00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

stability
slopes
factor of safety
critical slip surface
optimization
noncircular slip surface

-51818-1408242

conjugate gradient13. modified steepest descent

simplex reflection14. alternating variable local
grid searchgradient method
variable metric15. kinematics
strength reduction technique16. univariate

steepest descent
Bromhead, E.N., The Stability of Slopes, Second
Edition, Blackie Academic & Professional, An

Imprint of Chapman & Hall, London, 1992.
Duncan, J. M., State of the Art: “Limit Equilibrium

and Finite Element Analysis of Slopes,” Joumal of Geotechnic Engineering, Vol. 122, No. 7, pp. 577-596, 1996.
Leshchinsky, D., “Slope Stability Analysis: Generalized Approach,woumal of Geotechnic Engineering, vol. 116, No. 5, pp. 851-867, 1990.
Celestino, T. B., and Duncan, J. M., Simplified
Search for Noncircular Slip Surface,” Proceeding of 10th Int. Conf. on Soil Mech. and Found. Engineering, AA. Balkema, Rotterdam, the Netherlands, 3, pp. 391-394, 1981.
Arai, K, and Togyo, K., ‘t Determination of
Noncircular Slip Surface Giving the Minimum

Factor of Safety in Slope Stability Analysis,” Soils and Found., Tokyo, vol. 25, No. 1, pp. 43-51, 1985.
52612029919134

Nguyen, V. U., t’ Determination of Critical Slope Failure Surfaces,” Joumal of Geotechnic Engineering vol. 111, No. 2, pp. 238-250, 1985.
Denatale, J. S., “Rapid Identification of Critical Slip Surfaces,” Joumal of Geotechnic Engineering vol. 117, No. 10, pp. 1568-1589, 1991.

Chen, Z.Y., and Shao, C.M., “Evaluation of Minimum Factor of Safety in Slope Stability Analysis, “Canadian Geotechnical Joumal, Vol. 25, pp. 735-748, 1988.
Rao, S. S., Optimization Theory and Applications, Second edition, Published by H.S. Poplai for New Age Int. (P) Limited, New Delhi, 1995.
Huang, S.L., and Yamasaki, K, “Slope Failure Analysis Using Local Minimum Factor of Safety

of Geotechnic Engineering, vol. 119, No. 12, pp. 1974-1987, 1993.
Matsui, T., and San, K.C., “Availability of Shear Strength Reduction Technique,” Slope and Embankment, Vol. 1, Geotechnic Special Pub.

No. 31, ASCE, 1992.
Jiang, G.L., and Magnan, J.P.,” Stability Analysis of


دیدگاهتان را بنویسید