Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04031 ]

اش تیاق ش غلی) work engagement( ک ه از آن ب ا عن وان ی ک رفت ار مثب ت س ازمانی ی اد میش ود حالت ی روانش ناختی و نقط ه مقاب ل فرس ودگی ش غلی اس ت. ب ه عبارت ی دیگ ر، اش تیاق ش غلی حالت ی ناف ذ، پای دار و مثب ت ذهن ی مرتب ط ب ا کار اس ت که ش امل مؤلفههــای شــوق) vigor(، از خــود گذشــتگی) dedication( و جــذب) absorption( می باشــد] 1[. شــوق داشــتن بــه کار بــه س طح ب الای ان رژی و ت اب آوری ذهن ی در حی ن کار اش اره دارد ب ه عبارت ی دیگ ر تمای ل ب ه ت اش بیش تر در حرف ه خ ود و ت اب آوری بــه رغــم وجــود مشــکات. بنابرایــن، کارمنــدی کــه شــوق زیــادی نســبت بــه کار دارد در ســطح بالایــی نســبت بــه شــغلش دارای انگیــزه اســت و بــه احتمــال بیشــتری هنــگام مواجــه بــا ســختی ها کار مقاومــت نشــان میدهــد] 2[ از خــود گذشــتگی ب ه عن وان احس اس مه م ب ودن، تمای ل، اله ام، اش تیاق، غ رور و چالــش در شــغل تعریــف شــده اســت] .1[. از خــود گذشــتگی را میتــوان بــه عنــوان درجــه ارتبــاط روانشــناختی فــرد بــا شــغل نی ز تعری ف ک رد] 3[. ج ذب در برگیرن ده رضای ت و عمیق اً ج ذب ش دن در ش غل ب ه رغ م گذش ت زم ان میباش د. گونزال س- روم ا و هم کاران] 4[ تجرب ه ج ذب در کار را ش بیه تجرب ه ش ور داش تن /ج اری ب ودن توصی ف کرده ان د. ش ور داش تن/ ج اری ب ودن بـه عن وان حال ت ذهن ی تعری ف ش ده اس ت ک ه ط ی آن ف رد قوی اً در شــغلش درگیــر می شــود. و هــر چیــز دیگــری جــز انجــام کار بــرای او مهــم بــه نظــر نمی رســد] 5[. پژوهشهــای انجــام شــده در زمینــه پیامدهــای اشــیتاق شــغلی عمدتــاً نشــان دادهانــد کــه اش تیاق ش غلی پیامده ای مثبت ی از قبی ل رضای ت ش غلی بیش تر ،غیب ت از کار کمت ر، تغیی ر ش غل کمت ر و س طح بالات ر از تعه د و کارآم دی س ازمانی ب ه هم راه دارد] 2, 6[. همچنی ن، در ای ران پژوه ش ن وری و هم کاران] 4[ نش ان داد ک ه بی ن اش تیاق ش غلی ب ا تعه د س ازمانی رابط ه مثب ت وج ود دارد.
ب ا توج ه ب ه پیامده ای مثب ت اش تیاق ش غلی شناس ایی عوام ل تأثیــر گــذار بــر آن از اهمیــت قابــل توجهــی برخــوردار اســت. در پژوهشه ای پیش ین س هم متغیرهای ی از قبی ل معنوی ت در محیط کار] 7, 8[، تعــارض کار- خانــواده] 9, 10[، یادگیــری ســازمانی و خودکارآمــدی] 11, 12[ بــا اشــتیاق شــغلی مــورد بررســی قــرار گرفت ه و کمت ر ب ه س هم متغیرهای ی از قبی ل جه ت گی ری ه دف ،حمای ت س ازمانی ادراک ش ده و پن ج عام ل ب زرگ ش خصیت در پی ش بین ی اش تیاق ش غلی پرداخت ه ش ده اس ت ل ذا، در پژوه ش حاض ر ب ه بررس ی رابط ه ه ر ی ک از متغیره ا ب ا اش تیاق ش غلی پرداخت ه و اهیم ت انتخ اب ه ر ی ک از ای ن متغیره ای پی ش بی ن نی ز ذی ل متغی ر مربوط ه توضی ح داده می ش ود. اولی ن متغی ری ک ه در پژوه ش حاض ر رابط ه آن ب ا اش تیاق ش غلی م ورد بررس ی ق رار میگی رد جه ت گی ری ه دف اس ت. جهـت گی ری ه دف یــک مفهــوم انگیزشــی مهــم اســت کــه بــر مبنــای آن می تــوان بیــن انگیــزش درونــی و بیرونــی تمایــز قائــل شــد و بــه معنــای نگــرش روانــی نســبت بــه تحقــق اهــداف مرتبــط بــا کار تعریــف می شــود )کالــکان، اوداســی و اپلــی کــوک] ،13[. ســازه جهــت گی ری ه دف فراین د انگیزش ی درون ی را را منعک س میکن د ک ه ب ر انتخ اب ش غل، تنظی م اه داف و مکانی زم ه ای ت اش ب رای یادگی ری و عملک رد تأثی ر گ ذار اس ت] 14[. الی وت و چ رچ] 51[ س ه ج ز جه ت گی ری را ب ه ای ن ش رح مش خص ک رده اس ت: یادگی ری، ب روز عملک رد) Performance-Approach( و اجتن اب عملک رد) Performance-Avoidant(. اف راد ب ا اه داف یادگی ری گرای ش زی ادی ب ه مطالع ه و نی ز رفتاره ای خ ود اصاح ی دارن د .از س وی دیگ ر، اف راد ب ا اه داف عملک ردی گرای ش بیش تری ب ه نشــان دادن تواناییهــای خــود بــه دیگــران دارنــد و در شــرایط اجتن اب عملک رد اف راد س عی در اجتن اب از شکس ت های آش کار دارن د. ون دول و هم کاران] 16[ نش ان دادن د ک ه جه ت گی ری ه دف از ن وع یادگی ری و گرای ش ب ه عملک رد منج ر ب ه رفتاره ای خ ود نظ م ده ی میگ ردد. در پژوهش ی دیگ ر والت رز] 17[ نش ان دادن د اف راد ب ا جه ت گی ری ه دف از ن وع یادگی ری و گرای ش عملکــرد، تــاش و مقاومــت بیشــتری درنــد و از اســتراتژی های شــناختی و فراشــناختی بیشــتر بهــره میبرنــد امــا افــراد بــا جه ت گی ری ه دف مبتن ی ب ر اجتنـاب عملک رد کمت ر درگی ر فعالیتهــای چالشــی میشــوند و از شکســت می ترســند. از جملــه دلایل ی ک ه باع ث ش د در پژوه ش حاض ر از جه ت گی ری ه دف ب ه عن وان متغی ر پی ش بی ن ب رای اش تیاق ش غلی ب ه کار گرفت ه ش ود ماهی ت انگیزش ی آن اس ت. ون دول] 14[ معتق د اس ت ک ه جهــت گیــری هــدف بیانگــر نوعــی انگیــزش درونــی اســت کــه ب ر انتخ اب ش غل و س ایر مؤلفهه ای مرتب ط ب ا آن تأثی ر گ ذار اس ت. از این رو، ب ا توج ه ب ه ماهی ت انگیزش ی ب ودن جه ت گی ری ه دف، ب ه نظ ر میرس د ای ن متغی ر ب ا می زان اش تیاق ش غلی در ارتب اط باش د.
دومی ن متغی ری ک ه در پژوه ش حاض ر ب ه عن وان پی ش بین ی کننــده اشــتیاق شــغلی مــورد بررســی قــرار میگیــرد حمایــت ســازمانی ادراک شــده) perceived organizational support( اســت. حمایــت ســازمانی ادراک شــده نتیجــه نــوع رابطــه بیــن کارکن ان و س ازمان اس ت. مبن ای ای ن رابط ه در ان واع تعام ات ص ورت گرفت ه بی ن کارکن ان و س ازمان ریش ه دارد. نظری ه حمایت س ازمانی تاکی د میکن د ک ه کارکن ان ب ه ش یوه ای ک ه س ازمان ب رای ارزش های ی آن ان اعتب ار قائ ل می ش ود توج ه دارن د ک ه از آن ب ه عن وان حمای ت س ازمانی ادارک ش ده تعبی ر می ش ود و ب ر تــاش و اشــتیاق کارکنــان تأثیــر زیــادی دارد] 18[. پژوهشهــا رابط ه بی ن حمای ت س ازمانی ادراک ش ده را ب ا پیامده ای ش غلی را م ورد بررس ی ق رار دادن د. نتای ج نش ان دادهان د کارکنان ی ک ه میــزان حمایــت ســازمان را در ســطح بالایــی ادراک کردهانــد از بهزیســتی روانــی بالاتــر] 19[، تعهــد بیشــتر] 16[ برخــوردار بودهان د. همچنی ن، نتیج ه پژوه ش سیس نز و اس تینگلمبر] 02[ نش ان داده اس ت ک ه بی ن تعه د س ازمانی ادراک ش ده و اش تیاق شــغلی رابطــه مثبــت وجــود دارد و اینکــه اشــتیاق شــغلی بــر افزای ش رضای ت و عملک رد ش غلی تأثی ر مثب ت دارد.
متغیــر دیگــری کــه در پژوهــش حاضــر رابطــه آن بــا اشــتیاق شــغلی مــورد بررســی قــرار میگیــرد ویژگی هــای شــخصیتی می باشــد. آغــاز بحــث بیــن محیــط در برابــر طبیعیــت موجــب ظهــور آزمون هــای شــخصیت در محیــط شــغلی گردیــد و امــروزه شــرکتها در آگهیهــای شــغلی خــود، نــه تنهــا بــر مهــارت و تجرب ه تاکی د دارن د بلک ه ب ر ویژگیه ای ش خصیتی نی ز تاکی د دارن د] 21[. یک ی از مهمتری ن عوام ل تأثی ر گ ذار در ب ه کارگی ری عوام ل ش خصیتی در گزین ش کارکن ان، ظه ور م دل پن ج عامل ی بــوده اســت. مــدل پنــج عاملــی، هــزاران طبقــه بنــدی از انــدازه گیریهــای شــخصیت را در 5 بعــد کلــی قــرار داده اســت: بــرون گرایــی، ســازگاری، مســئولیت پذیــری، روان رنجــور و گشــودگی 22][. بــا توجــه بــه اینکــه ویژگیهــای شــخصیتی بــر تمامــی جنبههــای روانــی- رفتــاری شــخصی تأثیــر گــذار اســت لــذا، در پژوه ش حاض ر ویژگیه ای ش خصیتی م ورد توج ه ق رار گرفت ه اس ت. ب رای مث ال، ویژگ ی ش خصیتی روان رنج وری ب ر اش تغال تأثی ر بس یار زی ادی دارد. ممک ن اس ت ی ک ف رد روانرنج ور ب ه دلیــل ترسهــا و اضطراب هایــی کــه تجربــه میکنــد احســاس رضایــت شــغلی پایینــی را گــزارش دهــد.
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04031 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04031 ]

127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04031 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04031 ]

پژوهشهــا نقــش پنــج عامــل بــزرگ شــخصیتی را در اشــتیاق شــغلی مــورد بررســی قــرار دادهانــد. اونگــور] 23[ در پژوهشــی نش ان داد ک ه بی ن ویژگیه ای ش خصیتی و اش تیاق ش غلی رابط ه معن ادار وج ود دارد. ب رون گرای ی، خوش ایند ب ودن، وجدان ی ب ودن و ب از ب ودن ب ه تجرب ه رابط ه مثب ت ام ا روان رنج وری رابط ه ای منفــی بــا اشــتیاق شــغلی داشــت. در پژوهشــی دیگــر نیــز ریــچ 24][ نش ان داد ک ه بی ن ب رون گرای ی، خوش ایند ب ودن، وجدان ی ب ودن و ب از ب ودن ب ه تجرب ه ب ا اش تیاق ش غلی رابط ه مثب ت ام ا روان رنجــوری رابطــهای منفــی بــا اشــتیاق شــغلی دارد. اشــتیاق ش غلی پیامده ای مثبت ی از قبی ل رضای ت ش غلی بیش تر، غیب ت از کار و تغییــر شــغل کمتــر و ســطح بالاتــر از تعهــد و کارآمــدی ســازمانی بــه همــراه دارد. بــا توجــه بــه ایــن پیامدهــای مثبــت ،شناســایی عوامــل مرتبــط بــا اشــتیاق شــغلی از اهمیــت زیــادی برخ وردار اس ت. همچنی ن، از آنج ا ک ه نتای ج پژوهشه ای انج ام شــده در خــارج از کشــور نشــان دادنــد کــه بیــن جهــت گیــری هــدف و اشــتیاق شــغلی رابطــه معنــادار وجــود دارد امــا در ایــن ای ران پژوهش ی در زمین ه مذک ور انج ام نش ده اس ت ل ذا، نتای ج پژوه ش حاض ر ت ا ح دی ای ن خ أ پژوهش ی را پ ر خواه د ک رد .همچنی ن، می ت وان پژوه ش حاض ر را از آن جه ت ک ه ب ه س هم ترکیبــی متغیرهــای مختلــف در تغییــر پذیــری اشــتیاق شــغلی میپ ردازد و س عی در تبیی ن س هم ه ر ک دام از ای ن متغیره ا در تبیی ن واریان س اش تیاق ش غلی دارد را ب ا اهمی ت دانس ت. ل ذا ،مهم تری ن مس اله پژوه ش حاض ر ای ن اس ت ک ه ای ا متغیره ای جه ت گی ری ه دف، حمای ت س ازمانی ادراک ش ده و پن ج عام ل ب زرگ ش خصیت س هم معن اداری در پی ش بین ی اش تیاق ش غلی دارن د؟روش کار
روش پژوه ش حاض ر توصیف ی از ن وع همبس تگی ب ود ک ه در آن ســهم متغیرهــای جهــت گیــری هــدف، حمایــت ســازمانی ادراک شــده و پنــج عامــل بــزرگ شــخصیت در پیــش بینــی اشــتیاق شــغلی مــورد بررســی قــرار گرفــت. جامعــه پژوهــش شــامل معلمــان زن مقطــع متوســطه نظــری شهرســتان شــهرکرد بــود .حج م نمون ه ب ا توج ه ب ه ج دول م ورگان] 230 [25 نف ر ب رآورد ش د و ب ه روش نمون ه گی ری خوش های چن د مرحل های انتخ اب ش دند )حج م جامع ه 578 نف ر ب ود(. جه ت جم ع آوری دادهه ا از پرسشــنامههای جهــت گیــری هــدف ونــدول] 15[، حمایــت ســازمانی ادراک شــده ایزنبرگــر و همــکاران] 26[، ویژگی هــای شــخصیتی مــک کــری و کاســتا] 22[ و اشــتیاق شــغلی شــوفلی و بیک ر] 6[ اس تفاده ش د. بع د از انتخ اب نمون ه، پژوهش گران در محــل کار شــرکت کننــدگان، پرسشــنامه های مذکــور را اختیــار آن ان ق رار دادن د و بع د از تکمی ل، پرسش نامه جم ع آوری ش دند .مــدت زمــان تکمیــل و جمــع آوری کل پرسشــنامه ها 45 روز بــه طــول انجامیــد. همچنیــن، جهــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا در س طح آم ار توصیف ی از میانگی ن و انح راف اس تاندراد و در س طح آمــار اســتنباطی از همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون بــه روش گام بــه گام اســتفاده شــد.
ابزار گرداوری داده ها
مقی اس جه ت گی ری ه دف: مقی اس جه ت گی ری ه دف دارای 13 آیت م اس ت ک ه توس ط ون دول] 14[ س اخته ش ده اس ت و ب ه ص ورت لیکرت ی در قال ب 6 گزین ه 1 )کام اً مخالف م( ،2 )مخالفم( ،3 )کمــی مخالفــم( ،4 )کمــی موافقــم( ،5 )موافقــم( و 6 )کامــاً موافق م( نم ره گ ذاری می ش ود. تع داد پن ج آیت م جه ت گی ری ه دف یادگی ری، تع داد چه ار آیت م جه ت گی ری ه دف مرتب ط ب روز عملک رد و چه ار آیت م نی ز جه ت گی ری ه دف مرتب ط ب ا اجتنــاب عملکــرد را مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد. ونــدول] 41[ ب رای می زان پایای ی را ب رای جه ت گ ری ه دف یادگی ری، جه ت گیــری هــدف بــروز عملکــرد و جهــت گیــری هــدف اجتنــاب عملک رد را ب ه ترتی ب 89/0، 59/0 و 88/0 گ زارش داد. در ای ران پایای ی مقی اس جه ت گی ری ه دف توس ط هاش می و لطیفی ان
27][ بــه روش آلفــای کرونبــاخ 70/0 بــر آورد شــد. در پژوهــش حاض ر می زان پایای ی جه ت گی ری ه دف یادگی ری، جه ت گی ری ه دف ب روز عملک رد و جه ت گی ری ه دف اجتن اب عملک رد ب ه ترتیــب 80/0، 98/0 و 90/0 بــرآورد شــد.
مقی اس حمای ت س ازمانی ادراک ش ده: مقی اس اس تاندارد حمای ت ســازمانی ادراک شــده ایزنبرگــر و همــکاران] 25[ مشــتمل بــر 8 ســؤال اســت کــه دارای مقیــاس 7 ارزشــی لیکرتــی ) ًکامــا مخالفــم( ،2 )مخالفــم( ،3 )نســبتاً مخالفــم( ،4 )نظــری نــدارم( ،5 )نســبتاً موافقــم( ،6 )موافقــم( و 7 ) ًکامــا موافقــم( می باشــد .عســکری، ســلطانی، آقایــی و فتاحــی] 28[ میــزان پایایــی پرسش نامه حمای ت س ازمانی ادراک ش ده ایزنبرگ ر و هم کاران را 84/0 گــزارش دادنــد. در پژوهــش حاضــر میــزان آلفــای کرنبــاخ
78/0 ب رآورد ش د. مقی اس پن ج عامل ی ش خصیت: ای ن پرسش نامه فــرم کوتــاه شــده پرسشــنامه شــخصیتی نئــو کــه کاســتا و مــک ک ری] 22[ تهی ه ش ده ب ود. ای ن پرسش نامه 60 س والی اس ت و ب رای ارزیاب ی پن ج عام ل ش خصیت )روان رنج وری، ب رون گرای ی ،گشــودگی، ســازگاری، وظیفــه شناســی( بــکار مــیرود. در ایــن فــرم بــرای هــر مؤلفــه 12 ســؤال دارد و هــر ســؤال بــر حســب پاســخی کــه دریافــت میکنــد از صفــر تــا چهــار نمــره گــذاری میشــود. آزمودنــی بایســتی بــرای هرســوال یکــی از جوابهــای کام ًا موافق م، موافق م، نظ ری ن دارم، مخالف م و کام ًا مخالف م را انتخ اب کن د. در ضری ب پایای ی همس انی درون ی ب رای هری ک از عوامــل پنــج گانــه از شــاخص آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده و نتای ج زی ر ب ه دس ت آم ده اس ت: روان رنج وری 79/0، ب رون گرای ی 76/0، گش ودگی 54/0، س ازگاری 61/0 و وظیف ه شناس ی 78/0 محاس به ش ده اس ت. روای ی ای ن آزم ون ه م در ارتب اط ب ا آزمونه ای مختل ف ش خصیت س نجیده ش ده اس ت ک ه از جمل ه همبس تگی ب ا آزم ون 16 عامل ی کت ل براب ر 86/0 ب ود] 29[. در پژوه ش حاض ر می زان آلف ای کرنب اخ ب رای روان رنج وری، ب رون گرای ی، گش ودگی، س ازگاری، وظیف ه شناس ی ب ه ترتی ب براب ر ب ا
74/0، 67/0، 77، 58/0 و 75/0 بــود.
مقی اس اش تیاق ش غلی: ای ن پرسش نامه ی ک مقی اس خودارزیاب ی
جدول 1: میانگین و انحراف استاندراد سن گروه نمونه
متغیرتعدادمیانگینانحراف استاندارد
سن23062/3129/7
جدول 2: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی پژوهش
متغیرمیانگینانحراف استاندراد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اشتیاق شغلی18/8127/17
حمايت سازمانی ادراک شده11/3239/5
جهت گیری هدف
یادگیری89/1953/5
بروز عملکرد50/1576/3
اجتناب عملکرد20/1596/3
پنج عامل بزرگ شخصیت
روان رنجوری16/3853/4
برون گرایی56/3601/4
باز بودن به تجربه33/3452/5
توافق پذیری72/3316/4
وجدانی بودن34/3435/4
اس ت ک ه توس ط ش وفلی و بک ر] 6[ س اخته ش ده اس ت و دارای 17 پرس ش اس ت ک ه در ی ک طی ف 7 درج های بص ورت لیکرت ی نم ره گ ذاری می ش وند. نمون ه آیت م ب رای ارزیاب ی اش تیاق ش غلی عبــارت اســت از: «هنــگام کار کــردن سرشــار از انــرژی هســتم »مقی اس اش تیاق ش غلی توس ط پ ور عب اس] 30[ ترجم ه و روائ ی محتوائــی و پایائــی آن مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. وی پایائیای ن اب زار را از طری ق ضری ب آلف ای کرنب اخ 94/0 گ زارش ک رده اس ت. در پژوه ش حاض ر می زان آلف ای کرنب اخ 89/0 ب ر آورد گردیــد.
یافته ها
طب ق ج دول 1 میانگی ن و انح راف اس تاندراد س ن گ روه نمون ه بــه ترتیــب برابــر بــا 62/31 و 29/7 می باشــد.
در جــدول 2 میانگیــن و انحــراف اســتندارد متغیرهــای اصلــی پژوهــش ارائــه شــده اســت.
ماتری س همبس تگی در ج دول 3 نش ان میده د ک ه همبس تگی بیــن متغیرهــای حمایــت ســازمانی ادراک شــده، مؤلفه هــای جه ت گی ری ه دف )افزای ش یادگی ری، ب روز عملک رد و اجتن اب عملکــرد( روان رنجــوری، بــاز بــودن بــه تجربــه و وجدانــی بــودن )از مؤلفههــای شــخصیت( بــا اشــتیاق شــغلی معنــادار می باشــند
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04031 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04031 ]

0/05)P < ( ام ا رابط ه بی ن مؤلفهه ای ب رون گرای ی و س ازگاری ب ا اش تیاق ش غلی معن ادار نیس تند) 05/0P > (.
جدول 3: ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
باز بودن وجدانی به تجربه بودن سازگاری برون گرايی روان
رنجوری اجتناب
عملکرد بروز
عملکرد حمايت سازمانی يادگیریادراک شده اشتیاق شغلی متغیر
1 اشتیاق شغلی
1 *0/16 حمايت سازمانی ادراک شده
1 0/05 **0/58 يادگیری
1 0/32 0/02 **0/45 بروز عملکرد
1 0/48 0/25 0/01 **-0/33 اجتناب عملکرد
1 0/21 0/39 0/32 0/05 **-0/37 روان رنجوری
1 0/06 -0/006 0/06 0/12 0/08 0/11 برون گرايی
1 -0/18 0/18 0/08 0/04 0/12 -0/07 0/11 سازگاری
1 -0/18 0/18 0/08 0/04 0/18 -0/30 -0/13 **0/23 باز بودن به تجربه
1-0/11 0/86 -0/12 0/28 0/18 0/14 0/25 -0/05 **0/22 وجدانی بودن
*همبستگی در سطح 05/0 معنادار است. ** همبستگی در سطح 01/0 معنادار است.
جدول 4: تحلیل واریانس مدل رگرسیون گام به گام در تعیین سهم متغیرهای پیش بین در اشتیاق شغلی
Adj R2 R سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر
0/001 115/88 1
0/33 0/33 0/58 23005/79 1 23005/79 رگرسیون
198/51 227 45063/13 باقی مانده
228 68068/92 کل
0/001 80/90 2
0/41 0/41 0/64 14199/39 2 28398/78 رگرسیون
175/53 226 39670/14 باقی مانده
228 68068/92 کل
0/001 59/33 3
0/43 0/44 0/66 10021/44 3 30064/34 رگرسیون
168/90 225 38004/58 باقی مانده
228 68068/92 کل
0/001 47/09 4
0/44 0/45 0/67 7773/69 4 31094/77 رگرسیون
165/06 224 36974/15 باقی مانده
68068/92 کل
0/001 39/19 5
0/45 0/46 0/68 6367/82 5 31839/10 رگرسیون
162/46 223 36229/82 باقی مانده
228 68068/92 کل
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04031 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04031 ]


پاسخی بگذارید