00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

1. Fourier transforms 4. regression procedures 7. scanner
2. taffeta weave 5. microscopic method 8. pixel

, ACF o.

3. inverse Fourier transform6. uster

Islam, A. T. M. S. and Bandra, M. P. U., ‘Yarn
50874549724044

69651498876619

Spacing Measurement in Woven Fabrics with
9. on – line
Specific Reference to Start-up Marks,” Journal of
Textile Institute, vol. 87, p. 107, 1996.
Greenwood, K., and Vaughan, G. N., “The Beat-up

Force and Pick Spacing,” Journal of Textile Institute, vol. 48, p. 39, 1957.
Vangheluwe, L., “Relaxation and Inverse Relaxation of Yarn after Dynamic Loading Fibres,” Textile Research Joumal, Vol. 63, p. 552, 1993.

Wood, E. J., “Applying Fourier and Associated Transforms to Pattern Characterization in Textiles,” Textile Research Journal, Vol. 60, p. 212, 1990.
Furter, R., Evennes Testing in Yarn Production, in “Manual of Textile Technology, Part I and Part 11,” The Textile Institute, Manchester, 1982.
4633279690512

Pourdeyhimi, B., Sobus, J., and Xu, B., “Evaluating Carpet Appearance Loss: Surface Intensity and

Roughness,” Textile Research Journal, Vol. 63, p.
523, 1993.
Xu, B., Pourdeyhimi, B., and Sobus, J., “Fibre Cross-Sectional Shape Analysis Using Image Processing Techniques,” Textile Research Journal, vol. 63, p. 717, 1993.
Hoseini Ravandi, S. A., and Toriumi, K., “Fourier Transform Analysis of Plain Weave Fabric Appearance,” Textile Research Journal, Vol. 65, p. 676. 1995.


پاسخی بگذارید