00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

Poulos, H.G , and Davis , E.H. , Pile Foundation Analysis and Design , New-York , John Wiley and Sons, 1980.
Penzien, J., Scheffley, C.F. and Parmelee, R.A ,”Seismic Analysis of Bridges on Long Piles”, J. of Eng. Mechanic Division, ASCE, EM3, PP.223-254, 1964.
Tajimi. H. , Dynamic Analysis of a Structure Embedded in an Elastic Stratum”, Proc. 4th World conf. Earthq. Eng., Chile, 3,PP. 53-69 , 1969.
Novak, M., “Dynamic Stiffnesses and Damping of Piles”, Canadian Geotechnical Journac vol. 11 , No.4 , pp. 574-598 , 1974.
14570424160916

14570424234074

14570424416972

44138011960050

5. Nogami, T. and Novak, M., OResistance of Soil to a Horizontally Vibrating Pile”, Int J. ofEanhq. Eng. and Stmc. Dynamics, vol. 4, No.3 , PP. 277-293 , 1976.

Novak, M. and Nogami, T., “Soil-Pile Interaction in Horizontal Vibration”, Int. J. ofErathq. Eng. and souc. Dynamics, vol.5 , No.3 , PP.263-282, 1977.
Novak, M., Nogami, T., and Aboul-Ella , F., “Dynamic Soil Reactions for

P 1 ane Strain Case”, Journal ofthe Eng. Mech. Division, ASCE, Vol. 104, No. EM4 , pp. 953-956, 1978.
Novak, M. and Aboul-Ella, F., “Stiffness and Damping of Piles in Layered Media”, Proc. of the Earthq. Eng. and Soil Dynamics, ASCE Specialty Conference, Pasadena, California, June 19-21 , PP. 704-719 , 1978.
Blaney, G.W., Kausel, E. and Roesset, J.M., Dynamic Stiffness of Piles”,
Proc. 2nd Int. Conf. Num. Meth. Geomech., Blacksburg , Virginia , pp. 1001-1012 , 1976.
59104703030000

3990100184615

Kaynia, A.M. and Kausel, E., Dynamic Stiffness and Seismic Response of Sleeved Ales, Res. Report R80-12 , Dept. of En•g., MI.T. , 1980.

wolf, J.P., Von Arx, G.A., De Barros, F.C.P. and Kakubo, M., nseismic

AnatFis of the Pile Foundation of the Reactor Building of the NPP Angra 2″,

NucL Eng. Des., PP. 329-341 , 1981.


دیدگاهتان را بنویسید