00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

Feldstein, N., ” Electroless Composite Platings, ” Met. Fin., vol. 35, pp. 81-88, 1983.
Ghouse, M. , Viswanathan, M. , and Ramachondran,
G. , ” Electrodiposition of Nickel-Molybdenum Disulfide and Nickel-Tungsten Disulfide, ” Met.Fin., Vol. 4, pp. 48, 1980.
Xiam-Hua, Z., Jia-Jun, L., and Bao-Liang, Z., The
Tribological Performance of Ni/MoS2 Composite Bruch Plating Layer in Vacuum,” Wear, Vol. 157,

pp. 381-387, 1992.
Monney, T., “Principles of Solution Agitation and Mixing, Met. Fin., vol. 8, pp. 31-33, 1986.

2560499870362

Ramesh, C. S. , Sechadri, S. K., and Layer, K. G.
L., t’ Characteristics of Nickel-Flyash Electro-
composite Coatings,” Plat. and Surf. Fin. , Vol. 8, pp. 52-45, 1991.
Henry, J., Electroless Composite Coatings, Guidebook and Directory, pp. 367-382, 1990.
Henry, J., Electroless Nickel, ” A Metallic Coating Used for Tooling Protection, ” AFS Transactions, vol. 89, pp. 723-726, 1989.


دیدگاهتان را بنویسید