yahoo.com
چکیده
مقدم ه: در ده ه اخی ر، ب ا توج ه ب ه توس عه ف نآوری، بیش تر مش اغل و کارها ب ه اس تفاده از رایان ه نی از دارند .فقــدان اطلاعــات دربــاره وضعیتهــای ارگونومــی منجــر بــه آســیبهای شــغلی گوناگــون شدهاســت. وجــود زمــان اســتراحت بیــن ســاعات کاری و اســتفاده از برخــی نرمشهــا بــه کاهــش اختــلالات اســکلتی-عضلانی کم ک میکن د. ه دف ای ن مطالع ه طراح ی ن رم اف زار ارگوفیدب ک و ارزیاب ی کاربردپذی ری آن در کارکن ان اداری میباشــد.
توصیف ی )میانگی ن و انح راف معی ار( و آزم ون اس تنباطی ویلکاکس ون ب ا بکارگی ری ن رم اف زار SPSS نس خه
19 انج ام ش د.
یافتهه ا: نتای ج نش ان داد ک ه در امتی از ب ورگ قب ل و بع د از مداخل ه، تف اوت آم اری معن اداری مش اهدش د )50/0 P> (. اغل ب کارب ران از ن رم اف زار رضای ت داش تند و نم ره رضای ت پرسش نامه س اس میانگی ن رضایتمنــدی حــدود 25/82 درصــد گــزارش شــد.
نتیجهگی ری: ب ر اس اس نتای ج ای ن مطالع ه، کارکن ان اداری از ن رم اف زار رضای ت داش تند و ای ن ن رم اف زا میتوان د در طولان ی م دت ب ه کاه ش اخت لالات اس کلتی-عضلانی کم ک کن د. تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکیهمدان محفوظ است.
روش کار: در ای ن مطالع ه 30 نف ر از کارکن ان اداری ش رکت کردن د. در مرحل ه اول علای م اس کلتی-عضلانی ب ه وس یله چ ک لیس ت نقش ه ب دن انس ان کنت رل ش د. س پس امتی از ب ورگ توس ط ش رکتکنندگان قب ل از مداخل ه و در پای ان ی ک روز کاری تکمی ل ش د. س پس ن رم اف زار ب ه م دت دو هفت ه ب ر روی سیس تمهای آنه ا نص ب و اس تفاده ش د. بع د از م دت دو هفت های، امتی از ب ورگ مج دداً تکمی ل میش د و ب ا پرسش نامه س اس می زان کاربردپذی ری ن رم اف زار توس ط محق ق ارزیاب ی ش د. تجزی ه و تحلی ل دادهه ا ب ا اس تفاده از آم ار
مقدمه
در دنیــای امــروز، رایانــه ابــزاری مهــم، مؤثــر و پرکاربــرد در محیط هــای کاری تبدیــل شــده اســت. بســیاری از ادارات و ســازمان ها از رایانــه بــرای افزایــش ســرعت در کارهــا بهــره می گیرنــد] 3-1[. قبــل از ظهــور ایــن ابــزار در محیط هــای کاری، کارکنــان فعالیــت فیزیکــی بیشــتری داشــتند و بــرای انج ام کاره ای مختل ف روزان ه چندی ن ب ار می ز خ ود را ت رک می کردنــد تــا بــه پرونــده، ســند یــا نامــه ای دسترســی پیــدا کننــد.
بــا پیشــرفت فنــاوری و ورود رایانــه بــه محیــط کار، بــه مــرور فعالیت ه ا و وظای ف حال ت تخصص ی پی دا کردن د و ش رایط ب ه گون ه ای ش ده ک ه کارکن ان ممک ن اس ت س اعت ها پش ت می ز کاری خــود مشــغول فعالیــت باشــند. انجــام حــرکات تکــراری ،مح دود ب ودن، تمرک ز ب ر صفح ه نمایش گر و اس تفاده از صفح ه کلیــد و موشــواره باعــث شــده کــه افــراد در معــرض فشــارهای ایســتا بــر بــدن خــود باشــند] 6-2[. بــا گذشــت زمــان و بــالا رفتــن ســابقه کار، آســیب های بینایــی و اســکلتی-عضلانی در ناحیــه گــردن، شــانه، بــازو، مــچ، کمــر و زانــو بیشــتر می شــود 6-1][ و اغلــب کارکنــان از درد در ایــن قســمت ها شــکایت می کننــد. متخصصــان ارگونومــی از طریــق اعمــال مداخــلات ارگونوم ی، می زان آس یب را کاه ش می دهن د و ب رای کارکن ان ش رایط راحت ت ر و ایمن ت ری را در محی ط کار فراه م کنن د و در نهایــت بهــره وری و بازدهــی ســازمان، افزایــش می یابــد] 4[. بــه نظ ر می رس د ب ه دلی ل جمعی ت نس بتاً ب الای کارکنـان اداری و ب روز آس یب ها، توج ه خ اص ب ه ای ن مش اغل شده اس ت] 5,
.]6
1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مطالعــات نشــان می دهــد کــه بازه هــای اســتراحت در محیــط اداری می توانــد در جهــت پیشــگیری از آســیب ها مفیــد باشــد 9-7][. ایــن بازه هــای اســتراحت می توانــد شــامل دســت از کار کش یدن، کم ی ق دم زدن و ب ه ص ورت کل ی ارائ ه توصیه ه ای ارگونومیک ی در ای ن زمین ه اس ت] 7[. ام ا نکت ه مه م ای ن اس ت کــه خیلــی از مواقــع درحیــن کار افــراد فرامــوش می کننــد کــه چق در ب ه ص ورت یکنواخ ت و م داوم پش ت می ز کار خ ود در ح ال انج ام فعالی ت هس تند. شناس ایی ای ن مش کل در س طح جهانــی منجــر بــه توســعه نرم افزارهــا بــرای اعــلام وقفــه بــه کاربــر در اســتفاده از رایانــه گشته اســت] 1, 3[.
یک ی از راهکاره ای ارگونومیک ی ارائ ه تمرین ه ای ورزش ی ب رای اندام ه ای درگی ر اس ت ک ه می توان د تأثی ر بس زایی درس لامت کارکنــان داشته باشــد] 8[. برخــی از طراحــان نرم افــزار بــه ایــن آســیب و روش هــای پیشــگیری از آن توجــه کرده انــد] 9, 01[ و ن رم افزارهای ی را جه ت هش دار ب ه اف راد در حی ن کار ارائ ه داده ان د. در ای ن نرم افزاره ا م دت زم ان کاری و زم ان اس تراحت معینــی بــرای تمــام افــراد تعریــف شده اســت و پــس از زمــان کاری مشــخص، زمــان اســتراحت بــه کاربــر اعــلام می شــود. در برخــی از ایــن نرم افزارهــا پــس از اتمــام زمــان کاری و شــروع زم ان اس تراحت، مجموع ه ای از نرمش ه ای ارگونومی ک نی ز ب ه کاربــر توصیــه می شــود.
ب ا در نظ ر گرفت ن می زان آس یب های تن ش تک راری و جمعی ت نس بتاً ب الای ش اغل در واحده ای اداری، ب ه نظ ر می رس د ک ه وجــود نــرم افــزار جامــع کــه متناســب بــا زمــان کارکــرد فــرد ب ه کارب ر فیدب ک مناس ب ده د، مفی د باش د] 5, 11, 12[. در ایــن مطالعــه هــدف ارزیابــی میــزان کاربــرد پذیــری نــرم افــزار محقــق ســاخته اســت کــه متناســب بــا میــزان فعالیــت فــرد بتوان د فیدب ک لازم را ب ه کارب ر بده د. همچنی ن تأثی ر اس تفاده از ایــن نــرم افــزار در میــزان راحتــی افــراد در محیــط کار نیــز س نجیده ش د.
روش کار
ایــن پژوهــش دو مرحلــه داشــت کــه بخــش اول طراحــی نــرم افــزار و بخــش دوم ارزیابــی کاربردپذیــری از نــرم افــزار بــود.
طراحی نرم افزار
بــه منظــور طراحــی ایــن نــرم افــزار، بــا توجــه بــه ریســک فاکتورهــای ارگونومیــک در بــروز آســیبهای شــغلی کــه شــامل م دت زم ان فعالی ت، س رعت اس تفاده از رایان ه و زمان اس تراحت م ورد نی از در حی ن انج ام کار اداری و کار ب ا رایان ه از مطالع ات قبلــی اســتخراج و در طراحــی نــرم افــزار در نظــر گرفتــه شــد 5], 6, 13[. بــا در نظــر گرفتــن عوامــل شــناختی و روانشناســی انتخــاب رنــگ، نمــاد بــر طبــق راهنمــای طراحــی نمادهــا در گــوگل] 17-14[ و نظــر متخصصیــن ارگونومــی صــورت گرفــت .
ترکی ب ای ن فاکتوره ا منج ر ب ه تولی د ش کل اولی ه ای ن ن رم اف زار ش د.
نمونــه اولیــه طــرح طــی چندیــن جلســه بــا محققیــن و متخصصی ن ن رم اف زار و ارگونوم ی م ورد بح ث و بررس ی ق رار گرف ت و در م ورد نح وه چیدم ان و ترتی ب تصوی ر و نح وه ب الا آم دن ن رم اف زار ب ه نتیج ه نهای ی رس یده ش د. ب ا کم ک ی ک برنامــه نویــس نــرم افزارهــای رایانــه ای، مراحــل ســاخت نــرم اف زار انج ام ش د. پ س از نص ب ن رم اف زار و فع ال ش دن برنام ه ،ن رم اف زار ب ه کارب ر معرف ی ش د ک ه” ب ر اس اس می زان کارک رد شــما زمــان اســتراحت و نرمــش تعییــن می شــود تــا ســالم و کارآمــد بمانیــد”. کارکــرد کاربــر از طریــق تعــداد کلیک هــای رایان ه س نجش ش د و ب ا در نظ ر گرفت ن متوس ط س رعت تای پ در دقیقــه بــرای زمــان فعالیــت 40 دقیقــه بیشــینه بالایــی و پایین ی تعیی ن ش د ت ا از ای ن طری ق زم ان اس تراحت کارب ران مشــخص گــردد.
پــس از اتمــام زمــان فعالیــت کاری از طریــق نــرم افــزار، زمــان اس تراحت ب ه کارب ر اع لام می ش ود. در ص ورت پذی رش زم ان اس تراحت از طری ق کارب ر، مجموع ه ای از 4 مجموع ه نرمش ه ا اج را می گ ردد. نرمش ه ا ب ه ط ور تصادف ی از طری ق ن رم اف زار انتخــاب می شــد و هــر مجموعــه 3 نرمــش را در برمی گیــرد ک ه ش امل نرم ش س ر وگ ردن، ان دام فوقان ی، کم ر، س اق پ ا و چش م اس ت. نرمش ه ا تصوی ری ب ا توضی ح س اده و مختص ر ب وده و مطاب ق ب ا نظ ر کارب ر موس یقی مناس ب در محی ط کار پخ ش می ش د. در صورت ی ک ه کارب ر ب ه دلایل ی ام کان اج رای نرمــش را نداشــته باشــد، گزینــه خــروج را فعــال کــرده و نــرم افــزار ارگونوفیدبــک غیرفعــال می شــد. صفحــه نرمــش بســته ش ده ت ا زم ان اس تراحت بع دی ب ه ص ورت خ ودکار اج را ش ود و ب ه کارب ر اع لام گ ردد.
در مطالعــات کاربردپذیــری ســاس حداقــل تعــداد مشــارکت کنندگان را 12 نفــر پیشــنهاد داده انــد] 18[. مطالعــات مقایســه ای بــرای تعییــن کاربردپذیــری کــه در آن هــا تعــداد مش ارکت کنندگان بی ن 8-25 باش ند، معتب ر خواه د ب ود] 91[.
ایــن مطالعــه مقطعــی، بــر روی 30 نفــر از کارکنــان شــاغل در بخــش اداری )کاربــران رایانــه( یکــی از بیمارســتان های اســتان تهــران انجــام شــد. مجوزهــای لازم از دفتــر آمــوزش ســازمان تأمیــن اجتماعــی و حراســت آن ســازمان کســب شــد. بــه شــرکت کنندگان هــدف مطالعــه و روش کار توضیــح داده شــد و بــا آگاهــی و رضایــت شــخصی وارد مطالعــه شــدند.
کارکنان ی ک ه حداق ل س ابقه ی ک س ال کار ب ا رایانه را داش تند و همچنی ن روزان ه حداق ل 3 س اعت از رایان ه اس تفاده می کردن د وارد مطالع ه ش دند و کارکنان ی ک ه ای ن معیاره ا را نداش تند از مطالع ه ح ذف ش دند. ابت دا اطلاع ات دموگرافی ک )س ن، جن س ،س ابقه کار، تحصی لات( از ش رکت کننده ه ا اف راد پرس ش و ثب ت شــد. ســپس چــک لیســت نقشــه بــدن جهــت مشــخص شــدن نواح ی دردن اک در حی ن کار ب ا رایان ه توس ط ش رکت کنندگان تکمیــل شــد. همچنیــن معیــار بــورگ) BORG( نیــز توســط آنه ا ب رای ی ک روز کاری تکمی ل ش د.
بع د از جم ع آوری ای ن اطلاع ات، ن رم اف زار ارگ و فیدبک توس ط مس ئول ف رآوری داده ه ای بیمارس تان ب ر روی رایانه ه ای م ورد نظــر نصــب شــد. نــرم افــزار ارگــو فیدبــک بــر اســاس میــزان اس تفاده کارب ر می زان اس تفاده کارب ر از م وس و صفح ه کلی د فع ال ش ده و ب ه ش رکت کننده ه ا در زم ان اس تراحت، ح رکات کشش ی آم وزش داده ش د. ش رکت کنندگان ب ه م دت دو هفت ه از ای ن ن رم اف زار اس تفاده کردن د و س پس می زان رضای ت اف راد از نــرم افــزار مربوطــه بــا کمــک چــک لیســت کاربردپذیــری سیس تم) SUS( م ورد ارزیاب ی ق رار گرفتن د. همچنی ن می زان فش ار کاری نی ز ب ا کم ک معی ار ب ورگ بع د از دو هفت ه مج دد م ورد م ورد بررس ی ق رار گرف ت.
پرسشنامه SUS
پرسشــنامه کاربــرد پذیــری سیســتم یکــی از ابزارهــای ارزیابــی اســت کــه توســط جــان بــروک طراحــی شــد. ایــن پرسشــنامه ش امل 10 س ؤال ب وده ک ه ب ا اس تفاده از مقی اس لیک رت ب ه پنج درج ه کامًلا مخال ف ت ا کامًلا مواف ق رتب ه بن دی شده اس ت .بــر اســاس پرسشــنامه، رضایــت کلــی کاربــران اندازه گیــری می شــود. پرسشــنامه ســاس 10 ســؤال 5 گزینــه ای اســت کــه امتی از ه ر س ؤال از صف ر ت ا چه ار می باش د. جه ت ب ه دس ت آوردن نمــره بــرای ســؤالات فــرد] 1, 3, 5, 7, 9[ امتیــاز یــک واحــد از گزینــه انتخابــی کســر و بــرای ســؤالات زوج] 2, 4, 6, 8, 10[ امتیازگزین ه انتخاب ی از ع دد پن ج ک م می ش ود. جم ع ای ن نم رات در 5/2 ض رب و در نهای ت نم ره نهای ی ب ه دس ت می آیــد. نمــره نهایــی، عــددی بیــن 0 تــا 100 می باشــد] 02[. امتیــاز 55% یــا بیشــتر نشــان دهنده رضایتمنــدی و کمتــر از 55% فقــدان رضایتمنــدی می باشــد] 21, 22[. بررســی پایایــی و روای ی نس خه فارس ی توس ط دیان ت و هم کاران در دانش گاه تبری ز انج ام ش د] 32[.
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 2، تابستان 95کاظمی و همکاران

چــک لیســت BORG مقیــاس شــدت تــلاش درک شــده یــا اســترین ناشــی از کار فیزیکــی در دهــه 1960 توســط بــورگ معرفــی شــد. مفهــوم اســتنباط فــرد از میــزان تــلاش، انــدازه گیــری شــدت فعالیــت بدنــی اســت. ایــن اســتنباط می توانــد از چنــد منبــع سیســتم های قلبی-تنفســی، اســکلتی-عضلانی و گیرنده هــای مکانیک ی، حرارت ی، ش یمیایی و فاکتورهــای روان ی ماننــد انگیــزش، آمــوزش و ناســازگاری شــغلی ناشــی شــود .مقی اس اصل ی ب ورگ، مقی اس 15 امتی ازی می باش د ک ه می زان ت لاش را در ی ک گس تره 6 ت ا 20 ان دازه گی ری می کن د. ب ورگ در تحقیق ات بع دی، ی ک مقی اس نس بی طبق ه بن دی ش ده ب ه ن ام مقی اس 10 امتی ازی ارائ ه ک رد ک ه می زان ت لاش را در ی ک گس تره صف ر ت ا 10 ان دازه گی ری می کن د] 24[. امتی از فش ار ب رگ ب ا مقی اس لیک رت از 10 نم ره تش کیل ش ده ک ه ه ر ف رد ب ر اس اس فش ار کاری و فعالیت ش از نم ره 0 )ب دون دش واری( ت ا 9 )حداکث ر مق دار دش واری( ی ک ع دد را انتخ اب می کن د .پایای ی و روای ی مقی اس ب ورگ در نس خه فارس ی توس ط حبی ب الله دهق ان و هم کاران در دانش گاه عل وم پزش کی اصفه ان انج ام ش ده اس ت] 52[.
آنالیــز داده هــا بــه روش آمــار توصیفــی و تحلیلــی )آزمــون ویلکاکســون( بــا نــرم افــزار)SPSS ver.19( انجــام گرفــت.
یافته ها
از 30 فــردی کــه وارد مطالعــه شــدند ،14 نفــر) 7/46%( زن و 16 نف ر) 3/53%( م رد بودن د. بیش تر ش رکت کنن دگان م ورد مطالعــه) 3/73%( تحصیــلات بالاتــر از دیپلــم داشــتند. ســابقه کاری 40% بی ن 1-5 س ال و 3/73% آن ه ا کمت ر از 10 س ال در ش غل م ورد نظ ر بودن د. اکثرکارب ران) 80%( بی ش از 5 روز در هفت ه و 3/73% از آن ه ا روزان ه بیش تر از 5 س اعت کار رایان ه ای داشــتند. اغلــب افــراد) 3/53%( در گــروه ســنی 27-32 قــرار داشــتند. جــدول 1- اطلاعــات دموگرافیــک شــرکت کننده هــا را نشــان می دهــد.
ج دول 2 فراوان ی اخت لالات اس کلتی-عضلانی ش رکت کننده ه ا را نشــان می دهــد. همانطــور کــه از جــدول مشــخص می باشــد ،فراوان ی اخت لالات در قس مت گ ردن و ش انه بیش تر ب وده اس ت.
جدول 3 توزیع نمرات فش ارکاری قبل و بعد از مداخله را بر اس اس مقیاس بورگ نش ان می دهد. قبل از مداخله فش ار کاری زیاد بود که بعد از مداخله کاهش معنی داری را نش ان داد) 50/0 )P >.
ج دول 4، توزی ع نم رات فش ار کاری قبـل و بع د از مداخل ه را نشــان می دهــد.
09720035

1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

همچنیــن بعــد از مداخلــه میانگیــن نمــرات رضایــت منــدی از نــرم افــزار 25/82% بــه دســت آمــد.
39
جدول 1: فراوانی اطلاعات دموگرافیک
تعداد )%( گروه سنی
16 )53/(3 27-32
8 )26/(7 32-37
(02) 6 37-42
جنس
(7/64)41 زن
16 )53/(3 مرد
تحصیلات
8 )26/(7 دیپلم
8 )26/(7 فوق دیپلم
11 )36/(7 لیسانس
(01) 3 فوق لیسانس
گروه شغلی
(04) 21 منشی
5 )16/(7 متصدی صندوق
4 )13/(3 حسابدار
(01) 3 کارشناس اداری
2 )6/7( کارشناس مالی
2 )6/(7 مهندس کامپیوتر
2 )6/(7 متصدی رایانه
1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 2: فراوانی ش یوع علایم اختلالات اس کلتی- عضلانی در شرکت کننده ها
قوزک پا زانو ران مچ دست دست اندامگردنشانهپشتکمربازو
(02) 6 (05) 51 4 )13/(3 (04) 21 (03) 9 فراوانی )%(7)/66( 207)/66( 203)/35( 1615 (50)7)/62( 8
جدول 3: توزیع نمرات فش ارکاری قبل و بعد از مداخله
P-Value میانگین ± انحراف معیار میزان فشار کاری
0/007 1/35 ± 6/03 فشار کاری قبل از مداخله
1/15 ± 5/36 فشار کاری بعد از مداخله
جدول 4: توزیع نمرات فش ار کاری قبل و بعد از مداخله
نمرات فشار کاری بعد مداخله، فراوانی )%( قبل مداخله، فراوانی )%( 8 )26/(8 5 )16/(7 متوسط
8 )26/(8 7 )23/(3 تا حدودی دشوار
11 )36/(8 4 )13/(3 دشوار
2 )6/(7 10 )33/(3 خیلی دشوار
(33) 1 4 )13/(3 خیلی خیلی دشوار
(001) 03 (001) 03 جمع کل
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 2، تابستان 95کاظمی و همکاران

بحث
در طراحــی نــرم افــزار ارگوفیدبــک عوامــل ارگونومــی شــناختی )رنــگ، طراحــی( و عوامــل فیزیکــی آســیب رســان در طراحــی ن رم اف زار )زم ان توق ف، فعالی ت کاری و نرم ش( در نظ ر گرفت ه ش د. در طراح ی نم ای ن رم اف زار بیش تر از رنگ های ی اس تفاده ش د ک ه از اس ترس و فش ارهای کاری کارب ر بکاه د و در محی ط اداری مناســب بــوده و شــادی و نشــاط را بــه کاربــر انتقــال ده د. ب ه دلی ل اث رات روانشناس ی دوران کودک ی و نوجوان ی از ف ردی نوج وان اس تفاده ش د ک ه ان رژی مثب ت را منتق ل کن د .بیشــترین میــزان رضایتمنــدی بــا پرسشــنامه 100% و کمتریــن می زان 60% و در مجم وع بی ش از 80% اف راد از کارآم دی ن رم اف زار راض ی بودن د. معی ار می زان رضای ت قاب ل قب ول 70% ذک ر شــده اســت کــه بــا توجــه بــه نتیجــه حاصــل در ایــن مطالعــه بــه نظــر می رســد ایــن نــرم افــزار کاربردپذیــری مناســبی دارد .بــر اســاس یافته هــا میانگیــن نمــره بــورگ قبــل از مداخلــه 6/033 بــود کــه بــه معنــی دشــوار بــودن بــار کاری و نیــاز بــه اقدامــات ارگونومیــک می باشــد. از طرفــی میانگیــن نمــره بــورگ بع د از مداخل ه 36/5 ب ود ک ه ب ه معن ی ت ا ح دی دش وار ب ودن می باشــد و نشــان دهنده تغییــر کمــی مثبــت در جهــت بهبــود شــرایط می باشــد. در مقیــاس بــورگ کاربــر تحــت تأثیــر تجربــه فش ار کاری، وضعی ت روحی-روان ی، وضعی ت جس مانی، انگیزش ی و عاطفــی قــرار می گیــرد کــه در زمــان تکمیــل پرسشــنامه تاثیرگــذار می باشــد. بــا توجــه بــه تاثیــرات عوامــل انگیزشــی و س ازمانی ش اید بت وان گف ت داش تن انگی زه کاف ی کارب ران یک ی از عوام ل معن اداری ب وده اس ت. انگیزه ه ا محرک های ی هس تند کــه امــکان بــرآورده شــدن نیازهــا را فراهــم می کننــد. از نظــر هرزب رگ عوام ل انگیزش ی مثب ت در محی ط کار، نیازه ای اف راد را برط رف ک رده و ب ه اف راد احس اس ش خصیت می ده د. یک ی از م وارد انگیزش ی ارتباط ات اس ت، ارتباط ات متقاب ل کارکن ان ب ا یکدیگــر و کارکنــان بــا مدیــران از مهمتریــن انگیزه هــای فــردی در ارتباطــات اســت] 16[. در مطالعــه حاضــر بعــد از مداخلــه نمــره کاربردپذیــری سیســتم 25/82 بــود و بیانگــر ایــن اســت ک ه کاربردپذی ری ن رم اف زار بس یار خ وب اس ت. نتای ج مطالع ه صدوقــی بــا مطالعــه حاضــر هم راســتا اســت، مطالعــه صدوقــی و همــکاران کــه بــه منظــور کاربــرد پذیــری سیســتم اطلاعــات بیمارس تان انج ام ش ده ب ود، نش ان دادن د ک ه ن رم اف زار م ورد نظــر دارای کاربردپذیــری مناســبی می باشــد] 12[.
دیجونــدا و همــکاران در طراحــی سیســتم نمــره 63/3 از 5 را گــزارش کردنــد. آن هــا دلیــل ایــن امتیــاز را شــلوغ و پیچیــده بــودن صفحــه نمایشــگر بیــان کردنــد و ســادگی و قابــل فهــم ب ودن ن رم اف زار عام ل مهم ی در کارب ردی ش دن ن رم افزاره ا می باشــد] 22[.
ب ه نظ ر می رس د اس تفاده از ن رم افزاره ای س اده ک ه در محی ط کاری بــه منظورهــای مختلفــی از جملــه افزایــش کارایــی افــراد ،ســهولت در انجــام کارهــا و کاهــش تنــش عضلانــی در محیــط کار اس تفاده می ش ود می توان د از جان ب کارب ران قاب ل پذی رش باشــد. لــذا اســتفاده از نــرم افزارهایــی مثــل اگوفیدبــک نیــز می توانــد در ایــن زمینــه بســیار کمــک کننــد باشــد و کاربــران نیــز از آن اســتقبال می کننــد.
ایــن مطالعــه دارای محدودیت هایــی نظیــر کــم بــودن حجــم نمون ه، ب ه دلی ل اینک ه مدی ران مراک ز و س ازمان ها اج رای ن رم اف زار را تهدی دی ب رای مس اله حفاظ ت از اطلاع ات می دانس تند .برخــی کاربــران کارهــای ترکیبــی داشــتند و ممکــن بــود روزی نی م س اعت ت ا پن ج س اعت از رایان ه اس تفاده کنن د. از طرف ی در برخ ی از واحده ای بیمارس تان ب ه دلی ل حج م ارب اب رج وع در اکث ر س اعات کاری، کارکن ان از اج رای ن رم اف زار خ ودداری نمودنــد و ترجیــح دادنــد بــه جــای نــرم افــزار، خودشــان زمــان اس تراحت را تعیی ن کنن د.
نتیجه گیری
بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه، اســتفاده از نــرم افــزار طراحــی شــده )ارگوفیدبــک( هنــگام کار بــا رایانــه باعــث رضایتمنــدی کارکنــان اداری شــده اســت کــه نشــان دهنــده کاربردپذیــری ایــن نــرم افــزار در میــان کارکنــان اداری می باشــد. بنابرایــن اس تفاده از ای ن ن رم اف زار هن گام کار ب ا رایان ه در کارب ران اداری پیشــنهاد می گــردد تــا در ضمــن انجــام فعالیت هــای اداری از بــروز آســیب ها و اختــلالات اســکلتی عضلانــی ناشــی از کار بــا رایان ه در کارب ران جلوگی ری ش ود. از آنجای ی ک ه س لامتی عام ل مهم ی در کاه ش غیب ت و مرخص ی اس تعلاجی ب ه دلی ل بیم اری اس ت، توج ه ب ه برنامهه ای ارگونومیک ی می توان د نق ش موث ری در کاهــش بــروز آســیب ها در کارکنــان اداری داشــته باشــد.
سپاسگزاری
09720035

1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید