شکل 1. تجهیزات مورد استفاده جهت اندام سنجی
آنالیز داده ها
آنالیــز داده هــاي جمــع آوري شــده توســط نــرم افــزار SPSS صــورت گرفــت کــه در ایــن مطالعــه مقــدار میانگیــن ،انحــراف معیــار، واریانــس، ماکزیمــم و مینیمــم) ,Kurtosis, Skewness Mode Median( و صدکهــاي پنجــم، پنجاهــم و نودوپنجــم محاس به و رس م منحن ي توزی ع نرم ال ب ه تفکی ک ب راي ه ر یــک از شــاخص ها انجــام شــد.
طراحی مبل
ب ا توج ه ب ه اطاع ات بدس ت آم ده از اندازه ه ای آنتروپومتریک ی و رعای ت اص ول ارگونومیک ی و براس اس اس تاندارد فیزن ت 6991 در طراحــي مبــل راحتــی، اصاحاتــی اعمــال گردیــد. داده هــاي موج ود در ج داول آنتروپومت ري ب ه ص ورت خ ام ارائ ه مي ش وند ،بنابرای ن قب ل از طراح ي ه ر ن وع محص ول تصحیح ات لازم ب ر روي آنهــا انجــام می شــود. تعییــن انــدازه صفحــات نشــیمنگاه )ارتف اع، عم ق، پهن ا( و پش تي )ارتف اع، پهن ا( مب ل راحت ی ب ا توج ه ب ه صدکه اي پنج م و ی ا ن ود وپنج م پارامتره اي م ورد اندازه گیــري کــه در طراحــي نقــش داشــتند و مورداصــاح قــرار گرفتن د، ص ورت پذیرف ت.
ب ا توج ه ب ه قدم ت چن د ده ه س اخت مب ل در ای ران، در قال ب یــک بــرگ نظــر ســنجی از حــدود 20 کارگاه منطقــه صنعتــی چهاردانگــه شــهر تهــران نیــز در خصــوص ابعــاد مبــل راحتــی اطاعاتــی جمــع آوری و ابعــاد چنــد نمونــه مبــل بــه عنــوان نمون ه ب ا ابع اد بدس ت آم ده در ای ن تحقی ق مقایس ه گردی د.
روش ساخت کلاف چوبی
در قس مت اول کاف چوب ی مب ل )ش کل 2( ب ا توج ه ب ه م وارد زی ر س اخته ش د:
1- مــدل طراحــی شــده 2- ابعــاد انســانی موجــود 3- در نظــر گرفتــن ابعــادی کــه پــس از رویــه کوبــی بدســت خواهــد آمــددر ســاخت کاف مبلمــان، در تمــام اجــزای آن از چــوب نــراد اس تفاده ش د ت ا مقاوم ت یکس انی را نس بت ب ه ضرب ه و فش ار و خمــش داشــته باشــند. در ســاخت کاف مبــل اســتانداردهای فن ی در س اخت اتص الات لح اظ و اتص ال کام و زبان ه ک ه اتص ال معمــول ایــن قبیــل ســازه می باشــد تعبیــه گردیــد.
پرداخ ت کاری و رن گ کاری: رن گ کاری ب ه روش اس پری توس ط پیس توله انج ام ش د. ابت دا س طح کار ع اری از ذرات گ ردو غب ار گردیــد ســپس رنــگ کاری بــا اســتفاده از ســیلر ، هــم رنگــی ، کیل ر ونی م پل ی اس تر ص ورت گرف ت.
روی ه کوب ی مب ل راحت ی: تش ک و کف ی ای ن نمون ه ب ه ص ورت ج دا و دارای قابلی ت تعوی ض س اخته ش دند )ش کل 3(.
در آخری ن مرحل ه از تع دادی از اف راد بال غ ب ا جنس یت و ابع ادبدن ی متف اوت و همچنی ن تع دادی از صنع ت گ ران درخواس تگردیــد تــا پــس از نشســتن بــر روی مبــل نمونــه نظــر خــود را
اع ام نماین د. پ س از جم ع بن دی نظ رات ایش ان نمون ه مب ل ابتدای ی اص اح و س پس نمون ه نهای ی طراح ی و س اخته ش د.
یافته ها
نتايج مربوط به اندام سنجی
نتایــج تن ســنجی مربــوط بــه دوازده پارامتــر آنتروپومتریکــی 150 نف ر م رد و110 نف ر زن در مح دوده س نی 25-35 هم راه بــا محاســبات آمــاری در جــدول 1 نشــان داده شــده اســت .جــدول 2 شــامل نتایــج حاصــل از انــدام ســنجی صدک هــای پنج م و نودوپنج م مس تقل )تفکیک ی( م ردان و زن ان) 53-52( ایــران و مقایســه آن بــا تخمینهــای آنتروپومتریکــی بزرگســالان انگلیســی)25-34( و تخمینهــای آنتروپومتریکــی بزرگســالان 25-34)( ارائــه شــده توســط اســتات و دیمــن و فارلنــد] 9[ اس ت، ای ن ج دول تفاوت ه ای بوم ی صدک ه ای بدس ت آم ده بــا اطاعــات مشــابه خارجــی را نشــان می دهــد.

شکل 2: کاف )اسکلت( مبل نمونه، ساخته شده بر اساس ابعاد به دست آمده

شکل 3: شکل و فرم نهایی مبل نمونه ساخته شده
جدول 1: نتایج تن سنجی اندازه گیری شده در این مطالعه
صدک نود و پنجم صدک پنجاهم صدک پنجم SD میانگین حداکثر حداقل فاکتور اندازه گیری شده
45/7 39/5 43/3 3/4 39/7 51 32 ارتفاع پشت زانو تا زمین
62 56 51 3/26 56/98 65 48 فاصله بین زانو تا کفل
52 47 41 3/22 47/52 58 38 فاصله بین پشت زانو تا کفل
27 23 18 2/51 23/09 30 17 ارتفاع دسته صندلی
65 58 52 4/26 58/05 71 48 ارتفاع شانه
94 86 79 4/27 86/53 97 75 ارتفاع بدن در حالت نشسته )طبیعی(
51 43 35 4/67 43/6 54 31 فاصله دو آرنج
44 37 32 3/64 37/8 47 28 پهنای کفل
51 44 37 4/34 44/85 56 34 پهنای سرشانه
27 22 16 3/24 22/42 31 13 ارتفاع کمر تا صندلی
182 168 155 8/10 168/47 191 150 cm، قد
86 69 57 9/49 70/69 وزن ،kg4598
جدول 2: مقایسه صدک های پنجم و نود و پنجم مستقل )تفکیکی( مردان وزنان ایران )اندازه گیری شده در این مطالعه( با تخمینهای آنتروپومتریکی بزرگسالان انگلیسی
فاکتورانسانی تخمین اهایي ران) آنتروپومتری 53-52(بزرگسالان 25-34)تخمینهای( ديارائه من و شده آنتروپومتريفارلندکی توسط استاوت وبزرگسالان تخمینهای انگلیسی) آنتروپومتريکی 54-91(بزرگسالان
زنانمردانزنانمردانزنانمردان
پنجمصدک نود وپنجمصدک پنجمصدک نود وپنجمصدک پنجمصدک نود وپنجمصدک پنجمصدک نود وپنجمصدک پنجمصدک نود وپنجمصدک پنجمصدک پنجمصدک
نود و
زانو تاارتفاع زمینپشت 5/334/433/371/478/355/446/405/485/355/445/3949
زانو تافاصله بینکفل 2/507/6054631/525/629/543/6552615/545/64
فاصله بین
پشت زانو تا 7/405144532/433/537/446/555/43535/4455
کفل
ارتفاع صندلیدسته 8/175/2619278/182/283/207/2919285/195/29
ارتفاع شانه49615467—-51615/5465
ارتفاع بدن
در نشسته حالت 789082955/766/885/815/93805/915/8597
)طبیعی(
آرنجفاصله دو 5/34473852315/468/3450—-
پهنای کفل5/314/453343317/42316/40305/42315/40
پهنای سرشانه2/368/464152—-5/335/434251
تا ارتفاع صندلیکمر 2/1627164/27——–
قد153171159/6183/6151/6170/9163/6184/7151/5171/5163/5186
وزن54807/612/924/495/928/603/99—-
تناسب عمق نشستنگاه با ابعاد انسانی
اگ ر عم ق نش یمنگاه از ط ول «کف ل – فض ای رکب ی» ی ا فاصل ه بی ن پش ت زان و ت ا کف ل بیش تر باش د ش خص نم ی توان د ب دون وارد ک ردن فش ار ب ه پش ت زانوه ای خ ود ب ه ط ور مؤث ر از پش تی نش یمنگاه اس تفاده کن د. همچنی ن برخاس تن و نشس تن مش کل تــر می گــردد؛ طبــق نتایــج بدســت آمده،ایــن انــدازه بــر اســاس صدک ه ای پنج م فاصل ه بی ن زان و و پش ت زان و ت ا کف ل، پ س از تصحی ح براب ر ب ا 48 س انتی مت ر در نظ ر گرفت ه ش د.
تناسب پهنای نشستنگاه با ابعاد انسانی
ب رای ام کان حرک ت آزاد در نشس تنگاه و همچنی ن در نظ ر گرفت ن لبــاس حداقــل 50 ســانتی متــر در نظــر گرفتــه می شــود. در تعیی ن ان دازه پهن ای پش تی اس تفاده از ص دک 95 ش اخص های ی همچ ون فاصل ه دو آرن ج )پهن ای آرن ج، آرن ج( و ی ا پهنای سرش انه جمعی ت مص رف کنن ده مناس ب تری ن مق دار اس ت. طب ق ای ن بررس ی و ب ا توج ه ب ه نتای ج بدس ت آم ده پهن ای نشس تنگاه پ س از تصحی ح براب ر ب ا 57 س انتی مت ر در نظ ر گرفت ه ش د.
تناسب ارتفاع پشتی با ابعاد انسانی
هــر چــه پشــتی بلندتــر باشــد، در نگاهــداری و حمایــت از وزن تن ه مؤثرت ر خواه د ب ود. ب رای مب ل راحت ی پش تی بهت ر اس ت از ارتفاعــی شــروع شــود کــه مانعــی بــرای برجســتگی های کفــل ایج اد نکن د و حداکث ر فض ا را در ناحی ه وس ط کم ر ایج اد کن د .اصلــی تریــن عاملــی کــه در ســاخت و طراحــی مبــل بایســتی در نظــر گرفــت وجــود پشــتی منطبــق بــا ســتون فقــرات انســان اس ت بگون های ک ه س تون فق رات را از پائی ن تری ن قس مت آن ت ا نزدی ک گ ردن بط ور کام ل پوش ش ده د و در هن گام نشس تن ،ســتون فقــرات شــما را در حالــت مناســبی قرارگیــرد] 2[. بدیــن منظــور بهتــر اســت ارتفــاع پشــتی بــرای مبــل راحتــی تــا زیــر گ ردن ادام ه یاب د ب ه همی ن منظ ور در ای ن بررس ی ص دک ن ودو پنج م ارتف اع ش انه در نظ ر گرفت ه ش د وب ا تصحی ح م ورد نظ ر ارتف اع پش تی 62 س انتی مت ر ش د.
تناسب تکیه گاه ساعد با ابعاد انسانی
دســته های مبــل بایســتی دارای شــیب داخلــی بــوده و بگونــه ای طراح ی ش ودکه اف راد ب ا ان دازه ق د متف اوت بتوانن د دس ت خ ود را در زاوی ه مناس بی ب ر روی آن ق رار دهن د] 2[. در ای ن بررس ی ص دک پنجاه م ک ه 23 س انتی مت ر ش د در نظ ر گرفت ه ش د.
تناسب زاويه سطح نشستنگاه با وضعیت بدن
گراندجــان) 1973( زاویــه ســطح نشســتنگاه یــا شــیب آن) β( را بی ن20 ت ا 26 درج ه و زاوی ه بی ن س طح نشس تنگاه و پش تی را بی ن 105 ت ا 110 درج ه توصی ه می کن د] 10[ در نتیج ه زاوی ه پش تی) α( براب ر 136 درج ه می ش ود ک ه تنه ا ب رای اس تراحتمناســب اســت وبــرای برخاســتن از روی آن احتیــاج بــه چالاکــیخاصــی دارد، لــی کارپنتیــر) 1969( دریافــت کــه شــیب ســطحنشس تنگاه و زاوی ه بی ن آن و پش تی ب ه ترتی ب براب ر ب ا 10 و 021 درج ه ب رای مطالع ه وتماش ای تلویزی ون مناس ب اس ت وی اظه ار داشــت کــه اگــر زاویــه پشــتی بــرای افــراد مســن بیــش از 011 درج ه باش د ممک ن اس ت در هن گام اس تفاده از صندل ی مش کاتی بوج ود آی د] 11[.
در ای ن مطالع ه ابت دا نمون ه ای ب ا زاوی ه ح دود 120 درج ه بی ن نش یمنگاه و پش تی طراح ی و س اخته ش د، س پس از بی ش از 01 نف ر خان م و آق ای بال غ ب ا ق د و ابع اد بدن ی متف اوت خواس ته ش د ت ا دقایق ی ب ر روی ای ن نمون ه نشس ته، چندی ن ب ار از روی آن برخواس ته مج دداً بنش ینند؛ براس اس جم ع بن دی نظ رات ایش ان ای ن زاوی ه زی اد ب وده ل ذا نمون ه دوم ب ا زاوی ه 105 درج ه مج دداً س اخته ش د. همچنی ن زاوی ه 5 درج ه ب رای س طح نش یمنگاه در نظ ر گرفت ه ش د.
تناس ب ارتف اع کم ر ت ا س طح نشس تنگاه ب ا ابع اد انس انی
بــا توجــه بــه ضــرورت حمایــت پشــتی مبــل راحتــی از ناحیــه لامب ر، از ص دک 5 پارامت ر آنتروپومتریک ی ارتف اع کم ر ت ا س طح نشس تنگاه، ب ه منظ ور تعیی ن ارتف اع برآمدگ ی پش تی در ناحی ه لامبــر اســتفاده گردیــد. جهــت کاهــش فشــار وارده ناشــی از وزن ب دن ب ر روی برجس تگیهای اس تخوان و رک و پخ ش ش دن وزن ب دن در تم ام باس ن نی ز بهت ر اس ت از ف وم س رد در نش یمنگاه اســتفاده گــردد] 3[.
مقايسه ابعاد انسانی
بــه دلیــل اینکــه امــکان ســاخت مبــل راحتــی بــرای مصــرف کنن دگان ب ه ص ورت تفکی ک جنس یتی ام کان پذی ر نم ی باش د ،بنابرای ن ب رای اس تفاده از داده ه ا در طراح ی، داده ه ا ب ه ص ورت تلفیقــی مــورد تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار می گیرنــد. برآینــد حاص ل از ادغ ام دارای توزی ع مناس بی ب وده و انحراف ات از حال ت طبیع ی آن ناچی ز اس ت ک ه می ت وان از آن چش م پوش ی ک رد ،در طراحــی هایــی کــه بــرای گــروه خاصــی صــورت می پذیــرد می تــوان از جــدول تفکیکــی اســتفاده کــرد.
ابعاد نهايی مبل ساخته شده
باتوج ه ب ه م وارد ف وق اندازه ه ای نهای ی ک ه ب ر اس اس نتای ج ای ن تحقی ق می توان د در مبلم ان راحت ی ب رای جامع ه ی آم اری 25 ال ی 35 س ال ای ران م ورد اس تفاده ق رار گی رد در س ه حال ت در ج دول 3 آم ده اس ت.
جدول 3: ابعاد نهایی محاسبه شده برای مبل راحتی
متغیرنمونه 1نمونه 2ابعاد نهايی محاسبه شده که می بايست طراحی و ساخت مبل بر اساس اين ابعاد باشد
ارتفاع نشیمنگاه414037
پهنای نشیمنگاه4860-5157
عمق نشیمنگاه566048
پهنای پشتی5360-5157
ارتفاع پشتی675562
تکیه گاه ساعد262823
بحث
ب رای دس ت یاب ی ب ه انحن ای مناس ب س تون مه ره ه ا ب دون نیــاز بــه کشــش عضانــی در مبــل راحتــی بایســتی پشــتی بــا س طح نش یمنگاه زاوی ه ای در ح دود 105 ت ا 110 درج ه بس ازد ،ســطح نشــیمنگاه مبــل راحتــی از میــزان مــورد نیــاز عمیــق تــر و کــم ارتفــاع تــر نباشــد و پشــتی بــر اســاس شــکل طبیعــی س تون فق رات س اخته ش ود. ب ر ای ن اس اس زاوی ه ش یب س طح نش یمنگاه 5 درج ه و همچنی ن زاوی ه پش تي ب ا خ ط اف ق 501 درج ه پیش نهاد داده می ش ود. پ س از س اخت نمون ه مب ل اولی ه ب ر اس اس نتای ج تحقی ق نی ز از تع دادی از اف راد ب ا جنس یت، س ن و ابع اد بدن ی متف اوت درخواس ت گردی د ت ا نظ ر خ ود را در م ورد ای ن نمون ه اع ام نماین د ک ه در نهای ت از مبل ی ب ا همی ن زوای ا رضای ت داش تند .
آنچ ه در ج داول تلفیق ی و تفکیک ی جل ب نظ ر می نمای د، بی ان داده ه ا ب ر حس ب صدکهاس ت، بدیه ی اس ت ک ه ب ه دلی ل وج ود تن وع عم ده در ان دازه ب دن اش خاص، میانگی ن ه ا کمت ر م ورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و لازم اســت بجــای اســتفاده از آنهــا، از دامن ه ه ا اس تفاده بیش تری بعم ل آی د. از آن ج ا ک ه در طراح ی رعای ت کل جمعی ت ممک ن نیس ت، ل ذا منطق ی اس ت ک ه تنه ا بخشــی از طیــف انــدازه هــا انتخــاب شــوند. حــذف اندازه هــای موجــود در 5% جمعیــت، امــری معمــول اســت و بدیــن ترتیــب در طراح ی ه ا ب ر حس ب ش رایط از صدکه ای مربوط ه اس تفاده می گ ردد، همچنی ن می ت وان اخت اف ای ن دو را ب ا میانگین ه ای ه ر ش اخص در ج دول تلفیق ی مش اهده ک رد .
از مقایس ه ابع اد بدس ت آم ده از اندازه ه ای آنتروپومت ری و مب ل ســاخته شــده در ایــن تحقیــق بــا مبلمان هــای موجــود در بــازار مشــاهده می گــردد کــه از میــان خصوصیــات مــورد اندازه گیــری از مب ل راحت ی )ارتف اع، پهن ا و عم ق نش یمنگاه، ارتف اع پش تی ،فاصل ه دس ته صندل ی ت ا س طح نش یمنگاه( تنه ا در ی ک م دل از چندی ن م دل بررس ی ش ده موج ود در ب ازار، پهن ای پش تی ب ا ابع اد بدس ت آم ده از ان دام س نجی متناس ب می باش د و در بقی ه م وارد اختاف ات قاب ل ماحظ ه ای وج ود دارد، در م دل دیگ ری نیــز پهنــای پشــتی و پهنــای نشــیمنگاه متناســب بــوده ولــی در بقی ه م وارد اختاف ات قاب ل ماحظ ه اس ت. از می ان خصوصی ات م ورد اندازه گی ری از مب ل راحت ی، اخت اف قاب ل توجه ی می ان عمــق نشــیمنگاه وارتفــاع پشــتی در مدل هــای بررســی شــده بــا ابعــاد حاصــل از انــدام ســنجی مشــاهده می گــردد کــه علــت آن را می تــوان چنیــن بیــان نمــود: عمــده تریــن اشــکال مبل هــای ام روزی، گ ود ب ودن بس یار زی اد س طح نش یمنگاه و کوت اه ب ودن بی ش از ح د پش تی برخ ی از آنهاس ت. ممک ن اس ت گفت ه ش ود کــه ایــن مســاله در واقــع تاشــی بــرای برابــر ســاختن عمــق نش یمنگاه و ط ول پش تی، ب ه منظ ور ایج اد تق ارن بص ری اس ت .اخت اف قاب ل توجه ی می ان ارتف اع نش یمنگاه و ارتف اع س اعد در مدل هــای اخــذ شــده از بــازار بــا ابعــاد حاصــل از انــدام ســنجی نی ز مش اهده می گ ردد ک ه دلی ل آن را می ت وان اس تفاده از ابع اد انس انی غی ر بوم ی و تولی د ب ر اس اس س لیقه تولی د کنن ده ب دون در نظ ر گرفت ن ابع اد انس انی و راحت ی مص رف کنن ده دانس ت.
نتیجه گیری
بــا مقایســه داده هــای آنتروپومتــری جامعــه آمــاری بــا داده هــای آنتروپومتریک ی دیگ ر کش ورها پ ی ب ه وج ود اخت اف ان دازه های ی خواهی م ب رد ک ه ناش ی از اختاف ات قوم ی می باش د. ب ا توج ه ب ه آنچ ه گقت ه ش د در طراح ی ه ا ع اوه ب ر اس تفاده از تخمین ه ای آنتروپومتریک ی مرب وط ب ه گ روه مص رف کنن ده، ت ا ح د ام کان بای د از داده ه ای بوم ی اس تفاده ش ود، ب ه همی ن دلی ل اس تفاده از داده ه ای کش ورهای دیگ ر س بب از بی ن رفت ن اص ول ارگونومی ک خواه د ش د و در نهای ت منج ر ب ه طراح ی س ازه های ی خواهد ش د ک ه ممک ن اس ت عل ی رغ م زیبای ی، از راحت ی کمت ری ب ر خ وردار باش ند. مقایس ه داده ه ای آنتروپومت ری جامع ه آم اری 25-35 س ال زن ان وم ردان ب ا ه م دیگ ر نی ز نش ان داد ک ه زن ان و م ردان نی ز مشــخصه های آنتروپومتریکــی متفاوتــی دارنــد. تفاوت هــای زیــادی بی ن ابع اد انس انی بوم ی و مبلم ان موج ود در ب ازار وج ود دارد ک ه نش ان دهن ده ع دم کارب رد اص ول ارگونوم ی توس ط س ازندگان مبل راحت ی در ای ران اس ت وه م چنی ن نش ان دهن ده ی ع دم تطبی ق صنع ت مبلم ان ب ا ابع اد انس انی پ س از چن د ده ه فعالی ت در ای ن زمین ه اس ت. ب رای دس ت یاب ی ب ه ابع اد بهین ه در مب ل راحت ی ،بایس تی ارتف اع پش تی مب ل راحت ی بگون ه ای باش د ک ه ش انه ه ا و قس متی از گ ردن را محافظ ت کن د و ارتف اع مب ل راحت ی از س طحزمی ن ب ه گون ه ای باش د ک ه پاه ا ن ه چن دان کش یده و ن ه خ مشـوند، پهن ای نشـیمنگاه بـه گون ه ای باشـد کـه امـکان حرک تآزاد کارب ر در نشس تنگاه را فراه م آورد و ارتف اع پش تی ب ه گون ه ای باش د ک ه قابلی ت حرک ت ش انه ه ا را فراه م آورد.
2011;37(4):772-84.
Zarei F, Rajaei B, Nikpey A, Varmazyar S, Safari-Variani A. [Review the proportion of university seats with body dimensions of students at the School of Public Health of Qazvin University of Medical Sciences in 2009]. Iran Occupation Health. 2011;8(3):39-47.
Pheasant S. Anthropometrics: An Introduction for Schools and Colleges. London: British Standards Institution; 1984.
[Human dimension and interior spaces]. Tehran: Khak Press; 1999.
Ayoub MM. Work place design and posture. Hum Factors. 1973;15(3):2658. PMID: 4709225Oxford HW. Anthropometric data for educational chairs. Ergonomics. 1969;12(2):140-61. DOI:10.1080/00140136908931042 PMID: 5810906RefeRenceS
S. M. [Human factors in engineering and design]. 1st ed. Tehran: Science University Publishing; 1999.
Taheri S. [ergometer and assessment methods]. Tehran: Arvin Press; 1997.
Agha Rafiee e, editor [Lost ergonomic furniture industry]2009: Decoman conference.
Motamedzade M, Hassan Beigi M, Mahjoob H. [Design and development of an ergonomic chair for Iranian office workers]. Zahedan Univ Med Sci J. 2009;17(68):45-52.
Mououdi M. [The determination of static anthropometry characteristics for designing and evaluating the comfort of saddle chair]. Iran Occupation Health. 2013;9(4):24-9.
Bayat Kashkooli A, Nazerian M. [Determine the appropriate size and compare it to the chair seat student used]. Iran J Wood Paper Sci Res.
Design and Manufacture of Domestic Sofas with
Ergonomic Indices
Mohammad Gofrani 1, Habib noori 2, *
Associate Professor, Department of Wood Industires, Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
Civil Engineering Department, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
9001374739

* Corresponding author: Habib Noori, Civil Engineering Department, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran. E-mail: [email protected]
Abstract
Introduction: Using human data and observing local manufacturers of domestic products for imported furniture seems necessary to design and manufacture sofas with ergonomic indices. This paper uses data from the study of human population. The design process from the perspective of ergonomic furniture and product design consists of ergonomic principles such as shape and posture in the correct state and consideration of parts of body that need cushion for protection.
Methods: In this research, anthropometric data of 150 males and 110 females between the ages of 25 to 35 were measured. The calculations were based on a sample size sofa to gather user evaluation.
Results: After analyzing the measured results of a similar internal investigation using SPSS software and combining them with ergonomic principles, the optimal size sofa measurements with all angles for Iranians adults was calculated and the results were compared with the dimensions of the furniture.
conclusions: Seat height and backrest height and width, respectively 57 ,37 and 62 cm, the angle of 105 degrees between the seat and the back, and the slope of 5 degrees for the seat surface are suggested as the standard.
15354-7319

O
r
iginal A
r
ticl
e

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

O

r


پاسخی بگذارید