در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

1. Monfore, G. E e, “Research and Development Laboratories” ,

Journal PCA, Val. 10, N. 2; pp35-84, May 1968.

2 . Locke C. E. and Ismalla, D. A. , “Polymer impregnated Con—

crete and Polymer Concrete”, Final Report, Vol. 1, Prese— nted to Oklahoma Department of Transportation April 1980.
3 . Pending Patent.
4. Mueller, T. R. , “Mercury Cathod Cell Design for Controlled Potential Coulometry”, U. S . Atomic Energy Conm., Report ORNL-3750, P.5,1965

61299402661157

14600907407344

15332471889940

13259693834749

14692352987324

5 . Stelzer, R. W. , Kelley M. T. and Fisher S J. , “Reference
Electrode Placement in Controlled—Potentia1 Coulemetry” ,
U. S. Atomic Fmergy Corm. , Report ORNL 3537, pp343—348,

NOV. 1967.

Stern M. and Geary A. , “Electrochemical Polarization”

J. Electrochemical SOC. 104, 56, 1957


دیدگاهتان را بنویسید