00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

00

00

00

00

50752619919134

63616049919134

64347619922183

62549179925231

61939539928279

64286649964858

61451819967907

622748310001438

‘SIS Jek.-4
,JYiZl
1189-1192, March 1981.
Appelbaum, J . , “Starting and SteadyState
Characteristics of Motors Powered by Solar Cell
Generators, t’ IEEE Transaction on Energy Conversion, vol. BC-I, No.l, pp. 17-25 March 1986.
Saied, M. M., “Matching of DC Motors to Photovoltaic Generators for Maximum Daily Gross
Mechanical Energy,” IEEE Transaction on Energy Conversion, Vol. 3, No. 3, pp. 465-472, September, 1988.
Appelbaum, J., “The Operation of Loads Powered by
Separate Sources or by a Common Source of Solar Cells, ” IEEE Tranaction on Energy Conversion, Vol. EC-4, No. 3, pp. 351-357 September, 1989.
Appelbaum, J., and Sarma, M.S., “The Operation of Permanent Magenet DC Motors Powered by a Common Source of Solar Cells,” IEEE Transaction on Energ Conversion, Vol. EC-4, No. 4, pp. 635-642,
December 1989.
Energy Conversion, Vol. 7, No. 2, pp. 267-272, June

1992.
69377153984115

7. Alghuwainem, S. M., “Matching of a DC Motor to a

Photovoltaic Generator Using a Step-up Converter with a Current-Locked Loop,” IEEE Transaction on Enero Conversion, Vol. 9, No. 1, pp. 192-197, March 1994.

Shokrolla, S. S., Twieg, N. T., and Sharaf, A.M., “A Photovoltaic Powered Separately Excited DC Motor
Drive for Rural/Desert Pump Irrigation,” IEE Sixth International Conference on Electrical Machines and Drives, pp. 406-411 September, 1993.
Green, M. A., Solar Cells Operating Principles:

Technology and System Application, Prentice-Hall,


پاسخی بگذارید