00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Row, D. S., “Cross-Flow Mixing Between Parallel Flow Channels During Boiling (COBRA-1)”, Battel Memorial Institute, 1976.

Row, D. S., “A Digital Computer Program for Thermal – Hydraulic Subchannels Analysis of Rod Bundlc Nuclear Fuel Elements (COBRA – 11)”, 1970.
15454406602596

14905726401408

15058136413602

Lamarsh, John R., Introduction to Nuclear Engineering McGraw -HillBook Co., New York, 1974.


دیدگاهتان را بنویسید