00

00

00

00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

-914397-914399

00

Gary, M.R., and Johnson, D. S., Computers & Intractibility, A Guide to The Theory of NP

Completeness, Freeman, USA 1979.
“IEEE Recommended Practice for Electric Power
Distribution for Industrial Plants,” ANSI / IEEE Std 141-1986.
Kagan, N.O., and Adams, R.N. , “A Benders’s

Decomposition Approach to the Multi-Objective

Distribution Planning Problem,” International Journal of Electrical Power & Enerv System, 1993.
3014675789210

Salamat Sharif, S., Salama, M. M. A, and Vannelli,

A, “Optimal Model for Future Expansion of Radial Distnl)utions Networks Using Mixed Integer Programming,” Canadian Conferance on Electrical & Computer Engineering (Cat. No. 94 TH

8033), 1994.
Yell, E.- C., Venkata, S. S., and Sumic, Z., “Improved Distribution System Planning Using Computational Evolution,” IEEE Trans., PAS,
vol. 11 ISS•. 2, pp. 668-74, May 1996.
Venkata, S.S., Sumic, Z., Vandari; S.V., and Liu, C. – C. “Applying A.I. System in the T & D Area,” IEEE Computer Applications in Power, Vol. 6, ISS: 2, pp. 29-34.

Anathapadmanabha, T., Kulkarni’ A.D., Parthasa Rathy, K., and Rao, G.AS., i’Know1edge-based Expert System for Power Distribution System Planning,” ICARCV’, 94. Proceedings vol. 1, pp. 590-594,
5120989992293

Jiann -Liang, C., Ronlon, T., Huan-Wen T., and Ching-Ming Hong, “A Distributed Expert System for Distribution planning,” Sixth Conf. of Industrial and Engineeting Applications of A.I. and Expert Systems, IEA/AIE 93.

Hsv, Y.-Y., and WO-Hwu, Y., (‘planning of Distribution Substations, Feeders & Sectionalizing Switches Using Heurstic •Algorithms,” International Journal of Electrical Power & Enerv System, Vol. 18, ISS: 5, pp. 315-322.
Whei-Min Lin, Wei-Jye Jong, and Gyne-Jong Yu,

“Criterial for Setting up District Substation &
Feeder,” Monthly Journal of TaiPower’s Engineering, Jan 1996.

King W.L., et al., “Interaction Between Transmision and Distribution System Planning; Density & Size of Substations,” Electra Journal, ISS:

NO. 150 pp. 54-65, france, Oct. 1993.
Yeh, E. -C., Venkata, S.S., and sumic, Z. “Improved Distribution System Planning Using

Computatinal Evolution,” IEEE Power Industry Computer Application Conference (Cat. No. 95 CH 35798), PP. 530-536, 1995.


دیدگاهتان را بنویسید