آرام تیرگر 1، سیمین زهرا محبی 2، فرشته شانهای 3، مریم نیکپور 4، سیدعلیرضا پرهیز 5، *
دانش یار گ روه پزش کی اجتماع ی، مرک ز تحقیق ات عوام ل اجتماع ی مؤثر بر س امت، پژوهش کده س امت، دانش گاه عل وم پزش کی باب ل، باب ل، ایران
دانش یار گ روه س امت ده ان و دندانپزش کی اجتماع ی، دانش کده دندانپزش کی، دانش گاه عل وم پزش کی ته ران، ته ران، ای ران
دندانپزش ک، مرک ز تحقیق ات جمجم ه ف ک و ص ورت، دانش گاه عل وم پزش کی ته ران، ته ران ،ای ران
دانشــجوی مقطــع دکتــری پژوهشــی، مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر ســامت ،پژوهشــکده ســامت، دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل، بابــل، ایــران
اس تادیار بخ ش جراح ی ف ک و ص ورت، دانش کده دندانپزش کی، مرک ز تحقیق ات جمجم ه ف ک و ص ورت، دانش گاه عل وم پزش کی ته ران، ته ران، ای ران
نویســنده مســئول: ســیدعلیرضا پرهیــز، اســتادیار بخــش جراحــی فــک و صــورت، دانشــکده دندانپزش کی، مرک ز تحقیق ات جمجم ه ف ک و ص ورت، دانش گاه عل وم پزش کی ته ران، ته ران، ای ران .
[email protected] :ایمیــل
چکیده
مقدم ه: نوب ت کاری ع اوه ب ر تاثیرات ی ک ه ب ر وضعی ت جس می، روان ی و اجتماع ی دارد ممک ن اس ت ب ر س امت ده ان و دن دان نی ز مؤث ر باش د. مطالع ه اخی ر ب ا ه دف ارتب اط نوب ت کاری و س امت ده ان و دن دان در پرس تاران نوب ت کار انج ام ش د.
روشکار: ای ن مطالع ه بص ورت مقطع ی در می ان 121 پرس تار زن ش اغل در بیمارس تانهای تح ت پوش ش دانش گاه عل وم پزش کی ته ران ط ی س الهای 1393 و 1394 انج ام پذیرف ت. وضعی ت س امت ده ان و دن دان ب ا اس تفاده از ش اخص) DMFT Index, decayed missing filling teeth( بص ورت بالین ی توس ط ی ک دندانپزش ک م ورد بررس ی ق رار گرف ت. دادهه ا ب ا اس تفاده از آزمونه ای آم اری ت ی، مج ذور کای و رگرس یون چن د متغی ره م ورد پ ردازش ق رار گرفتن د.
مقدمه
نوب ت کاری ک ه یک ی از ره آورده ای پیش رفت ف ن آوری اس ت ب ه معن ای کار در زمانه ای غی ر معم ول روز )بط ور ق راردادی 6 عص ر تــا 7 صبــح( میباشــد کــه در بســیاری از ســازمانهای خدماتــی و صنای ع م ورد اس تفاده ق رار میگی رد] 1[. ب ر اس اس ی ک بررس ی انجــام شــده در اتحادیــه اروپــا در 15 کشــور آن قــاره طــی ســال 2000 تنهــا 24 درصــد از جمعیــت شــاغل در ســاعات عــادی یــا اس تاندارد روز و در روزه ای کار معم ول )از دوش نبه ت ا جمع ه( کار میکردنــد. بــه بیــان دیگــر اکثــر نیروهــای کار بــه صــورت نوبــت کاری مش غول ب ه کار ب وده و ی ا بخش ی از زم ان کار آنه ا ب ه س اعات غیــر متعــارف امتــداد مییافــت] 2[. گفتنــی اســت تعــداد نوبــت کاران در ای ران مانن د دیگ ر کش ورهای جه ان رو ب ه افزای ش اس ت ،ام ا آم ار دقیق ی در ای ن خص وص در دس ترس نیس ت] 3[.
یکی از گروههای ش غلی که به علت نـ وعِ کـ ار، نوبــــ ت کــــ اری در آن همــــ واره وجــــ ود دارد، کارکنــــ ان خدمات سامت و به وی ژه پرس تاران هـ ستند. پرسـ تاران ب رای فراه م ک ردنِ نیازهـ ای بیمـ اران مجبــور بــه انجــام کــار در تمــ ام ســاعات شــبانه روز میباش ند. می زان بالای ش یوع پدیـ ده نوبـ ت کـ اری در پرسـ تاران و حساسـ یت بـ الای کـ ار ایـ ن افـ راد دلیل مناسبی برای مطالعه و بررس ی مش کات مــ رتبط بــ ا نوبــ ت کــ اری در آن ان ب ه ش مار میآیــد] 4[. امــروزه نوبــت کاری بــه عنــوان یــک عامــل مؤثــر در س امت اف راد، بی ش از پی ش م ورد توج ه ق رار گرفت ه اس ت] 5[.
کار در طــول شــب موجــب اختــال در ســاعت بیولوژیــک بــدن )ریتــم ســیرکادین(، بــر هــم خــوردن نظــم و کاهــش در ترشــح هورمــون ماتونیــن] 6[ و بدنبــال آن اختــال در چرخــهٔ خــواب و بیــداری] 7[ میشــود. مطالعــات نشــان دادهانــد کــه نوبــت کاری ع اوه ب ر پیامده ای نامطل وب جس می] 8[ مانن د اخت ال خ واب 8][ عــوارض گوارشــی] 9[ عــوارض قلبــی و عروقــی] 10[ ســندرم متابولی ک] 11[ چاق ی] 12[ و دیاب ت تی پ 13] 2[ ب ا اث رات منف ی ب ر س امت روان ی و اجتماع ی هم راه ب وده و موج ب آس یب ب ه زندگــی خانوادگــی میشــود.
نوب ت کاری ع اوه ب ر تاثی رات ذک ر ش ده ممک ن اس ت ب ر س امت دهــان و دنــدان هــم مؤثــر باشــد چــون در افــراد نوبــت کار رفتــار تغذی های تغیی ر میکن د. در می ان نوب ت کاران مص رف وعدهه ای غذایــی در زمانهــای نامناســب )نصــف شــب(، مصــرف غذاهــای آم اده ب ا مش خصات تغذی های نامناس ب، نوش یدنیهایی ح اوی قن د ب الا و کافئی ن افزای ش مییاب د] 14[. ه م چنی ن احتم ال ریس ک رفتاره ای پرخط ر مانن د مص رف س یگار و ال کل ب الا م یرود، ک ه میتوان د موج ب افزای ش بیماریه ای پریودنت ال ش ود] 51, 61[. برخ ی از مطالع ات نش ان دادهان د ک ه می زان افس ردگی و اضط راب نوبــت کاران در مقایســه بــا همتایــان روزکار بالاتــر میباشــد] 5[ کــه میــزان بالاتــر اختــالات روانــی نیــز میتوانــد بــر ســامت ده ان و دن دان مؤث ر باش د] 17, 18[. ریس ک بالات ر بیماریه ای سیس تمیک مانن د دیاب ت در اف راد نوب ت کار نی ز میتوان د دلی ل دیگــری بــر احتمــال اثــر ســوء نوبــت کاری بــر ســامت دهــان و دن دان آن ان بش مار آی د] 91[.
پوســیدگی دندانهــا و مشــکات پریودنتــال امــر شــایعی اســت ک ه ع اوه ب ر اث رات منف ی جس می، عملک ردی و بیولوژی ک ب ا پیامدهــای ســوء اقتصــادی، اجتماعــی و روانــی در افــراد مبتــا همــراه اســت] 20, 21[ بــا توجــه بــه احتمــال ارتبــاط بیــن رفتارهــای فــردی و تغذیــهای نوبــت کاران بــا ســامت دهــان و دن دان و از س ویی پیامده ای منف ی حاص ل از مش کات پریودنت ال بــر ســامت و آســایش افــراد، بــه نظــر می رســد شــیوع بالاتــر مش کات پریودنت ال را بت وان یک ی از دیگ ر پیامده ای منف ی ای ن الگ وی کار در نوب ت کاران قلم داد ک رد. گفتن ی اس ت ب ه عقی ده گروهــی از صاحبنظــران، برخــورداری و دسترســی بــه شــرایط مطل وب ده ان و دن دان در ه ر ف رد ب ه ان دازه مراقبته ای پزش کی و خدمــات درمانــی حائــز اهمیــت اســت] 20, 12[.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بــا توجــه بــه جســتجوهای بعمــل آمــده و عــدم دســتیابی بــه مس تنداتی در ارتب اط ب ا اخت الات ده ان و دن دان در می ان نوب ت کاران و از س ویی اهمی ت س امت ده ان و دن دان در زندگ ی ه ر ف رد، ب ر آن ش دیم ت ا ب ا ه دف ارتق اء س امت ای ن گ روه از ارائ ه کنن دگان خدم ات بهداش تی- درمان ی )پرس تاران( و همچنی ن دیگر نیروه ای نوب ت کار، ب ه بررس ی وضعی ت بهداش ت ده ان و دن دان و ابت ا ب ه برخ ی از اخت الات مرتب ط در آن ان بپردازی م.
روشکار
ایــن مطالعــه بصــورت مقطعــی در میــان 121 پرســتار زن شــاغل )اعــم از روزکار و نوبــت کار( در بیمارســتانهای تحــت پوشــش دانش گاه عل وم پزش کی ته ران ط ی س الهای 1393 و 1394 انج ام پذیرف ت. نمون ه گی ری ب ه ص ورت خوش های از چه ار مرک ز درمان ی ش امل بیمارس تانهای ش ریعتی، ام ام خمین ی )ره(، ولیعص ر )ع ج( و س ینا، و در ه ر خوش ه ب ه ص ورت در دس ترس و آس ان انج ام ش د .معیاره ای ورود ش امل پرس تاران دارای مـدرک لیس انس و س ابقه کاری بی ش از دو س ال، و معیاره ای خ روج از مطالع ه ش امل ابت اء ب ه بیماره ای م ادرزادی ده ان و دن دان، انج ام رادیوتراپ ی و ش یمی درمان ی و ع دم تمای ل ش رکت در مطالع ه ب ود.
روش کار بدیــن صــورت بــود کــه پــس از توضیــح دربــاره اهــداف پژوه ش ب ه پرس تاران و جل ب رضای ت جه ت ش رکت در مطالع ه ، فرمه ای مرب وط ب ه اطاع ات دموگرافی ک )س ن، وضعی ت اقتصادی اجتماع ی( و تاریخچ ه مامای ی و پزش کی )تع داد س قط، ب ارداری ،زایم ان، فرزن دان، ش یردهی، دیاب ت، آرتری ت روماتوئی د، ک م خون ی ش دید، بیم اری قلب ی، فش ارخون ب الا، ص رع، اخت الات روان ی و مص رف داروه ا( ب رای ه ر ی ک از آن ان تکمی ل میش د. ب ه منظ ور بررس ی می زان اضط راب، از پرسش نامه 10 س والی اضط راب برگرفته از پرسش نامه )90-symptom checklist( 90-SCLاس تفاده ش د .پرسش نامه اخی ر اب زاری روا و پایاس ت] 22[ ک ه در ای ران هم توس ط مدبرنی ا و هم کاران اس تاندارد س ازی ش ده اس ت] 23[. ه م چنی ن تمــام نمونههــا از نظــر ســامت دهــان و دنــدان توســط شــاخص
)DMFT )decayed, missing, filled tooth و) communityperiodontal index CPI( توس ط ی ک دندانپزش ک آم وزش دی ده و کالیب ره ش ده م ورد معاین ه ق رار گرفتن د ک ه اطاع ات حاص ل در چ ک لیس ت مخص وص وارد میگردی د] 24[. ش اخص DMFT ب ر روی یونی ت و ب ا مش اهده بالین ی و ب ه کم ک س وند ان دازه گی ری گردیــد. دندانهــای هایپوپاســتیک، دندانهــای کشــیده شــده بــه دلی ل تروم ا یا ارتودنس ی جزء ش اخص DMFT محاس به نگردیدند .ب رای تعیی ن ش اخص CPI ب ر اس اس معیاره ای WHO ده ان ب ه
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04033 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04033 ]

6 ناحیــه تقســیم میشــد) S1 تــا S6( شــش دنــدان دندانهــای
تیرگر و همکاران مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 3، پاییز 1395
س ال ب ود ک ه در پرس تاران روزکار ب ه ط ور معن ی داری بالات ر از همتای ان نوب ت کار ب وده اس ت) 100/0 P <(. ه م چنی ن بی ن دو گ روه از نظ ر تع داد ب ارداری، زایم ان و ش یردهی اخت اف معن ی داری یاف ت ش د) 100/0 P <(. ام ا از نظ ر متغیره ای تع داد اف راد خان واده، می زان درآم د، میانگی ن نم ره اضط راب، مص رف س یگار و رعای ت بهداش ت ده ان و دن دان )اس تفاده از مس واک، ن خ دن دان ،ده ان ش ویه( در بی ن گروهه ای مطالع ه اخت اف آم اری معن ی داری مش اهده نش د. اطاع ات بیش تر در ای ن رابط ه در ج دول 1 و 2 ارائ ه ش ده اس ت.
هیچی ک از پرس تاران م ورد بررس ی مص رف س یگار نداش ته و ه م چنی ن هم ه پرس تاران ای ن مطالع ه از مس واک و 70 درص د از ن خ دن دان اس تفاده میکردن د . 16، 11، 62، 63، 31 و 46 در نواحــی ششــگانه انتخــاب گردیدنــد .
ارزش ای ن ش اخص ب ر اس اس اع داد و کدگ ذاری پریودنش یوم و ب ه ص ورت زی ر: 0=س الم 1=خونری زی حی ن پ روب 2= وج ود ج رم لثه و زی ر لث ه 3= پاک ت ک م عم ق ت ا 5-4 میلیمت ر 4=پاک ت عمی ق 6 میلیمت ر و بیش تر ب ا کم ک پ روب پریودنت ال تعیی ن گردی د] 52[.
دادهه ای بدس ت آم ده از طری ق ن رم اف زار SPSS نس خه فارس ی 12 ب ا آزمونه ای آم اری ت ی، مج ذور کای و رگرس یون چن د متغی ره م ورد تجزی ه و تحلی ل ق رار گرفتن د. مطالع ه حاض ر ب ا کس ب مجوز از کمیت ه اخ اق دانشـ گاه عل وم پزش کی ته ران و ب ا کـد ط رح تحقیقات ی 940118 انج ام ش د.
یافته ها
بــا توجــه بــه دادههــا، میانگیــن ســنی پرســتاران 72/7 ± 43
جدول 1: میانگین و انحراف معیار اطاعات دموگرافیک و اضطراب در پرستاران مورد مطالعه
t-Test کل )121 = n(، انحراف معیار ± میانگین غیر نوبت کار )48 = n(،
انحراف معیار ± میانگین نوبت کار )73 = n(، انحراف معیار ± میانگین متغیر
P < 0/001 34/13 ± 7/27 38/79 ± 7/07 31/06 ± 5/61 سن
P < 0/001 0/77 ± 1/00 1/31 ± 1/03 0/42 ± 81/0 تعداد بارداری
P < 0/001 72/0 ± 0/90 1/22 ± 0/88 0/39 ± 0/75 تعداد زایمان
P < 0/001 10/23 ± 6/50 14/29 ± 6/18 7/57 ± 5/22 سابقه کاری
NS 2/49 ± 1/05 2/56 ± 0/87 2/46 ± 1/16 تعداد افراد خانواده
NS 5/22 ± 4/03 5/20 ± 2/65 5/23 ± 4/74 نمره اضطراب
901800810035

09720035

127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04033 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04033 ]

.Not significant ،NS *
جدول 2: فراوانی و فراوانی نسبی متغیرهای مرتبط با وضعیت بهداشتی دهان و دندان در پرستاران مورد مطالعه
Exact Fisher تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( NS در آمد
(2/16)47 (2/45)62 48 )65/(8 ضعیف
(8/83)74 (8/54)22 (2/43)52 متوسط
NS مسواک
(001) 021 (001) 84 (001) 37 بلی
(0)0 (0)0 (0)0 خیر
NS نخ دندان
68 )56/(2 22 )45/(8 (36) 64 بلی
53 )43/(8 26 )54/(2 (73) 72 خیر
NS دهان شویه
5 )3/15( 0)0( 5 )6/(8 بلی
خیر7)/39( 6848 (100)116 (96/85)
21
میانگیــن دندان هــای پوســیده، ترمیــم شــده، خــارج شــده و شــاخص پریودنتــال در پرســتاران نوبــت کار و غیــر نوبــت کار از اختــاف آمــاری معنــی داری برخــوردار نبودهانــد )جــدول 3(.
هــم چنیــن آنالیــز رگرســیون چنــد متغیــره نشــان داد کــه بیــن متغیــر ســن و DMFT ارتبــاط معنــی داری وجــود دارد) P0/001 <(. امــا بــا متغیرهــای دیگــری چــون ســابقه کار، تعــداد ب ارداری و زایم ان، و وضعی ت اقتص ادی و اضط راب ارتب اط معن ی داری یاف ت نش د. ب ا ح ذف اث ر ای ن متغیره ا ه م، نوب ت کاری ب ه عن وان ی ک فاکت ور مس تقل اث ر گ ذار ب ر س امت ده ان و دن دان نبــوده اســت) 72/0P = (.
بحث
هــدف اصلــی ایــن مطالعــه بررســی دو شــاخص بالینــی مهــم در دندانپزش کی یعن ی DMFT و CPITN در می ان پرس تاران نوب ت کار و غیرنوبــت کار و تفــاوت احتمالــی وضعیــت حاکــم از حیــث ای ن ش اخصها در می ان آنه ا ب ود. نتای ج مطالع ه نش ان داد ک ه ب ا ح ذف متغیره ای مداخل ه گ ری چ ون س ن، تع داد ب ارداری و زایم ان و وضعی ت اقتص ادی و اجتماع ی نی ز تف اوت آم اری معن ی داری بی ن دو گ روه یاف ت نش د. البت ه گفتن ی اس ت ک ه ب ا توج ه ب ه ش واهد علم ی موج ود در خص وص عوام ل مؤث ر ب ر س امت دهــان و دنــدان] 15, 16[ انتظــار میرفــت کــه نوبــت کاری بــر س امت ده ان و دن دان تاثیرگ ذار ب وده و پرس تاران غی ر نوب ت کار از وضعی ت بهت ری در مقایس ه ب ا نوب ت کاران برخ وردار باش ند.
جدول 3: میانگین و انحراف معیار شاخص های سامت دهان و دندان )DMFT- CPITN( در گروه های مطالعه
آزمون نوبت کارغیر نوبت کارکل

میانگین ± انحراف معیارمیانگین ± انحراف معیارمیانگین ± انحراف معیار متغیر
P = 0/067 1/00 ± 1/38 1/29 ± 1/36 0/82 ± 1/36 دندان های پوسیده
P = 0/16 4/74 ± 3/35 5/27 ± 3/03 4/39 ± 3/53 دندانهای ترمیم شده
P = 0927 2/87 ± 2/12 2/85 ± 2/03 2/89 ± 2/20 دندانهای کشیده شده
P = 0/056 8/62 ± 3/68 9/41 ± 2/80 8/10 ± 4/10 شاخص پریودنتال
از جملــه عوامــل مهــم و مؤثــر در پیشــگیری از بیماری هــای پریودنت ال، رفتاره ای س امتی مرتب ط ب ا ده ان و دن دان مانن د اســتفاده از مســواک و یــا نــخ دنــدان می باشــد] 26[. کارانــز مینویســد: اگــر دندانهــا یــک بــار طــی 24 الــی 48 ســاعت بــا هم ه وس ایل و ب ا دق ت تمی ز ش وند، کاف ی خواه د ب ود] 72[. و یــا اســتفاده از نــخ دنــدان باعــث می شــود پــاک میکروبــی از نواح ی بی ن دن دان ح ذف ش ود و ع دم اس تفاده از آن احتم ال ابت ا ب ه بیماریه ای لث ه را بیش تر میکن د] 28[ نتای ج مطالع ه حاضــر نشــان داد کــه پرســتاران مــورد بررســی از رفتارهــای بهداشــتی نســبتاً” مناســب در ایــن خصــوص برخــوردار بودهانــد ،ب ه ط وری ک ه هم ه آن ان حداق ل روزی یکب ار مس واک میزدن د و تقریب اً 70 درص د آن ان از ن خ دن دان اس تفاده میکردن د. آنج ام آزم ون آم اری مج ذور کای از ع دم اخت اف معن ی داری آم اری بی ن گروهه ای م ورد بررس ی حکای ت داش ت. بناب ر ای ن چنانچ ه رفتاره ای بهداش تی در خص وص س امت ده ان را موثرتری ن عامل ب ر وضعی ت ده ان و دن دان بدانی م، ش اید ع دم اخت اف معن ی دار آم اری از ای ن حی ث در پرس تاران نوب ت کار و غی ر نوب ت کار ناشــی از تشــابه بســیار رفتــار در گروههــای مــورد بررســی باشــد.
میانگیــن شــاخص DMFT در ایــن مطالعــه 86/3 ± 26/8 بــود ،ای ن مق دار ه ر چن د نش ان دهن ده ای ن مطل ب اس ت ک ه ب ه طور متوس ط در ه ر ی ک از پرس تاران حداق ل 8 ع دد دن دان کش یده ش ده ی ا ترمی م ش ده و ی ا پوس یده در ده ان دارن د، در مقایس ه ب ا نتای ج مطالع ات مش ابه کش ورها مانن د نیج ر )7/5)DMFT = 29][، اوگانــدا )4/3)DMFT = 30][ بــالا میباشــد. علــت ایــن مســئله احتمــالاً می توانــد بالابــودن شــاخص DMFT کــودکان کش ور م ا در مقایس ه ب ا اه داف س ازمان بهداش ت جهان ی] 13[ و دیگ ر کش ورها باش د. ام ا در مقایس ه ب ا مطالع ات داخ ل کش ور از جمل ه ب ا مطالع ه عبدالعظیم ی) 1391( و هم کاران] 32[ روی گروه ی از زن ان در زاه دان ب ا میانگی ن ش اخص DMFT 5/7 ± 43/11 و بیناب اج و هم کاران در گناب اد] 33[ ب ا میانگی ن 29/4 ±
29/10 ب ه مرات ب کم ت ر اس ت. در ای ن ارتب اط اخت اف مش اهده شــده را میتــوان بــه مــواردی ماننــد میــزان تحصیــات، اشــتغال آن ان ب ه حرف های وابس ته ب ه عل وم پزش کی و بهداش ت، آگاه ی بالات ر در زمین ه بهداش ت و س امت، و ه م چنی ن برخ ورداری از تمک ن مال ی دانس ت.
ه م چنی ن در مطالع ه حاض ر میانگی ن دندانه ای ترمی م ش ده 4/74)( بیشــتر از دندانهــای کشــیده شــده) 87/2( و پوســیده
1/00)( ب وده اس ت ک ه ب ا مطالع ه دهیم ی و هم کاران) 0102( ک ه درمی ان دانش جویان دندانپزش کی انج ام ش د] 34[ و مطالع ه هســکوپ در فرانســه] 35[ هــم خوانــی داشــت، کــه ضمــن همس ویی ب ا ادل ه ف وق، احتم الاً” می توان د نش انه ای از نگ رش و توج ه ج دی ای ن گ روه ش غلی ب ه س امت ده ان باش د.
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04033 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04033 ]

یافتههــای حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ســن، تعــداد بــارداری )زایمــان( و ســابقه کاری پرســتاران غیــر نوبــت کار بــه ط ور معن ی داری بالات ر از گ روه نوب ت کار ب وًده اس ت )ج دول 1(. ب ا توج ه ب ه ای ن ک ه در کش ور م ا معم ولا پرس تاران باس ابقه و ب ه تب ع آن ب ا س ن بالات ر ب ه ص ورت ثاب ت صب ح و ی ا غی ر نوب ت کار مش غول ب ه کارن د یکس ان ک ردن گروهه ای مطالع ه ب ا ای ن متغیره ا ام کان پذی ر نش د ام ا ب ا آنالی ز رگرس یون چن د متغی ر اث ر ای ن متغیره ا ح ذف ش د.
ب ا افزای ش س ن پرس تاران ش اخص DMFT ه م ب ه ط ور معن ی داری افزای ش یاف ت .Natto ZS و همکاران ش) 2015( در مطالع ه خ ود گ زارش کردن د، اف راد بزرگت ر از 30 س ال DMFT بالات ری نس بت ب ه گ روه جوانت ر داش تند] 36[. ام ا در مقاب ل محققی ن دیگــر گــزارش کردنــد: هیــچ تفاوتــی در تجربــه، شــیوع و شــدت پوســیدگی) DMFT( در ســنین متفــاوت وجــود نــدارد] 73[. همانط ور ک ه در مت ون علم ی ب ه م وارد متع ددی از ای ن حقیق ت ب ر میخوری م، افزای ش س ن یک ی از عوام ل مؤث ر ب ر بیماریه ای پریودنت ال ب ه ش مار میآی د] 36[ بناب ر ای ن یک ی از یافتههـای ای ن مطالع ه در همس ویی کام ل ب ا دیگ ر مطالع ات حاک ی از آن ب ود ک ه ب ا س ن ش اخص DMFT ب الا رفت ه اس ت.
در مطالع ه حاض ر مش خص ش د بی ن تع داد ب ارداری و ش اخص DMFT ارتبــاط معنــی داری یافــت نشــد. در مطالعــه ای کــه توســط Radnai و همــکاران در میــان گروهــی از زنــان در دوره بعــد از زایمــان انجــام گرفــت، گــزارش شــد: بیــن ســن، تعــداد بــارداری و زایمــان و ســابقه کاری نمونههــا بــا شــاخص DMFT ارتبــاط معنــی داری یافــت شــد] 38[. افزایــش تعــداد بــارداری و ب ه تب ع آن مش کات مرب وط ب ه آن دوران در میانگی ن ش اخص DMFT ممک ن اس ت مؤث ر باش د. ام ا در خص وص عام ل ب ارداری و زایم ان، اعتق اد ب ر آن اس ت ک ه عام ل مهم ت ر ع دم آگاه ی و ک م اهمی ت ش مردن س امت ده ان اس ت، ک ه باع ث می ش ود در دوران بــارداری دندانهــا بــه جــای آنکــه بــا رعایــت بهداشــت و مراقبتهــای دورهای نگــه داشــته شــوند، بــه راحتــی کشــیده می شــوند] 93[.
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 3، پاییز 1395تیرگر و همکاران


پاسخی بگذارید