Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04013 ]

ب ه ط ور کل ی ابهام ممک ن اس ت از آم وزش ناکاف ی، ارتب اط ضعیف ،دری غ ورزی دن عم دی از دادن اطلاع ات ی ا تحری ف عم دی اطلاعات از ســوی یــک همــکار یــا سرپرســت ناشــی شــود. ابهــام نقــش مواقعــی پیــش می آیــد کــه وظیفــه ای را کــه بــه متصــدی نقــش مح ول گردی ده اس ت ب ه روش نی و وض وح ب ر حس ب رفتاره ای مــورد انتظــار ) اولویتهــای وظایــف یــا اقدامــات کاری( یــا بــر حس ب س طح عملک رد م ورد س نجش )ملاک ی ک ه متص دی نق ش بــه وســیله آن مــورد قضــاوت و ارزشــیابی قــرار میگیــرد( تعریــف نش ده باش د] 5[.
تقریبــاً هــر کســی، درجاتــی از ابهــام را تجربــه میکنــد؛ شــغل جدیــد، ترفیــع یــا انتقــال، رئیــس جدیــد، مســئولیت سرپرســتی جدی د و ش رکت جدی د و تغیی ر در س اختار موج ود س ازمان. تمامی ایــن رخدادهــا و وقایعــی از ایــن دســت، میتواننــد موجــب بــروز حالــت موقتــی ابهــام شــود] 3[. آثــار ایــن ابهامهــای زودگــذر نــه تنهــا، مثبــت نیســت بلکــه اکثــر کارکنــان را بــا مشــکلات جــدی روب رو میس ازد. در مطالع ات انج ام ش ده توس ط کاه ن و هم کاران 2][ ب ه ط ور وی ژه ای ب ه مس ئله ابه ام نق ش پرداخت ه اس ت. کاه ن دریاف ت، کارکنان ی ک ه ب ا ابه ام نق ش بیش تری مواج ه میش ونددر مقایســه بــا آنهایــی کــه مقادیــر کمتــری از ابهــام را تجربــه کردهانــد، ناخشــنودی شــغلی بیشــتر، تنشهــای کاری بیشــتر وس طوح پایینت ری از اعتم اد ب ه نف س را گ زارش می کنن د. ابه امش غلی موقیعت ی اس ت ک ه موج ب ع دم اطمین ان در کار می گ ردد
و باعــث برانگیختــن رفتارهــای پویــا می شــود تــا کارکنــان ایــن موقعی ت را برط رف کنن د. کارکن ان ب ه ط وری عم ل میکنن د ت ا از مشــکلات جلوگیــری کــرده و وظایــف خــود را بــه نحــو احســن انجــام دهنــد. یــک مجموعــه از مطالعــات میدانــی و آزمایشــگاهی نش ان دادهان د ک ه ابه ام نق ش و ع دم اطمین ان س طوح بالای ی از رفتاره ای پوی ا ش امل جس تجوی اطلاع ات و جس تجوی بازخ ورد را پیــش بینــی میکنــد] 6[.
از آنج ا ک ه ام روزه مناب ع انس انی و ن وع رواب ط آنه ا ب رای ه ر س ازمان و ب ه ط ور کل ی ب رای جامع ه مهمتری ن عام ل و س رمایه محســوب میشــود، بنابرایــن افــرادی کــه بتواننــد در ایجــاد و گســترش روابــط خــود بــا جامعــه مهــارت لازم را بدســت آورنــد ،ق درت و موفقی ت را در اختی ار خواهن د گرف ت. ای ن موض وع بس یار جال ب اس ت ک ه چ را ع دهای ب ا اینک ه ب ر اف کار و احساس ات خ ود مســلطاند و امکاناتــی در اختیــار دارنــد، از آنهــا بهــره نمیگیرنــد و ب ه ص ورت منفع ل ب ا محی ط خ ود رودررو میش وند، در حال ی ک ه ع دهای دیگ ر ب ه ص ورت فعالان ه خ ود را ب ا محی ط درگی ر میس ازند، آگاهان ه دس ت ب ه تغیی ر ش رایط اطرافش ان میزنن د ،ب ه موفقیته ای بزرگ ی در حیط هی مس ؤولیتهای ش غلی دس ت مییابنــد و توانایــی بالقــوه ای بــرای ایجــاد تغییــر در محیــط کاری دارن د] 7[. ب ه ط ور س نتی، روانشناس ی کار ب ر روی الزام ات کاری ک ه کارکن ان ب رای انج ام ش غل خ ود ب ه آن ه ا نی از دارن د و ب ر اهدافــی کــه بــه وســیله ســازمان بــرای کارکنــان تهیــه می شــد وکارکن ان بای د ب ه اه داف مش خص ش ده متعه د می ش دند تمرک ز میک رد] 8[. در مقاب ل، دیدگاه ه ای جدی د در روانشناس ی کار ب ر فعــال بــودن و بــروز رفتارهــای نوآورانــه از جانــب کارکنــان توجــه می کننــد، کــه پویایــی از جملــه ایــن رفتارهــای کاری اســت کــه کارکن ان ب ا اینگون ه رفتاره ا ت لاش می کنن د ویژگیه ا و موقعی ت ش غلی خ ود را تغیی ر داده و بهب ود ببخش ند] 9[.
پویای ی ش امل تلاشه ای ابت کاری ب رای ب ه وج ود آوردن تغیی ر در محیــط کار یــا خــود شــخص بــرای خلــق آینــده ای متفــاوت اســت] 7[. رفتارهــای پویــا بــه عنــوان تعییــن کننــده حیاتــی موفقی ت س ازمانی تبدی ل ش ده اس ت. ش رکتها بای د ب ر ش ناخت و تصحیــح رویههــا و ســامانههایی کــه ابتــکار فــرد را کاهــش و تخفی ف میدهن د تمرک ز کنن د] 10[. رفتاره ای پوی ای کارکن ان ب ا بازده ه ای س ازمانی مهم ی همچ ون عملک رد ش غلی، موفقی ت کارراه ه، خش نودی ش غلی، احس اس کنت رل ش غلی، و ابه ام نق ش رابط ه دارد] 7[. رفت ار پوی ا نتای ج اف راد را تح ت تأثی ر ق رار میده د )عملک رد ش غلی، بهزیس تی، هوی ت(. بع لاوه رفت ار پوی ا ب ا پیامده ا در س طح تی م )س ودمندی تی م(، و ب ا پیامده ای س ازمانی )عملک رد ســازمان( پیونــد یافته اســت] 11[.
فش ار ب رای ن وآوری در کار و رش د س اختارهای س ازمانی نامتمرک ز ،کارکنــان را مجبــور می کنــد تــا شــغل خــود را بــا شــیوه های نوآورانــه ای انجــام دهنــد و از خــود ابتــکار بــه خــرج دهنــد] 21, 13[. بــا غیــر متمرکز ســازی بیشــتر ســازمان ها و تغییــرات ســریع ش غلی، ای ن موض وع م ورد توج ه ق رار گرفته اس ت ک ه کارکن ان در قب ال ای ن تغیی رات مس ئولیت پذیر باش ند. رفت ار پوی ا ب ه عل ت اث رات مفی د و گس ترده می توان د در کن ار روشه ای مدیریت ی مورد اس تفاده ق رار گی رد. همچنی ن تغیی رات مک رری ک ه در نیازه ای ســازمان بــه وجــود می آیــد و عــدم قطعیتــی کــه در محیط هــای کاری وجــود دارد، لــزوم اســتفاده از رفتارهــای ابتــکاری و پویــا را افزایــش داده اســت] 41[.
بــا توجــه بــه گســتردگی حــوزه کاری کارکنــان پالایشــگاه و پیشــرفت ها و تغییــرات ســریع در ایــن حــوزه از صنعــت دور از انتظ ار نیس ت ک ه ب رای کارکن ان ابهامات ی پی ش آم ده و آنه ا را ب ا مش کلاتی از جمل ه اف ت عملک رد و ناخش نودی از ش غل درگی ر کن د. یک ی از راه ه ای برط رف نم ودن ای ن ابهام ات، فع ال ش دن کارکن ان ب رای پی دا ک ردن راه کارهای ی ب رای ای ن موض وع اس ت .بنابرای ن تحقی ق در رابط ه ب ا ای ن موض وع در پالایش گاه گاز بیدبلن د ض رورت دارد ت ا مدی ران و کارکن ان از نتای ج آن اس تفاده نماین د.

پژوهش

پیشنهادی

الگوی
:1
شکل

پژوهش

پیشنهادی

الگوی

:1

شکل

هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر بررســی رابطــه ابهــام نقــش بــا خش نودی و عملک رد ش غلی ب ا میانجیگ ری رفتاره ای پوی ا ب وده اس ت. در الگ وی پیش نهادی پژوه ش حاض ر ابه ام ب ه عن وان پیش بی ن، خش نودی و عملک رد ش غلی ب ه عن وان پیام د و رفتاره ای پوی ا ب ه عن وان میانج ی ای ن رابط ه در نظ ر گرفت ه ش دند. ش کل 1 الگ وی پیش نهادی پژوه ش را نش ان می ده د.
روش کار
127000986154

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04013 ]

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخی بگذارید