00

00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Israel, M., Ellingwood, B.R., and Corotis, “Reliability Based Code Formulations for Reinforced Concrete Buildings, t’Joumal of Structural Division, ASCE, Vol. 113, No.10, pp. 2235-2252, October 1987.
Ellingwood, B.R., MacGregor, J.G., Galambos, T.v., and Cornell, C.A., “Probability Based Criteria: Load factors and load Combinations,” Joumal of Structural Division, ASCE, vol. 108, No. ST5, Proc. paper 17068, pp. 978-997, May 1982.
Mirza, S.A., and MacGregor, J.G., “Variation in Dimensions of Reinforced Concrete Members, ‘Proceeding, ASCE, vol. 105, ST4, pp.751-766, Apr. 1979.
70687872155141

3170133633561

Sonia, E. Ruiz, “Reliability Associated with Safety Factors of ACI 318-89 and the Mexicocity Concrete Design Regulations,” ACI Sfiuctral Journal, Vol. 90, No. 3, May-June 1993.


دیدگاهتان را بنویسید