Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

ه
مقدمه
1270001981708

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مواجه ه ش غلی ب ا آلودگ ی ص دای صنعت ی از عوام ل مه م ایج اد اف ت ش نوایی حس ی عصب ی دائ م درکارگ ران ش اغل در محیط های کاری اس ت]1[. اف ت ش نوایی در س طح دنی ا ب ه عن وان یک ی از مهم تری ن ع وارض ش غلی اس ت ک ه دائم ی ب وده و در اث ر مواجه ه مــداوم بــا صــدای بیــش ازحدایجــاد میگــردد]2, 3[. باتوجــه بــه اهمیــت اثــرات بهداشــتی ناشــی از صــدا اجــرای برنامــه حفاظــت شــنوایی جامــع میتوانــد در پیشــگیری از بــروز ایــن عــوارض مؤث ر باش د. در قال ب برنام ه حفاظ ت ش نوایی کنت رل مهندس ی یــا کاهــش صــدا درمنبــع بــه عنــوان مؤثرتریــن روش محســوب میگــردد]4[. در بســیاری از محیطهــای صنعتــی ماننــد صنایــع نف ت ی ا پتروش یمی کاه ش و کنت رل فن ی ص دا در کوت اه م دت ام کان پذی ر و ی ا مق رون ب ه صرف ه نمی باش د. بنابرای ن اس تفاده از وس ایل حفاظ ت ش نوایی ب ه عن وان راه ح ل موق ت و مکم ل میتوان د کارگ ران درمواجه ه ب ا ص دا را حفاظ ت نمای د. اگرچ ه اســتفاده از وســایل حفاظتــی می بایســت بــه عنــوان یــک برنامــه موق ت در نظ ر گرفت ه ش ود، ب ا ای ن ح ال در محیطه ای صنعت ی کشــور بــه دلایــل متعــدد اقتصــادی و اجتماعــی در بیشــترمواقع ب ه عن وان ی ک راه ح ل دائم ی محس وب میگ ردد] 5[. وس ایل حفاظــت شــنوایی بــه دو دســته گوشــی های ایرمــاف) ear muff( و ایرپــاگ) ear plug( تقســیم میشــوند] 6[. عوامــل متعــددی ب ر انتخ اب و کارای ی وس ایل حفاظ ت ش نوایی تاثیرگذارهسـتند کــه از آن جملــه می تــوان بــه قــدرت کاهندگــی گوشــی ها ،راحت ی اس تفاده آنه ا و بودج ه در دس ترس اش اره ک رد. از جمل ه خصوصی ات اصل ی گوش یهای حفاظت ی می زان کاهندگ ی ص دا Noise Reduction Rate( NRR( اس ت ک ه ی ک ش اخص مه م ب رای بی ان کارای ی حفاظت ی ب دون توج ه ب ه ن وع و ت راز فش ار صــدای محیــط مــی باشــدکه توســط ســازمانهای بیــن المللــی اس تاندارد و انس تیتوی مل ی اس تاندارد آمری کا ANSI)American )National Standards Institute مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه اســت] 1[. مطالعــات نشــان میدهــد میــزان قــدرتً کاهندگــی اس می ارائ ه ش ده توس ط ش رکت های س ازنده معم ولا در مقایس ه بــا میــزان کاهندگــی واقعــی آنهــا متفــاوت میباشــد] 7, 8[. از عوام ل مه م در اخت اف کاهندگیه ای اس می و واقع ی گوش یها می تــوان بــه تفــاوت در کیفیــت ســاخت گوشــی بــه ویــژه در س ری های س اخت مختل ف، می زان پوش ش ده ی کاف ی) Fitting( ب ر روی سیس تم ش نوایی وابع اد س ر کارب ران اش اره نم ود. ام روزه بســیاری از شــرکت های ســازنده داخلــی و خارجــی اقــدام بــه تولیــد گوشــی های حفاظتــی نمودهانــد] 6[. بنابرایــن اطــاع از روشهــای تعییــن قــدرت کاهندگــی گوشهــای دردســترس و در صــورت امــکان تعییــن مقــدار قــدرت کاهندگــی آنهــا میتوانــد در جه ت حفاظ ت ده ی مناس ب کارگ ران مؤث ر باش د. روشه ای اس تاندارد تعیی ن می زان کاهندگ ی ص دای گوش یها ب ه دو گ روه روشهــای عینــی و ذهنــی تقســیم میشــوند] 9[. از جملــه ایــن روشه ا می ت وان ب ه روش تعیی ن آس تانه ش نوایی گ وش REAT )Real-Ear-at-Threshold( مطاب ق ب ا روش 4869 س ازمان بی ن الملل ی اس تاندارد و روش میکروف ن داخ ل گ وش -Microphone(in-Real-Ear( MIRE مطابــق بــا اســتاندارد 11904-1 اشــاره کـرد] 6, 9, 10[. اس تاندارد 4869-1 روش طای ی ان دازه گی ری کاهندگ ی ص دای وس ایل حفاظ ت ش نوایی را در آس تانه ش نوایی بی ان میکن د] 11[. در ای ن روش ب ا اس تفاده از دس تگاه ادیومت ر و س نجش آس تانه ش نوایی تع دادی اف راد ب ا ش نوایی نرم ال در مع رض ی ک ص دای مرج ع هم راه ب ا گوش ی حفاظت ی و ب دون گوشــی میانگیــن کاهندگــی صــدا گوشــی در جمعیــت مــورد مطالعــه تعییــن میگــردد و مقادیــر کاهندگــی صــدای تعییــن شــده توســط ســازنده روی گوشــیها درج میشــود] 11, 21[. علیرغــم کارایــی بــالای ایــن روش محدودیت هایــی نیــز بــرای آن ذک ر ش ده اس ت؛، یافت ن اف راد داوطل ب ب ا ش نوایی طبیع ی یک ی از مش کات اصل ی ب رای انج ام آزم ون REAT می باش د. از دیگ ر مش کات آن می ت وان ب ه انح راف معی ار ب زرگ ق درت کاهندگ ی ان دازه گی ری ش ده ه ر نمون ه گوش ی در جمعی ت م ورد مطالع ه ،خطاه ای ناش ی از پاس خ اف راد ب ه دس تگاه ادیومت ری و نی از ب ه محیط ی ب ا ص دای زمین ه حداق ل اش اره ک رد] 31[.
روش 11904-1 ســازمان بیــن المللــی اســتاندارد روش عینــی میکروفــن داخــل گــوش رابیــان مــیدارد کــه میــزان کاهندگــی گوش ی از تفاض ل دو میکروف ون دریاف ت ص دا حاص ل میگ ردد .ب ه ط وری ک ه یک ی از میکروفونه ا داخ ل گ وش و زی ر گوش ی قرارگرفتــه و میکروفــون دوم درنزدیکــی گــوش شــخص قــراردارد 14][. در ایــن روش فــرد در محیطــی بــا صــدای زمینــه حداقلــی در مواجه ه ب ا ت راز ص دای تولی د ش ده بلندگ و ب ا ماهی ت ص دای صورتــی قــرار میگیــرد. نتایــج قــدرت کاهندگــی در ایــن روش مبتنــی بــر پاســخ یــک یــا دو میکروفــون اســت کــه در مجــرای گــوش فــرد قــرار میگیــرد. روش اول کاربــرد الگــوی افــت جایگ ذاری )IL )Insertion Loss اس ت ک ه کاهندگ ی ایجاد ش ده توس ط گوش ی حفاظت ی براب ر ب ا اخت اف بی ن ت راز فش ار ص وت در کان ال گ وش هم راه ب ا گوش ی و ب دون گوش ی در فرکانسه ای یــک اکتاوبانــد اســت. روش دوم کاربــرد الگــوی کاهــش صــدا )NR )Noise Reduction اس ت ک ه ق درت کاهندگ ی براب ر ب ا اخت اف بی ن ت راز فش ار ص وت ان دازه گی ری ش ده بط ور همزم ان در حی ن اس تفاده از گوش ی توس ط میکروف ون داخل ی و خارج ی اس ت]13[. از تفاض ل مقادی ر IL و NR می ت وان ضری ب تصحی ح تابــع انتقــال گــوش بــاز TFOE )Transfer Function of the
)Open Ear را تعیی ن نم ود ک ه ب ه ص ورت IL = NR + TFOE بیــان میگــردد] 1, 15[. ضریــب تصحیــح تابــع انتقــال گــوش ب از مقادی ر تش دید ت راز صدای ی اس ت ک ه در اث ر انتق ال ص دا در مجــرای شــنوایی و عملکــرد مجــرا ایجــاد میگــردد. کاربــرد ضری ب تصحی ح تاب ع انتق ال گ وش ب از ب رای تعیی ن کاهندگ ی عملیاتــی صــدای گوشــیها در محیــط واقعــی کار می باشــد. در ای ن راس تا در محی ط واقع ی تنه ا ام کان ان دازه گی ری مقادی ر NR وج ود دارد ک ه ب ا اضاف ه ش دن ب ه مقادی ر TFOE مقادی ر اف ت جایگ ذاری IL تعیی ن میگ ردد. در مطالع ات انج ام گرفت ه از جمل ه مطالع ه Berger از بی ن روشه ای متع دد توس عه یافت ه بهتریــن و صحیح تریــن روش بــر مبنــای پاســخ ذهنــی روش REAT و از دی دگاه عین ی روش میکروف ن داخ ل گ وش معرف ی ش ده اس ت] 7[.
می زان کارایـی واقع ی م ورد انتظ ار از وسـایل حفاظ ت ش نوایی از چالشهــای مهــم کارشناســان بهداشــت حرفــه ای صنایــع جهــت قضــاوت در خصــوص ســطح مواجهــه شــغلی کارگــران بــا صــدا محســوب میگــردد. درســال 1983 مدیریــت ایمنــی و بهداشــت شــغلی آمریــکا Occupational Safety and Health( Administration( OSHA میــزان کاهندگــی مؤثــر صــدای گوش یها را 50% از مق دار برچس ب زده ش ده NRR توصی ه نم ود ک ه ب ه منظورتعیی ن کفای ت حفاظ ت ش نوایی مدنظ ر قرارگی رد 16][. در س ال 1998 انس تیتوی مل ی ایمن ی و بهداش ت حرف ه ای
1270001981708

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

امریــکا National Institute of Occupational Safety and( Health( NIOSH درصــد پیشــنهاد شــده بــرای نســبت میــزان کاهندگ ی واقع ی ب ه می زان کاهندگ ی اس می ارائ ه ش ده توس ط س ازنده راب رای ایرم اف ه ا 75% بی ان نم ود] 16, 17[. ازجمل ه خصوصی ات مه م در انتخ اب گوش ی حفاظت ی راحت ی کارب ری آن می باشــد. اگرچــه راحتــی ممکــن اســت در نــگاه اول بــه عنــوان ی ک نی از ثانوی ه ش ناخته ش ده باش د ام ا بای د توج ه ک رد ک ه اگ ر کارگ ر در اس تفاده از گوش ی احس اس راحت ی نداش ته باش د ب ر نح وه اس تفاده و م دت زم ان اس تفاده آن تأثی ر مس تقیم دارد 5][. عــاوه برایــن کاهندگــی صــدای گوشــی ها ممکــن اســت در زم ان اس تفاده از برخ ی وس ایل حفاظت ی تنفس ی ی ا عینک ه ای حفاظت ی تغیی ر کنن د و در واق ع اس تفاده از ای ن اب زار حفاظت ی اطــراف ســر می توانــد مانعــی در حفاظــت شــنوایی فراهــم شــده توس ط ایرم اف ه ا باش د] 8[. مطالع ات مختلف ی در ای ن زمین ه انج ام گرفت ه اس ت ک ه می ت وان ب ه مطالع ه Williams در س ال 2008 اش اره ک رد ک ه بی ان داش ته در اکث ر مواق ع مق دار NRR ب رای وس ایل حفاظ ت ش نوایی ب ه ط ور مش خصی کمت ر از می زان برچســب زده شــده اســت] 18[. در مطالعــه مشــابه Neitzel و هم کاران در س ال 2006 کاهندگ ی دو م دل ایرپ اگ را ب ر روی 20 کارگــر توســط دو روش REAT و MIRE مقایســه کردنــد؛ ســطوح PAR اندازه گیــری شــده بــا اســتفاده از روش MIRE نس بت ب ه روش REAT ب رای هردوایرپ اگ پایینت ر ب ود. نتای ج نشــان دادکــه مقــدار ایــن اختافــات از 8/8 دســی بــل تــا 5/31 دس ی ب ل متغی ر ب ود]19[ . ب ا توج ه ب ه س طح آم وزش کارگ ران در اســتفاده صحیــح از وســایل حفاظتــی و کیفیــت گوشــی های حفاظت ی موج ود در س طح کش ور، ابهام ات فراوان ی در خص وص می زان کارای ی واقع ی گوش ی ها در مقایس ه ب ا ق درت کاهندگ ی اس می وج ود دارد و مطالع ه نظ ام یافت ه ای درای ن خص وص انج ام نگرفت ه اس ت. ل ذا ه دف از مطالع ه حاضربررس ی می زان کاهندگ ی واقع ی ص دای وس ایل حفاظ ت ش نوایی رای ج در صنای ع مختل ف س طح کش ور ب ا اس تفاده از روش میکروف ن داخ ل گ وش ب ه عنوان روشــی اســتاندارد و کاربــردی در زمــان اســتفاده آنهــا می باشــد .همچنی ن در مطالع ه حاض ر جنبهه ای مرتب ط ب ا راحت ی گوش ی توســط پرسشــنامه ارزیابــی راحتــی تعییــن میگــردد.
روش کار
در ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی مقطعــی پنــج مــدل گوشــی ایرمــاف رایــج کــه در صنایــع کشــور شــناخته شــده اســت در ش رایط آزمایش گاهی ب ر روی 30 نف ر م ورد بررس ی ق رار گرف ت .از ه ر نمون ه گوش ی 3 ع دد و در مجم وع 15 نمون ه گوش ی م ورد مطالع ه ق رار گرف ت.2 ن وع از گوش ی های م ورد اس تفاده س اخت شــرکت های داخلــی ایــران و 3 نــوع دیگــر گوشــیها از شــرکت ســازنده خارجــی بودنــد. قــدرت کاهندگــی گوشــیها برمبنــای روش میکروف ن داخ ل گ وش MIRE مطاب ق ب ا اس تاندارد ISO 11904 بــا اســتفاده از دســتگاه دزیمتــر مــدل 102SV شــرکت SVANTEK مجه ز ب ه م دل SV 25 قاب ل نص ب در داخ ل گوش ان دازه گی ری گردی د. مطاب ق ب ا روش اس تاندارد تولی د ص دا در محیــط بــا اســتفاده از یــک بلندگــو و از صــدای صورتــی Pink Noise ب ا ت راز ص دای 85 دس ی ب ل اس تفاده گردی د] 81, 91[. مق دار ت راز ص دای ان دازه گرفت ه ش ده توس ط میکروف ن داخ ل گ وش در زم ان ع دم اس تفاده از گوش ی ب ه عن وان 1SPL ثب ت ش د و س پس مق دار ان دازه گرفت ه ش ده توس ط هم ان میکروف ن بع د از ق رار گرفت ن گوش ی روی گ وش ب ه عن وان SPL 2 ثب ت گردیــد. تفاضــل ایــن دو بیــان کننــده میــزان کاهندگــی واقعــی گوش ی ب ود ک ه تح ت عن وان اف ت جایگ ذاری IL برحس ب دس ی ب ل بی ان میگردی د. همچنی ن تفاض ل مق دار ت راز ص دای ثب ت شــده توســط میکروفــن داخلــی و خارجــی در زمــان اســتفاده از گوش ی ب ه عن وان مق دار کاهندگ ی ص دا NR برحس ب دس ی ب ل مش خص گردی د. فاکت ور تصحی ح TFOE نی ز از تفاض ل ای ن دو پارامت ر محاس به گردی د. ب ا توج ه ب ه قابلی ت تجزی ه فرکانس ی دســتگاه، میــزان قــدرت کاهندگــی گوشــی های مــورد مطالعــه در پهن ای فرکانس ی ی ک اکتاوبان د در ش بکه A بررس ی گردی د .بنابرایــن براســاس مقادیــر افــت جایگــذاری IL در فرکانسهــای مختل ف، مطاب ق ب ا اس تاندارد 4869-2 مق دار NRR در ش رایط آزمایش گاهی ب رای ه ر نمون ه روی گ وش اف راد تعیی ن گردی د .لازم ب ه ذک ر اس ت اصط اح معم ول ب رای مق دار NRR تعیی ن ش ده ب رای ه ر ف رد، ق درت کاهندگ ی ف ردی PAR )Personal )Attenuation Rate می باش د. تصوی ر 1 چگونگ ی ق رار گرفت ن میکروفنه ا در خ ارج و داخ ل گ وش و ش رایط آزمای ش را نش ان میدهــد. همچنیــن در تصویــر 2 نحــوه نصــب میکروفــن داخــل گــوش مــدل SV 25 در داخــل گــوش کاربــر نشــان داده شــده اس ت.

تصوير 1: نحوه استقرار میکروفن های دزیمتر مدل SV102 در داخل و خارج گوش در حین آزمایش

تصوير 2: نحوه نصب میکروفن داخل گوش مدل 52 SV در داخل گوش کاربر )شرکت BSWA(
همچنیــن جهــت بررســی تأثیــر وســایل ایمنــی اطــراف ســر بــر کارایــی گوشــیها، یــک مــدل عینــک ایمنــی رایــج بــا پهنــای دس ته ی ک س انتی مت ری م ورد مطلع ه ق رار گرف ت. ابت دا می زان کاهندگــی گوشــی در زمــان عــدم اســتفاده از عینــک حفاظتــی مطاب ق روش ش رح داده ش ده محاس به ش د و س پس کاهندگ ی آن در زم ان اس تفاده از عین ک نی ز مش خص گردی د. ب رای اطمین ان از پایای ی ای ن بررس ی میانگی ن 3 مرتب ه ان دازه گی ری ب ه عن وان کاهندگ ی ثب ت گردی د.
جدول 1: پرسشنامه ارزیابی راحتی گوشی های حفاظتی و نحوه امتیاز بندی شاخص راحتی گوشی
عالی )3( خوب )2( ضعیف )1( سؤالاتغیرقابل قبول )0( رديف
در هنگام استفاده از گوشی میزان احساس فشار بر قسمت سر چگونه است؟ 1

وزن گوشی هنگام قرار گرفتن روی سر چگونه است؟ 2
نیروی اعمال شده به سر از طریق بند گوشی در حین استفاده چگونه است؟ 3
هنگام استفاده از گوشی احساس شما از نظر تبادل حرارتی چگونه است؟ 4
هنگام استفاده از گوشی قابلیت درک گفتار و مکالمات برای شما چگونه است؟ 5
احساس شما از کارآیی حفاظتی گوشی در برابر صدای محیط کار خود چگونه است؟ 6
تناسب سایز فنجانک گوشی با اندازه لاله گوش شما چگونه است؟ 7
به طور کلی راحتی خود را درزمان استفاده از گوشی چگونه توصیف میکنید؟ 8
احساس شما در خصوص شکل ظاهری گوشی چگونه است؟ 9
احساس شما از نظر راحتی جایگذاری گوشی بر روی گوش چگونه است؟ 10
همچنی ن ارزیاب ی راحت ی کاربری گوش یها با اس تفاده از پرسش نامه محق ق س اخت ان دازه گی ری گردید ک ه پارامتره ای تاثیرگ ذار روی راحت ی شناس ایی ش ده و ب ه ص ورت ج دول 1 طراح ی گردی د] 2[. چه ار مؤلف ه اصل ی ای ن پرسش نامه ش امل نی روی وارد ب ه س ر ،کارایــی، احســاس راحتــی و شــکل ظاهــری گوشــیها بودکــه در قال ب ده س ؤال م ورد بررس ی ق رار گرف ت. براس اس احساس ی ک ه
توســط فــرد درک میگردیــد بــه هرســوال نمــرهای بیــن غیرقابــل قب ول، ضعی ف، خ وب وعال ی تعل ق میگرف ت. نم ره کل ش اخص راحت ی بی ن 0 ال ی 30 ق رار داش ت. در ج دول 1 پرسش نامه ارزیابی راحت ی و نح وه امتی از بن دی ش اخص راحت ی گوش ی ارائ ه ش ده اس ت. ب رای بررس ی روای ی محتوای ی پرسش نامه از دو ضریب نس بی روای ی محت وا (Content Validity ratio) CVR و ش اخص روای ی محتــوا) CVI)Content Validity ratio اســتفاده شــد کــه بــه ترتی ب 8/0 و 94/0 ب ود. جه ت ارزیاب ی قابلی ت اعتم اد ی ا پایای ی پرسش نامه، ضری ب آلف ای کرونب اخ محاس به ش د ک ه براب ر 78/0 تعیی ن گردی د. اطاع ات ب ه دس ت آم ده ب ا اس تفاده از ن رم اف زار SPSS 18 م ورد تحلی ل ق رار گرف ت. آزمونه ای مقایس ه میانگی ن در ای ن مطالع ه بعن وان آزمونه ای آم اری جه ت تحلی ل دادهه ا اس تفاده ش د. س طح معن ی داری 05/0 در نظ ر گرفت ه ش د.
یافته ها
1270001981708

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

نتای ج میانگی ن ق درت کاهندگ ی گوش یها ب ه تفکی ک س ازنده داخل ی و خارج ی ک ه ب ر روی 30 نف ر ب ه عن وان حج م نمون ه آزمایــش گردیــد در جــدول 2 ارائــه شــده اســت. لازم بــه ذکــر اس ت ه ر م دل گوش ی ب ر روی 30 نف ر م ورد آزم ون ق رار گرفت ه اس ت. نتای ج نش ان داد نس بت میانگی ن کاهندگ ی واقع ی ص دای گوش یها ب ه کاهندگ ی اس می در مح دوده بی ن 49% ال ی 86% قــرار دارد. حداقــل میــزان کاهندگــی صــدای گوشــی های مــورد مطالع ه کمت ر از 10 )dB( اس ت ک ه ب ا مقادی ر کاهندگ ی اس می بســیار فاصلــه دارد. گوشــی مــدل A و B کــه از ســازنده داخلــی بــوده اســت بــه ترتیــب دارای بیشــترین وکمتریــن کارایــی در مقایســه بــا کاهندگــی اســمی میباشــد.
جدول 2: نتایح قدرت کاهندگی واقعی صدای گوشی های ایرماف مورد مطالعه
نسبت کاهندگی )%( کاهندگی واقعی )dB( کاهندگی اسمی )dB( نوع گوشی ايرماف
حداکثر میانگین ± انحراف معیارحداقل سازنده داخلی
86 22 9/0517/2 ± 3/4 20 مدل A
49 24/7 7/612/3 ± 4/4 25 مدل B
سازنده خارجی
58 22/3 8/214/4 ± 3/9 25 مدل C
69 26 9/618/9 ± 5 26 مدل D
51 20/8 9/315/2 ± 3/5 30 مدل E
جدول 3: میانگین ضریب تصحیح تابع انتقال گوش باز TFOE برای افراد مورد مطالعه در یک اکتاوباند
8000 4000 2000 فرکانس) Hz(1252505001000
12/4 9/2 11/7 2/81/410/7)dB( TFOE ضريب
جدول 4: مقادیر شاخص راحتی محاسبه شده برای گوشیها حفاظتی به تفکیک ساخت داخل و خارج کشور
P value حداکثر نوع گوشیمیانگین ± انحراف استانداردحداقل
0/48 23 سازنده داخلی1/3 ± 1913
28 سازنده خارجی2/4 ± 1/1912
1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

569976-20927983160776-2074510456956-1801050
)
(
dB


دیدگاهتان را بنویسید