1.2884e+OOO
7.5789e-001
5.1622e-001 5.8419e-001
8.6451e-001
1.2528e+OOO
1.7252e+OOO
2.4554e+OOO
3.7289e+OOO
5.4038e+OOO

7.3355e+OOO
1.0639e+001
1.4643e+001
2.0296e+001
2.7511e+001
3.5392e+001
3.5159e+001
2.0656e+001
-5.4760e+001
-8.6038e+001
-8.7105e+001
-8,9332+001
-8.8761e+001 1.0000e-002
1.4384e-002
2.0691e-002
2.9764e-002
4.2813e-002
6.1585e-002
8.8587e-002
1.2743e-001
1.8330e-001
2.6367e-001
3.7927e-001
5.4556e-001
7.8476e-001
1.1288e+OOO
1.6238e+OOO
2.3357e+OOO
3.3598e+OOO
4.8329e+OOO
6.9519e+OOO
I.OOOOe+001
60141099983149

59196149974004

577330010031921

56178429989245

58220729989245

591656610028873

62793029986197

63433159986197

623053110028873

619700110031921

627015810050211

639818210050211

52916849986197

51362269989245

52124319992293

50813589995342

56+0.8)

+ 0.8)
s2 +0.8S+4 (s + O.4±j1.95) m=l, n=2

5s
2
-10.95s
-11.96
+
2.99)

5s

2

-10.95s

-11.96

+

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2.99)

m=2, n=3

58s
2
+
37.7s
+
36.6

58s

2

+

37.7s

+

36.6

58(s + 0.32±jO.72) m=2, n=4
J* ,JL., „_lYa.l
00

00

00

00

mag

100
101
102
103
102
101

100


پاسخی بگذارید