00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

00

Garcia, C. E, , and Morari M “Internal Model Control DI: A

Uni fying Review and Some New Resul ts” IEÆC Process Des.
Dev. , .v01ø21; 308, 1982.
2. Morari , MO and Zafiriou, E. Z. , Robust Process Control
Prenti ce—Ha11 , Englewood Cliffs„ New Jersey, 1989.


دیدگاهتان را بنویسید