00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

6096-5359441

sintered magnet
substructure
coercive force
maximum energy product
hydrogen decrepitation
Rare Earth Products Ltd
7. green compacts 12. Transmission Electron
8. quenched Microscope
9. second quadrant 13. Energy Dispersive X-Ray
demagnetization curveAnalysis
permearneter14. Wavelength Dispersive X-Ray
Electron Probe Micro-AnalysisAnalysis
Shimoda, T. , Akioda, K. , Kobayashi, O. , and
69102818294396

Yamagami, T., “High Enerw Cast Pr-Fe-B Magnets,” Journal of Applied Physics, Vol. 64, No. 10, pp. 5290-5292, 1988.
Idem, “Hot Worked Anisotropic Pr-Fe-B Magnets,”
Proceedings of the Tenth International Workshop on RE-MAG and their Applications, Kyoto, Japan, pp.

389-398, 1989.
Idem, “Current Situation in Development of Hot
Rolled Pr-Fe-B Magnets,” Proceedings of the

Eleventh International Workshop on RE- MA G and their Applications, Pittsburgh, PA, pp. 17-28, 1990.
Kianvash, A, “Magnetic and Microstructural Studies on a Pr-Fe-Co-B-Cu Magnetic Alloy,” Proceedings
of the Thirteenth International Workshop on RE-MAG and their Applications, Birmingham, UK, pp.

913-921, 1994.

Lin, C. H., Chen, c.J., wu, C.D., Chang, W.C.,
Chen, S.K., and Chin, T.S., “Magnetic Properties of
Sintered Permanent Magnets R-Fe-B-Cu (R=Pr, NCI),” IEEE Transactions on MAG. vol. 26, No. 5, pp. 2607-2609, 1990.
Mukai, T., Okazaki, 0., Sakamoto, H., Fujikura, M., and Inaguma, T., “Fully Dense Nd-Fe-B Magnets Prepared from Hot-Rolled Anisotropic Powders,” Proceedings of the Eleventh International Workshop

on RE-MAG and theirApplications, Pittsburgh, PA, pp. 72-84, 1990.
Kianvash, A., and Harris, I.R., “Magnetic Properties of Sintered Magnets Produced from a Nd-Fe-B-Cu

type Material,” Journal ofApplied Physics, Vol. 70 No. 10, pp. 6453-6455, 1991.
Kianvash, A., and Harris, I.R., “The Effect of Heat

Treatment on the Microstructure of Nd-Fe-B Based Alloy with and without Cu Substitution, ” Journal of
Alloys and Compounds, Vol. 178, pp. 325-341, 1992.
Knoch, K. G. , Kianvash, A. , and Harris, I. R. , “Nd-Fe-B-Cu HD-Processed Sintered Magnets: Properties and Microstructure, H IEEE Iransactions

on MAG, vol. 28, No. 5, pp. 2142-2144, 1992.
Kianvash, A. , Knoch, K.G., and Harris, I.R., “The
Effect of the Cooling Rate on the Intrinsic
69041849861217

Coercivity of Some Nd-Fe-B Based Permanent Magnets,” Journal ofAlloys and Compounds, Vol.
182, pp. 223-231, 1992.
Knoch, K. G. , Kianvash, A. , and Harris, I. R. ,
“Nd-Fe-B Based Magnets: Magnetic Properties and

Microstructural Appearance with Cu Addition,” Journal of Alloys and Compounds, Vol. 183, pp.

54-58, 1992.

Durst, K. D. , Kronmuller, H. , and Schneider, G. , “Magnetic Hardening Mechanisms in Nd-Fe-B
Type Permanent Magnets,” Fifth International


دیدگاهتان را بنویسید