00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Megbdari, A, The Cooperative Dual-Arm Cam-Lock Manipulators”, Proc. of the 1994 IEEE Int. conf. on Robotics & Automation, vol. 2, pp. 1279-1285 May 8-13,1994, San .Diego, CA, USA, U.S. Patent Pending, U.C. Patent No.

93-353-1,November 9, 1993.
Meghdari, A, ‘Conceptual Design and Characteristics of a Dual – Arm Cam

Lock Manipulator”, Proc. of the ASCE SPACE-94 Int. conf.; Robotics for
Challenging Environments, pp. 140-148 Feb. 26-Mar. 3, 1994 Albuquerque,
N.M., USA.
Wada, B.K., Fanson, J. L and Crawley,E. F., “Adaptive Structures”, Proc. of the 1989 ASME – WAM. AD – vol. 15, pp. 1-8, USA, December 1989.
15119105270493

15119106346539

60689766819024

Miura, K, “Studies of Intelligent Adaptive Structures”, Proc. of the 1989 ASME – WAM, AD – vol. 15, pp. 89-94, USA, December 1989.
Koivo, A J. and Bekey, G. A, “Reports of Workshop on Coordinated Multiple Robot Manipulators: Planning, control, and Application”, IEEE Joumal of Robotics & Automation, Vol. 4, No. 1, pp. 91-93, USA., February 1988.
Tao, J. M. and Luh, J. Y. S., “Coordination of Two Redundant Robots”, Proc.
of the IEEE Int. Conf. on Robotics & Automation, pp. 425-430, USA, 1989.


دیدگاهتان را بنویسید