بمنظــور اطمینــان از وجــود توافــق درون فــردي در اندازه گیــري ابعــاد پــا، در ابتــداي مطالعــه، اندازه گیري هــاي مکــرر بــراي چنــد نفــر انجــام گرفــت و پــس از اطمینــان از توافــق بــالاي اندازه گیري هــا، داده هــاي اصلــي جمــع آوري گردیــد. در تحلیــل داده هــا بــا نرم افــزار آمــاري SPSS 19 آماره هــای توصیفــي از قبیــل صدک هــاي مختلــف، میانگیــن و انحــراف معیــار محاســبه ش د. ب ه منظ ور بررس ی تف اوت میانگی ن ابع اد آنتروپومت ری پ ا در بی ن م ردان و زن ان از آزم ون ت ی مس تقل اس تفاده گردی د. ع لاوه ب ر ای ن، ب ه منظ ور برس ی ان دازه تف اوت میانگی ن ابع اد پ ا در بین مــردان و زنــان، بــرای ابعــاد انــدازه اثــر(Effect Size) محاســبه گردی د. ب ه منظ ور محاس به ان دازه اث ر از فرم ول اس تفاده ش د 17][. ان دازه اث ر بزرگت ر بیانگ ر تف اوت بیش تر میانگین ه ا در بی ن دو گ روه مقایس ه می باش د. ب رای بررس ی مق دار تاثی ر جنس یت در انــدازه ابعــاد پــا بــا اســتفاده آنالیــز واریانــس یکطرفــه مقــدار )%(R² از فرمــول محاســبه گردیــد] 1[. بنابرایــن مقــدار )%(R² ب رای ه ر بع د پـا بازگ و کنن ده ای ن اس ت ک ه جنس یت چن د درصــد از تغییــرات آن بعــد را توجیــه می کنــد.
یافته ها
جدول 1: تعاریف ابعاد پای اندازه گیری شده در مطالعه حاضر
تعریف ابعاد پا ردیف
نام فارسی نام انگلیسی )اختصار( فاصله طولی حداکثر از پشت پاشنه پا تا نوک انگشت شست پا طول پاشنه تا انگشت اول First toe length (FL) 1
فاصله طولی حداکثر از پشت پاشنه پا تا نوک انگشت دوم پا طول پاشنه تا انگشت دوم Second toe length (FL2) 2
فاصله طولی حداکثر از پشت پاشنه پا تا نوک انگشت سوم پا طول پاشنه تا انگشت سوم Third toe length (FL3) 3
فاصله طولی حداکثر از پشت پاشنه پا تا نوک انگشت چهارم پا طول پاشنه تا انگشت چهارم Fourth toe length (FL4) 4
فاصله طولی حداکثر از پشت پاشنه پا تا نوک انگشت پنجم پا طول پاشنه تا انگشت پنجم Fifth toe length(FL5) 5
فاصله طولی پاشنه تا برجستگی داخلی اولین متاتارسال طول قوس پا Arch Length(AL) 6
فاصله طولی پاشنه تا برجستگی قوزک داخلی پا طول پاشنه تا قوزک داخلي Heel to medial malleolus
(HMM) 7
فاصله طولی پاشنه تا برجستگی قوزک خارجی پا طول پاشنه تا قوزک خارجي Heel to lateral malleolus
(HLM) 8
پهناي پاشنه در فاصله 40 میلیمتري از پشت پاشنه پهنای پاشنه Heel width (HW) 9
پهنای حداکثری پا بین سطوح داخلی و خارجی آن عمود بر محور طولی پا پهناي پا Foot width (FW) 10
پهناي حداکثري بین برجستگي هاي قوزک هاي داخلي و خارجي پا پهناي قوزک هاي پا Bimalleolar width (BW) 11
پهناي حداکثري در نصف طول پا عمود بر محور طولي پا پهناي وسط پا Mid-Foot width(MFW) 12
ارتفاع عمودي بین کف تا برجستگي قوزک داخلي پا ارتفاع قوزک داخلي Medial malleolus height(MMH) 13
ارتفاع عمودي بین کف تا برجستگي قوزک خارجي پا ارتفاع قوزک خارجي Lateral malleolus height
(LMH) 14
حداکثر ارتفاع پا در نصف طول پا ارتفاع وسط پا Height at 50% foot length
(HFL) 15
محیط پا بنحوي که متر نواري حاشیه داخلي سر استخوان متاتارسال اول، بالاي سر استخوان متاتارسال و حاشیه خارجي سر متاتارسال پنجم را لمس کند دور پا در سر متاتارسال ها Ball girth (BG) 16
کوچکترین دور پا بر روي برجستگي استخوان کونئیفرم میانی دور پا بر روی کونیفرم ها Instep girth (IG) 17
دور پایی که در برگیرنده پشت پاشنه و انحنای روی پا مي باشد دور بزرگ پاشنه Long heel girth (LHG) 18
دور حداقلی که در برگیرنده پشت پاشنه و محل اتصال ساق به پا مي باشد دور کوچک پاشنه Short heel girth (SHG) 19
دور افقي در فصل مشترک پا و ساق دور مچ پا Ankle girth (AG) 20
محیط پا در وسط متاتارسال که در محور عمودي و عمود بر محور طولي پا اندازه گیري مي شود دور وسط متاتارسال ها Waist girth (WG) 21
در ای ن مطالع ه ان دازه 21 بع د پ اي 580 نف ر) 290 م رد و 092
زن( جم ع آوری گردی د )ج دول 1(.
مش خصات دموگرافیک ی جامع ه م ورد مطالع ه در ج دول 2 آورده شده اس ت. میانگی ن س ن در جامع ه م ورد مطالع ه 02/22 س ال ب ود ک ه گس تره س نی آنه ا 18 ت ا 30 س ال ب ود. میانگی ن ق د ،وزن و شــاخص تــوده بدنــی) BMI( بــه ترتیــب 170/31 ســانتی مت ر ،57/65 کیل و گ رم و 51/22 ب ود.
جدول 3: مقادیر صدکهای مختلف وزن، قد و ابعاد آنتروپومتری پا به همراه ضریب تغییرات ابعاد در جامعه مورد مطالعه )ابعاد پا برحسب میلی متر، وزن بر حسب کیلوگرم و قد بر حسب سانتی متر می باشد(
انحراف ضریب
ابعاد آنتروپومتری صدک هامعیارتغییرات)٪(
5 ام50 ام95 ام
وزن00/4800/6595/8551/1156/17
قد157/00 170/00 184/9890/822/5
12/802/8827/5522/3617/84BMI
8/8322/28290/31 249/02 221/39FL
9/4623/48289/41 245/51 214/06FL2
9/8223/57282/41 236/00 207/15FL3
10/4724/02276/56 224/64 198/05FL4
11/9425/63271/88 209/00 184/22FL5
11/8121/16210/20 179/60 150/55AL
25/0717/1792/2166/5543/81HMM
27/3515/5179/5256/3334/78HLM
11/3710/78114/3592/2980/81FW
17/9811/0579/9159/2247/03HW
11/477/9483/2167/6259/51BW
12/7910/83101/5984/0669/15MFW
12/598/9185/8570/5457/02MMH
12/557/8277/2060/9451/53LMH
11/176/0365/2052/7146/68HFL
8/4319/65265/00 232/50 203/00BG
10/8126/30280/00 240/00 208/00IG
8/7827/30360/00 306/50 274/00SHG
9/6432/84400/00 330/00 298/00LHG
9/3921/15260/00 220/50 197/00AG
10/9925/77270/00 232/00 199/00WG
جدول 2: مشخصات دموگرافیکی جامعه مورد مطالعه) 290 مرد و 092 زن(
متغییرهامیانگینانحراف معیارگستره
کل جامعه
سن )سال(02/2226/218-30
وزن )کیلوگرم(57/6551/1100/103-00/40
قد )سانتی متر(31/17090/800/194-00/150
15/89-31/212/8822/51BMI
طول پا )میلی 19/25228/22175/42-304/18
متر(
مردان
سن )سال(07/2226/218-30
وزن )کیلوگرم(98/7249/900/103-00/52
قد )سانتی متر(13/17786/5162/50-194/00
16/60-30/932/7923/26BMI
طول پا )میلی 03/27016/15229/39-304/18
متر(
زنان
سن )سال(97/2127/219-30
وزن )کیلوگرم(17/5809/800/89-00/40
قد )سانتی متر(49/16356/500/184-00/150
15/89-31/212/7821/75BMI
طول پا )میلی 35/23420/11175/42-258/66
متر(
ج دول 3 مقادی ر صدک ه ای پنچ م، پنجاه م و نودوپنج م و نی ز ضریــب تغییــرات وزن، قــد و ابعــاد آنتروپومتــری پــا را در جامعــه م ورد مطالع ه نش ان می ده د. همانط ور ک ه ملاحظ ه می گـردد ،کمتری ن و بیش ترین درص د ضری ب تغیی رات ب ه ترتی ب مرب وط ب ه ابع اد ط ول پاش نه ت ا ق وزک داخل ی (HMM) و ط ول پاش نه تــا قــوزک خارجــی (HLM) می باشــد .
ج دول 4 صدک ه ای پنچ م، پنجاه م و نودوپنج م ابع اد پ ا را در م ردان و زن ان نش ان می ده د. ج دول 5 تاثی ر جنس یت ب ر وزن ،قــد و ابعــاد آنتروپومتــری پــا را در جامعــه مــورد مطالعــه نشــان می دهــد.
در ج دول 5، نس بت F/M بیانگ ر نس بت میانگی ن بع د م ورد نظ ر در خانم ه ا ب ه آقای ان اس ت. بیش تر ب ودن مق دار ای ن نس بت از عــدد 100 بــرای یــک بعــد پــا نشــان دهنــده ایــن اســت کــه در آن بع د ان دازه میانگی ن در جمعی ت زن ان بیش تر از م ردان اس ت .ب ر اس اس ج دول 5، در تمام ی ابع اد اندازه گی ری ش ده میانگی ن
جدول 4: مقادیر صدکهای مختلف وزن، قد و ابعاد آنتروپومتری پای مردان و زنان )ابعاد پا برحسب میلی متر، وزن بر حسب کیلوگرم و قد بر حسب سانتی متر می باشد(
ابعاد آنتروپومتری صدک ها
مردانزنان
5 ام50 ام95 امانحراف معیار5 ام50 ام95 امانحراف معیار
وزن00/5700/7145/9049/928/4500/5895/7109/8
قد00/16800/177188/0086/5155/00163/00173/0056/5
2/7826/9421/6317/552/7928/3723/1218/61BMI
11/20250/73234/84217/2615/17293/30268/35244/22FL
12/58248/93230/84206/8115/57291/50266/08240/70FL2
11/91238/85222/11201/0316/68286/31257/45231/00FL3
10/79227/68211/50192/5818/64281/51245/41220/00FL4
10/30210/99197/38180/0122/80278/28228/17204/83FL5
10/94180/27162/67145/1815/12222/70195/58177/90AL
8/2366/7152/6942/707/7494/2685/3166/42HMM
7/2555/5442/4932/798/0182/8271/1856/70HLM
5/9298/1489/3381/1911/57117/25103/3079/92FW
4/3859/2252/3845/327/2884/0270/2560/27HW
5/1069/5664/1858/756/8586/8674/2765/13BW
6/2386/0976/1567/317/69104/34593/4779/85MFW
6/0275/8064/3155/16/7187/49777/2666/04MMH
5/1266/6857/6850/427/6280/70366/0454/09LMH
3/9858/3151/6746/267/0272/2654/7547/22HFL
11/18237/00217/00200/5512/85270/00250/00225/00BG
11/68242/00221/00203/0018/23295/00265/00240/00IG
15/68317/00293/00268/0024/61368/35330/00290/00SHG
16/74349/00318/00294/0029/97407/25370/00320/00LHG
13/11239/00213/00193/0021/59275/00235/00206/1AG
11/51232/00213/00196/0016/24280/00255/00232/00WG
ابع اد م ردان بزرگت ر از زن ان می باش د. مق دار R² نی ز ه ر چق در ب ه ع دد 100 نزدیکت ر باش د، ب ه ای ن مفه وم اس ت ک ه در بع د مــورد نظــر جنســیت تاثیــر بیشــتری در انــدازه آن دارد. بنابرایــن ،ابع ادی ک ه بیش ترین تاثی ر را از جنس یت دارن د ،HMM و HLM می باش ند ک ه ب ه ترتی ب 3/78 و 7/75 درص د از جنس یت متاثرن د.
در ج دول 6 نتای ج آزمون بررس ی اخت لاف میانگین ابع اد آنتروپومتری پــا در زنــان و مــردان و انــدازه اثــر محاســبه شــده آورده شده اســت .میانگی ن تمام ی ابع اد پ ا در بی ن م ردان و زن ان ب ه لح اظ آم اری معن ی دار ب ود) 100/0=P value(. بیش ترین ان دازه اث ر در بی ن ابع اد مختل ف پ ا مرب وط ب ه بعده ای HMM و HLM ب ود.
جدول 5: تاثیر جنسیت بر وزن، قد و ابعاد آنتروپومتری پا )ابعاد پا برحسب میلی متر، وزن بر حسب کیلوگرم و قد بر حسب سانتی متر میباشد(
مردانزنان
ابعاد آنتروپومتری)%( R ²)%(F/Mمیانگین) انحراف معیار(میانگین) انحراف معیار(
وزن72/98(9/49))90/8( 71/5870/795/41
قد177/13(5/86))65/5( 163/4930/9280/58
6/7093/5321/75 )2/78((97/2)62/32BMI
64/2086/79(02/11) 53/432(71/51)30/072FL
63/6085/97(21/85)34/922(75/51)68/662FL2
62/2085/63(11/19)13/122(86/61)74/852FL3
59/8085/05(01/97)77/012(46/81)98/742FL4
52/4084/09(01/03)21/691(08/22)32/332FL5
61/1083/10(01/49)06/261(21/51)76/591AL
78/3063/70(32/8)92/35(47/7)56/38HMM
75/7061/57(52/7)22/34(10/8)91/07HLM
27/3088/78(29/5)71/98(75/11)44/001FW
70/4073/79(83/4)81/25(82/7)17/07HW
42/1086/15(01/5)60/46(58/6)63/47BW
58/2082/23(32/6)34/67(96/7)69/29MFW
48/8083/84(20/6)35/46(17/6)69/67MMH
00/3186/93(21/5)59/75(26/7)76/66LMH
10/5092/96(89/3)20/25(20/7)69/55HFL
62/4087/52(81/11)86/712(58/21)17/842BG
66/2083/84(46/11)78/122(32/81)56/462IG
42/9089/12(86/51)39/292(16/42)17/823SHG
45/4087/81(47/61)27/813(79/92)89/263LHG
28/7090/41(11/31)29/312(95/12)26/632AG
70/2083/15(15/11)88/212(42/61)40/652WG
الگــوی انگشــتان پــا کــه در شــکل 1 نشــان داده شــده اســت، در جامع ه م ورد مطالع ه محاس به گردی د. در مطالع ه حاض ر ،78% اف راد الگ وی انگش تان پ ای 1 و 22% آنه ا الگ وی انگش تان پ ای 2 را داش تند. تع داد اف راد دارای الگو ه ای 1 و 2 در جامع ه م ردان و زن ان براب ر ب ود.

شکل 1. شکل شماتیک الگوی انگشتان پای 1 و 2بحث
در مطالع ه حاض ر ابع اد مختل ف پ ای 580 فرد بزرگس ال در گس تره س نی 18 ت ا 30 س ال ب ا روش دس تی اندازه گیـری ش د. مقادی ر صدک هــای محاســبه شــده در جامعــه مــردان و زنــان می تواننــد ب ه عن وان منب ع داده ه ای آنتروپومت ری پ ا ب رای تولی د کنن دگان کف ش در کش ور اس تفاده ش وند. ه ر چن د ک ه ام روزه اس تفاده از
جدول 6: نتایج آزمون مقایسه میانگین ابعاد آنتروپومتری پای زنان و مردان و اندازه اثر محاسبه شده
اندازه اثر P value اختلاف میانگین زنان 092=nمیانگین) انحراف معیار( مردان 092=nمیانگین) انحراف معیار( ابعاد آنتروپومتری پا )میلی متر(
2/68 0/001 35/68 (02/11)53/432 (71/51) 30/072 FL
2/64 0/001 37/44 (85/21)34/922 (75/51) 68/662 FL2
2/56 0/001 37/15 (19/11)13/122 (86/61) 74/852 FL3
2/44 0/001 37/12 (97/01)77/012 (46/81) 98/742 FL4
2/10 0/001 37/10 (03/01)21/691 (08/22) 32/332 FL5
2/51 0/001 33/07 (49/01)06/261 (21/51) 76/591 AL
3/80 0/001 30/36 (32/8)92/35 83/65 )7/74( HMM
3/53 0/001 26/97 (52/7)22/34 70/19 )8/01( HLM

1/23 0/001 11/27 (29/5)71/98 (75/11) 44/001 FW
3/08 0/001 18/53 (83/4)81/25 70/71 )7/28( HW
1/71 0/001 10/30 (01/5)60/46 74/36 )6/85( BW
2/36 0/001 16/52 (32/6)34/67 92/96 )7/69( MFW
1/95 0/001 12/44 (20/6)35/46 76/96 )6/71( MMH
1/34 0/001 8/71 (21/5)59/75 66/67 )7/62( LMH
0/69 0/001 3/94 (89/3)20/25 55/96 )7/02( HFL
2/58 0/001 31/03 (81/11)86/712 (58/21) 17/842 BG
2/80 0/001 42/78 (46/11)78/122 (32/81) 6/462 IG
1/73 0/001 35/78 (86/51)39/292 (16/42) 17/823 SHG

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1/82 0/001 44/27 (47/61)27/813 (79/92) 89/263 LHG
1/27 0/001 22/69 (11/31)29/312 (95/12) 26/632 AG
3/07 0/001 43/16 (15/11)88/212 (42/61) 40/652 WG
ابزار هــای اســکن 3 بعــدی پــا در اندازه گیــری ابعــاد پــا در حــال گس ترش اس ت] 20-18[، ام ا هزین ه ب الای خری د اس کنرهای 3 بع دی پ ا یک ی از عوام ل مح دود کنن ده اس تفاده از آنه ا و معم ول بــودن روش اندازه گیــری دســتی می باشــد.
ط ول پ ا ب ه عن وان مه م تری ن بع د پ ا مط رح می باش د ک ه ان دازه آن در مطالع ات آنتروپومت ری پ ا] 10, 16[ و مطالع ات ابع اد مه م بــدن] 4, 21[ اندازه گیــری می شــود و طراحــان کفــش می تواننــد بــه عنــوان ابعــاد ضــروری پــا از آنهــا اســتفاده نماینــد] 13[. در مطالع ه حاض ر میانگی ن ± انح راف معی ار ط ول پ ا ب رای آقای ان و خانم ه ا ب ه ترتی ب 16/15±270/03 میل ی مت ر و 20/11±53/432 میل ی مت ر بدس ت آم د. در مطالع ه مرتض وی و هم کاران] 12[ ک ه ابعــاد پــای 160 دانشــجوی دانشــگاه شــهید بهشــتی اندازه گیــری ش د، میانگی ن ط ول پ ا 10/13±264/66 میل ی مت ر بدس ت آم د کــه کمــی کوچکتــر از مقــدار میانگیــن بدســت آمــده در مطالعــه حاض ر اس ت. گس تره ط ول پ ا در جامع ه م ردان مطالع ه حاض ر 229/39-304/18) میل ی مت ر( ب ود ک ه نزدی ک ب ه گس تره بدس ت آمــده در مطالعــه مرتضــوی و همــکاران) 231-305 میلی متــر( می باش د. بنابرای ن اخت لاف میانگی ن را می ت وان ب ه تف اوت تع داد اف راد دو مطالع ه نس بت داد. در مطالع ات پرس نل نظام ی آمری کا و ســوئد مقــدار میانگیــن طــول پــا بــه ترتیــب 268/4 و 3/662 میلی متــر گــزارش شــده اســت. صادقــی و همــکاران] 12[ نیــز در جامع ه کارگ ری ای ران میانگی ن ط ول پ ا را ب رای م ردان و زن ان ب ه ترتی ب 255 و 230 میلی مت ر بدس ت آوردن د ک ه ط ول پ ای م ردان مطالع ه آنه ا در مقایس ه ب ا میانگی ن ط ول پ ای م ردان و زن ان مطالع ه حاض ر و مطالع ه مرتض وی و هم کاران کم ی کوچکت ر می باشــد. ایــن تفاوت هــا می توانــد بــه قومیت هــای مختلــف در مطالع ات متف اوت مرتب ط باش د] 4, 61[.
یکــی از اهــداف مهــم اندازه گیری هــای آنتروپومتــری قابلیــت اســتفاده آنهــا در طراحی هــای مــد نظــر اســت. بدیــن منظــور داده ه ای جم ع آوری ش ده بایس تی در قال ب صدک ه ای 5ام ،50ام و 95ام ارائ ه ش وند. بنابرای ن در ج داول 3 و4 مقادی ر ای ن صدک ه ا ب رای کل جامع ه و ب ه تفکی ک جنس یت موج ود اس ت و می ت وان از ایــن صدک هــا در طراحــی و تولیــد کفش هــای مناســب بــرای جامع ه ای ران اس تفاده ک رد. ضری ب تغیی رات یک ی از ش اخص های س ودمند در نش ان دادن پراکندگ ی ی ک صف ت اس ت ک ه مس تقل از مق دار مطل ق متغی ر م ورد نظ ر و همچنی ن واح د اندازه گی ری اســت] 1, 22[. بــر اســاس جــدول 3 می تــوان گفــت کــه ضریــب تغیی رات وزن بیش تر از ق د می باش د ک ه مطاب ق ب ا نتای ج مقادی ر کس ب ش ده در مطالع ات گذش ته می باش د] 1[. در می ان ابع اد پ ا ،بیش ترین ضری ب تغیی رات در ابع اد ط ول پاش نه ت ا ق وزک داخل ی (HMM) و ط ول پاش نه ت ا ق وزک خارج ی (HLM) مش اهده ش د ک ه ب ه ترتی ب براب ر 07/25 و 35/27 درص د بودن د. روب وک و هم کاران) 1975( اش اره می نمای د ک ه در داده ه ای آنتروپومت ری ب ا افزای ش مق دار میانگی ن از مق دار ضری ب تغیی رات کاس ته می ش ود 23][. در م ورد دو بع د HMM و HLM نی ز می ت وان گف ت ک ه مقادیــر میانگیــن ایــن ابعــاد جــزو کمتریــن مقادیــر اندازه گیــری ش ده بودن د و ابع اد ب ا میانگی ن بیش تر ضری ب تغیی رات کمت ر از 10 درص د را داش تند.
ب ر اس اس مقادی ر ارائ ه ش ده ب رای F/M در ج دول 5، می ت وان گف ت ک ه در تمام ی ابع اد اندازه گی ری ش ده پ ا، اندازه ه ای پ ای مــردان بزرگتــر از زن ان ب ود. در مطالع ات مش ابه خارجــی کــه در کش ورهای چی ن و آلم ان ب ه تف اوت ابع اد پ ای م ردان و زن ان در س ایزبندی های مختل ف ط ول پ ا پرداخت ه ان د، ابع اد پ ای م ردان بزرگت ر از زن ان گ زارش ش ده اس ت] 19, 24[. ب ر اس اس مطالعات ی در جامعــه آمریــکا] 25, 26[ زنــان در ویژگی هایــی ماننــد پهنــای باســن و ضخامــت پوســت مقادیــر بزرگتــری را نســبت بــه مــردان داش ته اند. ب ر اس اس ج دول 5 می ت وان می زان تاثی ر جنس یت در ان دازه ابع اد مختل ف پ ا را دریاف ت. جنس یت 5/10 درص د در ان دازه بع د HFL موث ر اس ت، در حالیک ه در ابع اد HMM و HLM مقدار تاثیــر بــه ترتیــب برابــر 3/78 و 7/75 درصــد می باشــد. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه بغیــر از جنســیت عوامــل دیگــری هســتند ک ه می توانن د در اندازه ه ای پ ای اف راد موث ر باش ند. مق دار تاثی ر جنس یت ب رای چن د بع د آنتروپومت ری در جامع ه آمریکای ی گزارش ش ده اس ت. ب ه عن وان مث ال در بع د پهن ای باس ن تاثی ر جنس یت 62% و درضخام ت پوس ت در ناحی ه زی ر کت ف 3% می باش د] 1[. بــر اســاس نتایــج جــدول 6 می تــوان گفــت کــه میانگیــن تمامــی ابع اد پ ا در بی ن م ردان و زن ان مطالع ه حاض ر ب ه لح اظ آم اری تف اوت معن ی داری دارد) 0/001P value=(. مق دار “ان دازه اث ر” در ج دول 6 نش ان دهن ده می زان تف اوت میانگی ن بع د م ورد نظ ر در بیــن دو جنــس می باشــد. بــه عبــارت دیگــر بــا وجــود تفــاوت آمــاری میانگین هــای ابعــاد آنتروپومتــری پــا در بیــن دو جنــس ،ب ا ان دازه اث ر محاس به ش ده می ت وان ب ه درج ه آن پ ی ب رد. ب ر اس اس کوه ن) 1988( ان دازه اث ر بی ن 2/0 ت ا 3/0 ب ه عن وان “اث ر کوچ ک”، در مح دوده 5/0 ب ه عن وان “اث ر متوس ط” و بزرگت ر از 8/0 بــه عنــوان “اثــر بــزرگ” تلقــی می گــردد] 17[. در مطالعــه حاضــر ان دازه اثره ای محاس به ش ده ب رای ابع اد مختل ف پ ا در گس تره 69/0 ت ا 8/3 ب ود. بنابرای ن مقادی ر P value ه ای کوچکت ر و ان دازه اثره ای غالب ا بزرگت ر بیانگ ر تف اوت قاب ل ملاحظ ه ابع اد پ ا در بی ن مــردان و زنــان ایــن مطالعــه می باشــد. ایــن موضــوع بــه ضــرورت اســتفاده از داده هــای آنتروپومتــری پــای هــر جنــس در طراحــی کفــش آنهــا تاکیــد می کنــد.
آگاه ی از توزی ع الگ وي انگش تان پ ا در ی ک جامع ه می توان د در تامی ن کفش ه ای راح ت مفی د باش د. ب ه عب ارت دیگ ر طراح ی قس مت جلوی ی کف ش می توان د ب رای اف راد دارای الگوه ای 1 و2 متفــاوت باشــد. الگــوي 1 و 2، دو نــوع الگــوي معمــول انگشــتان پــا می باشــند. در الگــوی 1 انگشــت شســت پــا از انگشــت دوم پــا بزرگتــر اســت، درحالیکــه در الگــوي 2 ایــن ترتیــب برعکــس مي باش د. ای ن دو الگ و در بی ن جوام ع مختل ف می توان د توزی ع متفاوت ی داش ته باش د. در ای ن مطالع ه، الگ وی 1 و 2 ب ه ترتی ب 78 و 22 درص د مش اهده ش د. ه اوس و هم کاران الگ وي پ اي 1 و
2 را در امریکائی ان س فید پوس ت ب ه ترتی ب 76 و 24 درص د و در کــره اي- ژاپني هــاي ســاکن آمریــکا بــه ترتیــب 51 و 49 درصــد تعیی ن کردن د] 16[. ه اوس و س واک در جمعی ت امریکاي ش مالي الگوي ه ای 1 و 2 را ب ه ترتی ب 1/76 و 9/23 درصدگ زارش کردن د 10][. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه الگــوی پــای جامعــه مطالعــه شــده تقریبــا شــبیه بــه الگــوی پــای مطالعــه شــده در جامعــه امریــکای شــمالی می باشــد. بنابرایــن بنظــر می رســد کفش هــای وارداتــی از کشــورهای آســیای شــرقی )درصورتیکــه بــر مبنــای داده ه ای آنتروپومت ری آن جوام ع طراح ی بش وند(، راحت ی کاف ی را ب رای اف راد جامع ه م ا بدنب ال نخواه د داش ت.
ایــن مطالعــه از محدودیت هایــی برخــوردار بــود کــه برطــرف نمــودن آنهــا در مطالعــات آینــده می توانــد نتایــج دقیق تــری را فراهــم ســازد. یکــی از مهم تریــن محدودیت هــا، دشــواری اندازه گی ری ابع اد پ ا ب ا روش دس تی ب ود. ه ر چن د ک ه در م ورد برخ ی از ابع اد مانن د دوره ای پ ا، روش دس تی نتای ج دقیق ت ری را نس بت ب ه روش اس کن 3 بع دی ارائ ه می کن د، ام ا اس تفاده از اســکنر 3 بعــدی پــا زمــان اندازه گیــری را کاهــش داده و راحتــی را بــرای فــرد اندازه گیــری کننــده و آزمودنی هــا بدنبــال خواهــد داشـت. ای ن مطالعـه در دانشـگاه علـوم پزشـکی ارومیـه واقـع در اس تان آذربایج ان غرب ی انج ام گرف ت و مح دود ب ه ی ک منطق ه جغرافیایــی بــود. بنابرایــن انجــام مطالعــات آنتروپومتــری پــا در آینــده در اســتان های دیگــر می توانــد اطلاعــات کامل تــری را بـرای جامعـه ایرانـی فراهـم نمایـد.
نتیجه گیری
ب ا توج ه ب ه کمب ود داده ه ای آنتروپومت ری پ ا در کش ور و ل زوم فراهم ســازی چنیــن داده هایــی انجــام مطالعــات مشــابه مطالعــه حاضــر ضــروری بنظــر می رســد. در ایــن مطالعــه داده هــای آنتروپومتـری 580 نفـر مـرد و زن در قالـب صدک هـای پرکارب رد در طراحــی بدســت آمــد. انــدازه اثرهــای بــزرگ و تفــاوت معنــی دار ابعــاد آنتروپومتــری مــردان و زنــان متذکــر می گــردد کــه در طراحــی کفــش نیــز بایــد از ابعــاد آنتروپومتریــک مربــوط بــه هـر جن س اسـتفاده شـود. همچنی ن توزیـع الگ وی انگشـتان پ ا می توانــد در هــر جامعــه ای متفــاوت بــوده و در طراحــی قســمت جلوی ی کف ش بای د ب ه ای ن توزی ع توج ه ش ود. انج ام مطالع ات مش ابه در جامعـه ک ودکان -ک ه ان دازه پ ای آنه ا در ح ال رش د اســت- بــه تفکیــک گروه هــای ســنی می توانــد در تکمیــل داده هــای آنتروپومتــری کشــور مفیــد واقــع گــردد.
سپاسگزاری
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایان نامــه نفــر یکــم مقالــه می باشــد کــه ب ا حمایـت مالـی معاونـت محتـرم تحقیقـات و فنـاوری دانش گاه علــوم پزشــکی ارومیــه و بــا کــد ثبــت شــده 1684 بــه انجــام رسـیده اسـت. نویسـندگان وظیفـه خـود می داننـد ک ه از تمام ی دانش جویان دانش گاه عل وم پزش کی ارومی ه ش رکت کنن ده در ای ن مطالع ه تشـکر و قدردانـی نماینـد.
Cheng FT, Perng DB. A systematic approach for developing a foot size information system for shoe last design. Int Indust Ergonomic.
2000;25(2):171-85. DOI: 10.1016/s0169-8141(98)00098-5
Pheasant ST. Anthropometric estimates for British civilian adults. Ergonomics. 1982;25(11):993-1001. DOI: 10.1080/00140138208925060 PMID: 7173163Rossi WA. The high incidence of mismated feet in the population. Foot Ankle. 1983;4(2):105-12. PMID: 6642323Hawes MR, Sovak D, Miyashita M, Kang SJ, Yoshihuku Y, Tanaka S. Ethnic differences in forefoot shape and the determination of shoe comfort. Ergonomics. 1994;37(1):187-96. DOI: 10.1080/00140139408963637 PMID: 8112275Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences: Taylor & Francis; 2013.
Witana CP, Xiong S, Zhao J, Goonetilleke RS. Foot measurements from three-dimensional scans: A comparison and evaluation of different methods. Int J Indust Ergonomic. 2006;36(9):789-807. DOI: 10.1016/j. ergon.2006.06.004
Krauss I, Grau S, Mauch M, Maiwald C, Horstmann T. Sex-related differences in foot shape. Ergonomics. 2008;51(11):1693-709. DOI: 10.1080/00140130802376026 PMID: 18941975Mauch M, Grau S, Krauss I, Maiwald C, Horstmann T. A new approach to children’s footwear based on foot type classification. Ergonomics. 2009;52(8):999-1008. DOI: 10.1080/00140130902803549 PMID: 19629814Widyanti A, Susanti L, Sutalaksana IZ, Muslim K. Ethnic differences in Indonesian anthropometry data: Evidence from three different largest ethnics. Int J Indust Ergonomic. 2015;47(5):72-8. DOI: 10.1016/j.ergon.2015.02.008
White RM, U S Army Natick Research, Development Laboratories, United States Army Natick Research, Development Command. Comparative Anthropometry of the Foot: United States Army Natick Research and Development Center; 1982.
Roebuck JA, Kroemer KHE, Thomson WG. Engineering Anthropometry Methods: Wiley; 1975.
Hong Y, Wang L, Xu DQ, Li JX. Gender differences in foot shape: a
REFEREncES
Pheasant S, Haslegrave CM. Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work, Third Edition: CRC Press; 2016.
Naeini H, Amiri M, Nilfroshan M, Khoram M. [Designing a portable static anthropometry device]. Iran Occup Health J. 2008;5(1):6-14.
Abeysekera JDA, Shahnavaz H. Body size variability between people in developed and developing countries and its impact on the use of imported goods. Int J Indust Ergonomic. 1989;4(2):139-49. DOI: 10.1016/0169-8141(89)90040-1 Sadeghi F, Mazloumi A, Kazemi Z. An anthropometric data bank for the Iranian working population with ethnic diversity. Appl Ergon. 2015;48:95-103. DOI: 10.1016/j.apergo.2014.10.009 PMID: 25683535Lewis WG, Narayan CV. Design and sizing of ergonomic handles for hand tools. Appl Ergon. 1993;24(5):351-6. PMID: 15676932Obi OF. Hand anthropometry survey of rural farm workers in south-eastern Nigeria. Ergonomics. 2016;59(4):603-11. DOI: 10.1080/00140139.2015.1073796 PMID: 26207670Witana CP, Feng J, Goonetilleke RS. Dimensional differences for evaluating the quality of footwear fit. Ergonomics. 2004;47(12):1301-17. DOI: 10.1080/00140130410001712645 PMID: 15370849Chandra A, Chandra P, Deswald S. Analysis of Hand Anthropometric Dimensions of Male Industrial Workers of Haryana State, India. Int J Engin. 2011;5(3):242-56.
Fenwick S, Goonetilleke A, Santosh CG, Newman PK. Cerebral venous thrombosis in Behcet’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1997;63(4):419. PMID: 9343114Hawes MR, Sovak D. Quantitative morphology of the human foot in a North American population. Ergonomics. 1994;37(7):1213-26. DOI:
10.1080/00140139408964899 PMID: 8050406Imrhan SN, Sarder MD, Mandahawi N. Hand anthropometry in Bangladeshis living in America and comparisons with other populations. Ergonomics. 2009;52(8):987-98. DOI: 10.1080/00140130902792478
PMID: 19629813Mortazavi SB, Kanani J, Khavanin A, Mirzaei R, Rasoolzadeh Y, Mansourizadeh M, et al. [Foot Anthropometry by Digital Photography and the importance of its application in Boot Design]. J Mil Med. 2008;10(1):69-80.
study of Chinese young adults. Sports Biomech. 2011;10(2):85-97. DOI: Health Stat 11. 1965;11:1-44. PMID: 1433886210.1080/14763141.2011.569567 PMID: 2183439326. Skinfolds, body girths, biacromial diameter, and selected anthropo-
25. Stoudt HW, Damon A, McFarland R, Roberts J. Weight, Height, and metric indices of adults. United States, 1960-1962. Vital Health Stat 11.
Selected Body Dimensions of Adults, United States-1960-1962. Vital 1970(35):1-63. PMID: 5309272Anthropometric Dimensions of Foot in Students
Roya Emamgholizadeh Minaei 1, Mohammad Hajaghazadeh 2,*,
Teimour Allahyari 2, Hamidreza Khalkhali 3, Mansoor Keramat 4
MSc Student, Department of Occupational health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
Assistant Professor, Department of Occupational Health, Health Faculty, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
Associate Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Medicine Faculty, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
BSc Student, Department of Occupational Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
9000524849

* Corresponding author: Mohammad Hajaghazadeh, Assistant Professor, Department of Occupational Health, Health Faculty, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran. E-mail: [email protected]
Abstract
Introduction: Foot anthropometric dimensions could be useful in designing comfortable footwear. The objective of this study was the measurement of foot anthropometric dimensions in a group of students.
Methods: This was a descriptive study in which 21 dimensions of foot for 580 males and females were measured manually. To measure the foot dimensions, a digital caliper and a tape were used. The measured dimensions included the important lengths, widths, heights and girths of foot. Descriptive statistics such as percentiles, mean and standard deviation were calculated for the collected data. To test and survey of the mean of foot dimensions between males and females, statistics such as independent t-test and effect size (Cohen’s d) were used.
Results: The values of mean, standard deviation, the 5th, 50th, and 95th percentiles were calculate and tabulated for the total studied population and for gender. In all measured foot dimensions, males had bigger dimensions than females. Gender had different impacts on the measured foot dimensions. The mean of all foot dimensions was significantly different between males and females (P value = 0.001). Digital pattering of I and II were observed in %78 and %22 of the studied population, respectively.
conclusions: In the present study, important anthropometric data of foot were collected for a group of students. The presented percentiles could be used in design of male and female shoes. Conducting similar studies in children with different age categories could help completion of the anthropometric database.
15353-7319O
r
iginal A
r
ticl
e

O


دیدگاهتان را بنویسید