00

00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

5. Hirose, Y., and Kondo, M., “Combustion Flame

Technique to Produce Diamond,” Extended

Abstracts, 35th Spring Meeting, Japan Applied Physics Society, vol. 29, p. 434, 1988.

Golozar, M. A., McColl, 1. R., and Wood, J. V., “Nucleation and Growth of Diamond and Diamond-like Coatings Produced by Torch Technique,” Iraninan Journal of Seience and
Technology, Vol. 19, No. 1, Transaction A, pp. 67-78, 1995.
Ravi, K. V., and koch, C. A., “Nucleation Enhancement of Diamond Synthesized by Combustion Flame Techniques,” Applied Physics Letter, vol. 51, No. 4, pp. 384-350, 1990.
Golozar, NL A, McColl, 1. R., Grant, D. M., and Wood. J. V.. “Combustion Flame Grown Diamond Films,” Diamond and Related Materials, Vol. 1, No. 1, pp. 262-266, 1992.
Morrish, M. A., and Pehrsson, P. E., “Effects of Surface Pretreatments on Nucleation and Growth of Diamond Films on a variety of substrates,” Applied Physics Letters. Vol. 59, No. 4, pp. 417-419, 1991.


پاسخی بگذارید