00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Garcia ,C.E. and Morari,M. “Internal Model Control. 1: A Unifying Review and Some New Results”, 1 & EC Process Des.Dev., 1982.
, “Internal Model control.2:Dcsign Procedurc for Multivariable Systems”, I & EC Process Des.Dev., 1985.
16490795941117

61665197520130

4. Jerome ,N.F. and Ray ,W.H. RHigh Performance Multivariable Control Strategies for Systems Having Time Delays”, AlchE, 1986.


دیدگاهتان را بنویسید