Oz

+ G(lp -d(z)) dz

4389427910312

4358938715060

4176049510664

402363448099

ȚBt

ȚBt

37645338007857

J =Js+JB

J
.

J

.

aa, = E = – E o(s) W'(z)

G
(L
O'(z)
=
G
=

G

(L

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

O'(z)

=

G

=

(A)

ôł-łp V) =

+ – JB) (W(z) -d(z))
00

00

00

00

00

00

00

+ye-YHY(a-b-d)

-Fy)- ryrs + w (dys-b(cy-d-y) -4-a(Abs +

+ d(yd- y)(c- ))}

182892-48660

))-(c+s-

))-(c+s-

s f ) (a(c- )-bs+d(c- ))
)
Y
-c) +y(bs-

AP
4267499830734

d(c-
Ys(c-
))
}

d(c-

Ys(c-

))


دیدگاهتان را بنویسید