00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

1 . Kelly, J.M. , A seismic Base Isolation : Review and Bibliography” Soil Dyn, Earth, Eng„ , V . 5, No. 3, 1 986,
Skinner, R. I. , Kelly, J. MDHeine, A 0 J . ,
“Hysteretic Dampers for Earthquake Resistant Structures Earthquake Engineering and Struc— tuna 1 Dynamics , V . 3, 1 975,

Kelly, J.M. i Skinner, Ra leHein e, A . J a ,
40602091484517

“Mechanisms of Energy Absorb t ion in Special

Devices for Use in Earthquake Resistant St.ruc— tures ” Bulletin of N.Z. Society for Earth— quake Engineering, V. 5, No . 3, Sep. 1 972 .

Clough, R. W. Wilson, E. L . , Dynamic Anal y— sis of Large Structural Systems with Local

Nonlinearities”, Comp. Methods in Applied Mech. and Eng. , 17/18, pp. 107-129, 1 979.

5.Bathe K. J. , & Sheryl Gracewski , ” On Nonlinear
Dynamic Analysis Using Sub structuring and Mode

Superposition ” Computers 8 Structures, Va l 3, pp. 699-707, 1 981 ,

Clough, R. W.8 Penzien, J . ,Dynamics of


دیدگاهتان را بنویسید