به نام خداوند جان و خرد
مجله آموزش پرستاري
فصلنامه علمي – پژوهشي انجمن علم ي پرستار ي ايران دوره دوم – شماره 3 – بهار 1392

صاحب امتياز: انجمن علم ي پرستار ي ايران
مدير مسؤول و سردبير: دكتر فاطمه الحاني
مدي ر اجرايي: دكتر مجتبي ويس مرادي
شماره پروانه انتشار وزارت ارشاد اسلامي: 4823/94 مورخ 20/2/91
شماره استاندارد بين المللي: 2322-3812
شماره بين المللي نشريه الكترونيكي: 4428-2322 e-ISSN

شوراي نويسندگان (به ترتيب حروف الفبا):
دكتر محمد اسماعيل پور بندبني، استاديار دانشكده پرستاري و پيراپزشكي گيلان
دكتر فاطمه الحاني، دانشيار گروه پرستاري دانشگاه تربيت مدرس
دكتر منير انوشه، دانشيار گروه پرستاري دانشگاه تربيت مدرس
دكتر زهره پارسا يكتا، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر حميد پيروي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر محمدعلي چراغي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر محمدعلي حسيني، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
دكتر سيده فاطمه حق دوست اسكويي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر محمدرضا حيدري، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد
دكتر ناهيد دهقان نيري، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر ناهيد رژه، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد
دكتر سادات سيدباقر مداح، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
دكتر نعيمه سيدفاطمي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر آذر طل، دكتراي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر عباس عبادي، استاديار دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بقيه اﷲ
دكتر عباس عباسزاده، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
دكتر شهرزاد غياثونديان، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر علي فخرموحدي، استاديار دانشكده پرستاري و پيراپزشكي سمنان
دكتر مسعود فلاحي خشكناب، دانشيار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
دكتر انوشيروان كاظم نژاد، استاد گروه آمار زيستي دانشگاه تربيت مدرس
دكتر عيسي محمدي، دانشيار گروه پرستاري دانشگاه تربيت مدرس
دكتر ندا مهرداد، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر حسن ناوي پور، استاديار گروه پرستاري دانشگاه تربيت مدرس
دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي، استاد دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجتبي ويسمرادي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجيده هروي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد
دكتر فريده يغمايي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ويراستار انگليسي: دكتر مجتبي ويس مرادي
ويراستار فارسي: دكتر فاطمه الحاني
حروفچيني و صفحه آرايي: فرشته حيدري
طراح جلد: اصغر سوراني
ناشر: انجمن علم ي پرستار ي ايران
مشاوران علمي اين شماره (به ترتيب حروف الفبا):
دكتر محمد اسماعيل پور بندبني دكتر محمدرضا حيدري دكتر شراره خسروي دكتر ناهيد رژه محمدعلي سليماني دكتر رضا ضيغمي دكتر آذر طل دكتر طاهره طولابي دكتر علي فخرموحدي دكتر فرشته مجلسي دكتر بهرام محبي رضا مسعودي بتول نحرير رقيه نظري پوران فراهاني دكتر مجتبي ويس مرادي دكتر مجيده هروي دكتر معصومه همتي مسلك پاك دكتر فريده يغمايي
نشاني: تهران – ميدان توحيد – دانشكده پرستاري و ماما يي تهران
كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاري دوره 2 شماره 3 بهار 1392، 70-66
طراحي دستگاه ماساژور تقويت كننده انقباضات مثانه و كاهش دهنده حجم باقيمانده ادرار

زينب هدايت1، جواد شيخي آهنگركلايي2

چكيده

افزايش حجم باقيمانده ادرار در مثانه بسياري از بيماران نورولوژيك موجب مشكلات متعـدد ادراري نظيـر كـاهش حجـمكاراي مثانه و به دنبال آن تكرر ادرار و عدم توانايي نگه داشتن ادرار و عفونتهاي مكرر ادراري و افت عملكرد كليهها شود . اين دستگاه ماساژور با همكاري مشترك گروهي از پزشكان و مهندسين مكانيك و برق طراحـي و بـه شـيوه اي بـسيار سـاده و كـمهزينه براي تقويت بازتواني عضلات مثانه ساخته شده است. سيـستم پيـشنهاد شـده داراي دو قـسمت مكـانيكي و الكترونيكـيمي باشد و انتظار مي رود با توجه به موج جهتدار طراحي شده براي اين دستگاه كه از بالا به پايين و خارج به داخل است مستقلاز تقويت قدرت انقباض عضلات مثانه با ايجاد يك موج رو به پايين به تخليه مؤثرتر ادرار كمك كند . دستگاه ماساژور قيد شـدهدر حال حاضر در مرحله ساخت دستگاه مي باشد و در فاز بعدي قرار است براساس مطالعات مداخلهاي كارآزمايي باليني طبق نظرمتخصصين ارولوژي برروي بيماران مناسب آزمايش شده و با مقايسه تغييرات حجم باقيمانده ادرار قبل و بعـد از اسـتفاده از ايـندستگاه به بررسي دقيقتر به ميزان اثربخشي اين دستگاه پرداخته شود.

تاريخ دريافت: 5/12/1391 تاريخ پذيرش: 24/2/1392

– دانشجوي پزشكي، مركز تحقيقات اورولوژي اطفال، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران (نويسنده مسؤول)
[email protected] :پست الكترونيكي
– فوق ليسانس دانشكده مهندسي مكانيك، دانشگاه ص نعتي شريف، تهران، ايران
مقدمه

بيشتر افرادي كه مـشكلات نورولوژيـك دارنـد بـهدلايل مختلفـي نظيـر كـاهش قـدرت انقباضـي عـضلاتدترسور مثانه و يا ديسينرژي اسفنگتري نمـي تواننـد مثانـهخود را به طور كامل تخليه كنند. افزايش حجـم باقيمانـده ادرار در مثانه اين بيماران موجب مـشكلات متعـدد ادرارينظير كاهش حجم كاراي مثانه و به دنبال آن تكـرر ادرار وعدم توانايي نگه داشتن ادرار مي شـود . همچنـين افـزايشحجم باقيمانده ادراري مي تواند موجب عفونتهـ اي مكـررادراري و افت عملكرد كليهها شود (1و2). در حـال حاضـرروشهاي مختلفي براي كمك به تخليه مثانه وجـود دارد. اما بيشتر اين روشها مشكلات بسياري به همراه دارند. به طــور مثــال روش هــايي نظيــر تخليــه ادرار بــه وســيلهســونداژگذاري هــاي مكــرر يــا CISC= Clean intermittent self catheterization (3) كــه گرچه امروزه كاتترهـا و سـوندهاي ويـژه و پيـشرفتهتـريوجود دارد ولي همه روشهاي تهاجمي هستند و به دليـلورود مكـرر جـسم خـارجي بـه مجـاري ادراري فـرد را در معرض ريـسك عفونـتهـ اي ادراري قـرار مـي دهـد (4). همچنــين بــسياري از روش هــاي نــوين نظيــر تحريــك الكتريكي عظلات مثانه نيز كـه از طريـق جريـان ضـعيفالكترو مغنـاطيس بـه تحريـك و تقويـت انقباظـات مثانـهمي پردازند تنها در مطب و درمانگاههاي تخصصي و توسطافراد مج رب و آموزش ديده قابل انجام است و نيز به دليلنياز به دستگاههاي حرفه اي هزينه بالايي را براي بيمـار دربر دارد (5). در حـدود 20 سـال قبـل دانـشمندي بـه نـامNathan پيشنهاد داده بود كـه ممكـن اسـت بتـوان بـااستفاده از ويبراتورها به تخليه مثانه نوروژنيك كمك كـرد(6). حتي مطالع هاي در سال 1997 در انگليس با استفاده ازماساژورهاي دستي متداول صورت گرفت كه تأثير استفادهاز ويبراتور را در كـاهش حجـم باقيمانـده ادراري گـزارشمي داد (7). اما مطالعات حاضر نشان مي دهد تـاكنون هـيجوسيلهاي بـه طـور اختـصاصي بـراي تحريـك فيزيكـي وتقويت انقباضات مثانه ابداع نشده است. به همين دليل بـرآن شديم تا دستگاه ماساژوري طراحي نماييم كه بـه رغـمكم هزينه و در دسترس بودن بتواند تأثير قابل تـوجهي دركـاهش حجـم باقيمانـده ادراري و پيـشگيري از عـوارض ثانويه آن داشته باشد.
متن اصلي
اين دستگاه ماساژور با همكاري مشترك گروهي ازپزشكان و مهندسين مكانيك و برق طراحي و به شـيوهاي بسيار ساده و كم هزينه بـراي تقويـت بـازتواني عـضلاتمثانه ساخته شد ، و با توجـه بـه نبـودن مـدل هـاي مـشابهداخلي و خارجي در سازمان رسمي ثبت اختراعات در تاريخ24/7/1391 به شماره ثبت 77198 ثبت شد. اين دسـتگاهكه در 3 سايز كوچك، متوسط و بزرگ بسته به جثـه فـرد ساخته شد و به صورت يك كمربند روي شكم بيمار بـستهشد و فركانس لرزش آن به كمك پيچ روي دسـتگاه و بـاتوجه بـه مقـدار حجـم باقيمانـده ادراري و شـدت ضـعفانقباضات مثانه طبق نظر پزشك متخصص تنظيم شـده ودستگاه روشن مي شود. بـرآورد حركـ ت و يبراتورهـا باعـثايجاد موج حركتي از بالا به پـايين و از طـرفين بـه مركـ ز شـده و بـه تخليـه مـؤثرتر ادرار كمـك مـي كنـد. جهـت به كارگيري اين دستگاه كافي اسـت فـردي كـه بـه دليـلبيماريهاي مختلف و با كمك وسايل تشخيصي مختلفـينظيـر VCUG= Voiding Cystourethrography توسط پزشك متخصص مورد شناسايي قرار گرفته و حجمباقيمانده ادراري بيش از حـد نرمـال دارد انتخـاب شـ ده ودستگاه ماساژور براي آن ها توصيه مي شود. مهم ترين نكتهدر انتخاب بيماران اين است كه افرادي انتخاب شـوند كـهبه دليل بيماريهاي مختلـف نورولوژيـك يـا آسـيب هـايمحيطي و نخاعي دچار ضعف در انقباضات عضلات مثانـههستند. همچنين لازم به ذكر اسـت كـه بيمـاراني كـه درمسير خروجي ادرار نظير اسفنگترها و مجاري ادراري تنگياسپاسم و گرفتگي دارند بايد از استفاده از اين دسـتگاه بـرحذر شوند.
سيستم پيشنهاد شده داراي دو قـسمت مكـانيكي والكترونيك ي م ي باش د. ص فحه ف وم منطب ق ب ا ش كل
بيومكانيـك مثانـه و در 3 سـايز مختلـف بـسته بـه سـن، جنسيت و جثه فرد طراحي شده كه به كمك يك كمربنـدروي قسمت سوپراپوبيك بيمار تعبيه مي شـود . ويبراتـور ازيك محور محركه موتور كه به كمك بـاطري 12 V و يـاشارژ برقي كار مي كند و يك بادامك خارج از مركز كه بـهمحور متصل شده تشكيل شده اسـت. روي وسـيله پيچـيجهت تنظيم فركانس ويبره دستگاه تعبيه شـده اسـت. بـهوسيله شتابدهنده فركـانس دسـتگاه در محـدوده 60-80 Hz كــه فركــانس امــن و بــي خطــر اســتفاده شــده در
ماساژورهاي خانگي است تعبيه شده و با توجـه بـه وزن ولايه چربي افراد قابل تنظيم است.
شكل 1- طرح شماتيك جهت موج هاي ايجاد شده ماساژور روي مثانه

شكل 2- طرح شماتيك از مدل كلي طراحي دستگاه ماساژور مثانه

انتظار مي رود با توجه به موج جهتدار طراحي شـدهبراي اين دستگاه كه از بالا به پايين و خارج به داخل استمستقل از تقويت قدرت انقباض عـضلات مثانـه بـا ايجـاديك موج رو به پايين به تخليه مؤثرتر مثانه و كاهش حجم باقيمانده ادرار كمك مي كنند. فرد هر روز 3 نوبـت صـبح ،ظهـر و شـب و ترجيحـاً قبـل از ادرار كـردن بايـد از ايـن ماساژور استفاده كند و بعد از 30 دقيقه دستگاه را خـاموشو از شكم خود باز كند. توصيه مي شود بيمار در زمان تخليه ادرار جهت كاهش حجـم باقيمانـده ادرار از ايـ ن ماسـاژوراستفاده نمايد.

بحث

فركانس لرزش اين دسـتگاه در محـدوده فركـانسپايين و بي خطر دستگا ههاي ماساژور خانگي طراحي شـدهاست و تهاجمي نبوده و تنها از طريق تحريكهاي ملايـمو موضعي باعث تقويت قدرت انقبـا ض عـضلات مثانـه وعضلات جدار شكمي مي شود. دستگاه ماساژور قيد شده در حال حاضر در مرحله سـاخت دسـتگاه مـي باشـد و در فـازبعدي قرار است براسـاس مطالعـات مداخلـه اي كارآزمـاييباليني طبـق نظـر متخصـصين ارولـوژي بـرروي بيمـارانمناسب آزمايش شده و با مقايسه تغييرات حجـم باقيمانـده ادرار قبل و بعد از استفاده از اين دستگاه به بررسي دقيقتر به ميزان اثربخشي اين دستگاه پرداخته شود.

تشكر و قدرداني

بــا تــشكر از مركــز تحقيقــات اورولــوژي، اســتاد كجباف زاده كه در رونـد طراحـي دسـتگاه مـارا راهنمـاييكردند.
ب ا ت شكر از آقاي ان مح سن ن وروزي و مه دي جمشيدي كـه در مراحـل سـاخت دسـتگاه مـا را كمـك نمودند.
منابع

– Tapia CI, Khalaf K, Berenson K, Globe D, Chancellor M, Carr LK. Health-related quality of life
and economic impact of urinary incontinence due to detrusor overactivity associated with a neurologic
condition: a systematic review. Health Qual Life Outcomes. 2013 Jan 31; 11(1): 13.
– Geyer VC, Ebert AK, Rosch WH. Urinary bladder function disorders in childhood, Urologe A. 2013 Jan; 52(1): 15-20.
– Lapides J, Diolmo C, Silber SJ, Lowe BS. Clean intermittent self catheterisation in the treatment of
urinary tract disease. J Urol. 1972; 107: 458-61.
– Kingo PS, Ryhammer AM, Fuglsig S. Clinical Experience With the Swiss Lithoclast Master in Treatment of Bladder Calculi. J Endourol. 2013 Apr 3.
– McKeage K. Review of its use in the treatment of adults and children with overactive bladder
associated with idiopathic or neurogenic detrusor overactivity, and in men with lower urinary tract
symptoms. Clin Drug Investig. 2013 Jan; 33(1): 71-91.
– Nathan P. Emptying the paralysed bladder. Lancet. 1977 Feb 12; 1(8007): 377.
– Dasgupta P, Haslam C, Goodwin R, Fowler CJ. The ‘Queen Square bladder stimulator’: a device for
assisting emptying of the neurogenic bladder. Br J Urol. 1997 Aug; 80(2): 234-7.

Designation of bladder massager and reducer of residual urine

Hedayat1 Z (MD) – Sheikhiahangarkolaei2 J (MSc.).

Patients with neurological diseases are likely to have incomplete bladder emptying either as a result of detrusor hypocontractility or detrusor sphincter dyssynergia. Incomplete emptying of bladder can in turn lead to worsening urinary symptoms.
In this study, the bladder massager as a new patent is invented by a group of doctors and engineers to rehabilitate bladder and help with the voiding process and increase free-flow rates. The massager is consisted of mechanical and electrical parts.
It can strengthen the bladder contractions and help with the voiding process. Patients hold the device on their suprapubic about 2.5 cm above the symphysis pubis while voiding. This study is considered to be the first step for future clinical experiments to determine the effect of such devices on neurogenic patients.

Received: 23 February 2013 Accepted: 14 May 2013

– Corresponding author: Paediatric Urology Research Center, Tehran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran e-mail: [email protected]
– MSc. Student, Mechanical Engineering Department, Sharif University of
Technology, Tehran, Iran
٧٠
-137154568

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید