Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04018 ]

ام روزه در کش ورهای پیش رفته جه ان ب رای شناس اندن وضعی ت بدنــی صحیــح بــه مــردم، برنامه ریزی هــای جامــع و دقیقــی بــه عم ل آم ده اس ت ب ه ط وری ک ه صاحب ان صنای ع و س ازندگان وس ایل م ورد نی از م ردم یک ی از وج وه برت ری خ ود را رعای ت اســتانداردهای علمــی پیرامــون وضعیــت بدنــی انســان می داننــد 1][. مب ل جزئ ی لاینف ک از اج زاء تش کیل دهن ده محی ط کاری و شــخصی هــر انســان می باشــد. بــرای اینکــه بــدن بتوانــد بــه درس تی اس تراحت کن د لازم اس ت مبلم ان چی زی فرات ر از محلی بــرای نشســتن باشــد. آســایش دراز مــدت در هنــگام نشســتن ،من وط ب ه وج ود ی ک طراح ی ارگونوم ی صحی ح اس ت. مبلم ان بای د ب ه گون ه ای طراح ی ش ود ک ه احس اس راحت ی و آرام ش را از هم ان لحظ ه نشس تن ت ا ه ر زم ان ک ه لازم باش د ب ه ب دن و روح القــا کنــد. پــس بــر روی مبلمانــی بایســتی نشســت کــه ب ر اس اس اص ول ارگونوم ی طراح ی ش ده و ب ه س فارش کارب ر تغییــر یافتــه باشــد تــا عــاوه بــر راحتــی ماهیچه هــا جریــان خ ون در ب دن گ ردش بهت ری داش ته و ب ه واس طه وج ود پش تی مناس ب، ک ه ب ا ظراف ت تم ام متناس ب ب ا ش کل س تون فق رات در زاوی ه صحی ح طراح ی ش ده، ماهیچه ه ای پش ت ب ه درس تی اســتراحت کننــد. طراحــی و ســاخت چنیــن محصــول منحصــر بف ردی ترکیب ی اس ت از اص ول س اخت مبلم ان س نتی، تلفی ق هن ر و تکنول وژی و نی روی متخص ص و آش نا ب ا اص ول طراح ی مبتنــی بــر ارگونومــی و نیــاز مشــتریان 2][. بعضــی از مبــل هــا وقت ی ک ه روی آن می نش ینید، احس اس آرام ش و راحت ی نم ی کنیـد ک ه اصطاح اً می گوین د آدم را پ س می زن د. ای ن ش کل ب ه دلی ل رعای ت نک ردن اس تانداردهای لازم در هن گام س اخت و عــدم توجــه بــه مســائل ارگونومــی و ابعــاد انســانی اســت ]3[. در طراحــی انــواع مبلمــان روش هــای اســتاندارد بومــی از نظــر انــدازه و ابعــاد انســانی تدویــن نشــده و ایــن طراحــی مســتلزم تجزی ه و تحلی ل درس ت از ابع اد انس انی زن ان و م ردان ایران ی اســت. بــا توجــه اســتفاده تقریبــاً سراســری از مبــل در عصــر حاضــر، تحقیــق در ایــن زمینــه کامــاً ضــروری می باشــد، در ای ن بررس ی نی ز س عی شـده گامـی هرچن د کوت اه، ب ا ه دف اس تاندارد و متناس ب س ازی مل ی مب ل راحت ی، و ارائ ه اطاع ات بــه مهندســان ایــن صنعــت، برداشــته شــود. از جملــه مطالعــات انجــام شــده در خصــوص طراحــی مبــل مناســب می تــوان بــه تحقیــق معتمــدزاده و همــکاران بــا موضــوع طراحــي و ســاخت صندلــي ارگونومیــک منطبــق بــا ابعــاد بدنــي کارمنــدان ایرانــي اشــاره کــرد؛ بــا اســتفاده از ابعــاد آنتروپومتــري اندازه گیــری ش ده، معیاره اي ارگونومی ک و محدودی ت ه اي فن ي، صندل ي ارگونومی ک م ورد نظ ر س اخته ش د و س پس ب ا صندل ي ه اي قدیم ي م ورد مقایس ه ق رار گرف ت. ارزیاب ي ای ن صندل ي نش ان داد ک ه تف اوت معن ي داري بی ن صندل ي جدی د و صندل ي قبل ي کارمنــدان وجــود دارد 4][. در تحقیــق دیگــری موعــودی بــه تعیی ن مش خصه ه اي آنتروپومتریک ي اس تاتیکي جه ت طراح ي و ارزیاب ي راحت ي صندل ي زین ي پرداخ ت، در ای ن مطالع ه ب ر مبنــاي پارامترهــاي طراحــي شــامل حداکثــر و حداقــل ارتفــاع ،پهنــا، عمــق و ضخامــت زیــن، پهنــا و محــدوده تطابــق صندلــي و معیارهــاي طراحــي حاصــل از ویژگــي هــاي آنتروپومتریــک اف راد، صندل ي زین ي طراح ي گردی د. ارزیاب ي راحت ي صندل ي ب ا مقی اس کم ي م ورد اس تفاده، نش ان دهن ده احس اس راحت ي کارب ران و رضایتمن دي آن ان ب وده اس ت 5][. بی ات کش کولی و ناظری ان ابع اد مناس ب صندل ی دانش جویی را بررس ی کردن د، ب ر اس اس نتای ج حاص ل، دانش جویان ب ر روی صندل ی های ی بلندت ر از حالــت اســتاندارد می نشــینند؛ ابعــادی نیــز جهــت افزایــش تناســب صندلــی بــا ابعــاد آنتروپومتــری پیشــنهاد گردیــد ]6[. وفای ی و هم کاران نی ز تناس ب صندل ي ه اي موج ود در دانش گاه بــا ابعــاد بــدن دانشــجویان دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزش کي قزوی ن را بررس ی کردن د؛ طب ق یافته ه ای ای ن تحقی ق ابع اد صندل ي و ابع اد دانش جویان فق ط در پارامت ر ط ول دس ته صندلــي بــا یکدیگــر مطابقــت داشــته و در ســایر پارامترهــا بــا یکدیگ ر ه م خوان ي ندارن د. همچنی ن بی ن پارامتره اي دخت ران و پســران اختــاف معنــي داري وجــود دارد ]7[.
روش کار
جمعیت مورد مطالعه و نمونه گیری
ابعــاد بدنــی جامعــه مــورد مطالعــه بــا هــدف تعییــن ابعــاد آنتروپومتــری شــامل تعــدادی از مصــرف کننــدگان مــرد و زن مبلم ان راحت ی در مح دوده س نی 25 ال ی 35 س ال اندازه گی ری ش د، نمون ه گی ری در ای ن پ روژه ب ه ص ورت تصادف ی از 051 م رد و110 زن از س اکنین اس تان های قزوی ن و زنج ان توس ط 2 نف ر آق ا و 2 نف ر خان م پ س از یکس ان س ازی دق ت و روش کار ایش ان، ص ورت گرف ت. ب ه منظ ور کس ب داده ه ای آنتروپومت ری افــراد مناطــق مختلــف جغرافیایــی، بیشــتر نمونــه هــا از میــان دانشــجویان تحصیــات تکمیل ی )صغــر ســن ســایر دانشــجویان( انتخ اب گردیدن د ک ه بوم ی مناط ق متفاوت ی بودن د. از جمل ه محدودیت ه ای ای ن تحقی ق می ت وان ب ه مش کاتی چ ون پی دا ک ردن اف رادی ک ه حاض ر ب ه هم کاری جه ت اندازه گی ری ابع اد انســانی باشــند، وقــت گیــر و دشــوار بــودن فراینــد اندازه گیــری بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد افــراد و جنبه هــای اخاقــی موضــوع ،اش اره ک رد.
تعیین پارامترهای اندام سنجی
پارامتر ه ای اساس ی از ابع اد بدن ی آنتروپومتریک ی متناس ب ب ا ابع اد مبلم ان راحت ی ک ه براس اس اس تاندارد فیزن ت) 1996( اندازه گی ری ش د] 8[ عبارتن د از: وزن، ارتف اع نش یمنگاه، پهن ای نشس تنگاه، عمق نشس تنگاه، ارتف اع پش تی، پهن ای پش تی، فاصل ه تکی ه گاه س اعد ،تعیی ن برآمدگ ی پش تی در ناحی ه کم ر و س طح نشس تنگاه .
روش و تجهیزات مورد استفاده در اندام سنجی
پ س از تهی ه پرسش نامه و دس تورالعمل چگونگ ي اندام س نجي ،کار نمون ه ب رداري ب ه م دت دو م اه از ابت دای بهم ن ت ا اواخ ر اس فند م اه ب ه ص ورت تصادف ی در مح دوده س نی موردنظ ر، اندازه گی ری گردی د، جامع ه آم اری م ورد اندازه گی ری لب اس س بک ب ه ت ن داشــته و بــدون کفــش بودنــد. اندازه گیــری ابعــاد بدنــی معمــولا بــا اســتفاده از دســتگاه آنتروپومتــر صــورت می گیــرد. بــا توجــه ب ه در دس ترس نب ودن ای ن دس تگاه طراح ی و س اخت مجموع ه وس ایلی ب ا کارب ری مش ابه در دس تور کار ق رار گرف ت، ای ن وس ایل ش امل ی ک صندل ی ب ا زی ر پای ی متح رک و ارتف اع س نج های ی ب ا ط ول متف اوت ب ود. ارتف اع س نج ه ا ش امل پای ه، ب ازو م درج و ش اخص های متح رک هس تند ک ه ب ه ش کل کش ویی حرک ت می کننــد )شــکل 1(.

127000986154

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04018 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04018 ]

شکل 1. تجهیزات مورد استفاده جهت اندام سنجی
127000986154

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04018 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04018 ]

آنالیز داده ها
آنالیــز داده هــاي جمــع آوري شــده توســط نــرم افــزار SPSS صــورت گرفــت کــه در ایــن مطالعــه مقــدار میانگیــن ،انحــراف معیــار، واریانــس، ماکزیمــم و مینیمــم) ,Kurtosis, Skewness Mode Median( و صدکهــاي پنجــم، پنجاهــم و نودوپنجــم محاس به و رس م منحن ي توزی ع نرم ال ب ه تفکی ک ب راي ه ر یــک از شــاخص ها انجــام شــد.
طراحی مبل
ب ا توج ه ب ه اطاع ات بدس ت آم ده از اندازه ه ای آنتروپومتریک ی و رعای ت اص ول ارگونومیک ی و براس اس اس تاندارد فیزن ت 6991 در طراحــي مبــل راحتــی، اصاحاتــی اعمــال گردیــد. داده هــاي موج ود در ج داول آنتروپومت ري ب ه ص ورت خ ام ارائ ه مي ش وند ،بنابرای ن قب ل از طراح ي ه ر ن وع محص ول تصحیح ات لازم ب ر روي آنهــا انجــام می شــود. تعییــن انــدازه صفحــات نشــیمنگاه )ارتف اع، عم ق، پهن ا( و پش تي )ارتف اع، پهن ا( مب ل راحت ی ب ا توج ه ب ه صدکه اي پنج م و ی ا ن ود وپنج م پارامتره اي م ورد اندازه گیــري کــه در طراحــي نقــش داشــتند و مورداصــاح قــرار گرفتن د، ص ورت پذیرف ت.
ب ا توج ه ب ه قدم ت چن د ده ه س اخت مب ل در ای ران، در قال ب یــک بــرگ نظــر ســنجی از حــدود 20 کارگاه منطقــه صنعتــی چهاردانگــه شــهر تهــران نیــز در خصــوص ابعــاد مبــل راحتــی اطاعاتــی جمــع آوری و ابعــاد چنــد نمونــه مبــل بــه عنــوان نمون ه ب ا ابع اد بدس ت آم ده در ای ن تحقی ق مقایس ه گردی د.
روش ساخت کلاف چوبی
در قس مت اول کاف چوب ی مب ل )ش کل 2( ب ا توج ه ب ه م وارد زی ر س اخته ش د:
1- مــدل طراحــی شــده 2- ابعــاد انســانی موجــود 3- در نظــر گرفتــن ابعــادی کــه پــس از رویــه کوبــی بدســت خواهــد آمــددر ســاخت کاف مبلمــان، در تمــام اجــزای آن از چــوب نــراد اس تفاده ش د ت ا مقاوم ت یکس انی را نس بت ب ه ضرب ه و فش ار و خمــش داشــته باشــند. در ســاخت کاف مبــل اســتانداردهای فن ی در س اخت اتص الات لح اظ و اتص ال کام و زبان ه ک ه اتص ال معمــول ایــن قبیــل ســازه می باشــد تعبیــه گردیــد.
پرداخ ت کاری و رن گ کاری: رن گ کاری ب ه روش اس پری توس ط پیس توله انج ام ش د. ابت دا س طح کار ع اری از ذرات گ ردو غب ار گردیــد ســپس رنــگ کاری بــا اســتفاده از ســیلر ، هــم رنگــی ، کیل ر ونی م پل ی اس تر ص ورت گرف ت.
روی ه کوب ی مب ل راحت ی: تش ک و کف ی ای ن نمون ه ب ه ص ورت ج دا و دارای قابلی ت تعوی ض س اخته ش دند )ش کل 3(.
در آخری ن مرحل ه از تع دادی از اف راد بال غ ب ا جنس یت و ابع ادبدن ی متف اوت و همچنی ن تع دادی از صنع ت گ ران درخواس تگردیــد تــا پــس از نشســتن بــر روی مبــل نمونــه نظــر خــود را
اع ام نماین د. پ س از جم ع بن دی نظ رات ایش ان نمون ه مب ل ابتدای ی اص اح و س پس نمون ه نهای ی طراح ی و س اخته ش د.
یافته ها
نتايج مربوط به اندام سنجی
نتایــج تن ســنجی مربــوط بــه دوازده پارامتــر آنتروپومتریکــی 150 نف ر م رد و110 نف ر زن در مح دوده س نی 25-35 هم راه بــا محاســبات آمــاری در جــدول 1 نشــان داده شــده اســت .جــدول 2 شــامل نتایــج حاصــل از انــدام ســنجی صدک هــای پنج م و نودوپنج م مس تقل )تفکیک ی( م ردان و زن ان) 53-52( ایــران و مقایســه آن بــا تخمینهــای آنتروپومتریکــی بزرگســالان انگلیســی)25-34( و تخمینهــای آنتروپومتریکــی بزرگســالان 25-34)( ارائــه شــده توســط اســتات و دیمــن و فارلنــد] 9[ اس ت، ای ن ج دول تفاوت ه ای بوم ی صدک ه ای بدس ت آم ده بــا اطاعــات مشــابه خارجــی را نشــان می دهــد.

شکل 2: کاف )اسکلت( مبل نمونه، ساخته شده بر اساس ابعاد به دست آمده

شکل 3: شکل و فرم نهایی مبل نمونه ساخته شده
جدول 1: نتایج تن سنجی اندازه گیری شده در این مطالعه
صدک نود و پنجم صدک پنجاهم صدک پنجم SD میانگین حداکثر حداقل فاکتور اندازه گیری شده
45/7 39/5 43/3 3/4 39/7 51 32 ارتفاع پشت زانو تا زمین
62 56 51 3/26 56/98 65 48 فاصله بین زانو تا کفل
52 47 41 3/22 47/52 58 38 فاصله بین پشت زانو تا کفل
27 23 18 2/51 23/09 30 17 ارتفاع دسته صندلی
65 58 52 4/26 58/05 71 48 ارتفاع شانه
94 86 79 4/27 86/53 97 75 ارتفاع بدن در حالت نشسته )طبیعی(
51 43 35 4/67 43/6 54 31 فاصله دو آرنج
44 37 32 3/64 37/8 47 28 پهنای کفل
51 44 37 4/34 44/85 56 34 پهنای سرشانه
27 22 16 3/24 22/42 31 13 ارتفاع کمر تا صندلی
182 168 155 8/10 168/47 191 150 cm، قد
86 69 57 9/49 70/69 وزن ،kg4598
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04018 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04018 ]

جدول 2: مقایسه صدک های پنجم و نود و پنجم مستقل )تفکیکی( مردان وزنان ایران )اندازه گیری شده در این مطالعه( با تخمینهای آنتروپومتریکی بزرگسالان انگلیسی
فاکتورانسانی تخمین اهایي ران) آنتروپومتری 53-52(بزرگسالان 25-34)تخمینهای( ديارائه من و شده آنتروپومتريفارلندکی توسط استاوت وبزرگسالان تخمینهای انگلیسی) آنتروپومتريکی 54-91(بزرگسالان
زنانمردانزنانمردانزنانمردان
پنجمصدک نود وپنجمصدک پنجمصدک نود وپنجمصدک پنجمصدک نود وپنجمصدک پنجمصدک نود وپنجمصدک پنجمصدک نود وپنجمصدک پنجمصدک پنجمصدک
نود و
زانو تاارتفاع زمینپشت 5/334/433/371/478/355/446/405/485/355/445/3949
زانو تافاصله بینکفل 2/507/6054631/525/629/543/6552615/545/64
فاصله بین
پشت زانو تا 7/405144532/433/537/446/555/43535/4455
کفل
ارتفاع صندلیدسته 8/175/2619278/182/283/207/2919285/195/29
ارتفاع شانه49615467—-51615/5465
ارتفاع بدن
در نشسته حالت 789082955/766/885/815/93805/915/8597
)طبیعی(
آرنجفاصله دو 5/34473852315/468/3450—-
پهنای کفل5/314/453343317/42316/40305/42315/40

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پهنای سرشانه2/368/464152—-5/335/434251
تا ارتفاع صندلیکمر 2/1627164/27——–
قد153171159/6183/6151/6170/9163/6184/7151/5171/5163/5186
وزن54807/612/924/495/928/603/99—-
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04018 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04018 ]

تناسب عمق نشستنگاه با ابعاد انسانی
اگ ر عم ق نش یمنگاه از ط ول «کف ل – فض ای رکب ی» ی ا فاصل ه بی ن پش ت زان و ت ا کف ل بیش تر باش د ش خص نم ی توان د ب دون وارد ک ردن فش ار ب ه پش ت زانوه ای خ ود ب ه ط ور مؤث ر از پش تی نش یمنگاه اس تفاده کن د. همچنی ن برخاس تن و نشس تن مش کل تــر می گــردد؛ طبــق نتایــج بدســت آمده،ایــن انــدازه بــر اســاس صدک ه ای پنج م فاصل ه بی ن زان و و پش ت زان و ت ا کف ل، پ س از تصحی ح براب ر ب ا 48 س انتی مت ر در نظ ر گرفت ه ش د.
تناسب پهنای نشستنگاه با ابعاد انسانی
ب رای ام کان حرک ت آزاد در نشس تنگاه و همچنی ن در نظ ر گرفت ن لبــاس حداقــل 50 ســانتی متــر در نظــر گرفتــه می شــود. در تعیی ن ان دازه پهن ای پش تی اس تفاده از ص دک 95 ش اخص های ی همچ ون فاصل ه دو آرن ج )پهن ای آرن ج، آرن ج( و ی ا پهنای سرش انه جمعی ت مص رف کنن ده مناس ب تری ن مق دار اس ت. طب ق ای ن بررس ی و ب ا توج ه ب ه نتای ج بدس ت آم ده پهن ای نشس تنگاه پ س از تصحی ح براب ر ب ا 57 س انتی مت ر در نظ ر گرفت ه ش د.
تناسب ارتفاع پشتی با ابعاد انسانی
هــر چــه پشــتی بلندتــر باشــد، در نگاهــداری و حمایــت از وزن تن ه مؤثرت ر خواه د ب ود. ب رای مب ل راحت ی پش تی بهت ر اس ت از ارتفاعــی شــروع شــود کــه مانعــی بــرای برجســتگی های کفــل ایج اد نکن د و حداکث ر فض ا را در ناحی ه وس ط کم ر ایج اد کن د .اصلــی تریــن عاملــی کــه در ســاخت و طراحــی مبــل بایســتی در نظــر گرفــت وجــود پشــتی منطبــق بــا ســتون فقــرات انســان اس ت بگون های ک ه س تون فق رات را از پائی ن تری ن قس مت آن ت ا نزدی ک گ ردن بط ور کام ل پوش ش ده د و در هن گام نشس تن ،ســتون فقــرات شــما را در حالــت مناســبی قرارگیــرد] 2[. بدیــن منظــور بهتــر اســت ارتفــاع پشــتی بــرای مبــل راحتــی تــا زیــر گ ردن ادام ه یاب د ب ه همی ن منظ ور در ای ن بررس ی ص دک ن ودو پنج م ارتف اع ش انه در نظ ر گرفت ه ش د وب ا تصحی ح م ورد نظ ر ارتف اع پش تی 62 س انتی مت ر ش د.
تناسب تکیه گاه ساعد با ابعاد انسانی
دســته های مبــل بایســتی دارای شــیب داخلــی بــوده و بگونــه ای طراح ی ش ودکه اف راد ب ا ان دازه ق د متف اوت بتوانن د دس ت خ ود را در زاوی ه مناس بی ب ر روی آن ق رار دهن د] 2[. در ای ن بررس ی ص دک پنجاه م ک ه 23 س انتی مت ر ش د در نظ ر گرفت ه ش د.
تناسب زاويه سطح نشستنگاه با وضعیت بدن
گراندجــان) 1973( زاویــه ســطح نشســتنگاه یــا شــیب آن) β( را بی ن20 ت ا 26 درج ه و زاوی ه بی ن س طح نشس تنگاه و پش تی را بی ن 105 ت ا 110 درج ه توصی ه می کن د] 10[ در نتیج ه زاوی ه پش تی) α( براب ر 136 درج ه می ش ود ک ه تنه ا ب رای اس تراحتمناســب اســت وبــرای برخاســتن از روی آن احتیــاج بــه چالاکــیخاصــی دارد، لــی کارپنتیــر) 1969( دریافــت کــه شــیب ســطحنشس تنگاه و زاوی ه بی ن آن و پش تی ب ه ترتی ب براب ر ب ا 10 و 021 درج ه ب رای مطالع ه وتماش ای تلویزی ون مناس ب اس ت وی اظه ار داشــت کــه اگــر زاویــه پشــتی بــرای افــراد مســن بیــش از 011 درج ه باش د ممک ن اس ت در هن گام اس تفاده از صندل ی مش کاتی بوج ود آی د] 11[.
در ای ن مطالع ه ابت دا نمون ه ای ب ا زاوی ه ح دود 120 درج ه بی ن نش یمنگاه و پش تی طراح ی و س اخته ش د، س پس از بی ش از 01 نف ر خان م و آق ای بال غ ب ا ق د و ابع اد بدن ی متف اوت خواس ته ش د ت ا دقایق ی ب ر روی ای ن نمون ه نشس ته، چندی ن ب ار از روی آن برخواس ته مج دداً بنش ینند؛ براس اس جم ع بن دی نظ رات ایش ان ای ن زاوی ه زی اد ب وده ل ذا نمون ه دوم ب ا زاوی ه 105 درج ه مج دداً س اخته ش د. همچنی ن زاوی ه 5 درج ه ب رای س طح نش یمنگاه در نظ ر گرفت ه ش د.
تناس ب ارتف اع کم ر ت ا س طح نشس تنگاه ب ا ابع اد انس انی
بــا توجــه بــه ضــرورت حمایــت پشــتی مبــل راحتــی از ناحیــه لامب ر، از ص دک 5 پارامت ر آنتروپومتریک ی ارتف اع کم ر ت ا س طح نشس تنگاه، ب ه منظ ور تعیی ن ارتف اع برآمدگ ی پش تی در ناحی ه لامبــر اســتفاده گردیــد. جهــت کاهــش فشــار وارده ناشــی از وزن ب دن ب ر روی برجس تگیهای اس تخوان و رک و پخ ش ش دن وزن ب دن در تم ام باس ن نی ز بهت ر اس ت از ف وم س رد در نش یمنگاه اســتفاده گــردد] 3[.


دیدگاهتان را بنویسید