00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

1st Int. Conf. on the New Diamond Science and Technoloo, Program and

Book of Abstracts, Tokyo, 1988.
1st Int. Symp. on Diamond and Diamond – Like Films, the Electrochemical Society. Inc., Pennington, NJ, 1989.
Extended Abstracts, Technolou Update on Diamond Films, Ed. R.P.H.Chang, David Nelson, Akio Hiaki, 1989.
“Diamond 91 “, 2nd European Conf. on Diamond, Diamond – Like and Related Coatings, Program and Book of Abstracts,Nice, 1991.
Spear, K.E., “Diamond-Ceramic Coating of the Future”, J. Am. Ceramic Soc., vol. 22, No.2, pp. 171-91, 1989.
14478974465745

62671103407988

62823513417133

62579653426278

Bachmann, P.K.,” Diamond Deposition”, Adv. Vol.2, No.4, pp. 195

199, 1990.

Golozar, M.A, McColl, I.R., Grant, D.M. and Wood, J.v.,” Combustion Flame Grown Diamond Films”, 2nd European Conf. on Diamond, Diamond- Like

and Related Coatings, Program and Book of Abstracts, Nice, 1991.
Golozar, M.A.,” The Processing and Characteristics of Diamond Coatings Research Report, Department of Materials Engineering and Materials De

sign, University of Nottingham, U.K., 1991.


دیدگاهتان را بنویسید