۶۷ و ۶۴ درصد بـود کـهگوياي قدرت توضيحي بالا ي متغيرهاي محيط زيستي در رابطهبا ترک يب گونهاي پرنـدگان بـود.همـين طـور در فـصل زمـستان
۴۵
جدول ۲. آناليز درصد تشابه SIMPER براي تعيين ميانگين فراواني هر رسته تغذيه اي در ترکيب گونه اي پرندگان درتيمارهاي متفاوت برداشت و فصول تابستان و زمستان ۱۳۸۹ و بهار ۱۳۹۰ در جنگل شصت کلاته گرگان

ب بکر
ز ت تک گزيني ت ز ب
ب حفره اي
ز ت نواري
ز ب ت
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ جست جوگر بر روي شاخ و برگ سينه سرخ
_ _ + _ _ + _ _ + _ _ + اليکايي
_ _ _ _ + _ _ + _ _ + _ چرخ ريسک دم دراز
_ + _ _ _ _ _ _ _ _ + _ چرخ ريسک سرابي
_ + + + + + _ + + + _ _ چرخ ريسک پس سرسفيد
+ + _ + + + + + + + + + توکاي سياه
_ _ + _ _ _ + _ + _ _ _ توکاي بزرگ
_ _ _ + _ _ + _ _ _ _ _ توکاي گلوسياه
_ _ _ _ _ _ _ + _ _ _ _ توکاي باغي
۱۹ ۶۷ ۲۰ ۲۴ ۶۲ ۲۴ ۲۷ ۶۹ ۲۶ ۱۸ ۳۹ ۱۳ کل گونه ها
+
_
+
+
_
+
_
_
+
_
_
_ جست جوگر در پرواز( مگس گير)مگس گير راه راه
+ _ + + _ + + _ + _ _ _ مگس گير سينه سرخ
+ _ + + _ + _ _ _ _ _ _ سسک دم پهن
+ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ سسک چيف چاف
۱۰ ۰ ۶ ۹ ۰ ۶ ۵ ۰ ۷ ۱ ۰ ۱ کل گونه ها
+ +
+
_
+
+
_
_
_
_
_
_ جست جوگر از زير پوسته درختاندارکوب سياه
+ + + + + + + + + + + _ دارکوب خالدار بزرگ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ + _ _ دارکوب خالدار کوچک
_ _ _ _ _ + _ _ _ _ _ _ دارکوب باغي
_ _ _ _ _ _ + _ _ _ _ دارکوب سبز
+ + + + + _ _ + _ _ _ _ کمرکولي معمولي
۲۹ ۲۳ ۱۸ ۱۷ ۲۸ ۱۲ ۱۱ ۲۱ ۹ ۶ ۵ ۱ کل گونه ها

_
_
_
_
_
_
_
_
_
+
_
+ جست جوگر از سطح زمين قرقاول
+ _ + + _ + + _ + + + + سهره جنگلي
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ سهره سر سياه
_ + + _ + _ _ + _ _ + _ کبوترجنگلي
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + + زاغي
_ _ _ _ + _ _ + _ _ _ + غراب
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + + جيجاق
۲۵ ۴ ۶ ۳۳ ۶ ۴ ۳۴ ۷ ۸ ۴۴ ۳۰ ۱۷ کل گونه ها

” + ” گونه هاي معمول در منطقه, گونه هاي با فراوان ي بيشتر از ۳ در هر تيمار
” _” گونه هاي غيرمعمول با فراواني کمتر از ۳ در هر تيمار
(ت) فصل تابستان، (ز) فصل زمستان و (ب) فصل بهار

۴۶
بهار زمستان تابستان
۰/۱۵۵ ۰/۲۰۱ ۰/۲۳۴ محور اول
۰/۰۸۵ ۰/۱۳۰ ۰/۱۲۸ محور دوم مقادير ويژه
۰/۰۷۶ ۰/۰۹۶ ۰/۱۱۵ محور سوم
۰/۷۸۵ ۰/۸۴۲ ۰/۶۶۸ محور اول
۰/۶۱۱ ۰/۶۴۸ ۰/۶۳۵ محور دوم همبستگي بين گونه هاي پرنده و متغيرها ي محيط زيستي
۰/۶۲۰ ۰/۶۱۰ ۰/۶۳۹ محور سوم
۵/۵ ۷/۰ ۴/۲ محور اول
۸/۵ ۱۱/۴ ۶/۵ محور دوم درصد واريانس تجمعي گونه ها
۱۱/۲ ۱۴/۸ ۸/۶ محور سوم
۱/۶۱ ۲/۲۲۷ ۱/۷۰۲ مقدار F آزمون مونت کارلو
۰/۰۳۸ ۰/۰۰۶ ۰/۰۲ مقدار P آزمون مونت کارلو
جدول ۳. جدول CCA براي گونه هاي پرندگان در سه فصل تابستان و زمستان ۱۳۸۹ و بهار ۱۳۹۰ در جنگل شصت کلاته گرگان

525781255273

شکل ۲. نمودار رستهبندي دو محور اوليه تجزيه و تحليل تطبيقي متعارف براي گونههاي پرندگان جنگلي با متغيرهاي محيطزيستي براي فصل تابستان ۱۳۸۹ در جنگل شصت کلاته گرگان

محورهاي اول و دوم در مجموع ۱/۳۳ د رصد تغ ييرات داده هاي مربوط به گونهها را نشان دادند. همبستگي گونه با محيط نيز دردو محور اول به ترتيب ۸۴ و ۶۵ درصد بود. در فصل بهـار نيـ ز دو محور اوليه ۲۴ درصد تغييرات دادههاي مربوط به گونهها رانشان دادند . همين طور ۵/۷۸ و ۱/۶۱ همبستگي بـ ين گونـه هـا و متغيرهاي مح يط ز يستي در اين دو محور مبين قدرت توضـ يحي بالاي متغ يرهاي محـيط ز يـستي در رابطـه بـا ترکيـ ب گونـهاي پرندگان بود . با توجه به شکل ها ي ۲، ۳ و ۴ در هر سـه فـصل
۴۷

شکل ۳. نمودار رستهبندي دو محور اوليه تجزيه و تحليل تطبيقي متعارف براي گونههاي پرندگان جنگلي با متغيرهاي محيطزيستي براي فصل زمستان ۱۳۸۹ در جنگل شصت کلاته گرگان

شکل ۴. نمودار رستهبندي دو محور اوليه تجزيه و تحليل تطبيقي متعارف براي گونههاي پرندگان جنگلي با متغيرهاي محيطزيستي براي فصل بهار۱۳۹۰ در جنگل شصت کلاته گرگان
۴۸
گونههاي موجود در رسته جستجوگر از زمين و عمدتﹰا دانه خوار مانند قرقاول ، سهره جنگلي، قمر ي، غراب وجيجـاق بـا محـوراول نمودارCCA و متغي رهـاي محـيط ز يـستي شـامل پوشـشسنگي و صخره اي، درصد اشکوب مياني، پوشش بوته اي کوتاهو بلند و تعداد درختان ۲۰-۱۰ متر همبستگي مثبت نشان دادند.
اين متغ يرها شاخص تيمار برداشت نواري بود . سه رسـته ديگـردر تمام فصول با محور دوم نمودار CCA همبستگي مثبت نشان دادند. متغيرهاي مح يط ز يـستي کـه داراي ب يـشترين همبـستگي مثبت با اين محور بود شامل درختان با ارتفاع بـيش از ۲۰ متـر ، درختان با قطر برابر سينه ب يش از ۲۰ متر ، درصد پوشـش علفـي، کنده و شاخه، درصد اشکوب بالايي، مساحت پا يهاي درختـان، حجم چوب ، تعداد خشکه دار، تعداد درختان مرده افتاده و تعداددرختان راش بود. اين متغيرها در درجه اول شاخص مناطق بکرو با درصد کمتر در تيمار تک گزيني و حفره اي ديده شد.

بحث و نتيجه گيري
هدف اصل ي در اين مطالعه تعيين اثرات برداشـت از جنگـل بـرساختار جامعه پرندگان جنگلي و نيـ ز تع يـي ن م يـزان همبـستگي پرنـدگان بـا متغيارهـ ي محـيط زيـستي در تيامارهـ ي متفـاوت برداشت بود . طبق نتا يج حاصل ازاين مطالعه (جدول ۲)، مناطقبا برداشت نواري، بيشترين تغ يير را در متغيرهاي ز يستگاهي بعد از برداشت چوب داشتهاند. بر ا ين اساس، ايـ ن منـاطق معمـولاگونههايي را که نسبت به تعديل و تغييرات ز يستگاهي حـساسنيستند را در درون خود نگه مي دارند( ۱۶ و ۱۸). در مناطق بابرداشت حفرهاي پس ازبرداشت، تعداد زيادي حفـره مـصنوعي (GAP) در منطقه ايجاد م ي شود که باعث ورود نـور بـه کـفجنگل و افزايش تـراکم پوشـش بوتـهاي و علفـي در حفـرههـامي گردد(۲۸). در مناطق تحت برداشت تـکگزي نـي ن يـز تعـدادزيادي حفره در اندازههاي کوچک ، ا يجاد م يشـود . وجـود ايـ ن حفرههاي کوچک در ميان پوشش گياهي انبوه، اجازه ورود نـوربه لا يههاي زيرين جنگل را م يدهد که اين امـر باعـث افـزايش رشد پوشش گياهان تحتاني خصوصا پوشـش بوتـهاي کوتـاه وبلند در منطقه ميشود (۱۴ و ۱۶). ايـ ن منـاطق از نظـر ظـاهري شباهت ز يادي با مناطق بکر دارند. تيمار شاهد شامل مناطق بکرو دست نخورده جنگلي بود که درطبقه ارتفاعي نـسبتﹰا بـالاتري نسبت به سه تيمار د يگر قرار داشت و در اکثر نقاط داراي تيـ پ جنگلي با گونه غالب درختان راش بـود. منـاطق جنگلـي بکـر،اغلب جنگل هاي بالغ و قديمي هستند که داراي م يانگين حجـمچوب بالا، ميانگين مساحت پايهاي درختان بـالا، تـاج پوشـشمتراکم، اشکوب بـالايي غنـي، اشـکوب پـاييني فق يـر، پوشـشبوته اي بس يار کم تراکم و داراي تعداد زيادي درخ ت خـشکهدار (درختان مرده افتـاده و سـرپا) هـستند (۱۹). بـر اسـاس نتـايج حاصله فراوان ي اکثر پرندگان در مناطق برداشت نواري نسبت به۳ منطقه ديگر بهشدت کاهش يافتـه بـود (جـدول ۳ ). بـر ايـ ن اساس گونه هايي که بيشتر وابـسته بـه اشـکوب هـاي م يـاني وتحتاني جنگل ي و پوشش بوتهاي هستند، در اين مناطق مي توانند فراواني خود را حفـظ کننـد نمـودار ۱، (۲۵). اکثـر گونـه هـاي موج ود در رس ته ج ستجوگر از س طح زم ين داراي فراوان ي بيشتري در اين تيمار نسبت به سـه منطقـه ديگـر بودنـد ماننـدقرقاول، غراب ، ج يجاق و قمري درا ين م يان گونه قرقاول به طور انحصاري در مناطق با تيمار نوار ي مشاهده شد (شکل هاي ۲، ۳ و ۴). پورته و همکاران (۲۶) عنوان کردند که قرقاولها معمـولامناطق بوته اي و کمدرخت را به عنوان ز يستگاه انتخاب م يکننـد .
منصوري (۸) نيز بيان کرد قرقاول معمولا بوتهزارهاي تمشک رابه عنوان ز يستگاه ترج يح داده و در زيـ ر بوتـههـا آشـيانه سـازي مي کند. رسته جستجوگر از شاخ و برگ بر اساس نتايج حاصـلاز نمودار ۱ در هـر ۴ منطقـه دارا ي فراوانـ ي نـسبتﹰا بـالا و اکثـرگونههاي ايـ ن رسـته از جملـه انـواع چـرخ ريـ سک هـا جـزوگونههاي فـراوان در منطقـه بودنـد کـه ايـ ن امـر نـشان دهنـدهغير تخصصي بودن اين گونهها در استفاده از زيـ ستگاه و قـدرتانعطافپذيري آنها نسبت به تغ يير شرايط زيستگاهي است (۲۱). فراواني ا ين گونهها در تيمار حفرهاي کم ي بيشتر از بقيه تيمارها بود که اين امر م ي تواند به دليل تـراکم بـالاتر پوشـش بوتـه اي و درختچه اي، پوشش گياهي کف زمين و شدت نور باشد. حضور
۴۹
موثر اين متغ يرها در تيمار حفرهاي عامل مهمي در تسهيل تول يد مثل حشرات است (۹) و تراکم بيشتر ايـ ن گـروه تغذيـ ه اي دراين مناطق ، م ي تواند به دليل وفـور منـابع غـذايي(حـشرات ) در فضاهاي باز مناطق حفرهاي با شد. رسـته مگـس گيرهـا در تمـامتيمارها، فراوان ي پا ييني داشتند . اين گونهها در جنگلهاي سـايه دار به سربرده وابسته بـه درختـان و بوتـه هـاي بلنـد هـستند وبه ندرت رو ي زمـين د يـ ده م يـشوند(۸). گونـه هـاي ايـ ن رسـتهوابستگي چندان ي به خشکه دارها و درختان تنومنـد ندارنـد(۹). از اين رو فراواني آنها در مناطق بکر تفاوت چنداني با تيمارهاي حفرهاي و تک گزيني نداشت . اما در تيمار نوار ي ايـ ن گونـههـا تقريبﹰا حذف شـده بودنـد (نمـودار ۱). رسـته جـست جـوگر ازپوسته درختان شامل گونههاي حفره زي اول يه (انواع دارکوب ها) و حفره زي ثانو يه (کمرکولي ها و دارخزک) با فراوان ي ز يـ اد درمناطق بکر و بعـداز آن در تيمـار تـک گزي نـي مـشاهده شـدند.
گونه هاي دارکوب در اکوسيستمهاي جنگل ي معمـولا بـه عنـوانگونههاي شـاخص و آسـيب پـذير مطـرح هـستند و بـه عنـوانشاخصي از شرايط ز يستي در جنگل نيـ ز محـسوب مـيشـوند ، چون برا ي انتخاب زيستگاه وابسته به درختان خشکه دار هستندو درختان خشکه دار نيز شاخص منـاطق بکـر و دسـت نخـوردهجنگلي اند (۱۷). علاوه بر اين، دارکـوبهـا شـاخص خـوبي ازتنوع کل جامعه پرندگان جنگلي هستند و مشخص شـده اسـتکه غنا ي گونه اي دارکوب ها همبستگي مثبت ي با فراواني و تنـوعکل جامعه پرندگان جنگلـي در مقيـ اس محلـي و مق يـاس هـاي بزرگتر دارد (۳۲). بر اسـاس مطالعـات کري مـي (۶) دارکـوبسياه به عنوان گونه اي تخصص ي، تنهـا جنگـل هـاي بکـر را بـهعنوان ز يستگاه انتخاب ميکنـد . تمـام دارکـوبسـانان بـه طـور
منابع مورد استفاده
انحــصاري وابــسته بــه درختــان خــشکهدار هــستند، چــونخشکه دارهـا منبـع تغذ يـهاي بـسيار مطلـوبي بـراي گونـه هـاي دارکوب محسوب ميشوند. انتظار م يرود کـه مهـم تـرين دل يـ ل حضور ب يشتر دارکوبها در تيمار شاهد نيز تراکم بيشتر درختانخشکهدار است که به دليل عدم بهرهبرداري در ايـ ن ت يمـار، بـهصورت دستنخورده باق ي ماندهاند.
شيوه برداشتهاي سنتي، ا غلب باعث سادهسازي سـاختار وترکيب ز يستگاه در درون جايگاههاي مد يريتي م يشود. برداشت نواري که از شيوههاي برداشت سنتي محسوب ميشود، اگرچـهبا تغ يير شرا يط ز يـستگاهي و افـزايش پوشـش بوتـهاي، باعـثافزايش موقت ي تعدادي از گونههاي وابسته به حاشيه و وابسته بهفضاهاي باز با پوشش بوتهاي ميشود، از طرف ديگر، نياز هـاي اساسي برا ي بسياري از گونههاي حساس و آس يبپذير نسبت به تغييرات ز يـستگاهي را از بـين مـيبـرد (۱۵). وجـود درختـانخشکهدار نه تنها براي بسياري از پرندگان جزء شـرايط اساسـ ي در انتخاب زيستگاه محسوب ميشود، برا ي تجد يد نسل دوبارهجنگل ن يز دارا ي اهم يت فراوان است. درصد بس ياري از پرندگانجنگلي بهمنظورلانهگزيني، پناهگرفتن و غذايابي نيازمند درختـانخشکهدار هستند . به ا ين دل يل در برنامههاي مـديريت برداشـت،حفظ تعداد معي نـي خـشکهدار در واحـد سـطح ز يـستگاه هـاي جنگلي، ضروري بهنظر ميرسد که تعداد آن در هکتار با توجـهبه تيپ زيستگاه جنگل ي و ساختار آن تعيين مـيگـردد( ۳). در اين مطالعه، تيمار تکگزيني و بعد از آن تيمار حفرهاي تا حـدودزيادي با اهداف محيط زيستي در جهت حفظ بخشي از درختانخشکهدار در منطقـه بـراي حفاظـت از گونـه هـاي حفـرهزي ومتعاقبﹰا گونههاي ديگر پرندگان جنگلي هماهنگ بودند
۱. .خليلآبادي، س . ۱۳۸۷. تأثير پارامتر هاي ز يستگاهي بر جوامع پرندگان در مقياس چشم انداز در منطقه شکار ممنـوع کـرکس. پا يـان نامـهکارشناسي ارشد. دانشکده محيط زيست دانشگاه صنعت ي اصفهان.
۲. زبيري، م. ۱۳۸۵. آماربرداري در جنگل (اندازهگيري درخت و جنگل). انتشارات دانشگاه تهران. ۲۴۵ صفحه
۳. قديري خانا پشتاني، م . ۱۳۸۸. مقايسه تأثير مناطق جنگلي بهره برداري شده و بهرهبرداري نشده بر تنوع جامعه پرندگان جنگلي در نيم رخ
۵۰
شمالي البرز (مطالعه موردي جنگل آموزش ي پژوهشي خيرود). پايان نامه کارشناس ي ارشد، دانشکده محيط زيست، دانشگاه تهران.
۴. كتابچه تجديد نظر دوم سري يک طرح جنگلداري دکتر بهرامنيا، ۱۳۸۵.
۵. كتابچه طرح جنگلداري سري دوم جنگل آموزشي دکتر بهرامنيا، ۱۳۸۵.
۶. کريمي، س. ۱۳۹۰. ارزيابي زيستگاه دارکوب سياه در جنگل آموزش ي پژوهشي شصتکلاته گرگان، ايران. پايـان نامـه کارشناشـي ارشـد، دانشکده محيطزيست، دانشگاه گرگان. ۷. مروي مهاجر، م. ۱۳۸۵. جنگل شناسي و پرورش جنگل. انتشارات دانشگاه تهران. ۳۸۷ صفحه.
۸. منصوري، ج. ۱۳۸۷. راهنماي صحرايي پرندگان ايران. انتشارات فرزانه، تهران، ۵۱۳ صفحه.
۹. وارسته مرادي، ح. ۱۳۹۰. ارزيابي اثرات بزرگراه آسيايي تهران- مشهد بر جامعه پرندگان در پارک ملي گلستان. پژوهشهاي محيط زيست
۲۱-۳۴ :۲
.01 Antongiovanni, M. and J. P. Metzger. 2005. Influence of matrix habitats on the occurrence of insectivorous bird species in Amazonian forest fragments. Biological Conservation 122: 441-451.
.11 Atwell, R. C., L. Schulte and B. Palik. 2008. Songbird response to experimental retention harvesting in red pine (Pinus resinosa) forests. Forest Ecology and Management 255: 3621-3631.
.21 Augenfeld, K., F. Scott and D. Snyder. 2008. Breeding bird communities of upland hardwood forest 12 years after shelterwood logging. Forest Ecology and Management 255: 1271-1282.
.31 Bibb, C. J., N. D. Burgess and D. A. Hill. 2000. Bird Census Techniques. Academic Press. London.
.41 Burger, M, M. Hartley., J. Beyea and G. Cox. 2001. Logging impacts on birds in New York: A role for private forest stewardship in bird conservation. Audubon New York 41: 51-63
.51 Diaz, L. 2006. Influences of forest type and forest structure on bird communities in oak and pine woodlands in Spain. Forest Ecology and Management 223: 54-65.
.61 Doyon, F., D. Gagnon and J. Giroux. 2005. Effects of strip and single-tree selection cutting on birds and their habitat in a southwestern Quebec northern hard wood forest. Forest Ecology and Management 209: 101-115.
.71 Drever, M. C. and K. Martin. 2010. Response of woodpeckers to changes in forest health and harvest: Implications for conservation of avian biodiversity. Forest Ecology and Management 259: 958-966.
.81 Falardeau, G., J. Savard and A. Desrochers. 1999. Strip-cutting: nest predation and breeding bird response to strip regrowth. Biology and Conservation of Forest Bird 1: 115-127.
.91 Fernandez, C. and P. Azkona. 2010. Influence of forest structure on the density and distribution of the whitebacked woodpecker Dendrocopos leucotos and black woodpecker Dryocopus martius in Quinto Real (Spanish western Pyrenees). Bird Study 43: 305-313.
.02 Freemark, K. E. and H. G. Merriam. 1986. Importance of area and habitat heterogeneity to bird assemblages in temperate forest fragments. Biological Conservation 36: 115-141.
.12 Holmes, S. B., D. M. Burk., K. A. Elliott., M. D. Cadman and L. Friesen. 2004. Partial cutting of woodlots in an agricultural-dominated landscape: effects on forest bird communities. Canadian Journal Forest Resources 34: 2467-2476.
.22 Hunter, M. L. 1990. Wildlife, forests and forestry: principle of managing forests for biological diversity. Audubon Field Notes 24: 722-726.
.32 Marsden, S. J., M. Whiffin and M. Galetti. 2001. Bird diversity and abundance in forest fragments and Eucalyptus plantations around an Atlantic forest reserve، Brazil. Biodiversity and Conservation 10:
737-751.
.42 Maurer, B., L. McArthur and R. Whitmore. 1891. Effects of logging on guild structure of a forest bird community in West Virginia. American Birds 35(1): 11-13. .52 Morgan, K. and B. Freedman. 1986. Breeding bird communities in a hardwood forest succession in Nova Scotia. Canadian Field-Naturalist 100: 506-519.

.62 Porte, R. F., S. Christensen and P. Schiermacker-Hansen. 2005. Birds of the Middle East. London W1D 3QZ. 460 p.
.72 Prodon, R. and J. Leberton. 1981. Breeding avifuna of a Mediterranean succession، the holm oak and coark oak series in the eastern Pyrenees, 1-Analysis and modeling of structure gradient. Oikos 37: 21-38.
.82 Robinson, W. and S. Robinson. 1991. Effects of selective logging on forest bird populations in a fragmented landscape. Conservation Biology 13: 58-66. .92 Saab, V. 1999. Importance of spatial scale to habitat use by breeding birds in riparian forests: a hierarchical analysis. Ecological Applications 9: 135–151.
۵۱
.03 Ter Braak, C. J. F. and P. Smilauer. 2002. Canoco Refrence Manual and Cano Draw for Windows User`S Guide: Software for Canonical Ordination (version 4.5). Microcomputer Power. Ithaca, NY.
.13 Villard, M. A., F. K. A. Schmiegelow and M. K. Trzcinski. 2007. Short-term response of forest birds to experimental clearcut edges ،The American Ornithologists’ Union. The Auk 124(3): 828-840.
.23 Virkkala, R. 2006. Why study woodpeckers? The significance of woodpeckers in forest ecosystems. Annales Zoologici Fennici 43: 82-85.


پاسخی بگذارید